Het volk: antisocialistisch dagblad

320 0
27 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Januari. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5f46k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«J - """""" 1 «S Zeven-en-Twintigste Jaar. — N. 22. Godsdlenst — Huisgezin — Elgendom Zaleïdag, 27 Januari 1917 Aile briefwîsselingen vrac ht-vrïj te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaston Bossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. HET VOLK Men schrijft in : Opalle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen, Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden _ geweigerd. 1 ÏËLEFOON N" 137, Gent. Verscïiijnt 6 maal per weeli CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemea liet numraer Drie ultstekende Vroawei De Vrouwenbond, lokaal KuiperstraE Gent . o der de wijze hoede van Z. E. ] Pastoor ( ruyt geplaatst, met eea koî vrouwelijk bestuur, heeft de tweede ree der voo/drachten van 't winterseizoï geopend, dinsdag laatst. M. Eylenbosch sprak over Drie u stekcnde Vrouwen. Door deze te doen ko nen, wenschte hij het doel te bereiken d de vrouwen hare heldinnen van dezen ti en uit ons land zouden leeren waa deeren en liuldigen door woord, schri en zang, en hare voorbeelden op pr stellen om haar, iedef volgens vermogen i gaveu, na te volgen. Spreker greep daaro uit de levensgeschiedenis van Constàn Teichman, Zuster Aiiia'ia en onzer eers vorstin, Louise-Marie. Zijn woord we door gepaste zangen begeleid door Ji îrouwHelei a Mat en de zangafdeeling v; het Patioonschap van H. Kerst, oncl het bestuur van Juffrouw Verschraege Wat de voordrachtgever leerde ov Louise-Marie en Zuster Airalia, schij ons nuttig mede te deelen, doordat laat! genoemde geheel onbekend en eerstg noemde te diep in h t vergeetboek lij Constance Teichman is beter geken Over haar is, in tijdschriften en in e boek van drie honderd bladzijden, £ Sclireven : In hare voorbeeldige jeu vatte ze 't gedacht op gasthuisnon worden. Ze werd het niet en dusdftv kon ze beter en op een breeder veld h? fijnegeestesgaven en't kruimhaars liart geven aan de lcranken, de clioleralijde de gekwetsten bij den Fransch-Duitsch oorlog te Sarrebruck en te Cambrai; ze kon door hare zoo schoone stem muziekkunst verheerlijken; de kuns naars, zooals Benoit en Tine), bijsta door haren invloed,—want ze was docli van wijlen den gouwheer der provim Antwerpen ; ze kon helpen deze groc Vlaamsche meesters baan te doen breki En ailes wat Constance Teichman a£ I ving — dat straalt uit hare schriften ^ was uit loutereliefde Gods cil tôt zijne v .f' heerlijkiri'g. ZUSTER A2HALIA (In de wereld Juffrouw Valider Steg oversle der eerste karavaan der Lief zuslers in Congo.) De dagbladen van 2 Juli 1913, meldc op hunne laatste bladzijde, onder rubr Burgerstand van Gent », het overlijc van : « Marie Valider Stegen, 61 jaar oi Moosterzuster, ter stede. » Punctum, amen. Niets meer, niets m Nochtans, wie zijn wij, ten aanzien cl vrouw,die heldhaî tige lief dezuster Ama eerste Moeder-Overste van de allereer karavaan der Zusters van Lief de in Con geboren te Wetteren den 29 Februari 18 Ze was 36 jaar oud, als ze in 't kloos trad te Ge; t, in de Molenaarstraat. Om op dien ouderdom een wit mutsl en eene pelerine te gaan aantrekken, is moed en bovenal veel nederigheid nooe \ Zijn de wje groote kaïafetertrekken \ Zuster Amaiia. Moed, want de reden juffrouw Vander Stegen naar 't kloos dreef was hare liefde tôt de missiën, voor hareintrede niet in 't werkgebied Zusters van Liefde waren. Nederigheid, want al behoorde ze den welhebbenden burgerstand — h broeder is geneesheer te Wetteren — daaide tôt "de laagste en moeilijkste diening van 't kloosterleven : de missi Den 10 December 1888 geldeed, 't j nadien op denzelfden datum geprofi vertrok Zuster Amaiia aan 't hoofd S negen harer gezellinnen uit Terneu met de stoomboot Ella Woerman, 7 i cernberl891. « jj De namen der negen heldinnen moe gekend zijn, wij moeten ze tegelijker als hare Overste vereeren bij 't lia slacht. Ziehier die namen : De Backer Marie (zuster Daman geboren te Moustier, den 13 Augusti 18, Veiblijft in Congo. De Bolster Theresia (zuster Mai geboren te Denderleeuw, den 27 Dec ber 1861. Weer vertrokken naar Co in 1913. De Keyser Marie (zuster Vince geboren te Eekloo,den23 November 1< Verblijft te Bergen. Hellebaut Clara (zuster Josepha), boren te Zulte, den 23 April 1868, besti thans het liospicie Canfyn, te Ronsse De Mulder Elodie (zuster Afrika geboren den 7 Maart 1868, te Sotteg Verblijft te Melle in Caritas. Maeyaert Leonie (zuster Cliristi geboren te Wyngene, den 13 Mei 1 Overleden te Banana, (het eerste b meken van Congo), den 10 Februari 1 De woorden die ze sprak vôôr ze sti ■ O, wat ben ik gelukkig mijn levej mogen offeren voor de beschaving Congo. » Van Wynsberghe Julienne (zu Stepliania), geboren te Blankenbt den 13 Juli 1861, overleden te Moand; ' als overste dier missie. t, Verders Zusters: Zuster Godefrida va L Mudelheim (Beieren) en eene Zwitserscl ip zuster, overleden te Kinkanda, in 190 ks Als de stoomboot Ella Woerman m< ?n de karavaan uitTerneuzen vertrok,lui( den de klokken een jubelzang; vriende t- en ver want en riepeir een snikkend vaa: n- wel toe aan lien, die zij misscliien noo <d zouden weerzien; kalm en glimlachem jd met tranen in de oogen stonden de Zustei r" op 't dek: terwijl de boot van wal gin; ^ knielden zijnederom vanhun welbeminde 'Js vader het laatste te ontvangen dat h în hun geven kon : Godes zegen. Met ht m kruis op het voorhoofd en het kruis i ce het hart, vaarden zij naar de wijde ze te toe, om het kruis te gaan planten was r<l het nog nooit zijne lief destralen ha verspreid. in Den 13 Januari kwam de karavaai er onder 't geleide van pater Huberland n- te Moanda, op den missiegrond toe, wa« er een huis was voorbestemd. Bij hunr aankomst liicven de Zusters Maria danklied, het Magnificat aan. Moanda ligt aan de kusten van do > Atlantischen Oceaan. Doch, dààr te zij: d- beteekende niet dat ze thuis waren t en seffens liand aan den ploeg konden slaa !e_ In den beginne hadden de Zusters noc ?d kinderen nocli zieken. te Moeder Amaiia verdeelde de wer ig zaamhedèn der zusters-zendelingen. I re eene werd gelast met het bakken, < en andere met de keuken, eene derde kree rs> na veertien dagen, de verzorging en drie meisjes Mulaten, die hun toegezondi — waren. Ailes was haar vreemd : de gron de de planten, de groenten, de bopmen, i e- met dat ailes moesten ze, om doelmat au te werken, hun proeftijd doen. -er Met de Aîrikaa.nsche plagen waren :ie echter eerder bekend dan met de Af ,te kaansche inwoners. Den 15 Maart ISS în* dus twee maanden na hare aankomst in~ Congo, moesten moeder Amaiia en zust — Damania in hangmat gedragen word er" ten gevolge van pijnlijke worîden aan voeten, toen vijf der zusters zicli na Kinkanda begaven om de zieke arbeid< van den ijzcrenweg te gaan v^rzorgen. m, Den 23 derzelfde maand werdeïi le- zusters àfgehaald en per boot v Matadi vervoerd naar een hospitaal, do lP11 moeder Amaiia zou er geen bezit v e ' nemen. Zij werd ziek en in Mei ree ipri keerde ze terug naar Moanda. Bij brief vart 22 Maart 1892, sclir* irt zuster Elisa naar het Moeder huis te Ge om bijstand. En ze schetst ons enk' in bijzonderheden over het nieuw verbl ier in Congo. Vanwege de blanken en in ambtenaars van Congo mochten ze zi stè beïoven over uitmuntende behandeli go, en voorkomendheid.Doch,voegde ze er!: 52 ' « Neveni die rozen zijn er ook doornen; ik ter spreker, vervolgt ze, over de inseeten en ro dieren. Den eeralcn dag onzeraankomstsloop ( luipaaid ons huis ror>d. Enkele ds^gen later w< een ehristen, voorloopig in onzen dienst gehec cr aan de han l door een s3orpioen gébeten.Haa ig. cn krokodillen veitoonen zich bij de vleet in 'an wat'ers der zee. Het is gebeurd dat onze neger die non door die leelijkc hagedisaen vastgenon ter worden, die zich scliuw-weg aan de kust v die tooneia als ze bezig zijn met het lînnen te w :ler acllL^nk(. nict_ vervoigt de Zuster, dat we d: , . zeer bang om zijn. Mogen we niet gelukkig we: 101 iets te lijden voor onzen Godd.elijken Meeste aar Op Sinkendag 1892 kwam Mgr Stil ze mans zijn zegen schenken aan de twee — karavaan Zusters van Liefde, die 's i fr: derendaags met dezelfde boot E f t Woerman naar Congo trolc. Daaroni s ' treffen we zuster Godelieve aan, die eene merkwaardige briefwisseling, v ®u schenen ter drukkerij Siîfer, hare 1 ^ gevallen en die va.n ha.re medezust ,.P11 schetst. , Moanda en Nemlao waren toen U UJ residentiën, op drie uren afstand % ëc~ elkànder gelegen. Moeder Amaiia verbl nu een s hier, dan eens dààr, de zust îa)> door haar voorbeeld en hare raadgev 54)- besturende. Nieuwjaardag van 1913 1 heel treurig af voor de zusters. H ie)> overste had, sedert den vooravond, zu îm" zware koortsen, dat men vreesde, dat ngo jaav 1893 in de eeuwigheid zou groet Roerloos koud lag zij onder een b î")' dekens en hoofdpeluwen. « Maar, s.chi J58> zuster Godelieve, Sint Pieter, de patr van Nemlao heeft haar nogmaals ter £e~ gezonden. lurt » Jammer, dat hij haar geen p nieuwe beenen gaf; hare wonde is l-a)> omringd met gezwelletjes, die haar e em. verduldigheidskroon vormen : onze ® der is de toevluclit van aile Afrikaans "e2' plagen. » De eerste brief, die toekwam in 't IV l°e" derhuis der Zusters van Liefde, vanw W>- zuster Amaiia, dagteekent van 11 S erf : temb.er 1893, waarin haar zielenie 1 te doorstraalt : van « De ziolenoogst alhier vertoont zich, sch ze, rijp en weelderig : Wij zijn ongelukkiglijk si cr ;r staat hem binnen te iiaienJ Ah ! ware ik no rgc, j Bclgië, waar zoovele heilige pries tors en *>or >., niet weten hoc hunnen iever uitzetten, ik zou ( hun toeroepen : Komaan, gij die God lief h"bt ( n en de zielen : Millioer en ongolukkigcn strekken t ie hunne armen naar TJ uit en ameeken u hen te , ontrukken aan de barbaarschheid en aan i ' Satan.» 1 Van .Januari 1892 tôt September 1893 s ^ beievercle Moeder Amaiia zich op buiten- ( . gewone wijze. f Eene harer medo:usters schrijft 23e ] j Maart 1893 : f ■S " Ongcminderd de bezdekcn aan de stervorjdcn, i bczorgen we ter Missie cenaantal zickc:. Aile i '' morgenden, zien we voor onze residentie een i .. hoop ongelukkigen die onze goede zorgen ii roe-y pen, meestal aar,getast lloor zweren en, wor.den waarovor ge in Jiuropa geen denkbeeld hebt. II En in 't opzieht der bckeeringen is de uitslag :e schittercnd. » ■ ir Doch, Moed cr Amaiia Verlangde naar ( d meerd.er werkzaamheid, meerdere zelfop- < offering. i, De gelegenheid daartoe werd haar t, gegeven toen de alom gekende Pater 1 tr De Deken te Nemlao kwam aankloppen ic en zegde dat er meer zusters noodig j 's waren teLuluaburg,—waardemissiereeds . een begin van bloei had ver worven, — dan , n waar ze verbleven. j i, Vier zusters werden aangednid om j n uaar Luluaburg te reizen. Moeder Amaiia i i. had zich de eerste aangehoden, en daar h zij zoo vast in hare schoenen slond, st'emde Pater De Deken er mede in, i- niettegenstaande hare gebrekkige ge->e zondheid. le De eerste reis der Zusters van Liefde g, naar het hartje van Congo is breedvoerig lu beschreven in het boek van zuster Go-:n delieve. 't Is buitengewoon belangrijk : d, « Berg op, berg af, bossehcn en struikgewassen !ll door, rivieren, o\rer — 't zij op den rug van een ig r.îger getild, 't zij in prauw — in hangmat ala de koorts hun bezocht of hunne voeten. dienst ze weigerden, on meestal te voct : zulk een leventje .: lcidden de zendelingen «le cerato veertien dagen. 9 Na lange, mocilijko dagxcizen, onder de blakendc . ' zon. vohden ze 's avoi^ds ccn strooion huizolcon, III soms een. onvoldoende chimbek « een luchtig paviljoen» waar lakena en dekens de afwczige en muren vervingen, om er op den grond of^ in de eene hangmat den n.aclit over te brengen. Dan ar mochten ze blij zijn als de miercn en ander ,rs ongedierte hen mot -irrcdc licten. « Vrcugdc rust zoo heei'lijk uit ,'ls slaap » zogt zuster j Godelieve, na een zulker r.aohten, en 's anderen-daags zijn ze weer aar, 't klauteren en dalen, an moeder Àmalia nog 't vlugst van al. » ch ('t Vervolgt.), M.11 ds De Inwerklng van flsn BuikbootoGrlog ,e{ op Engeland. n+ ROTTERDAM. 25 Januari. — Volg,:na uit *7 Londen aan de Nieuwe Eotterdamsche Courant ..? gemeld wordt, wijdt de maritiemo medewerker van het Daily News een lang artikul aan het de crrstig karakter van den duikbootoorlog. Hij cil schrijft daarin dat de waarschuwing, welko ng Jcllikoe vôôr cenige wcken uitgesproken heeft, ij : niet genoeg in acht g^nomen geworden ia. In de ■ J lestste 90 dagen zijn 470 neheper; in den grond f geboord, waaronder 187 van Engelsche dations- 0 liteit. De opstcller van het artikel geoft toe dat ,ej het moeilijk in de nieuwe duikbooten met jr, hunnen grooten werkingskring te bekampen en zet het publiek aan zelf mede te worken aan het j" bestrijden van, het ge vaar, door min irgevoerde • luxçartikelen te gebruiken en te helpen tôt het opbouwcn van meer achepen. lon In een lang artikel nchrijft het Daily Neios eT~ zelf over hetzelfde on'dcrwerp : Terwijl Duitsch- aS" land de schepon in den grond boort, bouwen wij, ir. een oogenblik op hetwelk wij zoo veel achepen ''ar mogelijkzoudenvervaardigen,nietgenoegom het ;en reuspchtig verlies goed te maken. Wij bonwen r" " veel min dan in normalen tijd en zulks om de- Ie" zelfde redenen, waarom wij ook min levensmid- de delon in ons eigen land planten,namelijk omd.at m- wij niet over de noodigo arbcidskraehton, be- on waeliten op hunne gereedmaking. Men neomt ian.datwijin Juli 706.000 ton kuaen latcn van tapcl loopen, en zoo wij ons voldoendc willen feren tegen eenen Duitschenaanval, dan moeten ri] deze sch'^oen ook ten allen prijze gereed >ren«en. Zulks kan ccliter ail een geschiodcn :oo wij aile bevoegdc arbeiders, die uit het léger if eldera geweerd zijn, voor den acliecpabouw ;cbruiken. Volk en léger moeten vcrzorgd en met 'oorraad voorzien. wordci',. Duitschland geat er ip los or.zen toevoer af te snijden. Het is geen ;emakkelijk vooruitzicht te zogepralcn. Wij noeten dezen uithongerings:oorlog op onze ikknra er. nog meer op onze sehipswerven tegan-rerken. BU I TENLAND NEDERLAND. — In de streok van Préanger, n Nederlpndseh-Iiidië, heelt eone nogal gewel-ligo aartlbaving pljats gahad. Do stoflelijke ;elipde is belangrijk; onder do inlandsche be-.•olkiiig werden veel slachtofïers gemas kt. — Dezeevaartstakinq. — De ntaking Van Rotterdam ia nog niet geëin.digd., zooah de overleden het verhoopten. Tijder.s eene vergadering, naandag in do Bcurs gohouden, hebben de stators bcslo.ten aan den arbeid niet te g.'.sn voor-ileer volledige toegeving bokomen te hebben. De lekretaris der werkliedcnpsrtij, welke in de ver-'adering tegcnwoordig was, heeft verklaard dat jansch de burgerij dezen strijd goedkcurt. Ten->evolgo dczer staking ilggen er tegtnwoordig )cht-en-twintig sehcpen in de haven var Rot-erdam te wachten om te vertrokken. — De suilcerbeeten. — De minister van, land-aouw en handel heeft de landbouwerà var-ïvittigd geen kontrakten voor lu t leveren van luikerbeeten met den vreemdc aan te gaan. De aitvoer van suikerbeeten zal in geon geval toe-^estaan wordtr. — De lederprijs. — Hot komrtoit der vcrccni-^ing . van patroons-schoenmakcra van Neder-i:',nd, heeft aan de regeering een hevi^protestge-îtuu: d tegen den opslag van het leder. De onder-tcakenaara kondigen groote vergadcrin.gen aan, te houder den 7 en 8 Februari te Amsterdam en Den Haag. Zij vragtn dat de regeering ernslige maatrngeîon zou nemen om in dien toeatard te voorzien. , ENGELAND. — Don 23 Januari werd te Manchester het kongres der Engolsche werk-lieden geopend. Het kongres wordt bijgewoond c\oor 700 afgevaardigd-n van werkliedenver-eenigmgen, waaronder minister Henderson. Met grootn meerderheid werd oe\io dagorde go-stemd, do verfcîgenwoordigers der werklieden toelating verleencnde als ministers aan 's lands regeerin g deel te nemen. De Vrouwen. — Ovar hot toelaten van vrouwoi ii de vrije beroopeu, zooa.ls ginoes- kunde,roehtsgeleerdheid,dagbladsehrijvers,e iz. en het deelnemen dor vrouwen aan do verkie-zingen, schrijft dbnoangaaiide 'b volgende : « Do NorVanging Van vrouwen in beroepen, waar » zij vroegor ni9t werde i tiegalaten, is zeor ver" » gegaan. Een van de belangnjkste vraagstukken j>voor do toekomst lioudt verband met het »veimogen dezor vrouwen dit voordeel na deri » oorlog te bshouden. , , , »Difc vooruitzicht alleen heeft reeds veel » gedaan om de op-nbare meenin g over vrouwen-»kiosrecht, te wijzigen, en de houding van liot «parlement is in oit opzieht van veel mmder «beteokenis dan dis der vakveroenigmgen. «Onze kràcht als volk kan afhangen van eene » behoorlijke verdceling der krachtan van al b onze mannen en vrouwen : dan is het mette „vroeg om dit beginsel toe te passen waar net » mogelijk is. ITALIE. —■ Een bandiet gevangen. —■ Na een gevecht van 7 uren, waaraan 60 infanterie- en ruiterijsoldaten deelnam^n, heeft de gekende bandiet Grisaîi zich met zijne bende moeten overgeven. Sinds een aant^l jaren maakte de bandiet de streek van Sciacca op Sicilië onveiiig de hoofdman heeft niet minder dan 20 misdaden op zijn gewoten. ROME. — Hot schip waarmede de nieuwe Pauselijko nuncius Mgr Lauri naar Amerika zal vortrekke i, zal de Pauselijke vlagi i top vooren. BEIEREN. — De nieuwe Pauselijke maicius bij het Hof van Beieren, Mgr. Aversa, werd woensdagmiddag door den Koning in plechtig TER ZEE. Gencvr, 25 Januari. — Volgens de Parijzer New York Herald uit New-York mtldt wird de boot Caniun (5549 t.) gatorpeieerd. Met den golfstroom werd aan dç Fransclic Noord.-kust het lijk cpgevischt van den kapit in van een greot Franach vrachtschip, dat voor zes weken aan de Kanadeesche kusten zonk. Verder werden verzonken de Deenache aehepan Chassie en Marel. De Zweedsehc boot Faztd werd door de U-44 aan de Spaensehe kusten verzonken. Londen, 25 Januari. — Lloyds meldt. dat de Enge'.sche vi3sehersboot Lvoy verzonken werd. De Engelsche visschersbooi'en Eladys en Star of Thesea zijr. waarschijnlijk verzonken. — Lloyds moldt verder dat h.;t Engelsch vis-«chersvaartuig Ethel en de Hollandschc boot Hollund verzonken zijn. De mansehappen van de Holland werden ge«d. De boot tfremendour werd door eene onderzieboot verzonken. De bezetti g werct gered. DE «V 69 ». Brrlijr, 25 Januari. — De Voss. Zeilung verne :mt uit Amsterdam : D' torpedojager V 69 is erg getroffen, echter vooral op en onder dek. De werptoren, de kommandobrug, de rcddingsbootc-n tn de kompossen waren in stukken gesehoten. Niettegenstaande dot hecit de boot Ymuidcn bereikt op cigcn kracht. Het schip moet, niet als vcrloren aanzien wordt n. Boven op dek lagen £cht lijken van matrozen en officiercn, met vlaggen be'ekt. Bij de laatsten zijn twee luitenants en de vlootoverste. Ze.3 zwaar en acht licht gekwetster. werden in de hospit&len van Ymuidcn onder-gebrachi;. Bijzonderheden over het treffen zijn niet te bekomen. De officicren weige e.i al1 en uitleg. Volgeas le.tcre berichtcn luidt het dat de sehepcn rond 4 ure 's margers op clkander atootten. Tengevolge der duisternis is over het aantal der ychepen niets bepaalds te weten-Het gevecht tusseben d-'. flottieljes had plaats ter hoogte der Vlaamsche kusten. De sleeper Villiton braeht V 6U in de haven- Het schip had twee achouwen, waarvan de aentersta afgeachoten waa. Het ligt onder Duitsche vlag, aan een aer lanamg^oruggen. OflicieeleMeàedeelinosn ïn Vlaandci'cn, Frankrijk en Elzas, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 25 Januari. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van generaal-i'eldmaarschalk kroonprins Rupprccht. — In Artois, tusschen Ancre en Somme, en aan het Aisnefront, nam do artillerie en mijnwerpersbedrijvigheid van tijd tôt tijd toe. Meermaals kwam het in het vôorveld der stellingen tôt botsingen van verkennersaf-deelingen.Ten Zuidoosten van Berry-au-Bac drongen Pruisische on Saksische troepen in de Fra.nsche graven en keerden na verbitterd gevecht met 1 ofiieier, 30 gevang^non en twee machicnge-weren terug. •—- Legergroep van den Duitschen kroonprins. — Door krachtig optreden gelukte het twee ver-keriners van een Hin tovei'aanach reserve-infanterieregiment op do Combres-hoogte eene postatelling der Fra,n=iehen tegenover vak 3 gelegen, ta overvallen en met ccn maehien-gewacr in de eigen stclling terug te keeron. In de Vogezen mislukte bij Hilsenfirst de voor-marsch van eene sterke strooptochtafd«eling Helder weder begunstigde wederzijdsche vlie-gersbedrijvigheid.BERLIJN, 25 Janutri, 's avonds. — Ambte-lijk. — Op den Westelijken Maasoever hevige geveehtsdadigheid aan den Dooden Man.'Elders aan hot Westerfront niets wozenlijks (FRANSGHE MELDING.) PARUS, woensdag 24 Januari. — Officieel: Tijdens den naclit hebben de Franschen eenige geslaagde overvallen uitgevoerd ten Zuidon van Chilly en in Woevre, in de richting van Regneville. In de streek van La Seile tame-lijk groote bedrijvighoid van patroeljes. Kalmef 1,1. .1 „ 1-,^^- fim .^4- lla schikken. ecnepen mev eenen umuuu v»u 1er ] in uïï\r.trrwFRK Ai' De Weduwe van den Grafmaker VCV/ "'J — Zal ik kunnen terug komen u bezoeken, eel u omhelzen met nieuwjaar, op uwen feestdag? ei'S — En zelfs dikwijlder, Francina... Laatzien, ing wat denkt gij van uwe nieuwe weldoenster? iep Mevr. do la Saulaie recht, onbeweeglijk, on-are derzocht, bewonderde en luisterde voortdurend. lke — Ik zeg... ik zeg dat or in de oogen van 7:: mevrouw droefheid en rechtvaardigheid ligt... " Maar ik zal al doen, hoe onwaardig ik ook ben, en" om hare droefheid te verlicliten en Mevrouw er» zal zieh aan mij hechten en dankbaar zijn voor ijft mijne pogingen. 3011 Nu nam Mevr. de la Saulaie het woord : ug. — Mijn kiiid, door bij mij komen to wonen, zult gij het weezenhuis niet verlaten; altijd zal PaT er u de deur van openblijven; en moest het leven dat gU bij mij zult leiden, u te hard vallen, oogeriblikkelijk zoudt gij bij uwe eerste wel-ene doenster mogen teragkomen... Maar wij zullen [°e" elkànder goed verstaan, zooals gij zult zien... clie — En wanneer gij oud genoeg zult zijn om een liuwelijk aan te gaan,hernam de bestnurster, [oe- zal mevr. de la Saulaie van u gemaakt hebben ef-0 wat wij u hier nooit hadden kunnen geven, waar wij u slechts het naaiwerk kunnen leeren; ' _ zij zal van u eene volmaakte vrouw maken. ver — Binnen eenige jaren zal inijn hart dat zooveel behoefte heeft oni te bominnen, om rijft zich te verkloven, zidi zoozeer aan mevrouw niet gehecht hebben, dat er buiten haar op de g ir wereld niets meer voor mij zal bestaan en dat ,nan ik haar nooit meer zal verlatenZoo ik veel genoor ontvangoji. in haar gezelscliap zal leeren, zooveel te beter, zij z al het eerste al het voordeel er uit treklcen, ik zal eane schuld betilen... Mevr. do l-i Saulaie trok Francina tôt zich en kuste haar het voorhoofd. Daarna zond de bostuurster ze terug naar de werkplaats. — Wat zegt gij er van?vroeg zij, wanneer Francina verdwenen was. — Lichamolijk is zij zeer lief, en redelijker-wijze is zij ernstig, vol genegenheid. —- En verstandig, beleefd, miss chien wel wat fier... Niettemin moet zij geleid, misschien in-gehouden worden; maar bij u, gansch alleen, z. l zij wonderen verrichtan... — Hoe kan eene moeder d9n moed hebben een kind te verlaten, dat reeds gansch klein zoo beminnolijk moest zijn? — Wie weet helaasl de ongelukkige! Acht dagen later was Francina bij mevr. de la Saulaie te huis. Na drie maanden bedankte deze uiterharte de bostuurster van het weezenhuis haar zulk een ifteisje toevertrouwd te hebben. Als moeder had zij zich eeno dochter ge-wenscht zoo gehoorzaam, zoo oplettend, zoo verstandig zoo erkentelijk. Zij werkt9 als eene kleine godin. Nauwelijks was or een jaar verloopen of mevr. de la Saulaie en M. Hendrik zouden voor niets ter wereld van haar wUlen schoiden. Hare stille vroolijkheid, hare beminnelijke ingetogenheid, haro oplettendheid in ailes was eene noodzakelij'kheid dos huizes geworden. Moeder en zoon beminden deze arme ver-lateno weeze; zij trachtten voor haar eene nieuwe familie uit te maken. En Francina hechtte zich innig aan allen met den grootsten eorbiod. 1KIU1U iVOUT YMU AiWU l'VUU. Lea zegde niets, maar was afgunstig over hare schoonheid welke met de jaren vermeerder-de; ook liet zij geen oogenblik geene gelegenheid voorbij gaan om ze te vernederon. Francina boog dan het hoofd en wist te vergeven. Nu zal men beter verstaan welke roi Francim speelde in de geheimen der familie de la Sau:aia eenige jaren later, en met welke reden zij M. Hendrik bemindo met eone zoo oprecht nederige als zuivere liefde. Zeggen wij nog daarbij dat de bestuurster van het weezenhuis van S'Donaat waarschijnlijk meer wist of veronderstelde te weten over het verleden van Francina en hare afkomst dan zij wel had laten blijken aan mevr. do la Saulaie. En misschien juist omdat zij er veel over wist, had zij er aan gohouden haar to doen binnendringeninhetmidden der familie Wendel-Drouot der brouwerij te Morangen. En dat zonder dat iemand zelfs gissen kon wie zij zijn moclit. Later na vele feiten, zal men zien welke in-zichtende bestuuratcr had, en waarom zij zelf met mevr. de la Saulaie niet duidelijker gespr :-ken had. In ieder geval kan men bevestigen dat deze brave v ouw niet cenmaal dacht aan de gr o e hoofdzakelijke belangrijkhcid welke de intrede van Francina vergezelde in de woning vaii M. Hertdrik de la Saulaie, in het huis van Lea, en de brouwerij van vader Drouot. Met de beste voornemens bezielfJ.tr acht te zij eene gedeeltelijke herstelling te bewerken eenor fout ten voordeele van Francina; maar zonder ta willen, braclit zij licht, de Btraf in de duistemis-sen, in de ontaarde planten van de misdaden vau velu. Ffc

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes