Het Vlaamsche nieuws

1153 0
14 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0r9m32pn17/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l|ondag *4 Februan 191.5, Berne Jaarg, Ni 32 ÏÏHiT* Prijs : 5 Gentlemen door geheeî België Vlaamsche Nieuws Het b@st irygeiàchi en verspreid Ni@ywibi&d van Belgiê. « Verschijnl 1 maal per week ÀBONNEMBNTSPRU2EEN : B, ,«et 9.Si Fer 3 zaaandet ».06 ■LMî;d . i.6fi i Per 6 îosacdea f§C i's.* iasr . Î4.30 3ESTUUR i \ tieofdcpsteiieri Alfoes 1AI3YEN» Aai. VAN OPSTRAET | iUHEBLEN s U9*ê»ttXMi<, 44„ ANTWËBPBM T*1*!om 199G A AN KON DlQiNQ EN : Tweede bladi, per regel . t.5û i Yierds bladi. per regei . 0.36 Dsrd« là id. .1.00 | of roigens esTsraenkomst. Doodsbaricfel ..... 5.00 BRIEVEN VAN ZEBEDUS XIII. L jjeei « kurieus », maar sedert dat ij Menheer pastoor 's Maandags kof- : ra drinkeu, geloof ik dat al zijn pa-ïanen, als ze in zijnen biechtstoel en, voor « penitentie » krijgen hun : enen bij Zebedeus te laten « reparee- Ii, De half stad is de gaten uit en belet niet dat 'k nog nooit meer te i heb gehad dan in de laatste dagen ! > komen af met van aile « reparatie » jchoenen van menschen die 'k vroe-nooit op uiijnen vloer heb gezien. d'eten dat ze er niet znllen over te ren hebben, zoo zeggen ze als ze hun [eten « loopers » brengen, want men-: pastoor heeft het gezeid. ristiaan, mijn halve gast, 'n echte aspiegel, maar 'n ventje met bloed ijn lijf, is voor 't bombardement als lontaire » naar 't leger getrokken, en eou niets zijn als 'k er nu niet alleen rat, Hij kan ginder op 't front ook [dleêr trekken », he?... En 't ergste a! is dat 'k er geen « poef n op heb, 't werken absoluut niet gaat ! Soin-ea pak ik 'nen schoen in mijn han-;om te zien wat er aan « mankeert », jan blijf ik er zitten op gapen met ;te oogen, en 'k denk aan iets heele-] anders !... Ik weet niet, maar na p bombardement te hebben meege-fe, geraakt 'n mensch ni&t meer op en a positieve ». laar. of de stad nu ingenomen is of , de burgers kunnen toch niet op kousen loopen of met gaten in hun sien en 'k moet werken, goesting pet. s Zat dan ook te kloppen op de half-n en de achterlappen dat de pinne-s — houten pinnekens, en geen ge-& îoet.ijzeren nageltjes, daar geef a mijn woord op ! — tegen 't glas de vitrien vlogen, als 't deurken van s winkeltje open ging en er een te» menheer bedeesd binnentrad. «iilijk kwam hij niet binnen, want i de kruk van de deur in zijn hand «i hij op den dorpel staan en hij «S in 't « frankrijksch » of ik Zebe-swas.-Owie, Mocheu, zei ik. t keek over mijnen bril en ik zag 'k met nen aardigen «kwistenbibel» ioen had. De vent was lang gelijk dag zonder eten en dun gelijk 'n maald. Hij was heelemaal in 't zwart kcd en rond zijn langen nek was er manchette » gedraaid. Daarop was H vastgevezen, zoodat z'n kin door « Manchette » werd omhoog geduwd. 'top was eigenlijk 'nen doodskop met feuinachtig vel over en met 'n rond asje in de rechter oogholte vastge- Hij was zoodanig kaal, dat hij i voorhcofd had langs voor en een achter. Hij liep met zijn hoofd en 11 borst wat vooruit gebogen, zoodat , tang zoudt geweest zijn dat hij voor-îr vallen, als zijn kop wat zwaar-r ïeweest ware. Hij droeg in zijn opsgat 'n dekoratie, zoo 'n « noble-fe» met van aile kleuren, zwarte {?laceerd' » handschœnen en 'nen 'Ski hoed, die pas 'nen « coup de fer» d gehad, virant hij blonk gelijk 'n "fouis die verseh gevuurlakt is ge-rdene vent kwam binnen, nam zijn hoo-11 hoed af en zette hem op mijn « du-'''e» dat gelukkiglijk niet brandde, rçbelde naar den eenigen stoel dien ® mijn winkeltje heb en waarvan 'n t Kekraakt is, en ging zitten. lachte eens vriendelik tegen i' zoodat de hoeken van zijnen mond n °oren raakten, en begon dan in '^inkrijksch » te «parleeren», « ken 'n kladdeken fransch, 'k spit-®'in oorlappen, maar 'k verstond ''niet wat hij van mij wilde hebben. s ^ het goed vôor had was 't iets 11 een assurantie, maar 't kon toch iets 11 n nieuw paar schoenen zijn ook, en ar°m durfde 'k niet goed zeggen 1 "" Kust m'n ooren, zageman ! Enfin( als hij zoo 'n heel litanie had psponnen, liet hij het rond glaasje uit in °°gholte vallen, maar 't was niets '"t het was vast aan een dik zwart lint, vroeg : 7ous comprenez — Geen « bakkes », zei ik. Hij plakte het rond glaasje terug te-jen zijn oog en keek er mij strak door lan, terwijl hij het ander oog half skiât. Zoo perdes of er iets raars aan mij te den was. Ik zou 'nen halven « sou » aan 'nen *rtnen mensch geven, als 'k kon nadœn hoc de vent me dan heeft aangesproken. Van wat « pays » dat die is, dat weet Deezeken ! In aile geval uit den vreem-de, daar moogt ge zeker van zijn. Ile zal 't niet nadoen, want ik kan het niet en 'k zal 't dan maar in goed Vlaamsch schrijven, zoo percies of 'k het zou ver-talen,— Ge moet het niet kwalijk nemen, Menheer Zebedeus, zoo wilde hij zeggen, dat 'k zoo slecht Vlaamsch spreek, maar in mijnen tijd kregen we onze « educatie » in 't Fransch, studeerden in 't Fransch, we deden onze zaken in 't Fransch, en later zijn we natuurlijk zoo voortgegaan in 't Fransch... Dat belet niet dat we, al spreken we gedurig Fransch, in het hart Vlaamsch zijn. Ik dacht aan den hanne van Kesaels : die had het ook inwendig. — Nu moet ge nog weten wie ik ben... Menheer pastoor heeft mij opgegeven als lid van de partij van de belanghebben-den van 't bombardement... Ik ben.., F,n dan begon hij vervaarlijk in het Fransch te vloeken. Hij zag waarschiilijk aan mijn gezicht dat 'k er weer niets van begreep en haal-de zijn « portefeuille » te voorschijn, waaruit hij een adreskaartje nam en het in niiin handen stopte. Hier te 't 4 C Rrimowlk de la FHmoufùèrt Avocat Anvers. ;k Moet het eerlijk bekennen, « respect » heb ik nooit veel voor advokaten over gehad ; ik heb er integendeel altijd schrik van gehad. Als 'n versch h inge-reven » kieken in die mannen hun handen valt, dan koint het er uit gereed voor de soep, heb ik mijnen « pere » altijd hooren zeggen. Maar, als ge zoo'n langen naam hebt, van hier tôt ginder over, dan zijt ge zeker nobel en dan hebt ge recht op « respect#, al zijt ge advo kaat ! En 'k kreeg zoo ineens heel veel « respect » voor den man die daar op mijn krakenden stoel zat en 't zou me spijt gedaan hebben — 'k moet het rechtuit biechten dat 'k er tôt dan had naar getracht, — als de vent op den grond had moeten zakken.,, Zijn naam stond inderdaad op 't lijstje van Menheer pastoor en er was ook een rood kruisje nevens gezet. Ik herinnerde me dat zeer goed. — Nu ge me ként, Menheer Zebedeus, ging de advokaat voort, zal ik maar zonder dœkskens zeggen wat ik verlang. Ik stel mijne kandidatuur als voorzitter van de partij van de belanghebbenden van 't bombardement. Ik ga u zeggen waarom... Ik heb veel invloed in de hoo-ge kringen, langs mijne familie en die van mijne vrouw. Zij is eene geboren gravin Forsenvil de Bruyleghem. (Hij heeft mij geen adreskaartje van zijn wijf gegeven en 'k weet dan ook niet of 'k den naam « just » spel.) Ik heb veel tijd, want ik zoek geen zaken als advokaat. Ik ben door mijne fortuin geheel onaf-hankelijk en ze zal mij ook toelsten de nieuwe partij geldelijk te steunen. En 'k weet waar 'k moet gaan aankloppen als er geld noodig is. Ik kan optreden en spreken waar ' zijn moet, zonder naar iemand te moeten zien. Als ik vernomen heb dat er eene partij van de belanghebbenden van 't bombardement werd ge-sticht, dan heb ik dat ailes overwogen en 'k heb gezegd : « Wel, gij zijt ook hier gebleven, dat is iets voor u !... » Hewel, wat denkt gij er zooal over, Menheer Zebedeus? Ik dacht er op dat oogenblik hoege-naamd niets over, want ik dacht aan mijn eigen. Maar ik schudde toch toe-stemmend met mijnen kop — Om u heelemaal gerust te stellen, vervolgde de advokaat, moet ik u ook zeggen dat 'k me nooit met politiek heb m beziggehouden, dat 'k nooit met mijn « opinie » heb uitgepakt. Ge hebt dus een « onpartijdig » man, een volstrekt n<. « onpartijdig » man voor u, maar ik be- hoor tôt eene familie die honderden ja- ^ ren onafgebroken voor God en vaderland ^ heeft gestreden en onze '/rien den nioger dus op mij rekenen als 't er op aan- komt. Ik weet dat gij ook in het bestuur zult gekozen worden, Menheer Zebe- deus, dat ge er veel invloed zult hebben ^ en ik beveel u dan cok mijne kindida- re tuur aan... Wik en weeg maar en spreek lei er met uwe medebestuursîedens een? 'n hé over... Geld heeft eene nieuwe partij noodig, veel geld, en steun van 't gou-vernement kan ook geen kwaad... Voor-al niet omdat de belangen der gebombar- pa deerden moeten behartigd worden... Dat ch moet van hooger komen... ro Ik zat te dubben. Zou 'k er van spre- ^ ken? Was 't nu wel 't oogenblik? De v,'achter verliest, zegt het spreek woord. ch En hij kwam toch ook met zijn waar de naar de markt. he'.. Ik zei zoo maar ,e ùt ineens : ,x ■— Gij zult zeker later ook naar den Gemeenteraad willen gaan? d« — Als de partijgenooten het zullen ce noodig achten, dan zal ik mij die opoffe-ring getroosten... zeker. £J — Ik spreek u daarover, Menheer de ^ advokaat, omdat ik... het kan noodig pc zijn... er zijn dan onafhankelijke menschen van doen... omdat ik... als 't noo-dig is,.. mii ook zou willen opofferen... (X want dat is het, Menheer de advokaat, af opofferen, gelijk ge zegt., st 't Was er uit'! Hij duwde xijn rond glaasje wat dich-ter tegen zijn oog en zag er mij weer ^ scherp door aan. a| — Wie zegt er neen, mijn beste heer b 2îebedeus... Dan helpen wij malkander... te Wij verdedigen dézelfde belangen, niet & waar... n Hij liet zijn glaasje uit zijn oog val-len, vatte het lint en liet er het glaasje meê rond zijn hand zwieren. Onze tijd vraagt het : de hooge burgerij moet met den ambachtsman ^ hand in hand werken... We gaan mis- Vl schien samen naar 't stadhuisEn te waarom niet?... ^ Hij stond recht, stak me twee vingers ^ van zijn hand toe, die ik met twee van de mijn aanraakte — 'n mensch leert R aile dagen bij — en onder 't heengaan, met zijn « buis » in zijn hand, zei hij : ^ — In aile geval reken ik voor de pre-sidentskiezing op u, Menheer Zebedeus. r Ik bleef zitten droomen... Ja, en waar- s< om niet? Waarom zou 'n arme pekker b; niet hand in hand naar 't stadhuis gaan met 'nen rijken advokaat?... Président ^ van de partij moet die vent worden... & Wij helpen maîkander... Hij is de man.. Vandaag nog moet ik Jef Lawijd, Klaas ^ en Mil Kwaps zien... Tist en Lowieken. a die neem ik zeker meê... 't Ziet er goed n uit, Zebedeus-jongen, 't ziet er goed 1< uit !... n 's Achtermiddaga kwam e? 'n oum- z " y mei 'n paar vrouwenschoenen en 'n paar mansschoenen afgeven, om er halfzolen g en achterlappen op te zetten, v 't Is van de keukenmeid en van den r. huisknecht van Menheer Frimouille, zei !l hij. 2 I>e samenwerking begon al, ziet ge! !i Het was nog maar a schoen in hand », p maar « hand in hand a zon wel volgen... g Zebedeus. ^ Een Schets h d Het Handelsblad discht aan zijne le- w zers een beschrijving op van de Zoologie c en hare bezoekers, leden van de Maat- h schappij, zoover die te zien en te hooren b zijn aile Zondagen 's avonds, bij 't con- n cert. 2. De steller van de schets geeft een g staaltje van de gesprekken die worden n gevoerd en die hij waarschijnlijk pittig h vindt. Hier gaat hij : n m ... En dan de conversatie'sl... Heeft n men ooit plezieriger dingen gehoord dan d de conversatie's in onzen Dierentuin?... n — Ma, ik gon 'n toerken doen ! r; — Nie te lank wegblijve, zulle ; want z ik verwacht 'n vlaag. — Neen, ma.... z< — Restez ensemble, kinderen !.... Mi- b mi, {prenez votre petite sœur par la main. 1< Geeft z'n polleken. dat ze nie valt s — Och, ma !... ~ Zedde wer oemtwillig !... Prenez sa ■.in, je dis!... Da denkt al daddet te x>t weurd om heur zjosterken 'n hand geve. — Quel âge a-t-elie maintenant, Ma- f w — Pas encore treize ans. Z'is groot 11 , pour son âge ; ze groeit dagget ziet. IT crois qu'il va faire une bonne vlage. ^ fait si doef... Hedde gallie parapluus ^ ? _ h: — 't Zal ni règene... Voyez un peu la Vl tite Hortanske T. Est-ce qu'elle donc î1 ncée? k; — Balange ni, das 'n kennis van eur ° :iur ; c'est le petit François B. Ses pa- c>i its son bon. Wa disda dat ze dor spe- g :, donnez un peu le circulaire. Tiens, — Wel, wie we daar hebbe. En zoo (( een ! Wor is Josephine? Alweer die le migraine, c'est embêtant!... Zit bij, ^ 'kt ne stoel. Il n'y a personne sur cette ^ aise, monsie ur? Merci bien! Hier, zit er... Dag L,izeke«... Wiske is on't ^ tidgon met ons klein Bertha. Va. les ' ercher vite!... ^ — Tu le trouves pas lourd?... Moi j'ai aud, chaud... Ik kost vandaag ni uit voeten, si lourd dans les jambes... et s transpirait dat het er zoo afliep. Ik t( .d gin goesting oem de menschen te j, rieven... C'est étoufant?... b — N bit je rège zoo goed doen... Kom-ga recht van uis. W a chikkenoed, si ce model de Lina!... Heb ik het ni •zéed? dor heddet... Gauw lot ons ma- ^ ; da we weg zen... Henri, chercher les ^ fants... spoeide t'is n dondervlaag, >mt onder de statie, et prenez garde ^ <ur tes chapeaux... En zoo werd er gezellig gepraat. s> De Antwerpsche burgerij heeft reeds ' el afgezien tijdens dezen rampzaligen 'rîog : dat zij nu nog zôo moet worden geborsteld, is toch niet verdiend. De § îller heet bovenstaande « conversatie » ezierig en gezellig. We hopen voor de ë iede faarn van de Antwerpsche burge- n , dat ze ook ànders plezieriger en ge- ^ lliger weet te praten... en te zijn. Zoo-î zij nu voorgesteld wordt in woord en «ld... heeft weinig reden om trotsch ^ "V 3 wezen. X» 'eskuadigen over dei " iiilsiag van des* Oorlog l De k Agence Fournier » heeft aan de r ilitaire attachés van de onzijdige mo-mdheden te Parijs gevraagd, wat zij I m den tegenwoordigen toestand dach- 1 n. En om dit onderzoek zooveel moge- v k onpartijdig te doen zijn, heeft men I : militaire vertegenwoordigers der i >rlog-voerende mogendheden niet om 1 in oordeel verzocht (Groot-Britanië, « usland, Japan, België, Servie.) r Van de gevraagde personaliteiten heb- s ;n er zich drie verontschuldigd : kolo- c ;1 de Bréganze, militair attaché bij het aliaansch gezantschap ; kolonel de ; ivas, attaché aan het Spaansch gezant- | :hap, en de kommandant Spencer Cos- t militair attaché aan het gezantschap f it Vereenigde Staten, die zich ge- ] anden achtten, door de strenge onzij- , igheid, welke hun het recht ontzegt om ] jne meening te uiten. | Ziehier eenige passages genomen uit , e dus verkregen opinies : , Kolonel Carlos Fernandez, militaire , ttaché van Chili : « Volgens mij, zal : >en, op een gegeven oogenblik, uit de ->opgraven komen ; de tegenwoordige lethode zal opgegeven worden en dan ( il het eene sterke poging zijn om aan- i allenderwijze te werk te gaan. Men zal ; iet meer lezen dat er loopgraven zijn in- , eaomen, maar dat er een groot gedeelte an het terrein aan den vijand is ont-akt, en dat zal een stap, een aanmerke-jke stap zijn tôt het beëindigen van de-ïn oorlog. » De kommandant Fasola Castano, mi-tair attaché van de Argentijnsche Re-ubliek ; a Deze oorlog zal lang duren en vol-ens mij, zal het in de Lente zijn, dat ij, van militair oogpunt beschouwd, et meest intéressante tijdperk zullen innengaan, want ik geloof, dat nog een der oorlogvoerende mogendheden unne laatste poging heeft aangewend, ie allerlaatste poging, die of ter over-•inning of ter nederlaag voert. De a de-sie d zal niet verkregen worden, zoo-ing deze oorlog een loopgraven-oorlog lijft, welke elke afwijkende poging on-logelijk maakt. Het tegenwoordig front il noodzakelijkerwijze door een der te-enstanders verbroken worden, en een-laal u ernstig » verbroken, door de op- i ooping van eene aanzienlijke troepen- i lassa ia eene beperkte ruimte, dan zal ■ len onvermijdelijk de vernietiging van : e geheele linie zien. De « decisie » zal iet het gevolg van eene « krijgsbelege-ng » maar van eene «krijgsmanœuvre» ] ijn. De escadron-chef, prins Demitri Lout- ! militair attaché van Roemenië : «Wij evinden ons voor een « uitputtingsoor->g ». Degene, die het langste kan weer-taan, zal de overwianing behalec.» i dagelijksch nieuws HET SLUITINGSUUR. — Wij heb- d ;n uit betrouwbare bron vernomen, v elke de juiste toedracht is in zake slui- v ngsuur. Deze kwestie heeft, zooals en weet, reeds heel wat inkts doen r oeien, en wij nemen de gelegenheid le lat, om de zaak eens en voor immer in v iar juist daglicht te stellen en elk mis- v ;rstand uit den weg te ruimen. Elke r aatregel betreffende de sluiting der v sffiehuizen gaat uit van de Duitsche v /erheid, die daarin handelt met het oog v a de openbare orde en rust. Het Kollege van Burgemeester en g chepenen heeft daar niets mee te ellen, hoewel in normale omstandig- d ;den die maatregel uitsluitend van de îvoegdheid is van den heer Burgemees- h :r, hoofd der Politie. Nu heeft de heer Burgemeester al ge- c aan wat in zijne macht ligt om te be-omen, dat aile koffiehuizen zouden mo- ci en sluiten op een zelfde uur. Niettegen-:aande is de Duitsche overheid van mee- i ing geweest, dat er voorloopig nog niet an worden ingegaan op deze wenschen. Nochtans senijnt de Duitsche overheid an plan te zijn, de lijst van hen die iuiten mogen om n uur (Torenuur) uit ; breiden ; het zal voldoende zijn van de >kale politie een certihkaat te bekomen, evestigend dat het lokaal onberispelijk ehouden wordt. Wij vernemen bij het ter pers gaan at de toelating welke aan 117 koffie-uishouders gegeven was om tôt 11 uur <avonds open te blijven, voorloopig is igetrokken. ONTRUIMING VAN ZEEUWSCH-rLAANDEREN DOOR DE BELGEN. - Uit Rotterdam : Het Belgisch komiteit der vluchtelin-en te Sluis, Retranchement en Eede, eeft een telegram aan H. M. de Konin-in gericht, met het verzœk om den îaatregel tegen de uitgewekenen op te chorsen, die niet in hun eigen onder-oud kunnen voorzien. De uitwijking der >elgen is evenwel reeds begonnen : eeni-en zijn verder het land ingetrokken^ en nderen zijn naar België leruggekeerd. Het is begrijpelijk dat de genomen îaatregel den Belgen niet zeer aange-aam was. Hunne ontevredenheid daar-ver kan slechts vlçiend voor de Neder-jnders zijn, want hierdoor leveren /ij et bewijs dat zij in Zeeuwsch-Vlaande-;n goed verzorgd waren. EENE TENTOONSTELLING VAN IELGISCHE GRIFFONS TE LON->EN. — Gisteren had in de Rijschoo) an den heer Ward, Knightsbridge, te x>nden, eene tentoonstelling van deze in lelgië zoo geliefde hondensoort plaats. ienige der meest bekende eigenaars van xemplaren van deze hondensoort, waren liet vertegenwoordigd, toch was, ailes in anmerking genomen, de expositie eene 1er merkwaardigste in het « genre ». EEN POSTZEGEL VAN DE KA «1ER VAN KOOPHANDEL TE VA „ENCIENNES. — Toen de Duitsche rœpen voor enkele weken Valencienne> n omliggende plaatsen bezetten, deed de ' Camer van Koophandel te Valenciennes ladelijk aile moeite om het brievenver-ceer zooveel mogelijk te herstellen. Met oestemming van het Duitsche legerbe-■turr nam zij het brievenvervoer naar >mliggende plaatsen op zich. Zulke brie-zen moesten met een io centiemen-post-:egel gefrankeerd worden. Dit zegel verd door de Kamer zelve uitgegeven. Het heeft als randschrift de woorden : Chambre de Commerce de Valenciennes ; n het midden de woorden : service postal ntérimaire io et. 1914. Dit merkwaar-iige zegel is natuurlijk zeer zeldzaam. DE HEILIGE VALENTINUS. — £ekere personen hebben aan het voorstel jp heden 14 dezer, de heilige Valentinus :e vieren, waarvan men om zoo te zeg-jen een «Amerikaansche » dag zou ge-naakt hebben. Doch, het is in het ge-îeel niet een Amerikaansche Nationale eestdag, en deze betooging zou bijge-/olg in het geheel geen zin hebben. Het is het patroonfeest van den H. l^alentinus, ter gelegenheid van het-jvelke de kinderen beeldekens aan hunne /rienden zenden, eene traditie zeer wel jelijkend op ons St. Nikolaas- of St. îathelijne gebruik. We meenen daarbij te weten dat onze \merikaansche weldoeners in de uitvoe-•ing van dit voorstel weleer eene onge-jaste betooging zouden zien. OVER DE HUURKWESTIE. — Door de Burgerlijke Rechtbank eener itad werd een belangwekkend vonnis litgesproken, dat hoogst waarschijnlijk ot grondslag zal aangewend worden /oor andere uitspraken inzake misver-itand tusschen huurder en eigenaar. Eerstens heeft ze bij dit vonnis art. [722 van het Burgerlijk Wetboek toege-jast, dat luidt als volgt : « Indien tijdens den duur van het luurkontrakt het gehuurde totaal ver-lield wordt door en onvoorziene oorzaak, s het huurkontrakt van rechtswege ge-broken ; is het enkel gedeeltelijk ver-aield wordt de-or een onvoorziene oorzaak. er omstandigheden, ofwel vermindering an den prijs vragen, of zelfs het breken an het huurceel. In geen van beide gevallen bestaat er ;cht op schadevergoeding. » Door een rondscnrijven van den gou-erneur-generaal in het bezette gebied an ons land, gedagteekend van 1 Janua-1 1915, werd de toedracht van art. 1722 erder uitgebreid tôt andere oorzaken, raarmede de algeheele of gedeeltelijke ernieling niets te maken hebben. In het rondschrijven worden ook vol-ende toestanden voorzien : i° Het onder de wapens roepen van en huurling. 20 Het over de grenzen zetten van den uurling. 30 Het verlaten van het gehuurde per= eel tengevolge van gerechtigden angst. 40 Het opeischen van het gehuurde oor de krijgsoverheid. 50 Is het een jachtveld, het onmoge-jke van te jagen door 't verbod van wa-iens te dragen. Sommige huurlingen hadden het in-icht de toepassing van art. 1722 nog erder uit te breiden ; het kan volgens lunne meenning ook ingeroepen worden Is de handels of neringzaak schade on» lerging wegens de krijgsvoorvallcn. De Jiurgerlijke rechtbank heeft zich bij lie gedaciite niet kunnen aansluiten. slochtans, daarom wil het niet zeggen lat de huurling gekoord en gebonden ian zijn eigenaar overgeleverd is. Uitstel tôt betaling kan ten allen tij-le door het Tribunaal aan ongelukkige luurders gegeven worden, tôt na den >orlog, en moest het geval voorkomen, :ou de rechtbank zekerlijk edelmoedig >ordeelen. Het beste is dat eigenaar en huurder rachten aile geschillen in der minnâ ta ichikken. LIEFDADIGHEID. — Door bemid-leling van den heer Henri Van Camp, verd ons namens de releveurs der gas-naatschappij de somme van fr. «5.— vijf-en-twintig) overhandigd ten bate 'an de zieke en gekwetste Belgische sol-laten onzer gasthuizen. We brengen eene diepgevoelde hulde lan die nederige werkers, die in deze Iroeve dagen terugdenken aan hunne ge-:wetste broeders, JAPANEESCHE PUBLICITEIT. — 3e aankondigingen en reklamen, die ge-iruikelijk zijn in onze beschaafde lan-len alhœwel zeer vindingrijk en aantrek-:elijk, kunnen niet vergeleken worden lan de waarlijk oorspronkelijke publici-eit, die men vindt in de groote dagbla-len van Tokio en Jokohama. We laten onze lçzers oordeelen door de olgende uittreksels : « Onze waren worden verzonden met le teedere zorgen welke een nieuw ge-rouwde heeft voor zijne jonge en beval-îge echtgenoote. » u Onze tapijt'en zijn zachter dan het /el van een pasgeborene ». « Bezoek onze goederenhuizen, U zult jntvangen worden alsof U een zonne-straal ware verschijnende na een sombe» ce regendag ». Alzoo wordt een bewijs geleverd dat de handelsgeest in het geheel niet de poëzie uitsluit. JUBILEUM. — Dinsdag a. s., 16 Februari, zal de heer H. de Ravet, onderoverste bij het 4de stadhuis-bureel (Openbare Werken), ter gelegenheid van de 25ste verjaring zijner in-dienstreding door zijne collega's van het stedelijk Middenbestuur gevierd worden. Alhœwel dit jubileum gezien de tijds-omstandigheden in allen eenvoud wordt herdacht, zullen den heer de Ravet, die zich — het moge hier terloops herinnerd — zeer verdienstelijk maakte door de lei-ding op zich te nemen van den dienst van bevoorrading, prachtige geschenken worden aangeboden, vooreerst van wege het College van Burgemeester en Schepenen, dat er aan gehouden heeft den knappen en werkzamen beambte een blijk te geven van zijn hooge waardeering, en ver-volgens door de beambten zelven, die daardoor den minzamen en hartelijken collega hunnen verkleefde gevoelens willen betuigen. LENIGING DER WERKELOOS-HEID. — Hiermede wordt den belanghebbenden bericht dat te beginnen van Maandag den 15 dezer het lokaal van de Vlaamsche • Opéra (Kunstlei) zal worden voorbehouden voor de werkelooze vrou-wen, leden van eene maatschappij van onderlingen bijstand of van eene vakver-eeniging. Zoodoende kunnen aile mulua-listen en vereenigden in hetzelfde lokaal komen stempelen, en dit dagelijks van 3 tôt 5 ure (Torenuur). (Ingang langs het « Hôtel Weber», uitgang langs het hôtel «Wagner».) Inschrijvingen worden aangenomen op vertoon van het lidboekje der vereeni-ging. De uitbetalingen zullen geschieden door tusschenkomst van het bestuur in het lokaal der vereeniging of in de Vlaamsche Opéra zelve.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes