Het Vlaamsche nieuws

365 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 Maart. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0gf8c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vrijdag 29 Maart 1918 » 4de Jaar g; Kr 87 Priis S Centiem voor Beîgië ABOH NEMENTSPtULZlH l Voor êén m«œé 1.71 Voor 3 maaild I.— Vooc 6 rasas* 19.— vooc i*sr !».- gediktle, BafeMr tu Amkoadiginge» i jg, ST-JAK«BMARKT, M âiefwsRiiaÈ.' Het Vlaamsche Nieuws Verschîjnt 7 maal per week t»,w aMY&r B à ie , H.hMiihimIIm »af V F » H TTI ST Dr A n'a RllDM« H outiaanw A it> VAN ÛRNliBâMiWi f AANK.ONB1Q1NUEN f Tweede blad, den regel 2.E Derde îd. id. I.- Vi«ré» id. id. 0.6 l>9#éskcrteht 6- Blke raedeworker i§ persooalij reranrwoordelijk voor zijn «chrijvei tfi bindt met lieel de Redaktie Voortzettinf van het Su.tsche offansief Opmarsch op 60 kiiometer diepte ; Mostdidiei genomen. - Aieuwe vordcringea bij Bapaame. ■ m ûuHSÇHt iyut D'UITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woeixsdag- 2 7 Maart. — Off cieel : Aan weerskanten vaa de Somme zij onze legers m. lang-zaana vordcrende aanval. DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, IJondsrdag A(h Maart. — O] ficieei : Westelijk gevechtsterrein Op het siagveid m frankrijk wierpe: de C.ngeiscnen opnieuw iris^che, va: anaere ironien weggetroKKen divisie onzen tioepen tegen. Bcnoordwcste. bupuiime wierpeu wij aen vijand uj ouae crechtersiexijingcn op tiucquoy e: heouterne terug. Met bijzonaere taaiheid streed d vijand tevergeers om de hero venn van nloert. ocerKe, aoor pantserauto geatïiunde aanva.kn zaïcten op de heJ lingen der hoogtcn oewesten de stai bioedig ineen. bezuiden de Somme baanden zicl onze divisies op vele plaatsen een we; door de oude vijandelijke steiiinge: en wierpen Lngeischen en t rarijctie; in het sinds I y 11 door den ooriog nie meer geteisterde gebied van Prank njk terug. JJe zegevierende troepei van den Duitschen Kroonprins heb ben in onvermoeibaren aanval vai bt-Kwintijn over de Somme de vijan deinke steilingen over een dippte va) bu kiiometer îngestooten. Ze drongej gisteren fierrepont door en hebbe: Montdidier. Onze verliezen blijven binnen noi n aie grenzen ; op enkele brandpunte; ziin ze zwaarder. Het aantal der licht gewonden wordt on 60-70 Der honderi der gezamenlijke verliezen geschat. Aan het Lotharingsche jront nemei de artilienegevechten in kracht toe. Rittmeister Freiherr v. Richthofei behaaldë zijn 71e, 72e en 73e lucht overwmning. Van de andere gevechtsterreinei niets nieuws. VIS FBMSCHE 2JJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIÎ Parijs, Woensdag 27 Maart. — Offi tieel : De Duitschers hebben, versche troepe in het vuur sturend, vandaag met vei dubbeldie woede de Fransche stellmge beoosten Montdidier aangevallen. D Eraiiische troepen stuitten herhaaldelij met bewonderenswaardige hardnekkig ; heid de aanvallen des vijands, die slecht ; dank zij een belangrijke getalsmeerdei : heid konden verder komen. In de streek van Lassigny en in die va Noyon liepen niet minder krachtige aar | vallen op een volslagen^jnislukking u; j en braken voc>r den heldhàftigen Léger stand oer Fransche regimenten. m ENGELSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREII Londen, Woensdag 27 Maart. — Ol ficieei ochtendbericht : l'en gevolge van de vijandelijke aar vallen op giisterenmiddag en -avond aa [ weerszijden van de Somme werden onz troepen aan beide oevers in de buurt va Bray over eenigen afstand teruggedror gcn. Een zware aanval die in den vooi nacht ttgen onze nieuwe linie ten Zuide ! van de Somme onoernomen werd, is n hevige gevechten afgeslagen. Op ee punt in de nabijheid van de rivier dron i de vijand in onze stelling door, maar ee tegen>aanval wierp hem terug (hie ontbreekt iets. — Red.) en Noorden e i ten Noordoosten van Albert, maar c toestand blijft onveranderd. Londen, Woensdag 27 Maart. — Off cieel avondbericht : Vanochtend is de slag met groote hi vigheia bezuiden en benoorden de Somir I hervat. Heel den dag is er van ten Zu I den van Rosières tôt ten Noorden v.a i Ablainzeville vinnig gevochten. De ni< geslaay^de poging, in den afgeloope "acht door den vijand gedaan om on; '■nie ten Zuiden van de Somme binne tedringen, werd gevolgd door een reel ?ware aanvallen in de buurt van Rosièr< en benoorden die plnats. Bij Rosièri weraen aile vijandel'jke aanvallen aTg 5'agen door onze troepen, die den vij,ar ?Waar teisterden. Verder noordwaarts werd onze linie heel het eérste deel van den dag, den ernstigen druk van sterke vijandeLijke strijdkrachten t&n spijt, gehand'haafd. La. ter ontwilckelden zich nieuwe Duitsche aanvallen in dit gebied, waaraoor onze n linie over korten afstand Wèstwaarts ge-:i bogen werd. De laatste rapporten w'jzen uit dat onze tegenaanval'en den toestand volko-men hebbenhersteld. In den loop van den dag deed de vijand een aantal vastberaden aanvallen tegen onze steilingen tusschen Somme «n Ad ^ cre. zoowel als ten Noorden en ten Zuiden 1 van Albert. Ook in dezen sektor is hard s gevochten. Wij hebben in een tegenaan--! val het deel onzer stelling ten Zuioiem van 1 t Albert, waarin de vijand zich een oogen- c :l blik een weg baande, heroverd en een f nieuwen, zwaren aa.nval, door den vijand s s 's middags op dat punt uitgevoerd, heel « ^ rn a) terugges'agen. Pogimgen van den £ ^ vijand,om in den loop van den dag West- >. vvaarts van de stad Albert uut verder te h ^ trekken, wertien verijdeld, in ejk geva' z piet de ernstigste verliezen voor zijn ^ troepen. . ^ y Vanrniddag heeft de vijand eveneens z * met man en macht in de buurt van Bue» z ^ quoy en Ablasnzeville aangevallen en iri t laatstgfnoem-c dorp voet weten te krij- ^ gen. Op aile andere punt en moest zijn v 1 infanterie met booge verliezen afdeinzen. r Onze troepen streden weer prachtig, y 1 gelijk uit bovengenoemde opsommi'ng r blijkt. Ze hebben den vijand vandaag s ^ langs heel het Britsche front zware ver-1 liezen in weerwi.l van zijn allerfelste aan-^ vallen en overmacht in aantal, terug- ^ geworpen. ^ Aan he)- heele slag front duurt de he-^ vige strijd voort". g i VIN ITAJ.IAANSCHE ZIJOE [ 1 ITALIAANSCH f GEVECHTSTERREIN '' Rome, Woensdag 27 Maart. — Offi- v cieel : t ^ Overvallen van geweervuur onzer voor- ® posten tegen vijandelijke alcieelingen in t, het Vaîlarsa en wissel'ng van geweer- a vuur tusschen patroeljes op den rechter- v oever -van den Piave beoosten den Mon» l tello. L ( Op het overige front àf en toe tus- \ _ schenpoozend geschutvuur, bet krach- I tigst in de kuststreek. [ TELEGRAMMES : l Het Krijgsbedrijf in het l Westen s De werkzaamheid der luchtstrijdkrachten Berlijn, 27 Maart. — In de groote gevechts- ® dagen van den slag tusschen Atrecht en La " Fère hebben onze luchtstrijdkrachten een t aanzienliik aandeel in den strijd genomen. ® ^ Tijdens de voarbtrtiding voor den doorbraak- k slag hebben onze vltegtuig-waarnemers hun c verkenningsarbeid tôt ver inhet vijandelijk achterland uitgebreid en het verkeer op de A spoorlijnen en straatwegen met pijniijke ^ nauwkeurigheid waargenomen. Aldus h.bben zij der Duitsche legeraanvoering zekerheid ? ^ verschaft, dat de tegenstander van het on- c middellijk aanstaande oflensief geen kennis " droeff. De infanterie was door foto's over S elke bij/ond rheid nopens de te bcstrrmen 1 i- gevechtsstellingen en den stand der machine- -s geweren ingelicht. Eenige jachtstrijdkrarli-ten hadden deze gevaarlijke werkzaamheid ' e der waa; nemers beschermd en het werpen c n van een blik door den vijand in de Duitsche x i_ voorbereidin^en door verwoede aanvallen tè-gengegaan. To-n den 21sten Maart de och- ( tendnevel, die de werkzaamheid der vliegers \ n onmogelijk had doen zijn, optrok, toonden 1 a aile lui htstrijdkrachten éénzelfden onover- ' n winneliiken aanvalsgeest aïs de op het slag-a veld aanstormende troepen. De jachtstriid- c " krachten handhaafden hun onvoorwaardelij- ( n ke meerderheid in de luiht. In het verloop | :r der gevechtsdagen heeft zij tôt dusver 93 n vliegtuigen tôt dalen gobracht. Krachtige slageskaders begeleidden het 1 verbitterde vuur der vijandelijke machinege- 1 weren, zonder in het minst op df aanstor- 6 mende infanterie acht te slaan. Zij brachten i- het vuur der vijandelijke batterijen door ' werpmijnen en bommen en door machinege-weervuur tôt zwijgen. Zij deden'van 80 me- ( "" ter hoogte uit aanvallen op toesnellende ' e vijande'iike kolonnes en dreven deze uiteen 1 i- v66r dat ze konden ingrijpen. ' n Intusschefi waren onze verkenojngsvjieg-tui^en en ballonnen weer bezig om de nieuwe 1 artillerie-stellinfen van d?n vijand te verk-pn-n nen. De verkenningstochten van meer dan :e 100 km. len?te boven de vijandelijke spoor-n lijnen onlhulden de tegenmaatregelen van ' den vii^nd. Ondinks a'ien vijftndelijken te- ; "s genstand werden on éf^n dag 50 vli^gerbom-ÎS men neereewenen. Tôt dusver hebben wij ;s m.-'ar twee ha'lons verloren. c_ Onze bombnrdeereskaders hebben in de , nachten v66r en tusschen de geve< htsdapen lC* spoorwegknoopnunten achter het viiand(4ijk front, ondanks het ten deele ongunstige weer, dcrachtig met bommen aangevallen. Op d ha\enplaatsen Raies en Duinkerken wir^e 1g6.50 kgr. bommen ^eworpen. Van b izor dere beteekenis is de aanval op de hooic ssliourliin ach-er het slag.ront, d,e van zee geringe hoogte uit, op 3J km. achter het fror ten uitvoer werd geb.acht. in het geheei bel ben de bbmbardementesiiadt:rs in vier nael ten 132.666 kgr. bommen neergevvorpen. De Engelsche troepen Londen, 27 Maart. -— Gibbs seint d.c t Din^darf : De \ijand heeft, sedert h.j Don derdap' het offensiei begon, al.een hait g< houuen, om nieuwe divisies aan le voere: en ze voorbij de di\i=ies te \Oeren, die doo deii aanval uilgeput of door ons vuur vei ne su cid waren. ueze Iaatsten worden m,d en delerwijl gereorganiseerd en nem.n rust, on ke vervolgens weer op te rukken en daarna vvee aigelost te worden door reserves, die zic ,a" voortdurend in menigte over het gewonne; he terjeîn \e.spreiden. Door deze middelea ei ze met behulp van de gewe.dige strijdniachten re_ diehet Duitsche legerbestuur tôt zijn beschik ' " kins' heett, zijn de Duitschers in staat om ell voord^el dat zij behaald hebbn met \ersch lat troepen door te zetten legenover onze zwaa ;o- beproefde troepen, die sedert het begin \ai den slag, ze» dagen geleden, zoniier spijt ge , vochten hebben, behalve daar waar zij a nc' den rechter oever van de Somme thkns in d en ee. ste linie door Fransche baïa.jons vervan D gen zijn. en De Lngfeslchen hebben op verschi'lend plaatsen tegen een geweldige overntach r" moeten vechten. Op vele plaatsen stond eei n- vijandelijke divisie tegen een. Engels h ba an ta'.jon. Zullt een overmacht was tôt dusve ,n onbekend geweest en wordt vooridurend ver groot en hernieuwd met versche tioepen te en gen de onzen die voortvechten. Onze inan nd schappen hebben zes dagen en nachten aai ;e] een stuk doorgevochten. Hun gezicht is af en getobd en verfônfaaid door gebrek aan slaap hun uniformen zijn stuki,escheurd aan prik ke'.draad en met modder en kalk bedekt. li te he-b vandaag een kleine afdeeling gezien, d:< .al zoo bek-af was, dat zij nauwelijks kon Ioo in sn'daten hield n hun h inrien al ' moede kinderen en leunden tegen elkaar al • dronken m inn- n. maar meerendeels h'e'de: ns zii hun hgofd flink omhoog en toonden zi IC= zi h niet neerslachtig, omdat totdusver d jfj krijgsgans tegen hen was geweest. Z j zi i grifnmig naar de linies van den vijand ei 'J" waehten op hem tôt hij zich boven d#> lullinj jn vertoont, zoodat zij opnieuw met hem kun n_ nen afrekenen. en terwiil ^ij waehten staai ' zrj in groepjes onder dekking van bouv.va! lige muren of in holle wegen cigàretten ti rooken met het geweer bij de hand en dej ag stalen helm ijcliterop het hoofd. ^ Hindenburg's beleid „ Berlijn, 27 Maart. — De oorlogskorrespon & dent van de « Vossische Ztg. » schrijft ove de overwinning in het Wesien : te- Pas thans wordt de grootsche strategiscb gedachte duidelijk, die opgesioten was in dei Hind. rburg-terugtocbt van het von"e jaar , Destijds deed hij het aanvabplan van dei vijand teniet en dwong hij de tegenstander " hun offensief te splitsen. Op hetzellde terreii waar de vijand tevergeels gepoogd had di Duitsche lime te doorbreken ot stuk te beu ken, is nu. zijn eigen front doorstooten. Niet mindji meesterschap blijkt uit de be fi- wonderenswaardige bekwaamheid, waarme' thans de Duitsche aanval in zijn werk is ge steld. Met onwrikbare kalmte liet de Duit . ~ st he leaerleiding haré denkbeeldc n aanvech ln ten. Niet eer moest de slag neerkumen, vô6 sr- allés tôt in de kleinste kleinighed n geree< >r_ was. Hindenburg heeft dezer dagen herin n= nerd aan een Spottende opmerking, die Llov< George zich in Juni 1917 had laten ontvallen Destijds — na den strijd om de boog \ai is- Wvtschaete -— zeide Llovd George, dat d Duitschers als konijnen onder d n gron< waren weggekropen. Thans iijn de konijijei uit de holen te voorschijn gekomen. Het uu was aangebroken ; de daad was rijp. Losbre -kend aïs een stormwind en als een volkomei verrassing kwam het onh il over de vijan den. Ook dit K ee.n niet geringe prestatie vai onze legerleiding geweest, dat het groot plan volkomen geheimgehouden is. DE SI. A G DIE KOMT -Uit do N. R. C. (avondblad van Woensdag) De drie vreeselijke «iagen, sedert den eerstei dag van de lente geàeverd, zijn nog maar de in La Wding. jgn Eea-ste slag : 21 en ilaa.rt eind.ig&nde met d ,n_ doorbraak van de Britsche loopgraaf-linies bi ([-_ St-Kwintijnj en gevolgd door een dpmarsch vai un de Duitschers over de heei'e linie. ijk Tweede slag: 24 Maart. De slag om het bezi rje Van Ba.pa.ume, welke stad aanzienliike Engelsch [Ie versterkingen (tevergeefs) travhtten -te redden ien Deze poging op den Nooirdelijken vleugel gaa =id g6pa^rd met een gelijksoortige ohderiieming oj ■,n_ den Ztfidei'ijken vleugel bij.de Oise. n;s Derde slag : 25 llaaort. De geailieerden bren •er gen nog meer versterkingen op en gaan daarme n tôt den tegenaanval over, Deze heeft geen Suk le_ .ses en een nieuwe periode van terugtocht begint nh- Wij rioemen dit slagen, «n> die naara kan me: PÎd niet overdreven noemen, als men bedemkt, da |en de minste van de drie toch nog veel geweldige was dan bijvoorbeeld de slag bij Waterloo. te_ Toch vormen zij aile drie te zamen nog si'echt de inleiding tôt den manœuvreslag die nog kome: grs moet. Het resuàtaat van deze drie eerste slage: [en is enkel, dat het nu wezenlijk tôt dien manœu er_ vreslag komen zal. îg. Die slag begimt nu zoo lamgzamerhand. E j(j_ omdat hij nog maar begint, spreekt het van zeli lij_ dat beide partijen nog even veei' kans hebbe )0p om hem te winnen. Toch is het niet onverschi! 93 hg welke van beid© partijen de voorwaarde: voor zoo'n slag heeft gesohapen. Hoe vaak heb het ben de gealiieerden niet vergeefs getracht he «e_ zoo ver te brengen. Zij zijn er 'nimmer in g< or_ glaagd uit de stellingoorlog los te komen. ten Ook de groote terugtochE van Hindenburg va->or het vorig jaar bracht don bewegingsoorlog niel oe. Maar nu is die er, en wel door het Duitsch ne_ offensief. Dit beteekent in zoover wat, dat n ,de œk in den komenden si'ag, om te beginnen he aen initiatief geheel aan Duitsche zijde is, wat a' een aanzienlijk voordeel inag worden beschouwc e«- " Het werkelijke doeù' van den vijand. zej we de «Times», is niet zoozeer de vermeesterin pn_ van bepaalde streken, aïs wel de vernietigin lan van onze strijdkrachten. x> ,or_ En iin het « Berliner Tageblatt » schrijft geni ,all raa-1 von Ardenne : n Niet territoriale" voordeei'e (€. zijn het operatieve doel van de Duitsche lege im- leïding, maar de vernietigimg van het Britscli wij vèldi'eger. » . Over dat doei, zijn dus sohnjvers van be«i (je zijden het eens. en men kan, op grond van ci ■»en wederzijdsohe berichten, zich wel in vage trel [ijk ken een beeld vormen, op welke wijze de aai !er> vailer dit doei' zou willen verwezenlijken, e e welke tegenmaatregelen zich aan den verdediger ti als het ware opdringen. i- Men ziet de. Duitschers langs den rechteroever 1 van de Oise voorwaarts streven. Reeds geven r Duitsche miiitaire schrijvers onomwonden te t kennen, dat het « vooreerst» op Lompiégne aan-i- gaat. De tegenjnaatregel der Franschen i» aamge^ wezen : een krachtige aanval van het reserve-leger (van Fooli) in Noordelijke richting over de Oise heen (flankaanvaij of reclits van de Uise tôt . stuataiig van den Duitschen opmarsch. lnder-daad heeft de fransche onderstaastsekretari» van oorfog 111 de wandelgangen der Jvamer ge-zegd, dat dit leger nu aanwezig was en spoedig in aktie zou komen. Het nadeed is weer, dat de Duitschers op zoodanig optreden natuurlijts zijn voorbereid. • Verder naar het Noorden beweegt Ce opanarscb der Duatschers zich langs de Somme in de richting van Amiens. Het belangrijke knooppurat Albert, ten Noorden van die rivier, vroeger een belangrijk conoentratiepunt voor de Engelschera, is in Duitsche handen. Hier doet zich, voor-hand* -nog - in de verte, d« mogelijkheid voor van een omzwenking naar het Noorden en kon-centrische opmarsch naar Calais. Dat aan di» mogelijkheid aan Duitsche zijde althans wordt gedaeht, bewijst wel, dat de bi'aden met zekei-e . voorliefde ouitenlandsche persstemmen aanha-3 leti, waarin van die mogelijkheid wordt gewa-agd. 5 Zoo zouden dan de Fransche en Engelsche . iegers uiteengedréven zijin en voor beide de toestand hacheiijk worden Maar dit zal niet gebeu-ren voor dat de Duitschers dezen komenden s.ag hebben ge won nen, en daaraan zal nog ■»«n strijd vol wisselvaùige k'ansen voorafgaan. NOG DE BESCHIETING VAN PARIJS ÛTer Zwitserland en D'uitschland komen nog een aantaJ nadere berichten over de besehieting van Farijs met vërdiagend geschut. Toen Za-terdaigmiddag 'eindeiij.k bekend gemaakt werd, dat de granaten, welke dien dag bij geregelde tussohenpoozen vielen, niet door vliegeis geworpen werden. maar uit een kanon afkomstig waren, liep, zooals iicht begijpeiijk is, eerst het gerueht, dat de Duitsohers ver door de linjëri der geailieerden heen getaroken moesten zijn en zich ergens in de buurt van Compiègne bevon-den, van waar zij Parijs beschoten. Toen van ambtelijke zijde de meest stejlige verzekeringen kwamen dat dit met waar was, en d'at de vijand nog op ten minste honderd kiiometer van Parijs was, begonnen natuurlijk oveial ondersteliingen en geruchten omtrent het wonder-kanon op te komen. Wij viiKie.ITin de benchtem een vijftal van die Jules-Verne-achtige veionderstelii.ngen. 1. Het gerueht, ons reeds uit Pai-ijs geseintf, dat het een kanon is, dat een projektiel afschiet, ( waaruit na 38 km. in de lucht een tweede projektiel iloskomt., dat op vleugeig ver<ler gaat 2. Het zou een nieuw kanon zijn zonder te-rugspringend effekt, dat in een Zeppelin meege-nomen wordt ©n dan in de incht afgevuurd r wordt. 3. De Duitschers zouden een tunnel gegraven = hebben tôt op een 30 km. van Parijs en uit de J openm? var dien tannai Parijs met een zwaar kanon besohieten. j 4. Een granaat, die zich door eigen centrifa-, gale kracht door de lucht bewegen zou. j 5. Een reuzenkanon van 700 in. lang (d« » «Action Française» moet het daarover hebbeai) ^ bij St-Gobam opgesteld. Berlijn, 27 Maart. — Over de nàetiwe reu»-, aohtige kanonnen der Duitschers schrijft de oor. _ logskorrespondent W. Scheuermann in de c Deutsche Tageszeitung » van 27 Maart : Eergisterochtond hoorde men op het slagveJd „ met regelmatige tusschenpoozen zeer zware J schoten, die zoo eigeoiaardig kloriken, dat ze zich in weerwiâ van den grooten afstand duide-I iijk van het overige artiflerie-gedr-uisch onder-scheidden.Ook de onde kanyiuners keken op en j hadden het gevoel, dat zich hier tijdens den 3 grooten s'.ag nog iets buitengewoons aankondig-\ de. Ons v»rmneden. dat de groote voor j. bestemde kanonnen hun stem hadden verheven r werd 'a avonds al door de draadfooze telegram-tnen 'uit Frankrijk bevestigd. Daannee heeft , Duitschiland, dat naar de meening zijner vija.n-den al'zijn grondstoffen voor het voeien van j den ooTaog heeft opgebruikt, op het gebied der-a tecliniek iets volbraoht, dat niémand dit land nadoet. De bouw en het inschieten van deze stukken is eën geweldig werk geweest, maar werd in een verwonderlijk korten tijd ten uitvoer gebraoht. ' Het spreekt van zelf, dat men te dier zake niet 1 in bijzonderheden kan tredeu, maar ook de leeK " vat, dat, gegevens de lengte van den schoots-afstand, het culminatiepiMit tôt een hoogte irioet - worden opgevoerd, die tôt nu toe nog nooit met ' menschelijke~krachl werd bereikt, dat de hitt« 1 van het vuur aan den mond van het kanon zoo erg is, dat gewone projektiefen daarbij zouden verbra.nden en dat de eindsnetheid zoo groot is, 3 dat projektielen van hard staai door den weer-' stand der lueht als meteooreteenen moeten gaau J gloeien Essen, 27 Maart. — Krupp ran Bonlen Hal-bach heelt het volgende telegram vain den keizer-3 gekregen : ' Cw nieuw ka.non heeft imet de bescJiietlng van ' Parijs over veel meer dan 103 km. zijn proef ? gehitterend doorstaaci. U hebt met de vervaar-diging van he't strfk ceachut aain de lauweren r van Krupip nieuwe toegevoegd. Daarom betuig ik u en ai!en irtedewerkerg imjn keizerlijken darik 3 voor deze verrichting van Duitsche wetenschap 1 en Duitsche werkzaamheid. DE SOCIALISTEN 1 UIT DE GEALLIEERDE LANDEN Londen, 27 Maart. — Stuart Bunning, I Cari Tockhade en Kamiel Huysmans, de drie _ sociaîisten uit de geallieerde landen, die af-i geVaardigd waren naar de konferentie van . het Amerikaansche verbond van den arbeitl t over het oorlogsdoel, die met een Ameri-.. kaansch passagiersschip hadden moeten ver-trekken, zijn gisteren niet in de haven van ^ inschening anngekomen. De bemanning van hot schip, zoowel de Amerikanen^ als de En-e geîschen nndpr haar, vercenigt zich met het □ standpunt van de vereeniging van zee'iéden t en stokers en verklaart, dat zij het schin niet 3 zullen bedienen. als de afgevaardigden aan i boord gaan. De afgevaardipden zullen ook t moeité hebben, om een sleepboot te huren, u daar de bemanningen van die vaartuigen ook g leden van de vereeniging zijn. GEBF.URTENÏSS1N IN RUSLAND In Finland e Moskou (ongedateerdl. — Een te'eqrram nit e Helsinsrfors d.d. 21 Maart meldt, dat de di-ploiriatiekr vertegenivoordiçers vnn Frankrijk, i- België, Servië en Portugal zich bevinden op n het station Toyola, tusschen Helsingfora en Tammerfors. Sedert verscheideu dagen is he' onmogelijk de gevechtslmie te passeeren omdat de witte troepen weigeren een wapen-schorsing toe te staan. Het geldwezen der Oekreensche Republiek Naar gemeld wordt zal het geldwezen dei Oekrain^che Republiek als volgi worden geor gamseerd De munteeuheid zal zijn de Hryw-ma, (gelijkstaande aan de vrœgere 2 Kar-bowancij à 1U0 Schah. Aangemunt zul.en worden gouden munten van- 1U Hrywniën, en zilvfcren van 1 Hrywnia. Pasmunt zijn stuk-ken van 1, 2, 10, 20 en 50 Schah. lir zullen bankbiljetten worden vervaardigd van 2, i, 10, 100, 500 en 1000 Hrywniën. Het roode léger St-Petersbnrg, 126 Maart. — De raad van kommissaris-sen van de genieente St-Peters-burg heeft besloteu tôt de verbanning vaii zes te St-l'etersburg wonende grootvorsten »naar de provincies Perni, Viatka Vologda. Trotski heeft een oproep openbaar gemaakt, waarbij de bevolking uitgenoodigd wordt om mede te werken tôt de organiseermg van het roode leger ; hij kondigt voor binnenkort de ver-schijning aan van een besluit, waarbij- militaire opleiding veiplicht gesteld wordt voor aile burgers en waarbij aile vroegere hoofd-officieren tôt den aktieven dienst teruggeroe-pen zullen worden, als instrukteurs, onder teeziebt van de volkskomniissarist.en. In een redevoering te Moskou verklaarde Trotski, dat hij zich voorstelde een rood leger -van een millioen bajonetten te vormen. Hij voegde er aan toe, dat aile militaire schoîen, die ge-gloten waren, heropend zouden worden om aan dat nieuwe leger de noodige officieren te geven. De Duitsche krijgsgevangenen ln Siiierië Stockholm, 27 Maart. — Blijkens een draad-loos telegram van de Russische regeering zijn aile geruchten, dat Duitsche krijgsgevangenen zich hebben meesltr gemaakt van ge-deelten der Siberische spoor, verzonnen. De Russische regeermg protesteert tegen de . verspreiding vhn dergejijke geruchten door buitenland^che vertegenwoordigers, daai hierdoor verwikkelingen kunnen ontstaan. DE ROOF DER NEDERLANDSCHE SCHEPEN Volgens een te Rotteidam ontvangen telegram zijn weer enkele in Hull en Londen liggende Nederlandsche s,toonischepfn onder Engelsche vlag gebracht. Nadere bijzonderheden ontbreken. De » N. R. C. » schrijft in zijn ochtèndblad van Donderdag : Naar Wolff meldt, schrijft de o Kôlnische Zeitung », dat volgens een Retiter-bericht de Engelsche gezaut in Den Haag- aan den Ne-derlandschen minister van buitenlandsche zaken een nota heeft overhandigd, waarin wordt gezegd, dat de thaiis in de havens der geassooieerden liggende Nederlandsche sche-pen niet geheel voldoen aan de hoeveelheid scheepsruimte, waarop de geassocîëerden, krachtens de bepalingen van de voorgestelde algemeene overeenkomst, aanspraak hoopten te kunnen maken. De scheepsruimte. in Nederland of op weg naar Nederland zou voor de voorziening van Nederland en koloniën benoodigde hoeveelheid tonnenmaat overtreffen, die bij de oor-spronkelijke overeenkomst -onder voorbehoud door de Nederlandsche vertegenwoordigers was goedgekeurd. Indien echter kon worden aahgetoond, dat dit niet het geval was, zouden de geassocieerden de ontbrekende hoeveèl-heid tonnenmaat aanvullen. DocS- de geassocieerden .wordt dns getracht om de Nederlandsche regeering te dwingen nog meer scheepsruimte binnen het bereik der verbondenen te brengen. Hoe groot deze hoeveelheid zijn zal, mag niet door Nederland in verband met zijn behoeften worden be-paald, maar wenschen Engeland en zijn bond-geriooten voor te schrijven. Het gaat hier dus niet om het angarie-recht (de inbeslagne-mmg van neutrale eigendommen in het gebied van den oorlogvoerende staat), maar het betreft een inmenging in de Nederlandsche souveteine rechten. Engeland en Anie-nka laten dus -schaamteloos en openlijk ook den Iaatsten schijn van recbt varen Wij zijn er van overtuigd, schrijft de « Kôlnische Zeitung», dat de Nederlandsche regeermg hierop het juiste antwoord zal weten te geven. ONRUST IN FRANRRIJK Dnitsche bladen vernemen over Genève, dat Clemenceau te Compiègne een onderhoud ge-had heeft met geneiaal Pétain. Daar zou ge-sproken zijn over maatregelen om het -zeer in het nauw gebrachte Engelsche front door fransche reserves afleiding te bezorgen. Verder zou er te Parijs een bespreking plaats hebben" tusschen Poincaré, Clemenceau en genraal Dubail, mihtairen gouverneur van de stad. Ditmaal zou het niet, zooals de laatste. tijden voor het offensief, spionnagezaken betreffen, maar de verdediging van Parijs. Uit de Lvonsche bladen nemen de Duitsche nog ovei, dat de indruk der gezamenlijke gebenrtenissen te Parijs de laatste ilagen in-derdaad zeer groot was. Talrijke famries blijven naar het Zuiden trekken. Al de treinen naar het Zuiden zijn stampend vol en men moet dagen te voren plaatsen nemen. Het socialistisch Kainerlid Renaudel, hoofd-red;ikteur van de « Humanité », kondigt een mterpellatie aan en schrijft : « In dit gewich-tige historische moment willen wij Clemen-cean's openlijke verklaringen afwachten. Wij willen hopen, dat Frankrijk niet met al te groote droefenîs aan he- werk van het ka-hinet Clemenceau terug te denken zal hebben. » ©UIKB0©T = ÔFFEî^S Berîijn, 28 Maart. — Onze dmkbooten hebher in de Iersche-Zee en op de Engelsche Nooi'd Oostèrkust opnieuw 20.000 br. reg. ton vijandelijke scheepsruimte in den grond geboord, DE OORLOG OP DEN BALZAN -In de « Deutsche Balka.n Ztg. » betoogt d< Bulgaarsche kolonel Wenedikof dat de geallieer den hun Saloniki-leger niet ku-n.iem terugtrek ken, omdat zij anders de heerschap<pij over di Egeïsche en Adriatische Zee zouden verliezen De weg Suez-Malta, de verbinding van Engelan< met zijn rijkste koloniën en met ^Japan, zoi dan gemakkei'ijk door duikbooten. die steunp'un ten hadden aan de Grieksche kust, kunnen wor den afgesneden. Ook vnor de operaties in Svr'i en Meeopotamië moet de Entente haar leger bi Saloniki houden, anders zou het kanaal vai Kiyrinthe do roi van het kanaal van Kîel gaai speien en de •ndernemingen va.n het Viervoudij B t R i C li r TER GELEGLAHEID VAN DE PAA^CHDAGEN ZAL Hia VLAAMbCiiE NIEîlWS i\i£.l V i^rvooilij OF 6A.UCH- UAU 30 MAAKI' EN MAAiN iJAii 1 AFRIL. Vreru*nti van de Zwarte en de A^riatikche Zee uit v«i'bHnci»u. VoigK-na Wenedikof inaakt generaa-1 Guillaume aansuiten om un Macedon.e aa.n te vaii'em en hij Sjjourt de Builyaien aan, hun front te v«r-stur^en niet alieen voor verdadiging, maar ook voor e»n steii tegenoffensii. V\ ij mojai inspannin^ ontzien, besluit hij-; oe«li»»«ntie gevechten zijn ophanden. NAAR DE BESLISSINU? Berlijn, 27 Maart. — ln de » Berliner Zeitung a. M. » schrijft de ooriojjskortuspundent Di. Max Osborn : De uitwerking van aanval tu«ichen Atrecht en La Fère doet zich verder gtsidwi. De i^nnaischen trekicen van "ahe zijden met zulk e»n ijvei1 hun raser samen, aat zij ni v»r-sciieiuen va<.ii.en vveldra met meer over oewege-lijke réserva zulleii beschikken.. JUe ïransçheii voeien a Je s'u'ijojtxachton aan, <lie ze ter uescink-kiiig kumien sLe..eu. L'y op de spoorujn. over Parijs vcrvoeiue, iiioegestredon dnis.wi, aie zou den uiuuaa.-n, vveid'n tut huji rugt gehaaid en wwtieiom 111 deu «!rijd geworpen. Ook van Italie uit schijneu Enuclscne liu^ptroepeu naar Frankrijk te worden ^.stuuid. Uit Ue U'oe-penveischiiivingen en d# nieuwe groepeeringen scliijnen zicli de voorwaarden toi een siag in net -opeji veud te ontwikkeion, weiks veiaoop w»l-Jicht de bessiissing voor den oorlog beduidt. HET JHUIDIGE FRO.N r Inmiddcls is dan, na de vergeefsche tegen-aanvallen van den 25sten (eergisterenj de leiuglocht der geailieerden, onder het leve-iJ eu vau achterhuedegevechten, aan beide zij-J .en van de Somme-hervat. Over een breedte »aii een Ll"eine_ô(J kiiometer staan de vveder-zijdsche i ' rachten bewesten de oud« y hicliinglinie 1916. Hier 4^^. . .aie, zooals die gisteren was, men kan naar op de kaart, die wij gisteren uiecnarnen, nagaan : Monchy le Preux (ten Oosten van Atr=cht;-v\ ancour-Henin-Bois-leux au Mont-Boiry-Ayette-liucquoy-i'uiseax au Mont-Baumont Hamel (kruising, niet a oude frontlinie) ten Westen van Alber.-liray. Ten Zuiden van de Somme: Méncourt-Ko-siere-ten Westen van Roye-ten Westen vaa Noyon. • (N. R. C.j • MUNITIE-ONTPLOFFING TE JERSEY CITY New-York, 26 Maart. — De stad onderging een gehok als gevolg van een luide ontplofimg, die s middags plaats vond. Er wordt beweerd, dat waggons met muiiiitie zijn i;n de lucht ge-vlogen aan een goederenstation te Jersey City. New-York, 26 Maart. — In een groot pakhuis in Jersee City heeft een ontpdoffing plaats gehad, die het pakhuis vermeide. Er vol.gden nog vijf _kleiinere ontpioffingen, hetgeon> er op wijst, dat het pakhuis munitie bevatte. emmmm ■ j Ene Vlaamscbe # jkunstavond , Naast den pô'.itieken aktivistis.hen strijd komt thans meer en meer een meer toi het volk gaande werking het hare bijbrengen tôt het ééne doel : het scheppen van toestanden d.e niet langer Vlaandeien langzaam maar zeker ten doode leiden zu.len en het winnen van de volkslagen vcor dat heeili|k ideaal. Zoo volgt de eene Vlaamsche kunstavond den andere thans op en we zijn er misschicn niet ver meer af dat te Antwerpen een Vlaâmsch-aktivistisch gezellighcidsleven ont-staat, dat als propagandamidd^l volslrekt niet te versmaden is. - Zaterdag 1.1. yrcep in de feestzaal « Van Wesenbeive » het kunstfeest pla.Us, ingericht odOr » Voor Vrçde en V ri i Vlaand^r<.n ». YVeer eens ware aile piaatsen, boven en be-neden, bezet. ^ O» het muzikaal programma stonden uit-sluitend liederen van onze drie V laainsch-aktivi^tiiLhe toond.chters Jel Van Hoof, Hend. ik Van Pr.iag en Kenaat Vtrenians. Het koor « De VVereld in », — dat onder de leiding van den heer Van Praag heel wat goeds be.ooft, — voerde uit : » Miskenning », van-L. Lambrechts en Jet Van Hool ; « Vv e-reld die maar herscht op slaven », van G. Gezelle en H. Van Prâag ; «Conscience-lied», va'n L. Lambrechts en J. Van Praag; en <( Zooveel heb ik gezongen », van René de Ciercq on H-. Van Praag. Mej. Noia 'Rvckoord bracht ten gehoore : «Lied van Weemoed » van Rob. 'lagon en H. Van Praa" • « k Hcore iuitend hoornen», van G. Gezelle en R. Veremans; « Doodçn-klaeht », van Marie Boddaert en H. Van Praag, en « Vlaanderen », van VViliem Gys-sels en R. Veremans. Vooral het prachtige lied van Renaat Veremans « Aan die van Antwerpen », — op de zoo ware, treffende woorden van René de Ciercq, — vond geweldigen bijval. Den toon-dichter, die den zanger heer J. Van Kuvck beeeleidde. werd een ware ovatie gebracht. Ook om een ander op vvoord: n eveneens van onzen grooten nationalen diihtcr: « Ik kan u niet vergeten ». De heer Van Kuvck gaf ook nog « De Vlaamsthe Smeder », door Van Praa" getoonzet. De kern van het feest vormde de feestred® die Hooglecraar Dr. A. Jacob over «Conscience en de Vlaamsche Po'.iiiek ». Spreker wou op den vcorgrond brengen wat Consciente ons als Vlaamsch strijder leert. Enkele punlen daarin blijken van hoogst-ak;ueel belang. Hendrik Conscience stond onbeyangen tegenover België. Hij juichte Bejgië toe, ging met de Vlaamsche maatschappijen naar ! Brussel om er Leopold I te vieren, maar enkel en alleen omdat hij er een middel in zag de Vlaamsche rechten te vei ove, en. Welk ; een uitslag die politiek ondcrtus'.chen ople- ver.de weten de- aktivisten zelf best. I De groote man voelde in zijn liefde vf-or i den Nederlandschen stnm geen onderscheid ■ tusschen Noord en Zuid. Hii deed, reeds in 1847, een oproep tôt de j katholieken en de vrijzinnigen opdat -ze eens-j gezind den Vlaamschen strijd zouden voe-ren. i Want toen. evenals thans. was verdeeldheid i gezaaid in onze rangen door middel van ver-; dachtmaking en laster. Ook Conscience was

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes