Het volk: antisocialistisch dagblad

559599 0
15 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 16 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d50ft8g784/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yieren-Twiiiiigsle Jaar. - N. 222 fi^nrrriiHi v . Biîisdag, 15 Seplember 1M4 HET VOLK Aile briefwisselingen vraclitvrij tezcndenaan Aug. Van Iseglicm, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Yolk » Mcersteeg, il0 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Cildeder Ambachten.Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Yiktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMAN SBLAD r'ERSOI JST 6 MAAL PER WEEK. — 2 CEKTIEMEN CET NGMMER GODSDIENST — HUISGEZIN — EIGENDOM Men schrljft ln: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zal maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ojigeteekende brieven worden geweigerd TELEFOON N« 137» Geiit. Officieele Mededeeiingen. BELAHGRIJKE WAPENFEITEN IN BELGIE. Zondag, 13 September, om 10 uur 's avonds. —Na vier dagen van verwoeden strijd hebben onze veldtroepen, die uit de stelling Antwerpen getogen waren om de Duitsche Krijgsmacht in den driehoek Brussel, Leuven, Mechelen aan te vallen, zich onder de be-scherming der îorten van de buitenste verdedigingslijn teruggetrokken. Het doel van dezen uitval dat in den beginne slechts eene operatie scheen te moe-ten worden tegen de observatiepcsten, die de vijand achtergelaten had tegenover ons, heeft zich tôt groote verhoudingen uitgebreid. De verdedigingstelling van den tegenstaander was zeer sterk, dank zij de natuur-lijke gesteldheid van het terrein en aan de grondwerken, door den vijand in de laatste ciagen uitgevoerd. De verplichting voor hen om deze stellingen ten allen prijze te bewaren, heeft de Duitschers gedwongen al de krachten waarover zy beschikken in ons land, bijeen te bren-gen. Zoo is nu het derde Duitsch legerkorps, dat reeds op weg was, tusschen Ninove en Kederbrakel, in allerijl teruggekeerd naar Brussel, om den schok onzer troepen te door-staan. Hun 9e legerkorps, dat reeds op weg was naar Audenaarde, is insgelijks naar het Belgisch slagveld teruggeroepen geworden. De afdeelingen Landwehr en Landsturm, die de streekten zuiden van Brussel bezetten, deden insgelijks aan den strijd bij Leuvenmede, evenals de 15.000 zeelieden, te Brussel aangekomen sedert eenige dagen. Voor den Franseh-Engelschen staf, biedt de uitslag uit het oogpunt van het ge-heel der krijgsverrichtingen een kapitaal belang aan, aangesien twee Duitsche legerkorp-een al dezen tijd in de onmogelijkheïd zijn geweest, ter hulp te snellen aan de Duitsche légers, die terugtrekken in het Noorden van Frankrijk. Dit feit is reeds aangeduid geworden in dee Fransche mededeeling van den 12® September. Bij de samentrekking van al de Duitsche legers, beschikbaar in ons land, heeft ons leger zich, na den vierden dag, in tegenwoordigheid bevonden van een overmachtigen vijand, en onze terugtrekking is vandaag gebeurd. Ons leger blijft voor den vijand een voortdurende bedreiging, die hem noodzaken zal een belangrijke macht hier achter te houden, die hij in Frankrijk hoogst noodig zal hebben. < De verliezen van deze vier dagen zijn zwaar, en toonen aan hoe verwoed de strijd geweest is. Evenals bij de vorige gevechten is het schieten van de Duitschers veel slechter dan het onze gebleken, waaruit volgt dat, zoo het aantal gewonden aanzienlijk is, de kwetsuren aan onzen kant weinig beteekenend zijn. Zoo is het niet aan de zijde van den vijand, Naar getuigenis van hun officieren hebben onze soldaten van veel koelbloedigheid blijken gegeven, en heeft hun goed gericht vuur de meest doodelijke uitwerking gehad. Parijs 13 September, 15 ure. (Officieel) —Op onzen linkervleugel wijkt de vijand voort achteruit ; hij ontruimde Amiens, zich terugplooiend naar het Oosten, tusschen Boissons en Reims. De Duitschers trokken naar 't noorden der Vesle. Zy hebben de Marne ten zuid-oosten van Reims niet verdedigd. Op het center houdt de vijand, die Rovigny en Brabant-le-Roi verloor, nogstandten zuiden der Argonna. Op onzen rechtervleugel wijken de vijandelijke krachten, die op de Meurthe waren, terug tôt voorbij S'-Dié en Lunéville. In Belgie deden de Belgen een krachtigen uitval ten zuiden van Lier. In Galicie eindigde de strijd van 17 dagen met eene groote russische zegepraal. De Oostenrijkers wijken op gansch het front terug, in de handen der Russen een groot getal gevangenen en een belangrijk materiaal achterlatend. Dagorde van generaal Jofïre Parijs, 13 September. — Dagorde van den algemeenen legeroverste : Het gevecht dat sedert vijf dagen gleverd wordt eindigt met eene onbetwistbare overwinning. Het achteruitwijken der Ie ; 2e en 3e duitsche legers teekent zich meer en meer af op onzen linkervleugel en in het midden. Het 4e vijandelijke leger begint, op zijne beurt, te wijken naar het Noorden van Vitry en Semaise. De vijand laat overal, ter plaats talrijke gekwetsten en hoeveelheden voorraad. Overal maken wij krijgsgevangenen, terwijl wij grond winnen. Onze troepen bestatigen de sporen van de hevigheid van den strijd en de belangrijkheid der middelen door de Duitschers in 't werk gesteld om te trachten te weerstaan aan onzen krachtigen aanval. Dit heeft den bijval gewaarborgd. Allen, officieren, onderofficieren en soldaten hebben aan mijnen oproep beantwoord. Zij verdienen allen lof van 't Vaderland. (Get.) JOFFRE (Havas). BEVESTÏGEND TELEGRAM VAN KOLONEL B'ORJO DE MARCHOVELETTE. Kolonel d'Orjo de Marchovelette, vertegenwoordiger van den Belgischen gene-raîen staf bij het Fransche kwartier-generaal, zond het volgende telegram van 13 September, 4,30 uur namiddag. Voor en sedert gisteravond duurt de vervolging van het Duit-Bche leger voort. De richting waarin de terugtocht geschiedt, is nog niet vastgesteld. Gisteren heeft de Duitsche rechtervleugel de Aisne overschreden, dezen morgen fioor den Franschen linkervleugel overtrokken. Amiens is ontruimd. De staties Ponts de Metz en Longeau zijn verwoest door de Duitsche troepen, die zich naar het Oosten terugtrokken. Een duitsch legerkorps van Doornik naar Valen-ciennes trekkende, zou gisterenavond Antoing hebben voorbijgetrokken, Tusschen Boissons en Reims heeft de vijand, die vervolgd werd, de Vesle overgetrokken ten Zuid-Oosten van Reims. Hij heeft de Marne niet verdedigd. Ten zuiden van de Argonne hield hij gisterenavond nog bezet l'Aimont en Loupigny le Chateau, maar had Revignal en Brabant-le-Roi verloren. In Lorreinen trekt de vijand die de Meurthe bezet hield, achteruit. De Fransche troepen hebben tôt Nomeny en Pont-à-Mousson verscheidene treïnen met perscneel en materiaal voortgezonden, welke den 12e gesignaleerd werden op den ijzerenweg Chateau Ballln Metz. De Belglscbe Zesdisg in do Vercenlgds Sîaten. Den Haag, 8 September. — Het Belgisch gezantschap in Holland deeld mode dat de zending bestaande uit de heeren Henri Carton de Wiart, minister van Justi-tie, de Sadeleer, Hijmans en Vandervelde, Staatsministers, die naar Washington is gezonden door de belgische regeering, met de officieele zending aan den voorzitter der Vereenigde Staten den moeilijken toestand te doen kennen in dewelke België zich bevindt en hem juist in te licliten over de daden der duitsche troepen sedert hunne aankomst in België geen ander doelwit heeft en eene gebeurtelijke tusschenkomst van het kabinet van Washington in het geschil dat Europa thans verdeelt, zelfs niet ten berde zal komen. De Belgische Vluchîelingen in Engeland. Afschald dsr Koningin. Het eerste vertrek uit Antwerpen is zaterdag in Engeland toegekomen. Men verwjachtte een duizendtal vluchtelingen ; 270 zijn er enkel aangekomen. Zondagen maandag verwaclit men er verschillige duizenden ; het zijn de armsten onder de arme slachtoffers van de afschuwelijkste wreedheder. die ooit hebben plaats ge-grepôn.W'i*,. 1o1er vr. die* ongglukj^gen m-fSC: gewe rcten, weet niemand, do eh het tooneel is diep aangrijpend ; onder de aangeko-mencn is een klein kind wiens ouders vermoord werden. De uitwijkelingen worden aangevoerd door twee priesters en de Engelsehen toonen zich vol mildheid. De Koningin der Belgen heeft het «chip te Antwerpen bezocht, op het oogenhlik van het vertrek ; 't is op haar verzoek dat de twee priesters de ongeluk-kigen vergezellen. De Koningin weende en zegde hun «mijn arm volk, gij gaat naar Engeland. Wat kan ik doen om dit edel land, voor zijne liefdadigheid te be-danken? Ik keer terug van Engeland waar ik mijne kinderen gelaten heb. Ik kan u mijn angst niet mededeelen, die ik gevocldc wanneer ik ze moest verlaten, doch ik ben nu verzekerd over hun lot. Ik ben verzekerd dat Engeland u met eene onvergelijkbare gjedhcid zal be-handelen. Dat God u zegene 1 » De twee priesters waren twee paters redemptoristen, de EE. PP. Van Heijbeek en Butage. Zieliier wat ze vertellen : Te Mechelen waren de mannen en de kinderen in eene school vergaderd. De Duitschers stormden binnen en zegden dat men belgische soldaten verborg. Zij be-bedreigden ailes te vernietigen en staken ■het vuur aan twee bijstaande huizen. Te Hever maakten zij zich meester van eenen bloemmolen, omringden hem met strooi £n staken er het vuur aan. Zij dwongen den eigenaar dit tooneel bij te wonen en fusiljeerden hem daarna; zij verplichtten de vrouw zich op het lijk van haar echt-genoot neder te zetten. Te Bucken werden de belgische gekwetsten levend begraven omdat zij niet Wiiden zeggen waar hunne wapengezellen verborgen zaten. Wanneer de Duitschers vertrokken waren werden de aldus begraven gekwetsten onlgravcn ; zij adem-den nog. Bij Leuven werd de bevolkmg door de pastoors vôôr de kerk vergaderd en gingen dan naar de Duitschers, verkla-rende geene enkele vijandige daad te zttllcn doen. De ofiicieren vermaakten zich met den angst der bevolkmg en dreigder voor-beelden te zullen geven ; dan deden zij tien mannen komen om ze te dooden. De soldaten deden ze vôôr hen loopen en sehoten in de lucht. Dërf>ersonen, die in de kerk bîeven, waren zoo verschrikt dat eenigen het verstand verloren. Dat zijn verhalen uit den mond van zeer geloofwaardige personen en geven een gedacht op welke manier de soldaten van den Keizer oorlog voereu. Ds çrooîe rnsslsche over-wioning door grsst berlog Nikolaas iiavestigd. De Minister van Oorlog heeft in den verloopen nacht van den Groot-Hertog Nikolaas, oppergeneraal der russische legers het volgende telegram ontvangen : « Ik ben gelukkig en verhaast mij u te melden dat de algemeene oorlog, in Gali-tie, aangegaan over zeventien dagen eindigt door een grooten zegepraal onzer legers. De aangestipte feiten, voor de dagen van 8 tôt 10 september worden gerekend op 100 kanonnen en 30.000 krijgsgevangenen, waaronder 200 officieren De oostenrijksche legers wijken op al hunne frontlijnen, door onze troepen achtervolgd. Groot Hertog Nikolaas Aîitwoord van M. sis BroqusvîlJe. M. de Broqueville heeft onmiddellijk aan den Groot Hertog Nikolaas het volgende antwoord gestuurd. : « Diep gelukkig en vol erkentelijkheid voor de aankondiging der schittercnde zegepraal, stuur ik de uitdrukking onzer bewondering voor den grooten opperbe-velhebber en onze vurige genegenheid voor het glorierijke russische leger ; al onze wenschen vergezellen Uwe keizerlijke Hoogheid en zijne overschoone troepen. De minister van Oorlog van België Baron de Broqueville. » LPe^sgen slapcn niet op Ti u une lauwci'eiT. ~ Petrograd, 11 September. — Het ruste-loos aanvallcnd optreden der Russische troepen maakt het onmogelijk het juiste be-drag op te geven der op den vijand verover-de trofeeën. Als een voorbeeld van de onophoude-lijke bedrijvigheid der troepen, kan gezegd worden dat het Russische leger, na de stellingen van Nikolaïeff veroverd te hebben, na twee dagen onafgebroken kamp, slechts twee uren rust nam en dan midden in den nacht verdere vijandelijke Stellingen aan vie 1. Honderden krijgsgevangenen werden naar dichtbij gelegen staties verzonden, zonder dat men zich de moeite getroostte ze na te tellen. Eene Russische batterij heeft met wel-slagen eene gewapende Oostenrijksche stoomboot op de Weichsel beschoten. Een regiment Kozaklcen nam te Fram-pol 17 officieren en 445 soldaten krijgs-gevangen en maakte veel paarden en vee buit. Ook de kas van het 17e landweer-regiment, inhoudend 150.000 fr., werd veroverd.20 kilom. ten Z. O. van Zamostye weï den 700 man met hunne officieren krijgs-gevangen genomen. Ncderland's Terstarklng. Men deelt ons volgende brief mede : Onze reis is uiterbest afgeloopen en met plezier heb ik hier gezien dat, tegenovei wat meninBelgiëtot hiertoe gedacht heeft. 't Hollandsch ministerie geheel beslist is zijne neutraliteit krachtig te verdedigen. Het is alzoo dat ik de oorlogsmarine in Vlissingen gereed tôt het gevecht heb kunnen bezichtigen. De mobilisatie is generaal en in aile steden van onzen doortocht, het is te zeggen van Vlissingen tôt Nymegcn, zijn al de stations met soldaten bezet ; de Moerdijkbrug en aile andere bruggen die wij gezien hebben, zijn gemijnd en met soldaten bewaakt dag en nacht om ze op het eerste signaal te doen springen. Van Nymegentot op de duitsche grens zijn al de boomen afgekapt tôt een meter van den grond en aile woningen gesprongen door de genie om het gezicht der forten-artillerie niet te generen. In een woord al de noodige maatrege-len zijn streng genomen en als men hier is en dit dagelijks ziet, is men seffens zekei dat al wat de gazetten hierover gesclireven hebben, niet overeenlcomt met de wezen-lijkheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes