Het Vlaamsche nieuws

811 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 24 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk94748k9p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lofldërdag 27 âpnl 1916. Tweede Jaarg. Hr 117 Priîs: 5 Centîem.en door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsblad van Jbtigië. - Verschi)nt 7 maai pti wttK ABONNEMENTSPR1JZEN : P*r naaaad 1.75 Per 6 maanden 10,— Psr 3 maanden 5.— Per jaar t8.— AFGEVAARD1GDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Te». 1900 nr -tutu in i • mmiinniiimimyt'iniT-tni-—MTinimMiifWiiiTriri»nitiir-rrrîaimn*'wiirnmiiiimiin n rrrriîtun AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel 2.60 Vierde bladz., per regel.. 0.B0 Qerde bladz., id. I.— Dood'-berichl S.— Voor aile antianceu, wende raeli zich KLKjUliSlKAAT, 44. )E OORLOG Ipe Toestand [il hebben gisteren den volledigen toeaegecieeid van de otlicieeie nota ... Vereeju&de biaten aan Duiisch-lutDben ge<x>nden, daartoe gebracht ;(t torpedeeren van de « ûussex », iij Amerikaansche menschenievens i® gmgen oî in gevaar werden ge-jt. De nota heett niet, zooais ten-jeuse bericliten te voren hadden ge-j; net karakter van een ultimatum, iordt geen uiterlijk terimijn voor ■ogrd m gesteld. Zij îs echter bedreiging aan het adres van icbland dat de beti'ekkingen zouden iea algebroken worden, nidien de oooioorlog zooais hij thans door de iCùe kommandanten van onder-s wordt gevoerd, niet ophoudt. Men te dien opzicnte het standpunt van rika: het wil dat Amerikaansche idanen ongehmderd de vrije zee lea kunnen bevaren, zelfs aan boord schepen tôt oorlogvoerende landen «rend. Het standpunt van Duitsch-I is door deze mogendheid in meer [ééne nota breedvoerig toegelicht ge-<kn. Het komt hierop neer : door [ duikbootoorlog tegen koopvaardij-îpen, die het gevolg is van en het Noord op de uithongeringstaktiek lEngeland tegenover de centralen, i mme toestanden in het leven gelai. De blokkade van de midden-Rpœsche mogendheden wordt be-toord door de blokkade van Enge-f, en het leven van neutralen die [yandelijke schepen reizen is niet ge-raarà omdat die schepen aan torpe-ng bloot staan, zelfs indien het Ht- of zuiver passagiersschepen zijn. ize nieuwe methode moet onvermij-jk konflikten veroorzaken tusschen «eutralen, waaronder in de eerste ils Amerika, en Duitschland. Van-Idie wisseling van nota's, die nooit pip- afdoend resultaat hebben geai is de oorlog thans ongeveer 21 ind aan gang. Evenmin hebben de ijdigeii toegevingen weten te verknj-I van Engeland dat niet altijd hun gtaiton ontzien ; in de laatste dagen H' o.a. de Nederlandsche pers meeT ■ « gelegenheid gehad zich over ■elandboptreden tegen de Nederland-ïwkeepvaart te beklagen. p l'ent ook de Duitsche opvatting, ce Engelsche blokkade van de mid-pen, waardoor deze landen (met pea en kinderen dus ook non-com-inten) worden gelijk gesteld met pelegerde vesting, dus aan uithon-'£ prijsgegeven, een wederrechte-1 (iaad is die met gelijke wapens lt beantwoord. Dit rechtvaardigt in ïii'sche opvatting een mets ontzien-dnikbootoorlog. Er is echter meer : iderzeeër is gebleken een gevaarlijk ii te zijn, zoodanig zelfs dat de tor-singen der laatste weken, naar het si van Engelsche deskundigen, de ffading van Engeland ernstige t toebrengt, omdat er een aanzien-rçbrek aan laadruimte door ont-'is. Daarom gelooven wij ook niet 'uitschland zich door een onzijdige, oofrenblik dat het geldt : « to be pt to be », dit wapen uit de hand zal slaan. De wijze waarop de Duit-I^rs de Amerikaansche nota heeft ®?en toont dit duidelijk. Langs ^ideren kant kan Duitschland*niet 'aardig zijn vredelievende betrek-met Amerika opgeven, omdat >et behoud van die betrekkingen ( ekonomische belangen voor *iland verbonden zijn. 1 antwoord op de nota, w aarover s wij hebben gemeld besprekingen bevoegde ministeries aan gang ons weldra over de inzichten tetschland afdoende inlichting ge-* * * ? de versehillende gevechtsterrei-ls er niet bijzonder veel hieuws te plden. tat Maasgebied geen noemenswaar-leranderingen. De periode van stil-:ia den aanval is nog niet ten ein-l! 'le Fransche teeenaanvallen op *-'We Dnitsche stellingen duren on-oken vooit. Zoolang die bedrijvig-ws aanhoudt kan er van een we-) l 'DfîTaven Reen spraak 7ijn. I v61 ^ta''aanscbe front blijft de : j ^rîwoeden in de streek van den L3na,> zon(^er verdere frontveran-tirt •C'C er- Oostenriilcers span-nin om hun terreinverlies te her- : ^aagd zijn ze daar reeds in Klem-Azie schijnt met de xnne-rning van Trebizonde de tweede faze van den Russisch-Turkschen veldtocht afge-loopen te zijn ; althans de Turken mel-den dat de opmarsch der Russen gestuit is, hetgeen deze laatsten gereedelijk toe-geven. De reden is te zoeken in de bo-demgesteldheid, waarop wij reeds vroe-ger nadruk legden. In Ivlesopotamië hebben de jongste po-gingen der Engelschen de positie van Koet-el-Amara niet kunnen verbeteren. Met de ontzettingspoging van generaal Lal^e, zoowel als met het beleg door de Turken, staat het nog altijd even ver. De dienstplichtkwestie in Engeland Lopden, 25 April. — Het Lagerhuis heeft heden in geheime ve;rgadering de verklaring van Asquith aangehoord en besproken. Londen, 25 April. — Het Lagerhiîis is na een vergadering van 8 uur ver-daagd ; naar verluidt zal er ook morgen een geheime zitting zijn. Londen, 25 April. — Het Lagerhuis was voiler dan ooit sinds het begin van den oorlog. Voor het gebouw stond een groote menigte om de komst van de mi-nisters gade te slaan. De vergadering werd met de gewone fcrmaliteiten geopend en nadat tal van vragen op de gebruikelijke wijze aan de regeering waren gesteld en beantwoord, stond Asquith op en zeide tôt den voorzitter : « Ik verzoek u aandacht te wijden aan het feit dat hier vreemde-lingen tegenwoordig zijn. » Voîgens het règlement van orde moet de voorzitter, als zijn aandacht wordt ge-vestigd op het feit dat er publiek tegenwoordig is, dadelijk een voorstel in stemming bre.ngen om aile vreemdelin-gen te la ten vertrekken. Als dit wordt aangenomen. worden de tribunes onver-wàjld ontmimd. Eenige leden maakten in dit geval be-zwaar, maar ten slotte werd het voorstel toch met algemeene stemmen aangenomen en daarop verdwenen de journalis-ten en het publiek. Duikboot- en mijnoorîng Londen, 35 April. — Het stoomschip « Ross » is in den grond geboord. Elf koppen van de bemanning zijn gered. (Het stoomschip « Ross » mat bruto 2666, netto 1713 ton. Het was in 1907 te Northumberland gebouwd en behoorae aan de reederij New Ross Steamship Cy. Ltd. te Cardiff.) Berlijn, 25 April. — Over het in den grond boren van het gewapende Engelsche stoomschip « Goldmouth » (31 Maart) wordt van bevoegde zijde het vol-gende meegedeeld : De bemanning van het ss. is eerst door een sein aangemaand het schip te verlaten. Daar zij op die aanmaning geen acht sloeg werd een waarschuwingsschot afgevuurd. Daarop opende het ss. dade-lijk het vuur op de duikboot en ontspon zich een vervolgingsgevecht van een half uur, waarin de « Goldmouth » achtmaal werd getroffen. Toerj verliet de bemanning het schip, dat daarop tôt zinken is gébracht. Van de bemanning, welker le-vens de kapitein bij 't opvolgen van de voorschriften der Engelsche admiraliteit roekeloos in de waagschaal heeft gesteld, is een man zwaar gewond. De kanonnen van het ss. werden door twee marinema-trozen bediend. De kapitein die een Duitsch oorlog sschip heeft aangevallen is als gevangene meegenomen. Zeppelins boven Engeland Londen, 25 April. — De minister van oorlog deelt mede, dat de luchtaanval van den vorigen nacht boven de kust van Norfolk naar Suffolk 9chijnt uitge-voerd te zijn door 4 of 5 Zeppelins, waarvan er slechts twee een ernstige poging deden om in hgt binnenland bin-nen te dringen. Er schijnen ongeveer 70 boînmen gevallen te zijn. Volgens een bericht, is één man ernstig gewond. Geen verdere bijzonderheden aangaande verliezen zijn nog ontvangen. Een aanvaring Kxistianssand, 24 April. — Ritzau's Bureau meldt, dat het Deensche stoomschip «Svend», met mii.nhout op weg van Halmstadt naar West-Hartlepool, gisteren in aanvaring is geweest met een Engelsch oorlogsschip, dat bij een Zuidwaarts stevenend eskader hoorde. De « Svend » kreeg een lek onder de watarlijn en viel hier gisteren binnen. Een weikom Geschenk voor onze KrsjgsgBvangenen Het beste, het doelmatigâte, het aan-genaamste geschenk dat gij aan een brijgsgevangene kunt doen, is een dag-blad.Een dagblad is de sterkste band tusschen den afwezige en het vaderland. Daarom ook werden sinds lang talrijke abonnementen gratis naar de kampen in Duitschland verzonden, doch er zijn bij de 40.000 Belgische krijgsgevangenen waarvan ongeveer 25.000 Vlamingen. Ondanks dat de dagbladnummers worden voortgegeven is er dus een gxodt te kort. • Het Vlaamsche Nieuius sticht daarom het Werk van het Dagblad veror de Krijgsgevangenen• Tegen den gewonen prijs (5 fr. voor drie ihaand). zal Het Vaamsche Nieuws daçelijks naar Duitschland worden verzonden en wij weten dat de verzending regelmatig en stipt zal geschieden en de bestemmeling dagelijks zijn niimmer zal ontvangen. Het is een Icostbaar geschenk, en wel het kostbaarste voor den krijgsgevange-ne, een blad te ontvangen en het aan zijn makkers te kunnen mededeelen. Ook in dé lansre zomerdagen zal het ver-zet een afleiding geven. Voordeelen : 1° Wij schenken dagelijks aan onze jon°ens het Vlaamsche Woord. 2° Zij ontvangen dagelijks nieuws uit het vaderland. 't Is de bezoeker van elken dag die verte! t in hun taal van hun land en eigen haard. 3° Onze jonerens volgen onzen vader-landschen taalstrijd. 4° Met 1 Mei a.s., dus Maandag, be-gint Onze Groote Letterkundige Prijs-kamp, waaraan zij deel kunnen nemen. Die Prijskamp is voor hen leerzaam, eti onderhoudend, aangenaam. Daar zij afgezonderd leven en vele vrije uren hebben, zullen1 zij nog inniger en nog dieper genieten van de schoon-heid die de Prijskamp hun schenkt. Zij zullen er de Vlaamsche letterkun-de en haar reschiedenis leeren, van de oudste schrijvers af. 5° 't Is het heerlijkst verzet voor hun ledige uren. 6° 't Is een goed; vaderlandsch en troostend werk dat ge sticht. * Een blad kan dagelijks twintig, dertig en meer gelukkigen maken. 6° Daarbij Het Vlaamsche Nieuws spreekt veel over de krijgsgevangenen en deelt dikwijls brieven van hen mede. Om het nog te vergemakkelijken stiehten wij paarten van abonnementen. De sommen die inprezonden worden voor het Werk van het Dagblad van den Krijgsgevangene worden vermeld en zoo dikwijls er 5 fr. is, zoo dikwijls wordt een abonnement opgezonden. De in-sehrijvers mogen namen opgeven. Met die namen wordt het « eerst » reke-ninsj gehouden doeh zij kunnen slechts bediend worden, gelr'k eenieder ver-sfaat, naarmate er abonnementen voluit ziin ingeschreven en beschikbaar worden.Viif frank voor drie maand in Duitschland besteld. Het Bestuur van « Heit Vlaamsche Nieuws ». Loerifewestfe in Frankrïjk tijdens den oo loy Welk een geweldigen invloed de oorlog op de loonen der arbeiders,met name in Frankrijk heeft gehad, begint eerst langzamerhand bekend te worden. De heer Picquenard heeft over dit onder-werp een lezing gehouden in de Alliance d'Hygiène Sociale, en aan zijn mede-deelingen zijn de volgende gegevens ontleend : Het uitbreken van den oorlog werkte aanvankelijk verbijsterend. Meer dan 50 percent der ondernemingen van nijver-heid en handel in Frankrijk begon met aanstonds het bedrijf stop te zetten, en de meesten van hen, die het bedrijf nog gaande hielden, deden het met beperkt perso,neel en verkorten werktijd. De vStaat gaf het voorbeeld, om zijn perso-neel op voile sterkte te hou den, en dit werd door de meeste gemeentebesturen, spoorwegmaatschappijen, tramwegon-dernemingen en dergelijke lichamen ge-volgd. In de nijverheid echter werden door het stilleggen van de helft der ondernemingen aanstonds ongeveer 2 millioen arbeiders werkloos en voor de overbliivende drie millioen daalde het loon belangrijk. De arbeiders op tijdloon werkten korter of tegen lager tarief, en ook het stukloon werd in sommige gevallen verlaagd, Vooral in bedrijven met vrouwenarbeid daalde het loon. Een offi-cieele enquête tconde aan, dat 85 percent der groote Parijsche kleedingmaga-zijnen het loon met 25—50 percent ver-minderden. De vereeniging van werk-gevers nam een besluit, waarbij de normale verlagine op 50 percent werd be-paald. In handelszaken daalde eveneens het loon met 20—50 percent. Voor de huisbedienden werd het loon met 40—50 percent verminderd, soms zelfs geheel ingehouden, ja er zijn gevallen bekend, waarin eezinshoofden hun dienstperso-neel, onder inhouding van aile loon, wel in het werk hielden, doch lieten inschrij-ven op de lijsten der ondersteunings-comités.In October 1914 begon eenige verbete-ring te komen. Het percentage der in-dustrieele bedrijven, die in gang waren steeg tôt 57 percent, welk cijfer in Ja-,nuari 1915 tôt 65 en in October tôt 80 percent steeg. Echter was de verminde-rij^, der werkloosheid nog grooter, zoo-dar in October 19L5 nog slechts 2 percent der arbeiders werkloos waren. De loonen bleven echter veelal verlaagd.Een onderzoek, in September I91i5 ingesteld, leerde, dat bij de huisbedienden het loon nog 30—40 percent beneden het normale was. Voor handels- en winkelbedienden was de toestand beter. In de groote Parijsche magazijnen was althans voor het lager persoheel het loon weder normaal. En waar het inkomen — zooais bij han-delsreizigers — goeddoels op provisie be-nistte.werd veelal een hooger tracement uitgekeerd als compensatie voor de ver-mindering van het provisie-inkomen. In de plaatsen waar de tijdelijke vestiging van Britsche garnizoenen veel verlies bracht, waren de loonen zelfs hooger dan in vredestijd. Met name gaf de bouw van barakken en tijdelijke kazernes in de buurt van Calais aanleiding tôt stijging^ van het loonpeil voor de werklieden der bouwvakken, Ook in de voedingsindustrieën en in de verkeersbedrijven, en voorts in de bedrijven die voor het leger werken is het loon verhoogd, echter in hoofdzaak al-een voor de geschoolde arbeiders en mannen van veel physieke 'kracht. De behoefte aan arbeiders was hier toen sterk gestegen, en hun aantal door den oorlog verminderd. Veelal is hier, om de productie te prikkelen, het tijdloon door stukloon vervangen, en dus konden ook ongeschoolde arbeiders niet zelden hun inkomen verbeteren. Ook in de havens werd over het geheel meer verdiend. Het loon voor vrouwen is in de bedrijven, waar ten behoeve der verdedi-ging gewerkt wordt hersteld op het peil van v66r den oorlog. Ook waar vrouwen de mannen hebben vervangen is haar loon, ofschoon lager dan wat de mannen verdienden, toch hooger dan hetgeen zij vroeger ontvingen.'In vele textielfabrie-ken is echter het loon der vrouwen beneden het normale. De loonwijzigingen in beide richtin-gen zijn overwegend door de werking van economische krachten veroorzaakt. S\akineen kwamen weinig voor ; van 1 Augustus 1914-1 December 1915 slechts 97, met 9170 stakers tegen 1073 met 220000 stakers in het jaar 1913. De Staat beeft echter in het belansr der arbeiders medepewerkt. De fabriekinspecteurs wa-len aangeschreven om systematiseh toe te zien op de loonen in de fabrieken, waar voor de re.eeering gewerkt werd, en in Juli 1915 werd bij circulaire bepaald, dat fabrieks- en thuiswerkers in de bedrijven die voor de regeeiïng werk uit-voerden het loon van v66r den oorlog moesten ontvangen. De fabrieksinspec-teurs hebben het loon onderzocht, van arbeiders (ongeveer 12000) werkzaam aan de uitvoering van regeeringscontrac-ten, waarbij bleek dat 10 percent een hooger loon dan v66r den oorlog on+vin-çen. De slotsom van den heer Picquenard is, dat het loon, na een aanvanke-liike inzinking- bij het begin van den ïtriid, zich sedert weer aanmerkelijk heeft hersteld, en steeds meer bezig is om weer normaal te worden, ja voor sommige proepen van arbeiders reeds daarboven gestegen is. Onze Groote'Geïllust'-eerde t Letterkundiqe Prijskamp begint Maandag aanstaande I Mei Als Kriemhilde hare bloedverwanten heeft verwelkomd vraagt zij : — Wat hebt gij met onzen schat ge-daan?— Dien hebben wij in het water ge-worpen. luidt het antwoord ; wij hebben genoeg aan schild, helm, pantser en zwaard. — Neen, wij moeten onzen schat te-ing opdelven. Dagelijksch Nieuws DIESTERWEG'S SCHOOLKOLO-NIËN. — Op Zondag, 30 April a.s., vertrekt de eerste groep van 100 knapen en meisjes naar Diesterweg's Schoolvil-la te Heide.. Bijeenkomst voor ouders en kinderen in Meisjesschool 13, Van Aerdtstraat, 63, te half tien 's morgens (torenuur). Vertrek per bijzondere tram, Eller-manstraat, te 10 torenuur. Aile belangstellenden worden vrien-delijk uitgenoodigd de kindertje» uitge-leide te doen. De ouders gelieven de kleederen voor nazicht in te leveren in dçzelfde school, op Zaterdag 29 April, tusschen 7 en 8 uur 's avonds (torenuur). Mochten een beerlijk lenteweertje en een weldoend zonneken nu medehelpen om de zwakke wezentjes na enkele weken te hertooveren tôt sterke, levens-lustige telgen. HET BELGISCH STEUNKOMî-TEiT IN DEN HAAG. — Voor de Belgische gezinnen wier geld-middelen nau-welijks toereikend zijn, is de geboorte van een kind thans een_zeer pijnlijk geval welk de tuschenkomst van een phi-lantroop vergt. Door oen vrouw, die zich in dergelijke omstandigheid bevindt, bij te staan, vervult men niet slechts een groot menschlieveud werk, doch men toont tegelijkeitijd zorg voor de Belgische toekomst te hebben. Deze paar woorden zijn voldoende om het besluit te billijken welk door het bestuur van het Belgiseh Steunkomiteit genomen werd, ter bijzondere bevordering van dit Werk in Nederland. Om deze taak te kunnen volbrengen, heeft het bestuur, bestaande uit den heer Lens, voorzittèr, M. Laruitte, penningmeester, de hh. de ■ Jong en d'Aoust, kommissarissen, de medewerking kunnen bekomen van den heer Jean Simonis als kommissaris, en den burggraaf de Biolly, als sekretaris. DE GEZONDHE1D VAN DEN HEER RAOUL WAROCQUÉ. — De Belgische bladen, welke in het buiten-land verschijnen, geven onrustbarende tijdingen met betrekking tôt de gezond-heid van den heer Raoul Warocqué. Eenigen vermelden zelfs den dood in lange doodsberichten. Wij zijn echter in staat de talrijke vrienden van Warocqué gerust'te kunnen stellen. De afgevaar-digde van Thuin, aan wien België zoo-veel dank verschuldigd is wegens zij ne milde en beieidvolle vrijgevigheid, be-woont thans zijn kasteel van Mariemont. Hij gaat iedere week naar Brussel en men behoeft niet voor zijne gezondheid te vreezen. TENTOONSTELLING VAN AAN-GEKLEEDE POPPEN in de Londener Gasterije (Hôtel de Londres). — Donder-dag 27 April 1916, te 4 uur (T. U.), Kon-cert met de medewerking van: Mej. M. Vervoort, klavier; M. j. De Wilde, baryton ; Kinderkoor onder de leiding van den hr F. Herrebrant. 1 ) Lenteruischen van C. Sinding, door Mej. M. Vervoort; 2) De Zanger, van H. Willems, door hr J. De Wilde; 3) Ant-werpen Boven, van C. Lenaerts, door het Kinderkoor; 4) 30 Fantasia, van P. Benoit, door Mej. M. Vervoort ; 5) Barbier van Sevilla (Cavatine), van Rossini, door hr J. De Wilde; 6) De Lustige Kamera-den, van J. De Boni, door het Kinderkoor.SERGEANT JEAN DE MOT GE-WOND. — De « New-York Herald» meldt dat Jean De Mot, zoon van den oud-burgemeester van Brussel, conservateur van het Jubelpark-Museum, en vrijwilliger in den Belgischen militairen luchtvaartdienst, ernstig door een gra-naatscherf in het gelaat gewond is ge-worden.DE PRIJS VAN LEVERTRAAN, — De (( Daily Mail » irekt de aandacht op het steeds duurder worden van lever-traan, het geneesmiddel dat steeds in de behandeling van borstkwalen aangewend wordt. De levertraan, zegt het blad, welke v66r den oorlog van 60 tôt 70 shilling per vat van 36 gallons kostte, wordt thans voor 750 en 800 shilling verkocht ! De apothekers verkoopen er bijna geen meer tegen een dergelrken prijs, en de sanatoria voor teringlijders Hen dagelijks hunne uitgaven vermeederen. EEN GRAPPIGE KONGOLEESCHE ANECDOTE. — Een berichtgever van de « Indépendance Belge » schrijft uit Kongo : « Wij hadden in deze laatste dagen bijna ernstige moeilijkheden met Zweden gehad. Nu dat het voorbij is, kan men er over spreken, doch gedurende eenigen tijd was de toestand werkelijk spannend. Ziehier waarover het ging : » Onlangs stierf een Zweedsch kapitein te Lisala. In de nalatenschap van den overledene vond men een fœtus van een nijlpaard in alkohol bewaard. Om het voor de vraatzucht der zwartfes te beveî-ligen, die te veel van vruchten op bran-dewijn houden, had de dokter van Lisala, een groote natuurkundige, het zeldzame voorwerp behoedzaam opgeborgen, Hij was van oordeel dat het met geschikt was voor de publieke veiling, noch een per-soonlijk stuk om aan de familie opgezonden te worden, en edelmoedig vermaakte hij het aan het Koloniaal Muséum van Tervucren. » Doch de Zweedsche konsul waakte ; hij maakte zich terecht over de verdwij-ning van dezen jeugdigen grashippo on-gerust en stuurde een brief aan den dokter. Het jonge zâogdier (wel te verstaan het nijlpaard) was reeds op weg naar Bcftna, natuurlijk per stroom. De tele-graaf loopt, de marconigrammen kruisen elkaar, en ten slotte is eenieder in ak-koord. / weden demebiliseert, de bokaal, de inhoud, zijn op weg naar Stockholm, waar niemand zal vermoeden, als men die vreedzaam achter de vitri^i zal zien staan, dat hierdoor bijna een natie meer in den oorlogsdans was getrokken, de di-plomatische betrekkingen tusschen België en Zweden waren afgebroken gewor-den... » ONZE BUURTSPOORWEGEN, — De oorlogsperiode zal een grooten invloed uitgeoefend hebben op den toestana onzer buurtspoorwegen. De centrale ad-ministratie had vcorheen moeite het ini-tiatief, inzake het aanleggen van nieuwe lijnen, of de verlenging van die reeds be-stonden, aan te wakkeren. Het spoornet was verbrokkeld en in de meeste streken heerschte er te weinig eensgezindheid in de exploitatie der versehillende lijnen. Men begint het ware gewicht onzer buurtspoorwegen in te zien, en van alla kanten bestudeert men om die uit te brei-den. De rechtstreeksche lijn Brussel-Hal, waarvan de uitbating sedert lang ge-vraagd werd, zal binnen eenige dagen in werking treden. Voorloopig zal de dienst dezer lijn, waarvan het eindpunt op de Rouppeplaats zal gevestigd wezen, per stoom geschieden. De elektrificatie zal, zoodra de omstandigheden het veroorlo-ven, gedaan worden. DE BESPARINGEN DER FRANSCHE CENSUUR. — Men kan uit de volgende aanteekening van «Le Temps » zien hoe eestren^ de Fransche censuur oppetreden is : « Het is zeker dat bij de heerschende papierkrisis de vele duizenden kilo<rram-men papier afkomstig van de sedert de mobilisatie in beslae: genomen dagbladen een nie* te versmaden stock vormen, die in aanmerkinsr dient te komen voor de jristeren begonnen jacht 00 ond panier. Uite:aande van dit standmmt heeft de heer Emile Laurent, politieprefekt, dan cok besloten om aan de dagbladbe<*turen al de bladen te doen teruPleven, die sedert maandan dr>or de rnlit-aire ov-er^e-den in h^sl'rq- genomen wa-nen. On die wiize zullen de^e s^a"els nipicr. d:e tôt dusver onbenuttigd in de Her pt>1 a a ts dor nrefeotmtr on^engestaneld waren. naar ''e oapiermolens kunnen gestuurd worden. » DE TAAL DER DIEREN. — Men meldde onlangs dat de hoer Richard Garner, het gezelschap der menschen moe zijnde, naar Kongo vertrokkcn was om er de taal der apen te bestudeeren door middel van den fonograaf, die de versehillende woorden van het Apen-woordenboek zal op te vangen hebben. Hii is niet de eerste geleerde, die op de gedachte kwam d5 taal der dieren te bestudeeren. Onder het eerste Keizerrijk," gaf Dupont de Némours eene lezing voor het Instituut (afdeelmg Wetenschap-pen) over een memorie aangaande d« taal der vogels. « Ik meen, zeide hij, te bespeuren, dat eenige mijner acbtenswaardige kol-lega's, die mij het dierbaarst zijn, glim-lachen over hetgeen ik zeg aangaande de samenSpraken der raven, waarvan zi- alleen het tamelijk leelijk gekrijsch kennen ». Hij verklaarde dat hem niets ontsnapte wat de kraaien met elkaar te verhandelen hadden ; doch dat deze we-tenschap hem twee winters gekost had en groote feoude aan handen en voeten. Hij had 25 woorden opgeteekend, zoo-als: cra, gré, cro, crou, crouou, en waarvan de analogie zeer grammaticaal was. « Zonder te veronderstellen, zeide h:j, dat deze vogels oneindige samen-stellingen maken, waartoe deze 25 woor-d^n aanleiding zouden kunnen geven, zijn zii voldoende om uit te drukken : hier, daar, rechts, links, vooruit, hait, pas op, gewapende man, koud, warm, vertrekken ik bemin u, ik ook... » Dupont de Némours ging er eveneens groot op, dat hij den haan, het siis-'e, de distelvink kon verstaan. Hij vertaal-de een der liederen van den nachtegaal aldus : « Slaap, slaap. slaap, slaap, slaap, slaap, mijn zoet liefje ! »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes