Het Vlaamsche nieuws

602 0
11 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 11 Augustus. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3j39020w4k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

il Augustus 1915, Mersta jaarg Nr, 2©8 Prijs : 5 Ce&Hemeti door greheal België Het Vlaamsche Nieuws Het be#t ingeiicht en meest verspreid Nieuwsblad ?an België* - Vepgchijnl 7 maa! per week A BONNEM ENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maanden i.— Fer niaaxid 1.60 [ Per 6 maanden 7.50 ï'er jaar 14.— | aDB3Œ«SÇ^^H«=-5e^i*eïS -' TV- & ' ^*SSt3SOSSiCi ■. , - ..-• - . . ir^-XMi*SaCH>ia^^X3iû!XISSai^ySÊB3aZ!SfKX^Sâ^^-i^^*CC^t--»XV AFGEVAARDIGDEN VAN BEN GPSTELSAAD : L>r Aug, EOKMS — Albert VAN DEN BRANDE | EU il BEL EN I ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 19M î :rCEa&ttb«&e3Ufe«&S&L< -~iïe '"-il ÎS&^fK-.'riA rj:-> ûSfâa«iSBSrf^^!«ÂU^^tefiS^sS5;'>îj.tîv. v;,' AANKONDIGINÛEN Tweede bladz., per regel 2.60 i Vierde bladz., per regel. -. 0.63 Derde blad., id. 1.— j Doodsbericht 6.— Voor aile aimoncen; wende men zich : RGODESTRAAff, 44. 1M MOEOERS SCHOÛT J NAAR DE SCHOOL Heiimicriagen en overwegiugen I Qpmerkenswaardig is het dat de leer-I jcht niet cens in werking is kunnen I (jtelcl wordeii door de Belgen zelven ; I iiaerkenswaàrdig, zeker, omdat diep Bvoeld wordt welken kostelijken tijd H verspild hebben aan politi-eke twis-■:lj waaronder de Vlamingen vooral en H; meest hebben geleden. Gedane za-B<! hebben geen keer, daarover een Htlgeineend niea culpà en liever inge- ■ ' wat er ons voor de toekomst te doen ■De ouders aanmanen vrijwillig hunne Aichten te vervullen jegens hunne kin-Hien, jegens de samenleving, jegens het Haierland, zonder dat de wet er hoeft Hsschen te komen met hare beteuge-■ej en boeten. Voor degenen alleen die Hje plichten gewetenloos verzuimen is H- wet gemaakt. Met plichten jegens Ht vaderland en tevens nit opvoedkun- ■ oogpunt bedoel ik vooral het ge-Huik der Nederlandsche taal als onder-Kjstaal in ganse h het Vlaamsehe land. Het kinderleven en het dagelijksclie ge-Hi in den huiselijken haard ondergaan Hu ganschen onimekeei* als het school-Hta aanvang neemt. Telkens dat, na de Hrlofdagen, de schoolpoort geopend Hordt om eene nieuwe schaar scholieren H laten binnenkomen, doen zich de-Hlfde tafereeltjes voor, ook rœpen ze Hij de gebeurtenissen mijner prilste Hjgd levendig voor den geest. ■ Het oudste kind, een zoontje, moet Haï' de school. Voor hem is het eene Hisnaar een nieuw, onbekend, geheirn-^■isrol oord. Dat vqglt de moeder zoo Jiep bij het opschikken van haar kind. Haizewl gedachten vervullen haar eu in Hitilen stormloop gaan enthoevele te-Henstrijdige gewaarwordingen door het Hiotderlijk genioed. Ja, gedurig denkt Be moeder aan haar lieveling, maar in Mbe ernstige oogenblikken ontstaat in K&tt diepbewogen ziel een verhevene en Blechtige betrachting. Kon menig kiud M deze stonden een blik in het moeder-B :. werpen en begrijpen wat daarin ge-Hoopt, gevreesd en geleden wordt, de Hidriik zou hem levenslang bijblijven. M: weet welke beteekenisvolle verras-■ingen, welke moeilijkheden hein in Hmieuwe leven te wachten staan en die Hier hem alleen en zonder hare hulp H'jllen moeten overkoinen worden. H Zie hem daar staan, den bengel, de H«gen rood van begeestei ing ; welk Hwrnaam gezichtje hij meent te moeten Hfcigen. Is hij niet een held? Hij Hsatnaar de school. De school, wat het H weet hij niet. Een geheimnisvol ding H * lùj niet eens gezien heeft, ofschoon Hij er toch zooveel heeft hooren van Hfffksn in de laatste dagen. , H Lang voor het uur, is hij gereed en on-H«iuldig, af en toe vragend « gaan wij Hmog niet? » HHet is de nicuwigheid alleen die hem -H'Krekt en zeker vermoedt hij niet hoe H" toekomstig leven bij den eersten Hchooldag in twee gesplitst wordt, want (B'iïaat zich niet meer in eene, maar in H;;-- werelden bewegen. Dat weet moe-Ber wel- De onbegreusde, onbeteugelde H^jlieid in de ouderlijke woning houdt H?' het genot deze-r vrijheid wordt hij H11'' eerst bewust, zoodra zij hem ont-H1''. Hij voldeed zorgeloos, langheen H'!n ^iiderlijk leven, aan al de verlan-H«» van het oogenblik, onbekonimerd H'tr tijd en regel. Hij speelde, dronk, S' «i sliep, naar gelang lust, dorst, hon-Hr o* vaak hem overkwam. In zijn kin-Hf;'8ee5t bouwde hij zich volgens zijn H"êppiiigsvenn<igeii eene eigene wereld H;:i;i«' et zich om te bekreunen of deze H' °f niet met de werkelijkheid gelijke-H1' had. In deze zelfgemaakte wereld H::<i hij gelukkig, zonder dit te beseffen H toch gelukkiger dan menige groote B aarde die zich aile genoegens ver-mag.H Boeder weet dat, zij kent de outgoo-■ 'cluig bij de cerste schooldagen, die H; k'nd zoo pijnlijk grieft. Het is het H'ste offer aan de samenleving ge-H'^ht- De kleine man kan niet blijven HPpœien ùi wilde vrijheid en naar ■'toi wil om geen nutteloos en lastge-H' wezen te worden. Hij moet zijn H'fX vinden, en zich in voegen en H * °mwentelen in het groote rader-HJ1 waarvan wij allen de onderdeelen Hij moet leeren wat hij is voor ■tll t' V00r z^De in MQ Verhoudingen hij tôt dezen staat. K;/ei s opvoedkundige eigenschappen H,, 't1' echter niet ver genoeg om hem Hjfets te mal-en ; een bevoegder dril-recht or> het doel «jfgaat, '"ans /.ijnt helpende armen ont- j si nit en. Dien viudt men in de school. De school ! Welk een onheilzamen in druk heeft de eerste aaublik van lie' schoolgebouw op het kinderlijk ge moed.? De hooge geweldige poort, d< lange rijen boogv ensters, de overgroot< speelplaats met door elkander wiemelen de jongens, waar nit een ailes verdoo vend lawaai, als ' een aanhoudend ge gons, opstijgt, boezemen angst in, druk ken het kleine hart te pletter. Eene ge vangenis of kazerae baart niet meer af keer als het ontzagwèkkend schoolgt bouw. Weldra zal het kind de nieuwe wen ding ondervinden, waarin het* gerich wordt: Het harde onverbiddelijkf <( moet » beheerscht nu het doen en laten van den kleinen mensch, dei meuàch in wording. Gebiedend, som: knollend en: kwellend, hoort hij vcort durend het strenge « Gij moet». Ge werkt heeft hij reeds wel, en ook we vlijtig, maar enkel bij het spel en dai nog nâar willekeur en neiging. D< school nochtans kan zich niet naar zij ne wenschen schikken, zij heeft eischen waaraan de scholier zich ongaarne on derwerpt, wijl hij er de noodwendig heid nog niet van inziet. Het zijn d( eerste sehreden in het voorportaal de samenleving, het aanpassen eener maat deze'lfde voor velen, waarnaar hij zicl voortaan zal te regelen hebben. Het i het effen maken van wat te veel ver schilt ouder die kleine bengels, het lee ren van gezamenlijk in hetzelfd' oogenblik, hunne oogen en gedachten gang te richten naar heizelfde punt. Dat gaat voor den kleine niet zonde zoig en inspanning. Hij mag niet mee slapen naar hartelust een gat in dei morgen. Te been op het uur, op weg oj het uur ; hij moet zich aan regelmaat ei tueht gewennen ; hij heeft reeds plich ten na te komen, werk te verrichten ei dat ailes komt het kleine hart som sterk overrompelen, Het zal dan ook afhangeu van dei opvoeder hoe het veià*r met den kwee keling zal vergaan. ( Vervelgt.) j-sgftanwnrfwifffriwt —îanirTi ■ 6m Littsrkundip Prijskamp MESTEHSTn TORFS 1796-1867 1808-1868 De twee Antwerps h: geschiedschrij vers en geschiedschrij vers van hun moe derstad. Onafscheidbaar klinkeu de namen vai die beiden, wîer voortreffelijk en onover troffen werk steeds gelden mag als eei model in zijn aard. Beiden leverden veel historische stu diën, doch hun standaardwerk Geschie dénis van A nivoerpeti sedert de stichtini der Stad tôt onze tijden, uitgegeven doo: de Rederijkkainer « De Olijftak », is eei monument dat zij oprichtten ter eere va: de Koningin der Schelde. Het werk be atâat uit acht deelen en is met plannei en platen versierd. Het verscheen tu# schen de jaren 1845-'55. Hier volgen eeniae biografische no ta's. Mertens (Frans Hendrik), de schoon vader van Jan van Beers, werd geborer te Antwerpen, 6 Augustus 1796. Aan vankelijk was hij bestemd voor de schil der'kunst.onder de leiding van Herreyna bestuin-der der Antwerpsche Akademie Deze maakte hem bevriend met J.F.Wil lems, die hem aanspoorde om mede t< schrijveu voor de opbeuring van het Ne derlandsche volk. Mertens hervatte zijn< studiën en door onverpoosd zelfouder richt bracht hij het zoo verre dat hij een< inenigte levende en doode talen machtig werd. In 1834 werd hij, aan het Athe neutn van Antwerpen, de eerste leeraai in handelswetenschappen in België, et hij vervulde dit ambt tôt 18ô4, terwij' hij tevens van eerstgenoemcf jaar toi 1864 het toezicht had over de gemeente scholen. Lisgelijks werd hij in 1834 bi-bliothekaris zijner geboortestad, en var toen af bewees hij onschatbare dienster aan de geschiedenis en de wetenschap-pen, maar vooral aan de vaderlandsche letteren, daar hij Th. van Rijswijck er H. Conscience met raad en daad bijstonc in het nitgeven hunner eerste werken. Toen het Belgische Staatsbestuur ir 1856 den Vlamingen wilde doen geloo-ven, dat het hunne taalgrieven hersteller zou, werd Mertens tôt lid der grieven-kommissie benoemd, en hij kweet zich zoo verdienstelijk van die taak, dat zijne stamgenooten hem alom hulde brachten en hem, om zijne goedliartigheid jegenf ieder, vereerden met den naam van vader Mertens. Hij overleed in zijn betrek-king als stadsbibliothekaris van Antwer-pen, 19 Juni 1867, en liet ons de volgen-de werken na : Ken eluyte lan Player-tcat'ér, lafelspel, uitgegeven volgens een hs. van de XVe eeuw uit de archieven ■ der Akademie van Antwerpen, voortko-mende van het St-Eukasgilde, Antw. 1838; Een geregtsdag te Antwerpen in 156Jf, 1811 ;. De Romeinsche baden te Trier, 1841; Ijeïinneringskunst,, 1842; Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tôt onze tijden, 8 dln. met platen (met K. I,. Torfs), 1845-'55 ; S taa t h ni S ho nd k ; i tide der Ouden, 1814; Edward III te Antwerpen, 18-14; Ftag-nietiten van een oud gàslacht der XI Ve eeuw, .184-5 ; Eenige bljzonderhcden uit de gebruiken der middeleeuwen, 1846 ; ■ De lange Wapper te Antwerpen, 1846; : Meikwaardigheden uit de XlVe eeuw, ■ 1851 ; Deknopt overzigt van den koop- ■ handel en nijverheid der siad Antwerpen i sedert 1831, 1855 ; Het Landjuwcel van ; 1561, 1855 ; Nieuw onderzoek op het ■ sterfjaar van Jan vin Boendale, 1856 ; - Kleine bijdragen toi de Middelseuwsche l Staethnishoud- en muntkunde, 1856 ; i Oudste rekening der stad Antwerpen, : 1857 ; Rekening der stad Liet over de ■ zes eerste maanden des jaar s 1377, Idem , over de drie laatste maanden van 139!t, - met aanteekeningen van den uitgever, - 1860; Be kroft van Sinte-Walbur.ps, : 1864 ; Verhandeling over het klooster r der Alexianen te Antwerpen, 1864 ; Ver-, handeling over het prioraat gezegd Fa-î cons te Antwerpen, 1864 ; De schilder-3 kunst ends beeldhouwkunst, twee onde - gedichten, 1865 ; Rapport van Marnix - van St. Aldegonde, 1865 ; Historisch al-: buni der stad Antwerpen, met platen, - 1806 ; en verder talrijke bijdragen in tijd.-jchriften eu bladen. Meest al zijne r werken werden te Antwernen gedrukt. i Torfs (Karel Lodewijk), geboren te ^ Antwerpen, op 7 April 1808, aldaar over- i leden den 24 September 1868. Hij ont- - ving zijn onderwijs aan de privaatscho-i len van meester Soster en meester Stips, » maar nog kind zijnde overviel hem eene zware ziekte, die zijne zintuigen ver-i zwakte. De geneeskundige hulp was on- - toereikend en hij verloor het gehoor en daardoor ook bijna de spraak. Alhoewel hij het gezicht behouden mocht, las en schreef hij niet dan met inoeite, en in het laatste zijns leveus werd hij zelfs schier volslagen blind. Op zestienjarigen ouder-dom was "hij ondermeester geworden, doch hij liet dit ambt spoedig vareu en liernam ,in zijne eenzame kamer, de taal- en gc-schiedkundige studiën. Jaren | nadien nog zonder betrekking zijnde, begon hij artikels te schrijven in het Antwerpsch Nieuwsblad, waàraan hij | dan letterzetter e» op 15 Noveinber 1830 opsteller wei-d en bleef tôt 14 Mei 1853, wanneer dit blad vervangen werd door 1 het dagblad De Schelde. Van 1842 tôt 1868 vertaalde hij in het Nederlaudsch den Exix>sé administratif de la province d'Anvers, en ondertusschen leverde hij bijdragen in de tijdschriften Belgisch Muzeum, Kunst- en Letterblad, MUzen-• Album,, Het Taalverbond, De Vlaamsche : School, enz. 1 Onder de deknamen : Jarl Hlovigh Da-1 ringh, L- C. Suyvelgheest, de letters W—VV en onder zijn eigen naam, zag aldus van hem het licht : De strenge win-ters in de Nederlanden, 1841 ; Het Knechtjeshuis te Antwerpen, 1841 ; lels over de straetverlichtingen hier te lande, 1841 ; Historisch bericht wegens eenige reuzen, zoo hier te landen als elders, 1841 ; Bijdragen tôt de Natuerlijke historié, 1841 ; Diergaarden, Natuerkabi-netten, 1841 ; Het historische der week, 1841 ; Iets over de familienamen ; Iets over de Nieuwjaarsgiften in haren oor-sprong, 1842 ; Behoedmiddelen tegen de insekten die de boeken doorknagen, 1843 ; De Gre«f van halfvasten te Antwerpen, 1842; Over de Anagrammen, 1842; Sint-Michielsabdij te Antwerpen, 1842 ; Over de Lombaerden en bergen van barmhartigheid in België, 1842 ; De Zandpoort te Mechelen, 1843 ; Geschiedenis der stad Antwerpen (met F. H. Mertens) ; Iets over den graenhandel, 1845 ; Hongersnooden in de Nederlanden, 1847 ; Historisch bericht over de aerdbevingen in de Nederlanden waerge-nomen, 1849 ; Oude topographie van Antwerpen, 1860 ; Bevolking van Ant-werpen-in de XIVe en XVe eeuw, 1861; Andoverbum en Burdigala, 1861 ; Kro-nijk van de Sodaliteit der Getrouwden te Antwerpen, 1585-1777 (met Th. van Lerius), 1862 ; Nieuwe Geschiedenis van Antwerpen of schets van de beginselen van de opkomst harer instellingen en gestichten, Aotw. 1862-'66, 2 dln ; Pe-trus Ximenus en Lorenço de Villavicen-cio, 1863 ; Fernando Bernouille, 1863 ; Roovers en Sektanssen 11563-156Jf), 1863 ; Loterijen te 's Hertogenbosch (XVIe eeuw), 1863; Jan Yperman, 1863; Stadsgeboden van Antwerpen, 1868 ; Feestalbum van Antwerpen, Antw.1864; Koningsfeest van Hertog Jan IV (1422), 1866; Ambivariten en Toxanders, Ety-mologische studie, 1867 ; Nederlandsche Krijgs. en Parti i namen, Bruss. 1874 w De plaats van Mertens eu Torfs is open gebleven in onze letterkunde. Als ze nu nog leefden, wat zouden ze in den jare 1915 een levend en gedoku-nieuteerd nieuw hoofdstuk aan hun standaardwerk kuunen toevoegen i Beleven wij niet de ontzaglijkste tijden van lieel onze geschiedenis, tragiscb eu grootsch, en waarnit het Belgische vaderland, met een herboren Vlaande-ren, schooner, krachtiger dan ooit kan opstaan ! Wie vervolgt de prachtige, omvangrij-fce enderaeming, nooit voltooid uit haren aard zelfî Het herdenken van Mertens eu Torfs in Het Vlaamsche Nieuws kan een wenk wezen voor onze jonge Vlaamsche ge-leerdeu dat er voor hen nog roemrijk werk is weggelegd. Wij hebben weiuig Vlaamsche ge-scliiedschrijvers en in de Vlaamsche letterkunde worden dezen, te onrechte, ge-woonlijk onvermeld voorbij gegaan. In dit euvel wildeu wij niet hervallen, ons herinnerend dat onder de grootste Griek-sche en Latijnsche schrijyers te noemen zijn de geschiedschrij vers Herodotos, Thukydides, Xenophon en Plutarchos ; Julius Caesar, Cicero, Nepos, Sallustius en Tacitus. En wat het laugst den mensch blijft boeien is dichtkunst en geschiedeni#. _—————— 'T"Tj"i~rri~rnriinn'TiM—n—wwrtMTTi De Maraiotfenlijst De Bruaselsche Vlamingen die do ver-bintenis in slaap te gaan tôt het einde van den oorlog geteekend hebben, worden te Antwerpen niet gevolgd. Al de Antwerpsche flaminganten, allen, zonder één uitzondering, hebben hier effen a} geiveigerd die lijst te onde-r-teekenen.Toch is er een enkele naaiu onderge-komen : die van een Antwerpsch politie-ker, over-eu-weer naar Brussel reizend, en daar naar 't schijnt omgepraat en verschalkt door een anderen politieker, Kamiel Huysmans. Wij weten nu wel uit goede brou dat de strijd — als slapen strijden is? — niet gaat tegen Het Vlaamsche Nieuws, waarvan de houdiug korrekt eu onberis-pelijk wordt gevonden, zoo dat het blad niet 't geringste verwijt kan toegestuurd worden. Desniettemin . k eu ren wij het inkwizitoriaal karakter van het stuk ai en elke Vlanimg die het teekent maakt zich schuldig aan buitengewone licht-zinuigheid en laksheid. Uit welke lamme berekeningen ver-klaren de Marmotteu dat het vaderland-sche plicht is in te dutten? Zelven door een onweêrstaanbare Mo-lièrïche vis dormitiva aangegrepen wen-scheu zij al de flaminganten te chloro-formiseeren ! Even als Jean Hiroux, die niet over te halen was om zich te laten sch'avot-teeren, zijn we ook mistrouwend. In welken toestand zouden wij ontwaken en welke operatie zouden wij intusschen ondergaan hebben? Tegen het gespoord en gaaf Waalsch Haantje zou er niets overblijven dan een arm deerlijk venninkt en vermin-derd kapuintje ! We hoeven niet lang te zijn, er zullen nog tijden genoeg aanbreken oin de wa-re gevoelens te laten blijken waarmee eenieder bezield is. De gebeurtenissen zullen aan on» allen genoeg de gelegenheid schenken oui bewijzen te kunnen geven dat we ons vaderland boven ailes liefhebben, we hoeven daarvoor hoegenaamd geen af-stand te doen van onze Vlaamsche ver-zuchtingen.Integendeel, liet is nu de tijd een prcahtig gemeenschappelijk vaderland voor al de Belgen — maar dus ook voor de Vlamingen — voor te bereiden. De Vlamingen, die den strijd opgeven eu aan hun overtuiging verzaken uit vrees voor een franskiljousch schrikbe-wind, zijn niet degenen die het best het vaderland die,rien. De toekomst zal leeren wie gelijk had, aan welke zijd-e d« klaarziende Vlamingen stonden. Wie inslaapt zal zich zeker geen roe-keloosheid_ te verwijten hebben, doch zal even zeker geen steen aan den bouw bijbrengen. De terugtocht der Russen Hanley Washburn, de bijzondere kor-respondent van de « Times » te War-schau, rneldt in een telegram van 3 Augustus ee;n en ander over het offen-! sief der Duitschers over den Weichsel ' tnsschen Wnrschau en Iwangorod, dat ook nu nog niet yan belang is ontbloot. I De korrespondent noemt dezen aan-val der Duitschers, waar een verwoede kracht achter zit, den gevaarlijksten van aile. Hij vertelt, dat de Duitschers, na in het einde van de vorige .week op twee pontonbruggen in de streek van Magieuri over den Weichsel te zijn ge-trokken, Zaterdag een tegenaanval der Russen hadden te verduren, die hen op de rivier tc-rugwierp. Zij behielden ech-ter hun bruggehoofden en, inziende van hoeveel belang het voordeel was, dat zij hadden behaald, vochten zij met zoodanigen spoed versterkingen naar voren brachten, dat zij verledeu Zon-dag in staat waren de Russen over een aanzienlijken afstand in de richting van Garwolin terug te werpen. Blijkbaar, zegt de korrespondent van de « Times » verder, is hun doel Nowo Muisk, een kruispunt van den spoorweg van War-schau naar Brest. Ondertusschen hebben de Russen zich weer van den schok hersteld en zijn zij een taaie worsteling begonnen. « Ofschoon de Russische verbindings-lijnen goed zijn, is het na drie maanden vechtens langzamerhand moeilijk geworden om groote reserves op te bren-gen, waar zoovele punteti tegelijkertijd worden aangevallen. » lu de aangehaalde woorden zijn, dunkt ons, niet slechts de moeilijkheden en gevaren geformuleerd, die niet alleen de Russen tôt den terugtocht hebben genoopt, maar ook dien terugtocht zelf niet zonder gevaar doen zijn. De militaire medewerker van het zooe-veu aangehaalde blad spreekt echter in een vrij optimistisch artikel als zijn I overtuiging uit dat er geen reden is waarom grootvorst Nikolaas niet zijn nieuwe linie veilig zou bei'eiken. Dan vervolgt hij : De vraag wat Duitschland nu zal doen, kan het best worden beantwoord met te zeggen wat wij zouden doen indien wij in dezelfde positie waren. Wij | zouden over de heele linie de vervol- II ging met zoo groot mogelijke kracht voortzetten, zoo snel mogelijk de brug-gen en spoorwegen achter ons herstel-1 lende en een ordelijken terugtocht van l den vijand naar zijn volgeude positie ; trachten te verijdelen. In het bijzondtr $ zouden wij druk uitoefenen op de vleu-i gels in de hoop den vijand daar in te 1 drukken en zoo den terugtocht van het i centrum te voorkomen. 3 Immers de Russen kunnen, door hun % befaamde achterhouden, altijd een al-gemeenen strijd ontwijken. Uitsluitend i door met kracht het Noorden op te tre-| den, kan de kans ontstaan op een be-I slissende overwinning en, wanneer | Duitschland's positie een beslissende | overwinning vereischt, moeten wij aau-nemen dat het met onvermoeide wils-kracht zal pogen, die te bereiken. « In dit verband is aan te nemen, dat vau Below nog een korteu tijd zal wachten, alvorens den hoofdstoot te wagen en waarschijnlijk wel zoolang totdat aile andere Duitsche legers op een aaneen-gesloteu linie ten Oosten van den Weichsel staan en over die heele linie met de Russische achterhoeden in kou-takt zijn. Von Below heeft den spoorweg naar Lihau tôt zijn beschikking en waarschijnlijk een spoorverbinding tus-schen Sjawle en Oost-Pruisen aange-legd.Wil hij met kracht op Wilna aauruk-ken, dan moet zijn linkerflank bevei-ligd zijn, en 't zal wel om deze reden zijn, dat zijn kavalerie in de streek van de Aa opereert en hij een Russische kolonne heeft teruggeworpen in het la-byrint van meren - en moerassen ten Zuidwesten van Dwinsk (Dunaburg.) De voornaamste taak van den Rus-ôischen opperbevelhebber is de legers van zich af te schudden, die met hein in kontakt zijn, maar de bedreiging vau von Below's léger is de gevaarlijksle van aile, en er is nog geenszins afdoende tegen opgetreden. » Aldus de militaire medewerker van de « Times ». In verband met z'u beschouwing zij vermeld, dat een telegram uit Petrograd zegt : de outruiming van Riga is in vol- ; len gang. De straten zijn stopvol men-schen en de stations worden belegerd ; door lied en, die willen vertrekken. De ontruiming van Mitau was nog juist bij tijda voltooid. \"olledigheidshalve nog het volgeude, , dat de gebeurtenissen echter met ze- . venmiilslaarzén schijnt vooruit te loo- . Ipen. L Vohrens de « Daily Express » is te j Innsbrûck bericht ontvangen dat vijf : ! Duitsche legerkorpsen een aanval op ! < | Wilna zijn begonnen, waar de Russen < ; van drie kanten omsingeld zouden zijn. I • ï De wèg naar het oosten is echter nog S i j open. _ |j | Bii Kowno ontwikkelt zich eveueeus 1 " oeu blœdige slag. < . Een ander bericht, uit Warschau aan een Engelsch blad, spreekt van afdee-lingen (Russische) militaire brandstich-ters, die den Duitsche troepen vooraf-gaan. Zyrardow, Groitze en Blonie stonden in vlammeu, toen de Duitschers er binnentrokken. De Berlijnsche bladen bevatten eenige bijzonderheden over de inbezitne-ming van Warschau door de Duitschers. Volgens de (( Eokal-Anzeiger » werden de binnenrukkende troepen niet alleen, zooals het « Tageblatt » meldde, vrien-delijk toegeknikt, maar met geweldige geestdrift als bevrijders begroet. Aille straten waren bevlagd en vol met men-schen, die wuifden en jubelden. Ken-schetsend Was ook de aanblik van hon-derden Poolsche boei-en met vrouwen en kinderen, die met het overblijfsel van huti bezittingen en vee zich naar hun haardsteden terug begaven. Terwijl de menigte nieuwsgierig ora de grooté restaurants schaarde, waar de staven zich vestigden, floten aan den Weichsel de iufanteriekogels. Bij het paleis werd hevig gevochten, in de ter-rassen knetterden de machinegeweren. iAGELUKSCH NIEUWS DIERENTUIN. — Zondag 16 Augustus : Publieke toegang. Algenieene in-koomprijs : 25 centiemen per persoon. HET VERDWIJNEN VAN «HET ALGEMEEN NIEUWSBLAD ». -« Het Algemeen Nieuwsblad » is eergis-teren verdwenen. Het is verdwenen bij gebrek aan belangstelling. Een der uitgevers van het blad heeft nu aan zijn verkoopers wijs gemaakt dat het geschorst werd voor drie weken om Duitsche Mededeelingen te hebben ge-weigerd.Dit praatje is geheel uit de lucht ge-grepen.Vôôr « Het Algemeen Nieuwsblad » verdw-een werden aan ons bestuur vanwe-ge dit blad voorstellen van overname ge-daan, waarop we eehter niet konden in-gaan.'s Anderen daags stierf het rijn stillen dood zonder inzicht nog ooit op nieuw te verrijzen. We deelen dit mede alleen om te be-letten dat de « Duitsche Mededeelingen » nogmaals tegen ons zouden uitgespeeld worden. WANNEER GAAT HET OPHOU-DEN? — Wij ontvangen het bericht, langs de «Vlaamsche Post » om, dat onze volksvertegenwoordiger Louis Franck en ook senator Van der Molen op de heftigste wijze worden aangevallen door de Londensche ~« Métropole » om hunne Vlaamschgezindheid. Het verwondert ons des te meer omdat de geachte senator voor Antwerpen zich nooit te buiten ging aan overdreven fla-mingantisme. Het strekt hem in aile ge-val tôt eer dat hij door die zonderlinge patriotten wordt aangevallen. Met en voor ons volk 1 blijve de leus ondanks gif-tigen laster en lage bekamping. Zoodra wij het stuk in handen hebben zuiicn wij het mededeelen. 't Zal weer een aaneenschakeling wezen van onzin en dwaasheid, zooals altijd. VLAAMSCHE SCHEURKALEN-DER. — Denkt er van 't jaar een uitgever aan ons een Vlaamschen scheurlcalen-:1er te bezorgen? Met zulken kalender is goed Vlaamsch werk te verrichten. Een dagelijkscne kleine tekst kan ailes wezen voor ons volk: een opwekking, ;en herinnering, een onderricht, een sçhoone of vrome gedachte, een edel vers, een spreuk. Wia doet het? « Het Vlaamsche Nieuws » verklaart zich bei-eid eraan mcê te helpen. EEN COURANT MET 5 MILLIOEN LEZERS.— De « Petit Journal » te Pa-rijs met zijne bijbladen « Le Supplément Illustré », « La Mode du Petit Journal » ;n « Le Petit Journal Agricole » is, al-thans volgens de directie van dat blad, :1e grootste courant ter wereld : dage-ijks wordt het blad door niet minder dan ; millioen menschen gelezen. Het eerste uunmer van de courant verscheen in [863. Geregeld nam de oplaag toe, en hans zijn er dagen, dat meer dan een nillioen exemplaren gedrukt worden. De t Petit Journal » verbruikt jaarlijks neer dan 16 milioen kgr. papier. Alleen tan de spoorwcgmaatschappijen betaalde le courant 2 1/2 millioen per jaar. Aan >orto werd over het millioen uitgegeven. £00 men de exemplaren van de courant, lie op één dag gedrukt worden, aan ;lkaar zou leggen, dan kreeg men een stroolc van 1400 km., dat is de afstand usschen Calais en Monte-Carlo. In een aar kreeg men dan meer dan 112 milioen km., dat is ruim 12 1/2 maal den ivenaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes