Het volk: christen werkmansblad

2410 0
03 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 December. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g15t728p3c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IfifenTrâligste Jaar. H. 320 Msâlanst — Hsgitfa — EgsflSoa 4 Yriidaff, S Peeemkr 1918 Aile fcrîefwisselingen TXftdbtt* ftfl te rtncien aan An?. Viju jfetghem, uitgeve r voor d# naaml. g&atsch. «L'rukkerij Het Volk»« Ifeersteeg, 110 16, G en t. Burcel voor West-Vlawideltas Gaston Boesuyt, Kecolletteii-Ktreat, 14, Kortrijk. Brareel Tan Antwerpcn, Bra-tftnt en Iimbttrg : Yiktor Kuyl, Yaartsfraat, 3, Leuven. HET VOLK Msn ssbrljft ln : Op aile postkantoren aan 10 '?• per jaar. Zes roaanden fr. 5.QÛ-Prie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijg volgens tarieî. Vooifop t« betalen. Becîiterlijke herstel'.ing, 2 ta per regel'. Ongeteeken£e brieven worden geweiserd. TELEFOON N* 137, Gant. Verschijnt 6 maal pes» week CHRISTEN WERKMANSBLAD 2$ Centlemen liet nummer 16 Centiemen per week OP DE BALKANS. Us Servische Regeering lin Skijuiri. De Servische ministervcorzitter Pa-Élscb en de- Servische regeering zijn te Jfcutari' aangekomen. Skutari zal dus de pmstaande verblijfplaats zijn der Servische regeering. ianstaaade bljeenkomsî te Skutari De Socolo verneemt ul Brindisi dat «ne bijeenkomst aanstaande is te Skutari Ssschen koniïig Peter en eenige opper-^oofden der Malissoren. Men zal onder-fcandelen over de gemeenzame verdedi-gtngsmaatregelen tegen de Duitsch-Oostenrijksch-Hongaarsche aanvnllen. gerviscîie Scbatklst naar Franirljk, Volgens Rumeensche dagbladen zou |o Servische schatkist niet naar Skutari, paar wel naar Saloniki gezonden zijn, «an waar zij naar Frankrijk zal gezonden worden. Bczsttlng ûsr OrlekscSs ellandsn Een telegram uit Londen Zegt dat de Bhgelsche regeering bevel zou gegeven lebben de Grieksche eilanden te bezetten, om tôt basis te dienen der vloot in de Oostelijke Middellandsche Zee. Skuludls en Griekanlanc- De korrespondent van de Temps, te «thene, heeft een persgesprek met Sku-Jttedis, den Grieksclien eersten minister, jehad. Skuloedis zeide, îdat hij zell tôt renkele politieke partij behoorde. Hij zich enkel door de belangen van Griekenland leiden. Enkel om zijn land te dienen had hij dan 00k de zware taak »p zich genomen ora nu de regeering in îânden te neraen. Skuloedis wenschte w den nadruk op te vestigen, dat het J»ngste voorval met de entente aan mis-verstand te wijten was, uitsluitend daar-4oor ontstaan, dat men zuiver theore-tische overwegingen ten onrechte een ■ositief karakter had toegekend Griekenland bevond zich m de moeilijka po-ritie tusschen hamer en aambeeld en de taak van de regeering was hoogst kiesch «1 gevaarlijk. «Mijne kollega's en lk tracMen de •«Cijdiglieid te handhaven, zij het 00k «toe zeer wolwillende onzijdigheid tegen-fïer de entente, wier taak wij Zooveel W&gelijk trachten te vergemakkelijken. Jk heb goede hoop, dat ailes bevredigend Ottgeld zal worden en dat de thans aan-Spvangen besprekingen den geallieerden wgendheden zullen tooiien, dat Grie-^riand haar vfcrtrouwen waard fs en Tarkseiw kracbten ln Ttiracle. , B* Times meldt uit Saloniki dat men fl» tegen woordiglîeid heeft vastgesteld ta Tnrksche krachten in Thraciô en ^W^&et^aantal omtrent vfer afdcelingen De RameensG&3 Hsgaarlag. H, Michel Phorekyde is gekozen tôt JMasitter de* Kamer en M. Baziel Misir VU toondlter van het Senaat. fefsval ln ds Rameenscbo Kamer. 1 ÎStiens de lezing van de troonrede in ât Rameenscho regeering hebben de ÇWonisten getracht de betoogingen der IttwdertMild te storen. MM. Filipescu, pBe «1 Thomas Jonescu betoogden luid- Se meerderheid Juichte luidruchtig toe il feMd machtige ovaties aan Koning fc ftgeertog. Bij elke onderbreking hield te Koning de lezing de* troonrede op • wsebtte. Na de rede uit te hebben l^prokan verliet de, Koning het Parle-te gezelschap der koninklijke fa- Na Hat de Koning zich verwijderd had ■stte de vertegenwoordiger van de gou-tWttementeele partij Dr Manolescu de ; îfeionistische groep tôt de kalmte aan. H. Mille antwoordde hevig en een geharre-«ar ontstond. M. Mille sprak steeds voort •fc werd door eenigen uitgeschuifeld. Het Oostenrijksehe Kabhieï. WEENEN, 1 December. — Het al-to«den van het kabinet Skurgkt werd Veroorzaakt door het aîtreden van den telnister van binnenlandsche zaken Hei-**Jd, den nister van financiën Engel *0 den handelsminister Schurster, die 'tervangen worden door prins Hohcnlohe, & gouverneur der postspaarkassen Letli den bestuurder der kredietkassen Spitzniuller. KileheaiT toog In Esgelaad. LONDEN, 30 Novembe?. — Kitchener is in Euguiand aangekomen. Donderdag heeft een ministerraad plants gehads die door Kitchener bijgewoond werd. De klas 1911 in Frankryk I>e Franscb© Kamer heeft di!nsdag onderhandeld over het ontwerp tôt bta-nenroepen der klas van 1917. De oorlogs-minister Gallïenl verklaarde dat hij in volkomen akkoord hierover was met Joffre. Het blnnenroepen dier klas is enkel een voondchtlgheidsmaatregel die moet genomeu worden. Dit blnnenroepen wil niet zeggen dat de klas van 1917 naar het front zal gezonden worden, doch het is noodig dat deze klas een Iang en zorg-vnldig onderricht hebbe, opdat zij voor aile mogelijke voorvalfcoi zoude bareld zijn.. De corlogsminister Gallicni heeft aan de Kamer gevraagd deze klas te zijner bc-schikking te steilen, opdat zij voor de lente van 1916 zou gereed zijn, op het oogtnblik waarop het akkoord met de Bondgenoten, de versturklng en de bewapening van Frankrijk zullen toelaten een beslissende krachtstoot te doen. Na eenige antwoor-den te hebben gegeven op verscheiden gestelde vragen gaf de minister nog ver-klaringen over eene groote landweerplleli-tige mobilisatle, die hij in overeenstem-ming met den landbouwminister, voor de , aanstaande lente voorbereidt. De Kamer heeft, ten gevolge dexer verklarlng het wetsontwerp gestend. De klas van 1917 zal binnengeroepen worden den 5* Januari 1916. ■ ■■i—W—BEBe—1111—n Heropenisg der Italiaaasche Kamers. De voorzitter der Kamer, M. Salandra heeft aan de vertegenwoordigers, die zich onder de wapena bevinden volgend telegram gezonden : « Het enistig karakter van den tegen-woordigen toestand macbtigt mij de • kollegas te verzoeken de Kamerzittingen bij te wonen. » De Secolo meldt dat de Kamer enkel eenige dagen zal zetelen. De officieele dagbladen zeggen dat de .verklaringen van M. Salandra over twee hoofdpunten zullen handelen. Het eerste l!>mvat den ooriog in betrek met den militaireii toestand van het Vierverbond; *het tweede op '• lands inwendlgen toestand, dat bew^s geeft van grooten offer en moed- Geen Bagbiadeu meer. ROME, 1 Deœmbcr. (W. T. B.) De llalia schrijft dat, zoo de regeering niet * spoedig maatregels neemt, binnen vijf-en-t wintig ùagen g«en Italiaansche dagbladen meer zallen kunnen verschijnen bij gebrek aan papier. | De Italiaansche papierfabrieken krijgen geen grondstof bij gebrek aan spoor-wagens. Zoo moest eene papierfabriek, die 250 wagens noodig had, zich na 20 dagen met 15 wagens vergenoegen. BËSCSIIETING dU BELGISCHE fclSTEN AMSTERDAM, 30 November. — Uit . VHssîngen wordt gemeld dat hedenmorgen ,om 9 ure onophoudelijk de beschieting der Bclgische kusten gehoord wordt. Van 'uit de duinen kau men eenige oorlog-' schepen zien. OffieieeleMededeeliopo fn Vlaaodcreo, takpijk en E!zas. (Duilsche Melding.) BERL1JN, 1 December. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Westelijk van La Bassée richtte eene omvangiiike ontploffing vanwege onzt-troepen Belangrijke schade aan in de Etigelsche stelling. Een Engelsch en een Fransch vliegtuig werden neergeschoten; de inzittenden zijn gevangen genomen. (Framche Melding.) PARUS, 1 December. (Reuter.) Amb-telijk bericht van dinsdagachternoen Aan het laatste bericht is niet s toe te . voegen. — Ambtelijk bericht van dinsdag-a vond : Gîinsch den dag was er regen, mist en 'dooiweer. Uit Champagne werden be ' halve het gewone geschutvuur van gansch het front sleehts gevechtcn met hand-granaten gemeld. ùi Artois in de streek van Loosen in Elzas vuur onzer artillerie, dat vijandelijke schutsgraven bij Muhl-fbaclj in het Noordelijke Fecbtdal tôt instorting bracht. : — BELGTSCH BERICHT: Geschutvuur tegen ons front bij Ramscapelle. Pervijse, Oudestuyvekenskerke en Ooste-kerke* ZuideKik Dixmuide, Oudecapelle, Noorsch<îote eu Pypedae'e. Oizc balte-rijen boschoten het Duitsch front bij Roodehomme, Oessen, Woumen en Bix-schoote.Gp het Oostelijk Gevcriitstemia, (Duilsche Melding.) BERLIJN, 1 Dccem! r. (Wolff ) Uft het groote hoofdkv.n' r: Geen wezenlijke gt iT <. tenissen. ( Ooslenrijksr * .11elding.) V/EENEN, 1 Di. « v «lier. (Wolff.) Ajtnb-telijke mededeeliijg . Geen bijzondere gebeurtenissen. Bij de verbondene strijdkrachten onder Oostenrijksch opperbevel aan het Noord-oostfront werden in de maand November aan gevangenen en buif 78 officieren, 12.000 man en 32 machiengeweren in-gebracht.(Russische Melding.) S« PETERSBURG, 1 December. (W. T. B.) Ambtelijk bericht van 30 Novemb. : ( Van het front bij Riga werd gister hier en daar gevolgrijke werking onzer artillerie gemeld. 's Avonds van 28 November viel de vijand van nabij het dorp Kemora aan, 25 kilometer Zuidwestelijk van Pinsk. Gister tegen den middag kwani de aanval tôt staan. 's Avonds van 28 November viel eene , onzer afdcelingen op den linker Styr-oever de vijandelijke stelling aan Westelijk het dorp Kozlince. In lijfsgevecht werd een groot deel der Oostenrijkers verslagen. Onze verliezen bij dezen overval zijn onbeduidend. Zij bedragen tien dooden en gokwetsten. Verders was do dag gister rustig van Riga tôt aan de Roemeensche grens. ÛeOostenpijkseh-IlaliaaiiseheOorlog (Oostenrijksehe Melding.) WEENEN, 1 December. (Wolff.) In 't algemeen verL'ep do dag van gister aan het Isonzofront rustiger. Enkel het brug-gehoofd van Tolmein werd herhaaldelijk hevig aangevallen. Deze oprukmarsch des vijands brak in ons vuur te zamen. Iledemiacht was een sterk artillerievuur gericht op de Noorderhellingen van< den Monte San Michele. Terzelvertijd vielen de Italianen de spits van den berg aan; zij werden teniggeslagen. Ook vijandelijke aanvaispogingen in de ruimte van San Martino werden afgewezen. (Italiaansche Melding.) ROME, 1 December. — Aan de Tyroler-grenzen was er behalve eene vijandeljjke aanvalspoging op onze stellingen aan Sextenstein en aan het brongebied van de Zwarte Rienz enkel levendige werking der beide artillfriën. De on zen richtten hundoeltreifend vuur op Levico in het Saganadal. ïh Carinthie wierp ons artillerievuur eene vijandelijke kolon uiteen die op den Ccl Giramondo (hoogdal van Degano) marcheerde. • Jn den sector van Caria wierpen onze troepen hevige aanvallen terug, die voor-namelijk tegen onze nieuwe stellingen waren gericht op de heliingen van den Merzli en Bodil. Op de hoogtesi Noordwestelijk van Gorz duurt de verbitteêde strijd voort; hij bracht ons gister ooit eenige voor-deelen in de omgeving tusschen Wild-' riviev Pnmica en de straat S' Floran-Gorz. ^ Op den Karst werden n^j eenige loop-graven genomen. OP OE BALKANS. (Duilsche Melding.) "BERLIJN, 1 December. (Wolff.) Aan enkeie stellingen hadden gevolgrijke ge-vecliten ptaats met vijanaclijke achter-hoeden. Bij Prizrcn namen de Bulgaarsche troepen 15.000 Serve» gevangen en maak-ten veel berggeschut en un der oorîogs-malciiaal buit. (Oostenrijksehe Melding.) WEENEN, 1 December. (Wolff.) Onze troepen dringen naar Plevije vooruit. Eene kolon vaît de Grodina-hoogte, Zùidoostelijk de Metalkakruin aan, een andere bestormde m den namiddag en bij het invallen der duisternis den hoog-vlakterand, 10 kilometer Noordclijk Plevije, die door de Montenegrijnen taai verdedigd wordt. Prizren werd op 29 No-' vember 's middags door de Bulgaren genomen. Het leger van generaa> von Kovess nam in November 40.800 Servische soldaten en 26.600 weerplichtigen ^en maakte 179 kanonnen en 12 machiengeweren buit. (Bulgaarsehe Melding.) SOFIA, 30 November. (Wolff.) In de , richting van Prizren vervolgen onze roepen rusteloos de Serven, die zich ln groote wanorde tegen Monténégro terug-trekken.Op de straat PristinaEaétein liggen overal uitrustingstukkcu en ooriogsma-teriaa) Op de beidfl iij'lea der stfa&t aie! men ta! van doode pasrden en ossen, evenals beschadigde wagens en mwtor-rijtuigen. In de omgeving van het dorp Saharska ontdekten wij eene menigte munitle evenals talrijke kanonnen, waar-van enkel nog de affuiten en assen over-bleven. Verder Zuidelijk von den wij de overblijfselen van het pontonmateriaal eener pioniersafdeeling. Dat ailes bewijst, dat het overlge van het Servisch leger enkel nog ronddwaleade benden zijn. In den loop van dieu dag maakten wij 2200 gevangenen en namen 16 kanonnen m 22 munitiewagens. Op het Zuidelijk front ontwikkelen zich* de bewerkingen gunstig voor ons. Onze troepen bezetten op 25» de stad Kichevro. Heden namen zij de stad Kruschevo. De Serven opereeren in deze omgeving enkel nog als.kleine afzonderlijke afdee-lingen. Onze troepen, die werkzaani zijn langs den opper-Cema, overschreden dezen strooin en bemachtigden de bruggen en straten, die naar Vitolia (Monastir) leiden. Op het overige front weinig veran-deiing.hi de dagelijksche berichten van 011 zen •aigemeenen opperstaf worden de bewe-gingen onzer troepen enkel afgeschilderd, op de plaatsen waar wijzigingen aan den toestand komen en gewoonlijk merkt men niets aan de fronten waar de toestand ongewijzigd bleef. Zulks heeft vooral betrek op het Zuiderfront waar, ten gevolge der blijvende liouding der Eiigelsch-Fransche troepen, onze meldingen enkel zeer weinig konden mededeelen, over de werkingen die er plaats hadden. -Met het doel te beletten dat dit stilzwijgen in Europa niet kunne uitgelegd worden als een teeken van mislukken, maakt de Bulgaarsche algemeene staf bekend dat de bewerkingen der Engelsch-Fransche troepen zich enkel bepalen tôt de vallei van de Cerna. De Engelsch-Fransche troepen' hebben niet enkel nog geen stap buiten hunne stellingen kunnen doen, die zij bezet hebben op het oogenblik der aankomst hunner troepen, , daar zij onmiddellijk eenige kilometer achter hunne stellingen teruggedrongen zijn. Al hunne pogingen om ten Noordwesten van Cerna vooruit te dringen bleven zonder gevolg. Op dit oogenblik bevindt Zich geen enkel Servier of Franschman op den linker oever van de Cêma. De bruggen dezer rivier zijn vernield tôt aan de monding van de Wardar, door de Servische en Fransche troepen, tijdens hun wijken. SOFIA, 1 December. (Wolff.) Na een kortstondig' gevecht, doch waarvan het belang beslissend scliijnt, hebben onze troepen 's namiddags Prizren genomen, .waar' zij 16.000 tôt 17.000 gevangenen maakten, 50 veldkanonnen of houwitsers, 20.000 geweren en veel .oorlogsmateriaal buit maakten. Het aantal gevangenen neemt steeds toe. De straat tusschen ^Suhareka en Prizren is gansch overdelct met lijken van trekdieren, verîaten militaire ges^liutten, overblijfselen van vragen s en kanonnen, inimitié en dergelijke. , Gevangenen en inb(jnrlingen' verhakn dat de Servische oficîeren bun verband verlieten en in Wilde vlucht hun 'heil zôchten. Een deel Zal zich in burger-'kleeding in de omgevende dorpen schuil hebben gehouden. Deze omstandiglieid deed de soldaten besluiten zich in massa over te geven. Koning Peter-en de Russische gezant prins Trubetskoi zijn op ,28 November in den namiddag te paard «weggereden, zonder bégeleide en naar een ongekend doel. Volgens aile waar-schijnlijkhcid zal de slag van Prizren, waar wij het overblijvende deel van het Servisch leger gevangen namen, het einde beteekencn van den veldtocht tegen Servie. Aan Dardiuielieu eu Kaukasus. (Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 1 December. (Wolff.) Aan het Kaukasusfront niets bijzonders behalve eenige verkennings-gevechten.■ Aan het Dardanellenfront, artillerie-, machiéngcweer- en liandgsanatengevech-ten met tusschenpoozen. Elders niets bijzonders. IN BELGSË. GEZONOE DOOHEiV. Hollandsche dagbladen begraven tegen-woordig zoo gemakkelijk onze vaderland-sche broeders en werpen in ons midden door deze tijdingen de neerslachtigheid. Gelukkig vernemen wij nadien nogal dikwijls dat de doode het zeer goed stelt. Aldus was het met kapitein Lemaire, later met M. Julien Delbeke, volks"verte-genwcordiger eh sebepeu te* Rn^selacre. Nu is het de beurt aan M. Victor Branls, d« gekende leeraar der Leuvensehe Hooge-school, lid der Koninklijke Academie van Brussel, wiens overlijden wij volgens voormelde dagbladen gemeld hebben. Steilen wij de vrienden van M. Brants gerust : Dezcr dagen werkte M. Brants nog aan de algemeene archieven te Brussel en of hij er goed uitzagj 't Zal zijne vrienden niet weinig aan-genaam zijn 1 mm BËKOMES. Gister konden wij nopens de heer graaf Jozef de HempUnne en de twee andere personen, die eenigen tijd gdeden door het krijgsgerecht van Gent ter dood ver-oordeeld werden, eenige vaste inlichtingen bekomen : De genade aan den Keizer werd gezamenlijk gcdaan voor de drij veroordeelden ; aile drij hebben genado bekomen ; de doodstraî van den^-heer de Hemptinne is veranderd in ltvenslangen dwangarbeid. Tôt eergister was de heer de Hemptinne nog. in het gevang te Gent»- GELDZAKEN, Van onzen financieelen raadgever ont-vangen wij de volgende inlichtingen nopens het uit,betalen der intrtst-coupons. Baliia Etat, 5%, coupon van Mei en voorgaande coupons i.ijn betaalbaar. Bahia, ijzerenweg, Sud-Ouest, 6%, de stukken moeten ingediend worden (bij de bankiers), coupons 12 en 13 auige-hecht en men z J in verwisseling bekomen : twee nieuwe stukken elk ter waarde van 250 fr. Op het eene stuk zal men regel-matig 6% intrest ontvange«, op het andere stuk zal de intrest op en afgaan volgens den gang der maatschappij. Brazilie, chemin de fer, Nord-Ouest, 3% en 5%, Brazilië, Mirmapalhte Zara, 5% 1912, Brazilië Minaes-Geraes en, Union des Tramways worden nog niet betaald. Chemin de fer réunis vraagt de intrest-coupons binnen, doet echter geene uitbetalingc.n m-aar zal een intrest geven van 5% per cent op de ingediende coupons.De volgende coupons zijn nog uitbe-taalbaar van heden af bij alio bankiers : Caisse de reports, Electric. d'Espagne, Tram Roslolf, Mutuelle, Tram, Eclairage du Centre en Brugge. Het is wel verstaan dat men zich voor al deze verrichtingen tôt de Belgischc barkiers kan wenden. Wij verwachten binnen enkele dagen inlichtingen over de uitbetalingen dei intrest-coupons van de Brusselsche voor-steden.UIT BRUSSEL, Het vleesch ln de Brusselsche Hallen. — Ziehier eenige prijzen van het .vleesch dat in stukken verkocht wordt, zooals die op de hallen te Brussel vastgesteld zijn en welke aile huisgezinnen aanbelangen: Socpvleesch per kilo : Borst 1.60 tôt 2.00 fr. ; ribstukken 2.00 tôt 2^40 fr. ; zij-stukken 2.00 tôt 2.40 fr. Braadvleesch per kilo: Lendenstuk, 2.60 tôt 3.00 fr. ^Lendenstuk, zonder vleesch 4.00 tôt 5.00 fr. ; Dijstuk, 3.20 tôt 3.60 fr.; Rîbbenstuk' 3.00 t«t 3.40 fr. Kalfsvleesch per kilo : Kalfsfricassé, 2.40 tôt 2.80 fr.; Dijstuk 3.60 tôt 4.00 fr.; Fricandon 3.40 tôt 3.60 fr.; Karbonaadjes . 3.00 tôt 3.50 fr. Wat er voor 't volk noodig is. — Het Brusselscli Voedingskomiteit deelt volgende lijsi mede van de koopwaren welke het op 1 Juli ontvangen liad : Tarwe, 16.202.216 kilo ; tarwebleem, 31.202.483 kil. ; zemelen, 273.780 kil. ; haver, 29.886 kil. ; maïsbloem} 656. 143 ki. ; semoulle, enz., 116.361 kil. ; vee-voeder, 1.147.591 kil. ; rijst, 3.022.675 kil. ; drooge erwten, 1.076.938 kil. ; droo-ge boonen, 2.410.817- kil. ; envten en boonen gemengeld, 131.165 iegr. ; spek, 229.309 kil. ; comedvlcesch, 881S94 kil. ; 34.704 doozen vleesch ; liesA'et. vet boter, margarine, 31.497 kil. ; 482.617 doozen melk ; koffie, 26.729 kil. ; cacao, choco-lad«, 2.370 kil. ; havermout, quaker-oats, 240.620 kil. ; aardappelcn, 7.583.162 kil. ; sugar corn 30.077 doozen ; drooge vruch-ten, 73.274 kiK ; tomaten, 13.714 doozen ; gedroogde en gerookte haring, 108 tonRen; visch in doozen, 232.558 kil. ; en 127.084 doozen ; opgelegd goed, 293.515 kil., en 80.085 doozen ; macaroni, vermicelle, 1.861 kil. ; suiker, 4.825 Ml. ; be.schuit, 100.200 kil. ; kaas, 31.901 kil. ; en 752-.270 kil. allerhande, niet verder bepaalde waren, benevens 1.710 klompen zeef). UIT AHTWERPEli, « Brand." — Op 29 dczer is brand uitge-brolcen op het yacbtschip Angële gemeerd op n° 37, Kempische dok, en toebehooren-de* aan den-heer Grotte, wonenile Molen-straat, 80. De brandweer was spoedig.ter plaats- en kon 11a een kwaart uurs, iicj. lvuui- bemeestereu, dat outstaaii was ia het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes