Het volk: antisocialistisch dagblad

449 0
30 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j09xw6d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yier-eo-lwiDfigsle Jaar. - N. 237 Woeîisilag, 3(1 Seplember 1914 HET VOLK s Ane briefwisselingen vrachtvrij tezendenaan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. inaatsch. < Drukkerij Het Volk » Meersteeg, B° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, tildeder AmbacMen,Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CI1RISTEN WERKMANSBLAD VERSCD'JNT 6 MAAL PER WEEK. — S GEKTIEMEN HET NOMMER GODSDIENST — HUISGEZIN — EiGEN DOM Men sclirijft la: Op aile postkantoren aan 10 fr. perjaar. Zttf maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50, Aankondigingen. 1 Prijs volgens tarief. Voorop te bctalen. Rechterïijke herstelling, 2 fr. pcr regel. Ongeteekende brieven worden geweigertî TELEFOON N° 137, Gent. — é Officieele Mededeelingen. m IS^ïLfcTifc. EEM BECIH VAN BESCHIETING DES FORTEN VAN WAELREM EN SÎNT KATHELUNE-WAVER. Antwerpen, 28 Septsmbar, 11 uren 's avonds. — Na de bescftieting van Mechelen "zijn duitsche troepen, door den nacht begunstigd, binnen de verlaten stad gedrongen, xnaar zij hebben niet beproeîd eruit te komen. i Éen slecht geregeid zwaar ariillerievuur is, op grooten aîstand gericht geworden op de îorten van Sint-Kathelijne-Waver en Waelhem. I De daardoor bereikte uitslagen zijn geenszins in verhouding tôt de p;roote verspilling .van ammunitie. Onze forten hebben ten andere zegevierend geantwoord, daar het bombardement op-gehouden heeft in den loop van den namiddag. Tussehen den Dender en de vaart van Willebroeck iseenevoorwaartscfle Deweging van den vijand snel tegengehouden geworden. De yesting-artiilerie heeft den vijand zeer ernstige verliezen doen ondergaan, die zijn terugiocht tengevolge hebben gehad. Pi FRANKRUK. EEM YÂANDEL EN KANONNEN VEROVERD. Parijs, 27 September. —- Mededeeling van den minïster van oorlog, van 11 uur "ifïivends.— In den loop van 26 tôt 27 September vielsn de Duitsehers op heel het Iront otiophoudelijk aan met buitengewoon geweïd, dag en nacht, klaarbliikelijk yogend de lijnen der bondgenooten te breken, op zulke wijze dat zij deed vermoeden, dat er order was van het opperbevel, de oplossing van den veldslag te bereiken. Niet alieen gelukten zij er niet in, maar wij hebben een vaandel, eenige kanonnen en çevangencn genomen. Het vaandel werd den vijand ontnomen door het 24e regiment der koloniale troepen. Trots de vermoeinissen van dit onophoudelijk gevecht, is het moraal van de troepen ùitstekend, en de beveihebbers hebben zelîs moelte om hunne mannen te beletten vooruit te snelîen naar den vijand, besehermd in zijne deîensieve posities. fweede Mededeeling vaa den Miaister vau Oorlog van 28 September, om 3.20 uur. ' ALGEMEENE ÔNGEWIJZIGDE TOESTAND. Niets nieuws in den algemeenen toestand. Betrekkelijka kalmte op een deel van het front. Nochtans heeft de vijand, op zekere pnnten, namelijk tusschen de Aisne en de Argonne,nieuwe geweldige aanvallen beproefd, 3ie afgeslagen werden. Mededeeling van 28 September, 11 ure 's avond.s : Op onzen linkervleugel zijn de verslagen over den toestand gunstig. In het centrum hebben onze troepen met succès nieuwe en zeer hevige aanvallen afgeslagen. Wij kwamen eenigszins vooruit op de hoogten van de Maas. In de Wotvre zijn de operaties geschorst wegens den dikken rnist. Op onzen rechtervleugel (Lorreinen en de Vogezen) is de toestand onveranderd. MEDEDEELING VAN BEN RUSSISCHEN STAF. Baltsclie troepa over paseli bot front ternggewarpen. Petrograd, 28 September. — De pogingen der Duitsehers om de Memel, bij Drans-kenniki over te steken, zijn door ons vuur, afgeslagen. De Duitsche geschutten kunnen onze aanvallen niet tegenhouden. Bij Sopockinie wordt het terugwijken der Duitsehers naar Suwalki aîgemeen. De lorteres van Ossowetz gaat voort tegen de duitsche bezetiingsgeschutten te weerstaan. De gevechten in Galicie zijn gekenmerkt door eene bijzondere hardnekkigheid, vooral cp de hoogvlakten van Oujok, waar de Hongaren,die uit drie steilingenwerdenverdreven, Eich in groote wanorde aehteruittrokken. Wij hebben eene voliedige batterij genomen en verschillige honderden krijgsge-vangenen gemaakt. De aehtervolging wordt voortgezet. Al de gemeenschapswegen met Przemysl zijn afgesneden ; de vsrdediging der plaats wordt niet meer betwist. De oosten-ïijksehe voorwachten herplooien zich naar Donnatz. Officieele Mededeeling der Britsche Leptie. IKNAIE OEM HOOFDSTAD VAN KA1ERGEN. Antwerpen, 28 September, 10 uren 's avonds. — De Minister van Koloniën deelt mede dat het optreden der Britsche Zeemaeht op de Westkust van Afrika tôt gevolg heeft gehad de onvoorwaardelijke overgave der Duala, de hoofstad van Kameroen en van Bona Beri_ v.an de Franseh-Engelsche troepen, onder bevel van den brigade generaal Dobell. De buitgemaakte Sehspea van Emieischen on Duitsehers. De admiraliteit deelt mede dat sedert de opening der vijandelijkîîéden tôt den 23e September,het aantal Duitsche aangehouden en buitgemaakte schepen 386 bedraagt met lîen gezamenlijke tonnenmaat vanlmiljoen 140 duizènd teri, terwijl het aantal aangehouden of buitgemaakte Engelscha schepen-86 tedraagt, met eene tonnenmaat van 229 duizend ton. DUITSCHE SCHRIJVERSMENTALITEIT. Door zekere drukpers werd destijds veel opgang gemaakt voor den duitschen schrijver Gérard Hauptmann, die vooral in zijne tooneehverken betuiging gaf van een zoogenaamd demokratiseh streven en eene voorgewende internationale volks-Iiefde,Vv'ij zijn op de gemaakte faam van dien schrijver nooit ingegaan. Inzonderheid zijn drama De Wevers heeft ons een afkeer voor hem doen krijgen : de daarin voorgewende sentimentaliteit is blijkbaar valseh en even valseh is de volksliefde, waarmeê de schrijver winstgevende populariteit heeft gezeclit en ook klinkend gevonden. We hebben er nimmer veel van gezegd en waehtten liever onzen tijd af, zonder ooit te hebben gedacht dat iets zoo wreeds als de thans woedende oorlog die valsche faam van grootheid zou zijn komen ver-nietigen in de bîaden van die zelfde drukpers, welke trachtte hare lezers voor den naam van Hauptmann in aanbidding te doen ftaan. Ons verwondert het niet, ons kan het niet yerwonderên, dat de schrijver van De Wevers het nu voor keizer Wilhelm en zijne brandsUchters, vrouwen- en kinder-beulen, dieven en moordenaars opneemt tegen de verdedigers der besehaving. In dat tooneelstuk, waarln hij voor fijngevoe-lig mensch wil doorgaàn, deed hij toeh ook niets anders dan brutaal geweld ophe-melen als vermeJingsmiddel tegen ver-keerde sociale begrippen, in plaats van àanur^ng c'es harten en kraehten van 't re tt tegenover die begrippen te stellen. Wie met zulke valsche strekking oneerïijk winstgevende populariteit zocht, kan ons nu niet verbazen met de woestheid zijner keizcrsbenden boven de rechtvaardige ver-dediging van het gekrenkte volkenrecht te stellen. Verbazend is mtegendeel voor ons, dat zij welke destijds die strekking van Hauptmann bewierookten, er zich nu durven over verwonderen dat hij zich zelven ge-gelijk blijft, waar hij onder meer aan een franscîien schrijver zijner kennis dit ant-woord geeft : « Oorlog is oorlog ; gij moogt U over den oorlog beklagen, maar u niet over dingen verwonderen die daarvan onafscheidelijk zijn. » Zeker is het te betreuren als in het ge-woel van het gevecht eene schilderij van Ru-bens ten gronde gaat, maar — aile eer voor Rnbens ! — ik behoor tôt die, wien de door-schoten borst van een menschbroeder eene dieper? smart veroorzaakt. » En, Mijnheer Rolland, het gaat niet aan dat gij een toon aanneemt alsof uwe landsleden, de Franschen, met palmtakken EEM ALGEMEEM OYERZIGHT. Sinds het begin van den veldtocht, waren de mededeelingen van oppergene-raal Joffre gekenmerkt door uiterste voor-zichtigheid en gematigdheid. Nooit ge-bruikte hij bijv. de uitdrukking « veelbe-teekenende vooruitgang », tenzij wanneer er groote daadwerkelijke reden toe was. 't Is maar, wanneer de Duitsehers volledig verslagen en op den aftocht zijn, dat hij zich veroorlooft van zegepraal te spreken. Ook is het :-'eker dat hij geen groote frazen zal malceii. zoolang hij de vijanden voor zich heeft. tlij zal van geen denlcbeeldige zege-pralen spreken gelijk de overheden van Berlijn. Bij a*îwezigheid van bepaalde bijzonder-heden ftopens he t door de Bondgenoten ge-Wonne:iterrein,blijkt de toestand duister, maar men mag veronderstellen dat de volhar lende moed waarmede de franschc en ençfeMche troepen nu gedurende deze vijflie! dagen voortdurend gestreden hebben, au-ook de hardnekkigheid waarmede zij huhne steilingen hebben behouden tegenover de veelvuldige en wanhopige" aànvaiien, ten siotte moeten geloond worden met de geleidelijke âfwijking van den vijand.^ De Voeste aard van den Strijd is duide-lijk- ajt.,igetoond door de fransche mede-diceyjgy <-iat op versclieidene plaatsen de ons tegemoet trekken, waar ze toch in waars heid met kanonnen, bommen, ja zelfs met dum-dumkogels rijkelijk voorzien zijn. » Zeker zijn u onze helfdhaflige legers vreeselijk geworden î Dat is de roem van eene kracht die door de reehtvaardigheid eener zaak onoverwinnelijk is geworden..., » Ik zeg niets tegen het Belgische volk. » De vredelievende doortocht van duitsche troepen, eene levensvraag voor Duitsc'nland, werd door Belgic niet toegestaan, wijl zich zijne regeering tôt werktuig van Engeland en Frankrijk gemaakt had. » Die zelfde regeering heeft dan, om haar verloren post te steuncn, een guérilla-kamp zonder gclijken georganiseerd en daardoor ■—• Mijnheer Rolland gij zijt muziekant — aan de oorlogsvoering dien verschrikkelijken toon aangegeven. » Wanneer gij eene mogelijkhcid will hebben u door den reuzenval van duilsch-vijandelijke bcrichten door te werken, zoo leest dan het bericht van onzen Rijkskan-selier van 7 September aan Amerika; leest verdere het telegram dat den 8 September de keizer zelf aan président Wilson zond. » Gij verneemt dan dingen, die te weten noodzakelijk zijn, om het ongeluk van Leuven te verstaan ! » Kan iemand, die zôô denkt als daai uit zijn schrijven blijkt, wel ooit een man met internationale volksliefde geweest zijn? We spreken niet van eene schilderij, we spreken van honderden, van duizenden gemartelde vrouwen en kinderen, en daar tegenover stelt Hauptmann de « door-schoten borst van een menschbroeder * die gezegde vrouwen en kinderen in ons vaderland kwam folteren en beulen I De dum-dums, zijn duitsche moordwapens, en hij wrijft ze den Franschen aan. De Duitsehers pleegden meineed en ver-trapten aile recht, en hij gewaagt van de onoverwinnelijkheid hunner rechtvaardige zaak. Rooven en branden heeten een vredelievende doortocht. Trouw aan eer en recht, wordt bij hem zich tô t werktuig van anderen maken. En ten siotte be-roept hij zich op de eerlooze leugen van een belgischen guerillakamp en op het even eerloos leugentelegram van _zijn keizer aan den amerikaanschen président. Ziedaar het levend beeld van de duitsche sociale cultuur, welke sommigen zoo hardnekkig trachtten ons op te drin-gen en die zij ons als een hoogeren graad van besehaving durfden voorstellen. Samen met de valsche faam van een Hamptmann valt gansch die valsche cultuurvoorstelling in duigen. De barbaai heeft ze met eigen hand neergehaald. vijandelijke verschansingen sleclits eenigs honderden meter van elkander verwijderd zijn. Zulks bewijst daf de meesterschap dei artillerie haar einde nadert en dat de tijd der eindproef van kracht met de bajonnet gaat aanbreken. Vermits de Duitsehers hunne tegenstre-vers in een open strijd niet hunnen ver-slaan, behalen zij eene andere soort lau-weren. Zij zetten de onmenschelijke en nut-telooze werking voort, bommen te werpen waar geen soldaten zijn. Zoo heeft een Zeppelin in België bommen geworpen, die ge-ringe stoffelijke schade aanrichtten en een ouderling van 82 jaar kwetsten. Parijs heeft ook weer zulk bezoek gekregen : een ouderling doodelijk getroffen en een klein ineisje aan het been gelcwetst. Dat is duitsche cultuur 1 Een Zeppelin beproefde hetzelfde' spel te Warschau, maar misïukte. Men sehoot er op en het luehtsehip viel nabij de stad. Onze russische bondgenoten behouden hun schitterenden toestand, zoowel tegenover Duitschland als tegenover Oostenrijk'. Dufctschland beproeft eene âfwijking door in Polen te dringen, maar tôt hiertoe kregen zijne troepen niets anders dan nederïagen. Wat Oosteni'ijk betreft, het wordt ge-leidelijk buiten staat gesteld te schaden. Het heeft wederom tegengaans gehad in Galicia. (Daily Télégraphe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes