Het Vlaamsche nieuws

535638 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 09 Maart. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1rd7q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Mderdag* 9 Maart 1916 Twe*âe jfeafg» Efr 69 Prijs i 6 C&atfeinea doar Be%iS Het Vlaamsche Nieuws Het bmt logelicht en me«st vtrspreid Mieuwsbiad ¥aa België. - Y@rtefaij&i 7 m»l ptr w*#k at— fcnBt—g»ywa,-«.so«g.-i TU&'-pgggjT4% \_^-~c-^ gaa-^xg.-JOM^.^gfc^a^^^^aegïgceaa caMiiimiiWj.piiiNiii iiiirti'TtssafiauMJi .Mi"<■■> ■>« ÀB®2ÎK2Mm'T5Paii&»N : • AreWAAâDIfâ^J [ AANX«K»I*IH«*K : , „ „ »f ka§. B91M§, Afc. VAN *»N «ïUiiBa J 'fweBfe fefesfe, ** Ï.I» %w*a* M>*k, »w «s*.. 6.W ^ ^,aMa9" * * «* raste «^^3 t« »r A. JÀC®» | ^ ** a. ;,- m*-m* .. «- ï"Ôf 3 TXlhJiJlU^H «• - -*' ;3--i' » - » Î3- <i nrtw;;4j. MlI »AS\A«(i nvcT* MB •■ 4 WTOP-fc^GIV f 3AMA I VfstfW aiLO ,V »5*t\i<vi5 . £?»«&£ 8Ë&2& *£®il ' Riê^ÔSKWKRAASf- £1» ei? Kritiek §p des Bs^isetien Sîast iî de Jarexi Vijftig [, — Manifest ter gelegenheid van : 's Vorsten 25-jarige Troonsbe-\ klimming. — Antw. 1856. [en ontwikkelingsgang van den jchen taalstrijd, als geestelijke be-beschouwd, heeft het jaar 1856 •eeke,n:s van een mijlpaal. Een an jaren wordt er door ingeleid, door de Vlamingen iuhoud en facht der Vlaamsche Gedachte uriger en vollediger dan tevoren i.omschreveii. Naast het voor het ilecannium kenschetsende vraag-ï ver'nouding van de Vlaamsche Hg tôt de in België worstelende f partijen (1), schuift de in de jielft van de jaren vijftig geopen-iwe periode een ander, verder i probleem naar voren : het s dsr verhouding van de Vlaam-'veging tôt den Bëlglschen Staat, «ë zelf. door het manend geschal van ionien, wordt door het vermaarde st v'aa Jan van Rijswijck en de iituieuwe tijdperk ingeluid. Aan- 1 waren de ter herdenking van 's s yijf-en-twintigjarige trocnsbe-;op 21 Juli 1856 door de Regee-astge9telde ( Nationale Feesten. s Mei daara'anvoorafgaande verte Antwerpen he.t door Jan van ckSr., Emmanuel Rosseels (later ptoraan het Muséum Plantin-Mo-j J. C. Hansen (naderhand Stads-' ekaris te Antwerpen) ondertee-jdstuk : Manifest ter gelegenheid Vorsten 25-jarige Troonsbeklim-:n plotselinge donderslag uit den HeesteHjken hemel, die de Re-ikringen slingerde in afgronden ilagenheid. [ië nadert eerlang een gewichtig » lieet het in dit manifest, « dat aile voorteekenen met een op-e vreugde zal gevierd worden, t Staatsbestuur ailes inspant, om Ifeest zooveel mogelijk een alge-ationaal karakter te geven. Wij i den 25sten Verjaardag van 's-Itroonsbeklimming. Luidruchtig, :ndinderdaad zal men den 21sten Idigen. En als de Koning, beje-por zooveje wenschen van heil, làoor gaijsch een jubelende Na-p mocte verbeelden dat er mets rbreekt aan het geluk des Volks, 'j Hem dit ve-rtoog voor oogen I Want die vijf-en-twintig jaar Vlaming, bij elken wa- Ïl-Nederlander^ geen onverdeeld °t jubelen opgewekt. !rouwensv wat kunnen wij doen petkanon den1 dag zal aankon-pi wij zoo gaarne zouden, maar Wn viçren? Wat kunnen wij ; Enkel Gode danken, dat Hij i-en-twintig jaren rust en vrede tel heeft, vrede die dan ook el-sel, elke plaag, al de ellende die f bep'roefde, eenigszins dragelijk ar tevens zal er in onze ziel een r,i de stem der Nationalite.it, die ® vijf-en-twintig jaar zijt gij, î®i H'iskend, verdrukt en verae-"ds Yijf-en-twintig jaar wordt gij weejnde taal aangesproken, ge-ponnisd en gerecht. Sinds vijf-jaar hebt gij Fransch geld, Bsch Hof, ec-n Fransche wetge-P Fransch bestuur, een Fransch fî! 1 ransch gerecht — ailes wat "'froeiing uws geslachts helpen «as vijf-en-twintig jaar vraagt gij Çfs eçn recht, dat u de grondwut j|dijkbeid voor allen en in ailes j'I'-eivtwintig jaar heeft de Re-^'ll-es aangewe.nd, om onder den' ffcienden Franschen invloed dat ® ''ersmooren, wat u nog als Ne-F °verbleef : uw taal, het vader-r "el. Sinds vijf-en-twintig jaar |-«radelingen op uwen eigenen ^D6er die dag aanbreekt zal ailes peP ' jubelt, zoo gij den Vorst v.nt het is heden vijf-en-twintig | * '] het staatsroer in Zijn wijze f1"-'1 c ! En de stem in ons binnen-anlffoorden : [^Hiinnçn wçl den Vorst, dien _.aeju§h_eid ons heeft toegezon-». em'îin'en onze instellingen, jS^enng — maar worden wij we-• ■ ("!i:Qd? Tijd en ondervinding lle vraag reeds lang oogelost. Lj^'^^tig jaar is de Waal het ià-\n [!°rven kind der Regee-iior i verstooten en mis-1/ (Jen eenen is ailes te verkrij-[ a- nij door zijne geboorte slechts Fransch kent ; voor den anderen is niets te bekomen. omdat het lot hen: een Vlaamsche inoeder gaf. » Weest Fransch, roept men ons toe. en ailes zal gedaan zijn. Ha, wecsi Franscl; : verbastert u ; verbrandt uw geschiedenis ; verloochent uw voorge-slacht ; laat u van den wortel rukker waarop gij vcor eeuwen gegroeid zijt verliest al wat den Nederlander kerimer kt ; verkoopt het Vaderland u- ci ziel ; vergeet uw afkomst, den roem Ji n gij in vorige eeuwen als Vlaming gcwon. nen hebt — en ailes zal gedaan zijn ! Er wat zouden wij dan meer zijn, dan ne-gers in een planterij, dan de Indianen ir ©en Eugelsche kolonie? Die wonen ook in hrn geboorteland, maar hoe wonei: zij er? » Ach, hoe graag zouden wij der Vorst bewijze.n onzer diepe verkleefd-heid geven, indien wij met ieder jaar zij-ner regeering onzen zedelijken onder-gang niet gevce.ld hadden ; indien wij met den vijf-en-twintigjarigen jubel zij-ner troonsbeklimming, niet tevens het vijf-en-twintigste jaar onzer verdruk-kiug, der miskenning onzer heiligste rechten, ja bijna den lijkdienst van ons moreel vo'ksleven te vieren hadden... » Door dit krasse stuk van het drietal Antwerpsche Vlamingen werd de stoot cegeven tôt de instelling der Vlaamscbe Grievenkommissie van Juni 1856. In haai drie jaar later verschenen waardevol Ver-slag be.zit de \^laamsche Beweging de eerste breed opgezette Vlaamsche Kritiek van een' Belgischen Staat. Docb reeds in Maart 1857 verscheen te Ant-we.rpen, van de hand van den jeugdigen Vlaamschgezinde Hendrik Sermon, een merkwaardige brochure, een1 voorloopei van de « Kritiek » der Kommissie, waar-van de titel treffe;nd luidt : De Vlaming en de Staat in het tegenwoordige België. Aan de ontleding van dit ook thans nog behartigenswaardige vlugschrift zul-len wij ons volgend artikel wijden. Dr. A. JACOB. (1) Een inleiding tôt dit Vraagstuk, dat de periode 1845-1856 beheerscht, vindt de belangstellende lezer in onze Briefwisseling van, met en over Hendrik Conscience (Kon. VI. Academie, 1913), Deel I, blz. 34-51. Oa bîseèfijTleg m dsn strlji sis Vardan In de « Vossische Zeitung » beschrijft Max Osborn den strijd om Verdun. Hij vertelt : ... De horloges worden gelijk gezet. En op de bepaalde minuut is het of een onzichtbare. maatstok hoog opgeheven wordt. De maatstok daalt en de gruwe-lijke symfonie begint. Een halven dag lang spuwen de loopen van de kanon-nen hun lading naar den vijand. A1, wat men ooit onder trommel- en roffelvuur verstond zinkt in het niet tegenover dit geraas. In de laatste dagen heb ik nog een nagalm van de eerste kanonnade ge-hoord, toen nieuwe doelpunten voor den aanval beschotçn werden. Spookachtig zijn deze bosschen, waar het rechts en links, voor en achter den wandelaar knalt zonder dat een mensch of een ka-nonloop zichtbaar wordt.Men marcheert door het kreupelhout, men klautert op de kraainesten van de waarnemers. Men gaat in het open veld, men beklimt hoogten en men ziet niets, volstrekt niets van de batterijen,. die dezen hek-sensabbath opvoeren. Uit listig verbergen schuilplaatsen suist het door de lucht. Men- weet niet wàarvandaan en waarheen. Men loopt over een vreedzamen akker en plotse;-ling hoort men ter zijde een zoo gewel-dige ontploffing, dat men haast om verge worpen wordt door dçn luehtdruk. De Franschen merkten het den 21en Februari duidelijk genoeg, waar de ha-gel van staal op gericht was. Nog dagen later vonden wij gevangenen, als ver-doofd door het geweld van dit meedoogenlooze onweer. Hoe had de vijand zich ingericht in zijn loopgraven ! Met balken, cernent, be.ton, steen, aar-de en ijzer had hij zich Verschanst. Daarvoor lagen versperring na versper-ring. Dat ailes is nu een wilde verwar-ring. I.oopgraven en schuilplaatse.n vor-men nu een lange reeks van verwarde kluwen, waaruit balken, rails en1 ver-splinterd hout steken. In de omgewoelde; aarde liggen nog flarden van unifonnen, stukken van wapenen en munitie. De prikkeldraadhindernissen zijn uit el-kaar gescheurd, plat gedrulct, samen ge-bogen en hun prikkels leveren geen grooter gevaar meer op dan dat men zich als wandelaar de broek er aan scheuren kan. Kilomete.rs ver staart de verschrik-king uit de ledige loopgraven,, waarvan de bezetting dot'd, gewond of gevangen is. Verder vertelt Osborn : Ongunstiger , terroin voor een offeasief kan men zich inoeilijk voorstellen. Het geheele gebied ten Noorden van Verdun is als een zeç ; van golvende hcuvels. Overal heeft de ' verdediger geschikte punten voor waar- ■ neming, om zich vast te zetten, om : strijdkrachten te verzamelen. Bijna als ;.~op het oorlogsterrein in de Vogezen, ■ aliecn meer gerekt en minder hoogop-• gaand, beliQerscht al tijd een breede rug . de inzinking tusse lien twee andere. Voortdurend wordt ailes gezien, wat j men doet. Onze artillerie had aan den overkant echter nie.t alleen de schansen . vernield, maar op vele plaatsén ook de : telefoongeleidingen, die de verbinding , vormden tusschen de voorste stellingen en de waarnemingsposten van de Franschen en hun batterijen, die verder naar achter stonden. Dit vernietigen van aile verbindingen is een belangrijke uit-werking van het vuur. ]\Ien moest echter ook rekening houden met het gevaar uit de flank. Want ten Westen van de Maas la g de vijand eveneens op de heuvels, die uitzicht hebben over de rivier. De vurende batterijen van de Franschen, , die daar stonden, moesten en moeten nog voortdurend iu bedwang gehouden worden. Niets maakt een aangrijpender indruk dan dat men, merkt : ^iu zwijgt het vuur ■ in een bepaaldç richtmg. Dan begint de aanval, de stormaanval. Men ziet het niet, maar men voelt : nu gaat het man tegen man. Nu gaat men op elkaar los. De geweren knetteren, de machinegewe-ren zijn aan het werk. Velen raken handgemeen, in moorddadige worste-ling. Nu heerscht de oorlogsfurie iu dq loopgraaf. Nu vloeit et kostbaar me-n-schenbloed.ONZE STRIJD Eeae gekkc histoila 't- Is ma de tijd niât... — Mijnbeer, ik ben voor de logika... De logika... — Mijuheer, ik ben er voor zoozeer als gij... Maar hebt ge al leeren denken ? Klaas Geert was een schoon figuur, zoowaar ! Zijne krachit harmonieerde met de schoonheid van zijn lichaam. Hij wooncle in een vreemd land. Feitelijk zijn aile landen vreemd, maar de inwo-ners, gewoon aan die vreemdheid, en voelen ze niet meer en vinden vreemd dat anderen vreemd vinden hun land en zijne gebruiken. In het land van Klaas Geert mocht niemand op zware straf, — ik meen zelfs op doodstraf — eenig red-dingswerk verrichten, noch blusschen bij brand, noch hulp bieden bij ongeval, tenzij hij deelmaakte van de hulp- eu reddingsbrigade (H. & R.) mgesteld en geuniformd door de menschen van ge-zag. Als kenmerkende hoedanigheid van de H. & R. zei gezegd (en dit bewijst wel hoe vreemd het land van Klaas was) hoe zij, van gezagswege verplicht was om niet altijd te ver-richiten het meest-onmiddellijke werk. Dit was in de ge-woonte gekomen om het parlement van het vreemde land niet te beschamen, en langs het parlement om de natie. Moc-t ik u doen opmerken hoe die onlogische gang niet vreemd aandeed, fcerwille van de vreemdheid van het land? Klaas Geert behoorde niât tôt de luid-jes van de H. & R. En nu gebeurde het eens dat, — het, was op oen Zondag namiddag, — het huis van Klaas in brand geraakte. (Heb ik u al verteld, dat Klaas Geert's huis afgezonderd stond en in de nabijheid van" een diepen vijver?). Klaas Geert dan, die niet blusschen of redden mocht wijl hij niet geuniformd was omdat hij niet stond aangeschreven als lid van de H. & R., moest om aan de wet van zijn vreemd land te gehoorzamen, laten bran-den wat brandde en inocht enkellijk sei-nen opdat zouden komen de geiiniformde luidjes. Na eenigen tijd kwamen ze, en gingen aan het blusschen. 't Was wel wat laat, eu misschien ware het onheil minder erg geweest, en had heel veel kunnen gered worden, had maar Klaas : Geert mogen redden en blusschen. Voor , de eerste maal vond Klaas Geert de. vreemde wet... vreemd en in strijd met de ware belangen Van volk en land. En ' ! zie, terwijl hij nog te peinzen stond, ; viel de moeder van Klaas, eene oude : vrouw, in het water van den diepen vijver. Klaas wou haar redden... maar be-dacht zich nog in tijds... de wet ver- ; bood... Gelukkiglijk waren nabij de mannetjes van de H. & R. De arme vrouw in helt water 1 schreeuwde. — Het spijt me, moeder, maar de : wet ! j -— Klaas1 ! Klaas ! — De wet ! — Klaas! <o, *'J t — De w^t !.! —i Mijn zoon ! mijn kind ! — De wet ! ! ! — Mijuheer de hoofdman, riep Klaa Geert, wil mijn moeder redden... — Klaas, zei de hoofdman, gezien he vuur dat over en in uw huis woedt zullen we eerst uw huis blusschen... e dan zullen we zien of uwe moeder... — Maar ze verdrinkt ! —Ze heeft al zes on tach'ig jaar ge leefd, waarom zou zij nu precies stei ven als woedt het vuur... • »«»}•• » « • • « — Maar, mijnheer, uwe historié i gek ! — Dank u, lezer, omdat ge hebt opge merkt de gekheid van mijne historié Da>t kan u ten profijte zijn, want c zijn vele gekke dingen op de wereld in de gedachten van de menschen en il hunne handelingen. GEO. DACELMKSCH NiEUWS NATÏONAAL VLAAMSCH STU DENTENVERBOND. — De Afdeelinj Antwerpen van het Nationaal Vlaamscî Studentenverbond deelt ons mede dat ool te Brussel (voor Braband) en te Gen (voor het EtappengebLed) afdeelingei zich aan 't vormen zijn. Zij noodigt tevens de Vlaamsche stu denten, de provincie Limburg bewonende uit zich bij haar aan te sluiten. ASCHWOENSDAG. — Een prach tige Asch-Woensdag-ochtend ; al de boo men in een zilveren gewaad ge'nuid. He Park was verrukkelijk ! Doch zoodra d< eerste zonnestraal er doorgloorde Vi'as he gedaan met de kortstondige giorie! Maar wat een vastenavond Dinsdag Wat een afschuwelijk weer van sneeuw re«'en en wind ! In ons verbeelding zagen wij er d< arme lichtgerokte pierrettten en plerro kens doorbaggeren. Wat zou het gewees zijn indien de oorlog den karnaval nie hadde opgeschorst? Veel verkoudheden, ondervlcgenhedei en pleurissen. De balzaal en het gasthuis, Het gasthuis en het graf Die zijn maar al te dikvvijls Niet verre van een af ! Vermaak, jeugd en liefde kennen ei voelen geen koude, maar het gure jaar getij ontziet ze niet en de voorjaarsvors vries.t den bladeren van de boomen... 't Is misschien de redding van veler dat er dit jaar geen vastenavond was doch wat is er nu in dat weder gebeur ginder verre, waar het vreeselijk gedoîm mel ncoit ophoudt noch verpoosd ? Konden ze het daar eens voor goec schorsen., BIJ HET LEZEN DER PLAK-KAARTEN. — Twee vrouwen uit de volksklasse bespreken samen een berich in het Vlaamsch, maar lezen den Fran schen tekst — aihoewel de Vlaamsche tekst er naast staat — met een erbarme lijke uitspraak. Het sehijnt of ze geer Nederlandsch kunnen lezen, inaai Fransch kennen z^ evenmin. Arm Groot-Brussel ! (N. Ct.) BENOÎT EN ZIJN LUITENANT KEÛRVELS. — Gisteren, 8 Maart, werden in de uitstalramen van den Ne-derlandschen Boekhandel der St-Jacobs-markt, zeer opgemerkt de portretten var Peter Benoit en Edward Keurvels, waar-boven op een groot-en wimpel, het betee-kenisvolle opschrift : 8 Maart : 1001, Overlijden Peter Benoit ; 186S, Geboorte Edward Keurvels. Z66 moet het : de namen dier beiden, zoo nauw tijdens hun leven voor één en denzelfden edelen strijd verbonden, mogen ook in den dood niet gescheiden worden. Het loffelijk voorbeeld van den Nederlandschen Boekhandel ve;rdient ;n telken jare navolging ! GALLÎËNI OF GALLIENI. — Men tveet hoe generaal Gallieni, de Fransche tninister van oorlog, een vijand van schrijverij is Hij tracht zooveel moge-ijk den ijver der bureaueraten en lief-bebbers van formulieren te bekladden, :e temi>ei'ien. Maar welke groote man is rr die niet zijne zwakke zijde heeft? Deze stokstijve tegenstander van aile japiervullers, heeft 25000 exemplaren ran een omzendbrief laten drukken, waarin hij de aandacht van zijne kor-■espondenten van aile rangea erop ves-:igt, dat zijn naam niet « Galliéni » met jen é geschreven wordt, docli eenvoudig Gallieni, zonder eenig accent... DE RUSSISCHE POST VERKOOPT 5PEELKAARTEN. — Uit iets slechts, îomt iets goeds ! Wij vernemen dat de Klministratie der stichtingen van Kei-x;rin Mario, welke ingesteld werden om onge adellijke meisjes, zonder fortuin tegemoet te komen, den verkoop va: kaartspelen, waarvan zij het menopoli bezit, aan de Russische posterij heel s overgedaan. De Russische hartstock voor het spel zal op deze wijze tôt ee: t goed werk van liefdadigheid bijdragen ' WAS DE HOOFDSTAD VAN BEL 1 GIE VROEGER TWEETALïG? -Onder de talrijke bewijsstukken en m£ nuscripten die pleiten voor de eentalij " heid, en we.l de Vlaamsche, van België' hoofdstad is ongetwijfeld het volgend alleszins merkwaardig. De Fransche schrijver Voltaire, die i: 3 1739, '41, '42 en '43 te Brussel heei verbleven, schreef toen het voigende. i; " zijn dagboek : Le diable qui disposg de ma , m'en voie à Bruxelles, et songes, s'il vou J plaît, qu'il n'y a à Bruxelles que de Flamands. (De duivel die over mijn k ven beschikt, zendt mij naar Brussel, c: verbeeld u, a. u. b., dat er te Brusse slechts Vlamingen zijn !) 8 DE ENGELSCHE BEZETTING I? - HET NOORDEN VAN FRANKRIJK — Eenige dagen geledcn gaf de « Ma tin » de wenschen te kennen, welke he Eandbouwkundig Genootschap van Ha r zebroeck geuit had om aan de schade ^ welke de bewegingen der Britsche troe £ pen in de velden veroorzaken, een eind< t te maken. Het bureel van het Eand bouwkundig Genootschap van Bailleu (Noord) heeft eveneens aan den chef vai de Fransche missie, bij het Engelscln leger en aan de ministers van oorlog ei ' van landbouw, een memorie ingediend In dit memorie worden aan de bevoegd< - overheden de middelen aangegeven, wel - ke genomen moeten worden, cm het dei t landbouw minder lastig te maken doo: ; de voor de verdediging der streek noo t dige bezetting. Het bureel van het land bouwkundig genootschap vraagt derhai t ve, dat de Britsche mil'tai"e overhek , formeele bevelen vitraardi e om voor taan den doorteeh', te /oct fe paard b door de bezaardc n-Vers, s,a : de officie - ren en solda'.absol'iti! 'e e bieden t Het verlangt rirder, « da. ( et aan geer t enkelen troep ver >. loofd zl , om ,'oetba op een weide te TCei, zonde; het ver j lof van den e. • <-,r; d t g<-e . enkele troep onderkomen more vm- en, zondei een inkwartieringsbi•. e e tooncn ; da' de bevelhebbers verzoe' t yv arden om ter minste de helft der weilanden van ieder< boerderij ongedeerd te laten. » Het memorie haalt inderdaad ver-1 scheidene gevallen aan waar de landbou-" wers, wier weilanden bezet en verwoesl L waren, verplicht zijn gev^-eest om hel grootste deel van hun vee te verkoopenj ' welk hun eenigste rijkdcm was. Tei; ' slotte bevat dit schrijven cene clausule " voor schadevcrgoc-ding vocr de bezette terreinen. I DE GELDBONS VAN DE FRANSCHE KAMERS VAN KOOPHAN-DEL. — Toen de Fransche regeering, ir afwachting van iets beters, de crisis var het kleingeld wilde verhelpen, stand zij : aan de Fransche Kamers van koophandei ■ toe om geldbons uit te geven. Een cm-: loop van allerlei papieren ontstond er tof • vreugde en tôt verdriet van verzame-1 laars. Is het uit medelijden voor de ver-zamelaars of eenvoudig ait liefde om nauwkeurige inlichtingen te geven, men weet het niet precies, doch om het even wat ook de drijfveer ervan was, de Ka-mer van koophandei van Parijs heeft aan-spraak op eenige erkentelijkheid ; zij heeft inderdaad de lijst der Kamers van koophandei van Frankrijk en Algerië op-gemaakt, welke gebruik gemaakt hebben van de machtiging om geldbons uit te geven. Haar laatst bulletijn van 12 Februari geeft die uit en meer dan 100 « uit-gevers » staan erin vermeld. Het bulletijn vermeld hunne namen met aanwijzing der in omloop gebrachte coupc-ns. De vermel-de «coupures » zijn van o.«5, 0.50, 1.00 en 2.00 frank. Negen Kamers gaven sleehts bons van 1.00 fr. uit, deze zijn die van Angers en Maine-et-Loire, van Ànécy, van Auxer-re, van Chambéry, van Pont-de-Marsan, van Saint-Etienne, van Sens, van Tarare en van Tours. Gewoonlijk echter wordeft de biljetten van 0.50 en 1.00 fr. gelijktijdig uitge-vaardigd. De geldbons van fr. 2.00 werden minder gebruikt. Het was vooral het kleingeld dat ontbrak. Door de combi-natie van bons van 0.50 en 1.00 fr. voor-zag men in de meest voorkomende beta-lingen. De meeste Kamers van koophandei hebben slechts een enkele emissie noodig gehad met betrekking tôt elk bil-jet, dat zij uitvaardigden. Toch is er een Kamer ,welke verscheidene emissies gedaan heeft en, als voorbeeld halen wij aan de Kamer van Tréport, welke zich bijzonder onderscheiden heeft. Zij is de eenigste ,die bons van 0.35 fr. uitgegeven heeft en wel tôt tweemaal toe." Bovendien heeft zij drie emissies van 0.50 bons gedaan; driemaal bons van i.oofr. en ten slotte ook driemaal bons van 2.00 fr. | le (s fi»r icicrci Ég ^ J1 ■ JiiJ.LU De beteekeais vas Verdua De strijd duurt onverpcosd voort ; de &tafberichten zijn zuinig met uitlatin-gen ; de v;ild gefantazeerde beschrijvin-gen over eigen heldendaden en over ver-s liezen van den tegenstrevçr zijn des .te c. overvloediger en toch krijgt men op af-Stand den indruk dat daar weinig ge-beurt en dat het nog alleen het naklot-l* sen is vart een zee die door een reeds L voorbijgedreven stoorm beroera is ! 3 Welnu, wij ge ko/en het niet. Wij denken integendeel dat Verdun hçt be- - gin van het einde zal wezen, en dat daar i aller op één wordt gezet. s Dààr wordt de oorlog uitgevochten 1 - Volgcns den uitslag, zal hçt ofrensief 1 bij Verdun ten roemrijke en behendige i of een roekelooze en waanzinnige daad genoemd worden. f Reeds nu h^eft Verdun een zeer groote beieekems, want door dien aanval | van rie Duitschers vi-el het aangekondigd ^ en sinds een halfjaar voorbereid offen-sief van de Bondgenooten in duigen. V aar de; Franschen en de Engelschen ' wiklen doorbreken, kan niemand weten, „ die niet in de opperste geheimen van _ den algemeenen staf is ingewijd ,maar 1 1£îder begrijpt dat nu dit plan in 't water ^ valt. De Duitschers, door hun geweldi-, gen aanval, hebben het brandpunt van [ den oorlog aangeduid en het te Verdun doen opvlammen. ; Al de keurtroepen moeten thans naar _ de bedreigde streek. 1 ,, vierkante meter grond zal er met - bloed wordc-n gedrenkt en tegen hoogen . Pfîjs betaald, doch niet om het terrein, . om de eindzege zelve wordt er gestre- den. [ Om de eindzege? Neen, dat gelooven . we niet, doch... om het einde kortaf. Dat één der beide partijen, waarin . Europa zich heeft ing^deeld, de knie zal doen buigen aan de andere en den t vrede zzl doen afsmeeken, dat mogen l staatslieden verkîaren om hun volk moed in te spreken of leeningen gunstig te doen uitvallen, maar wie 't verloop der gebeurtenissen nagaat, moet tôt de overtuiging komen dat het einde van den ooriog een vergelijk zal zijn, hoe pijulijk en levensgevaarlijk misschien,. dit weze voor staatslieden die te veel verspraken. Rusland, door een uiterste krachtin-spanmng en om den grootvorst Nikclai Nikolawitsph terug eenig aanzien te schenken, mag in Azië een lap toebren-gen aan den Turk, dat kan geen terug-slag geven op 't Westeliik front, waar dan toen -de oorlog beëindigd zal worden en Rusland bleek onmachtig, ondanks de ontzagbijks'e offers, in Oost-Zuid 1 Gallicië te breken. Frankrijk, dit blijkt nu duidelijk genoeg, kan er niet meer aan denken "de Duitschers uit België en over den Rijn te gooien. van Italië zullen we niet gewagen. Oostenrijk houdt het tegen met den druk van zijn duim en ontrukt nog Du-razzo op den( koop toe. Blijft dan Engeland. Daar ligt de knoop en de oorzaak van den oorlog : Engeland tegen Dunschland. Het Made in Germany. Maar deze strijd is d-q strijd van den Walvisch tegen den Olifant. 'Ze kunnen mekaar niet te lijf. Met zijn duikbooten kan Duitschland wel een leelijke bres slaan in de Eugel-sche^ handelsvloot; met zijn Zeps ver-schrijkkelijke verwoestiugen aanrichten m de nijverheidsstreken ; wederzijds kan Engeland soldaten land-en, een vijftigtal kilometer van 't front bezetten, voor één etmaal een loopgraaf veroveren en al eens een mijn laten springen, doch dat de Engelsche tommies, die het tegen de Boerqn moesten afleggen, en slecht# door overmacht Transvaal en Oranje-Vrijstaat konden knechten, ooit Duitschland zuHen klein krijgen, geen mensch die het in z;jn binnenste gelooven Kan. Het belpt daarbij niets het dan toch te beweren : ons willen en wenschen zal de gebearteni^aen niet beïnvloeden. Zoodra de volkeren dit beseffen, zal het tegen mekaar opbluffen een einde nemen en zal de drang aaar vrede plots zoo sterk en zoo onweerstaanbaar worden ,dat de; regeeringen moeten toege-ven.Wij denken niet dat dit oogenblik nog verre is. Voor ons zal het nà Verdun geschieden. Voor de Vlamingen is dit de" gunstig-ste wending die de oorlog zou kunnen nemen. Een volledige zegepraal van de Entente zou de verpletteririg van het Vlaamsch van het Germaansch gedeelte in Belsië, .na zich sleepen. Er is meer dan één oogpunt waaruit de oorlog kan beschouwd worden : Een wereld-standpunt (de koloniën) ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie