Het volk: christen werkmansblad

760895 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 22 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pn8x922w8n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

•! i iii rTi rrr^ r -- -g-y-ts-Ji^fc. îèMB-Twinligsïe -Jaar. ■ tL 172 Godsdlenst — Haisgezit—EVptâom Dinsdag, 2 S Juli 1916 Aile briefç'isselîiigen vracW- vtij te eenden aan Ang. Van ïseghem, uitgever voor de naami. maaltch. « Dr»kk«rij Het Volk», Sîeereteeg, n • 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Gaston Bossuyt, Recolletten-ttraat. 14, Kortrijk. HET VOLK Mon sahrljft ln s Opalle postkantorenaan lOfr, per jaar. Zes maan den fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarieî. Voorop t< fcetalen. Rechterlijke herstelling, 2 fc per regel. Ongeteekende brieven wordei gewfij^rd. TELEFOON N° 137, Gent. Verscliijiait © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen Iiet nummep OuîtsetoHMedcefingen en Yerordenlngea. iS5. — Verordenlng betrelfende Indiening der aanglften tôt het patentreoht. Wordt verlengd tôt en meu 31 Augustus 1916, de termijn op welken de aangiften tôt het patentreoht raoeten ingediend worden volgens artikel 10 § 2 der verordening van 18 Mei 1916, tvaarbij de wetgeving in zake reohtstreeksche oelastingen wordt gewijzigd (Verordemngsblad toor het Etappengebied van 't 4e leger, N° 165.) A. H. Q., den 13 Juli 1916. Der Oberbefehlahaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg. Yrouweljke Legerdoktoors. LONDEN. 21 Juli. — Nicbolsûn, de î>arlernontaire medowerker der Daily Netvs leclt mede, dat naar aanleiding van een saterdag j.l. door het département van jorlog geplaatste oproep om vrouwelijke ^eaeesheeren voor de hospitalen van het itaande leger, thans reeds 40 bevbegde frouwen zijn aangesteld. Daarvan zullen tr sommîge naar Malta gaan. IN RUSLAND, S' PETERSBURG, 23 Juli. — De mi--jister-YOOrzifcter en minister van binnen-landscho zaken Sturmer is benoemd ge-arorden tôt minister van buitenlandscbe ?aken. De minister van justicie Chwostoff wordt minister van binnenlandsclie zaken sn de vroegere minister MakarOîf wordt minister van justicie. Aan den minister van buitenlandsche eaken, Sassonoff, wordt op zijn rerzoek Dntslag verleep.d. Dfl Handelsttoikbooten, De korrespondent van de Times te Washington meldt, dat volgens berichten ait Duitsche bron de terugvracht van de DeutscMand foostaat uit 400 ton nikkel en 300 ton rubber. De Bremen, die uog verwacht wordt, zal koper en zwavelzuur meênemen. Prusse, een opvarende Van de Deutsch-lanA, is te Washington aangekomen, om over den bouw van andere duikbooten te Ond erha ndelon. O^oleeleMedeâeelingen In Vlaafidepen, Frankrijk en Elzas. (DtJITSCHE MELDING.) BERLIJN, 22 Juli. (Wolff.) — Uit het groote hoefdkwartier : In het Sommegebied hebben onze vijanden, na hunne verliesrjjke nederlaag van den vorigen dag, gister aan groote eonvormige aanvallen moeten vorzaken- Afzonderlijke deelsvoorstooten zijn zonder moeite afgewezen of reeds bij het , ontetaan onderdrukt geworden. Bij de zuivering van eene Engelsche inneste-îing in het Fomreauxbosch namen wij eenige dozijnen gevangenen en maakten 9 machienge-weren buit. De levendige artilleriegeveehten werden met onderbreking voortgezet. 0 Noordelijk van Massiges (Champagne) bleef heden in de vroegte een Fransche aanval op smal front zonder gevolg. Beiderzîjds de Maas steeg de artilleriewerking nu en dan tôt de grootste hevighpid. Gister vroeg an hedennacht mislukten vijandelijke aanvallen in den frontsect-or van Fleury. Kene onzer patroeljes nam in de Fransche stelling Noordoostelijk van Si Dié 14 man ge-vangen.De vliegdienst was dag en nacht van weers-kanten zeer bedrijvig, Meervoudige vijandelijke bomaanvaîlen hebben slechts geringe militaire schade aangcricht, maar gedeeltelijk onder de bevolking offers gevergd, zooala bij Laon, waar eene vrouw zwaar gekwetst en drie kin-deren gedood werden. Onze vijanden verioren in luchtstrijd zeven vlieetuigen. en wel vier Zuidelijk van Bapaume en elks een Zuidoostelijk van Atreeht, Westelijk van Combles en bij Roye. Luitenant Wintgens heeft zijn tienden en elfden, luitenant Hoehn-dorf zijn tienden vijand buiten gevecht gesteld. Z. M. de Keizer heeft tôt erkenning zijner diensten aan opperluitenant Freiherr von Althaus, die bij Roye overwinner op eenen Franschen tweedekker bleef, de orde Pour le Mérite verleend. - BERLIJN, 23 Juli. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Tusschen de zee en de Ancre hebben in enkele sectors levendige vuurgeveehten plaats gegfepen. In de streek van Richebourg is eene sterke vijandelijke verkennersafdeeling afge-wezen geworden. Tusschen de Ancre en de Somme kwam het, na den dag door stijgende artilleriewerking, 's avonds en 's nachts opnieuw tôt infanterie-gevechte» aan het front Thiepvaï-Guillemont. De hier aangezette Engelsche aanvallen, on-danks onberaden inzet aan mensehen, bleven zonder uitslag bij en Westelijk van Pozières; in het Foureanx-bosch en aan den Westrand van Longueval leidden zij tôt hevige lijfsgevechten. Tusschen Guillemont en de Somme wsrden aanvalspogingen des vijands reeds in de \iit-gangsgraven door gordijnvuur versmacht. Op het nu en dan zeer sterk, door ons in gelijke maat beantwoord vuur Zuidelijk de Somme, volgden slechts afzonderlijke Fransche vooruit-stooten, die mislukten. Er zijn over de honderd gevangenen ingebracht, waaronder eenige offi-cieren.In het Maasgebied artilleriestrijd van meer-maals groote sterkte. Oostelijk van don stroom werden in den sector van Fleury handgranaten-troepen, in het bergwoud (Noordelijk de vesting Tavanne») verkennersafdeelingen afgewezen. Zuidelijk van Damloup wonnen wij terrein in de richting der hofstede van Dicourt en namen gevangenen en buit. De stad Mullheim in Baden en in de nabijheid gelegen dorpen werden gister door een Fransch eskader met bommen beworpen. Wij hebben twee der vijandelijke vliegtuigen in luchtgevecht neergeschoten en den aanval dadelijk beantwoord met zwaar vuur op de stad Belfort. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, vrijdag 21 Juli. — Officieel : Ten Zuiden van de Somme hebben de Duit-schers gisteravond eenen tegenaanval gedaan op de nieuwe Fransche stellingen ten Zuiden van Soyécourt. Het bataljon dat den stor»loop leidde, werd gevat ondar het versperrings- en machmegeweervuur der Franschen, en is in wanorde teruggestroomd na zeer groote verliezen geleden te hebben. Kalme nacht aan weerszijden van de Somme. In de streek van Chaulnes beproefde een sterk Duit&h detachement de Fransche linies te genafWn ten Zuiden van Maricourt, maar werd met de bajonet teruggeslagep. Tusschen Soissons en Reims zijn de Fransche verkenningsafdeelingen, na eene geslaagde mijn-ontploffing, in eene vijandelijke loopgraaf ten Noordoosten van Vendresse binnengedrongen. Op het front van Verdun, groote bearijvigheid der wederzijdsche artillerie in den sector van Chattancourt en van Fleury. In de Yogezen is eene Duitsche aanvalspoging. uitg»voerd na eene hevige beaohieting dei Fransche stellingen ten Noorden van Wissen-bach, zonder- succès gebleven. PARIJS, 21 Juli. — Officieel beriaht var heden avond : Niets nieuws sedert vanochtend. Een Duitsch vliegtuig heeft Belfort gebombar-deerd. De schade is onbeduidend. - PARIJS, 22 Juli. - Offioieel : Tusschen de Oise en de Aisne hebben Fran schen eene sterke Duitsche verkenninÀafdeeUflt verstrooid in de streek va» Moulin-sous-TOuvenf In de Argonnen hebben de Franschen in goedt voorwaarden eene mijn laten werken aar Bolante. Aan de « Fille Morte.» werd een Duitsch* overval op een kleinen Franschen poat afge slagen. . Op den rechter Maasoever verwoede be schieting in de sectors van Fleury en Tan hel bosch van Fumin. Ten Zuiden van Damloup mislukte, na een« levendige beschieting, een Duitsche aanval,'ge richt op eene der Fransche loopgraven. In de Vogezen hebbçn de Duitschers gistei rond 23 ure eenen aanval gedaan op de Franseht i 1— stellingen ten Noordoosten van St. Dié. Zy werden met groote verliezen afgeslagen,. — PARIJS, 22 Juli. — Officie&l >be|icht vaïi heden avond : Op den rechter Maasoever zijn wij in lie sffcreek van Fleury vooruitgekomen en hebben gevangenen gemaakt. Elders niets van belang. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN. 21 Juli. — Officieel : De slag wordt onafgebrokon voôrtgfezet tusschen de Leipzig-schans en het Westelijk deel van het Delville-bosch. Ton Noorden van delinieBazantin-Hnigueva] is de Engelsche voortgang geverderd tôt het Foureaux-'oosch, waaruit wij den vijand ver-dreven hebben. In den loop van den nacht heeft de vijand, na . eene verwoede beschieting met gasbommen, eenen tegenaanval gedaan en is er in geslaagd het I* o irdelijk deel van het bosch binnen teidringen, doch het is hem niet gehikt onze troepeh uit het Zuidelijk deel te verdrijven. — LONDEN, 22 Juli. — Officieel-: Gedurende den laatsten halvon dag Iheeft de wederzijdsche artillerie grootere wcrkqaarnheid Ontv.-ikkuld. Onze voorsto loopgraven zijn èp verscheidene plaatssn met gas- en tjraanver-wekkende bommen bestookt. Overigeins niets van belang. — LONDEN. 22 Juli. — Officieel: Vandaag is niets van belang gebeiardj. Onze vliegers hebben gister zes vijandelijke vliegers vernietigd en verscheidene ankeren in beschadigden toestand to-t landen gedwongen. Door gesehutvuur is een Engelsch Vliégtuig neergeschoten; twee andere worden v^rmist. Op het Oosleiijk GevecïitsKliTcia (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 22 Juli. (Wolff.) - Uit hét groote hoofdkwartior : Beiderzijds den straatweg Ekau-Kekkjaa door-stonden Brandenburgsche regirrienten Voort de sterke Russische masea-aanvallen, die '4 namid-dags weder hernomen en tôt laat in <d<tn nachf doorgevoerd werden; zij zijn geheel ert gansek onder de zwaarste verliezen voor dei^ vijand ineengebroken. Van het overige front zijn geen gœbeuttenisseï) van bijzondere betoekenis te beriqhten, — BERLIJN, 23 Juli. (Wolff.) - Uit he( groote hoofdkwartier : Zuidoostelijk van Riga werd laat in dén avond een vijandelijke aanval in 't gordijnvuur toi mislulcking gebracht. Overgangspogingen der Russen op dei Styr bij Zahatka (Zuidwestelijk van B.erçsteczko) werd ai door Duitsche batterijen verhindesrd- (OOSTENRIJKSCHE MELDING WEENEN, 22 Juli. (Wolff.) - Ar(ibtelijk« mededeeling : Van gister tôt heden geen verandering. In de Boekowina bleven de jnspanningen des vijands om den berg Capul te bemachtigen, anldermaa zonder gevolg. De hoogte Magura bij Tatarow, tijdelijk dooi den vijand bezef, is door onze troepea iteruggei nomen. In d% streek van Obertyn ontwikkel^n vijam delijke verkennersafdeelingen moerdaro be-drijvigheid. Bij Barysz verdreef «en Honvod jachtcpmmando de mat machiœigewerejv toege ruste hoofdposten. De nieuwe stellingen ZuidwesfceKj b Bewe» teczko zijn betrokken. De hier en dwar nadrin gende vijand werd afgewezen. Westelijk Luzk en aan de StQohod nfets vai belang. — WEENEN, 23 Juli. (Wolff.) - Ai*btelijk< mededeeling : Zuidoostelijk van Tatarow, door eeneni sterke; Russischen vooruitstoot bedreigd, a*amefi wij d< troepen, strijdend op de Magura, naar tjon Kar pathenhoofdkam terug. Verders, bij onveranderden toestanfl, niet nieuws. (RUSSISCHE MELDING.) Si PETERSBURG, dondesrdag 20 Juli. -Officieel : Op verschillende plaatsen van hçt frotit lang de Dvma hevige artilleriegeveehten. Hetzelfd' is het geval in Wolhynie. De vijandelijke artillerie heeft hardnekkie d ïaMaa—PCTE3—n—w MENGELWERK 16 Twee Zielen tac w v ras» « v * v Afi door M. £CLUY, Valderez wreef de handen wanhopig over elk-ancïer.— 't Zal rrrij hard vallen, mijn vader, sprak ze oprecht gemeend, en ware liet niet dat we ln toestand van armoede vcvkeeren ! Als door een serpènt gebeten sprong M. de Noclare recht. — Wat I riep hij uit, n\aar om ?ulke taal te spreken moet ge zinneloo$, meer dan zinneloo» zijn. ïleeft men w4 Ooit zulk een mçlsje gevon-den als gij zijt l ïk in sçîfen* âhtWoordeft aan M. de Chlliac. 't Is ja, olet waar * Éene laatsle ftarzeling roerde d» ziel van Valderez. Inwendi g Jjâel zi : Mijû Gôd, zoo hçt bt-sphiederi nioet, ik aariyaard (je sâcrjflcie, 'k zal te doen voor mljne ouaers, v6ôr mllna tyroêrs eh fnijh zusterkens en 'k berçbf u îegç/is « hem » al inijne plichtep stlpt té vçlbrerlglfï. ÊnJ^et luidè stem aie vaSt filon», antwoordde VaI4er&S : K i&s, " ia », mijn vader. Eenige dagen later ^çtscheen M. de Chiliac ftp de Hooge Sparrctj. Valderez was gekleed in haar zondaagsch kostuum, ééji dorikeÂlauw kleedje, zeer eenvo'udlg ^èJhedeii drfôr de nede-rige dorpsnaaister. Zoo bleek als eôn kwijnend melsje en met getrokkea oogea door de onrust MM IH1 ——3— der laatste dagen hield zij zieh in 't salon neven hare moeder. Door de oude dienstmeid wer M. de Chiliac binnen geleid. Hij groette madame de Noclare, boog voo Valderez, sprak daarbij een passend dank^foord nam de kleine eenigszins bevende hand van he meisje, drukte er een kus op en sçhoof haar de verlovingsring over den vinger. Het bijzijn van mijnheer de Noclare en d waarlijk gemakkelijke omgang van den mai kies kwamen Valderez gelukkig ter hulp, mas toch bleef haar de kéel zoodanig toegenf pen dat ze slechts enkele onsamenhangend woorden uitbrengen kon. Tôt afleiding begon 11 de Chiliac een klein voorval zijner reis te vei tellen, en daarbij richtte hij zich van tijd to tijd eens tôt zilne verloofde, wat toch niet belctt dat ze zonderïlng gegeneerd bleef in aanwezi{ held van dien schitterenden klapper. — Valderez, daar schiet een zonnestraal doc de wolken, sprak eensklaps vader de Noclare dat natuurschoon moet gij M. de Chiliac van o; de stoep eens aan wij zen. — Kan u dat belang inboezemen, mijnheer noodigde Valderez den markies uit. — Maar zeker, mejuffer, antwoordde hij, zic opriohtende. Valderea wierp eene bruine lakçn kapelie over het hoofd en ging hem voor naar den ho: ïp de breede wandeldreef stapte'n de verloofde: nevens elkander. Nog immer ten prooi aan een onoverwinnelijk© scnuehterheid, ko» 't meisj haren br(iidegom geen enkel woord toespreker Maar Elie cW Ohjliae was d# man njet om zic! uit zijn lood te Iftten slaaa, hoe moeiljjk de om [ ttaadighodéb ook ztja kondôa. Hty dUcWvro^ ■ «ma ■! i i m ii ii i«WBj3aanBBpi . % s Valderez over de gewoonteij der strook en stilla d kens-aan bracht hij haar m eçn andeten toe stand. Hare vreesachtighaid beteugelen(de, ant r woordde Valderez in ajle eenvoudigheid en lie > daarbij, zonder er zelvevan bewust te zjjn, zoo t veel verstandelijke ontwikkeling en zoovee l hoogeren levenssmaak uitblinken, dat het bi M. de Chiliac effenop verbaziiig opweljte. e — Voor zoover ik weet, menuffer, sorak hi i- haar toe, woondet gij altijd in dit verstqken ge r west en toch schijnt ge fel geleerd te zim... i- — Tôt miin vljftiende jaar bezocht ik h^t-bene e dictijnergesticht hier in de nabijtieid, antwoorddi I. Valderez. In dat klooster worden de Iklasser merkwaardig geleid door eene jeverigp, zeei t geleerde overate. En in mijn vrijen tijd ferk il e nog... Maar ge moogt bij mij dat modprn on derwijs niet zoeken, zoo uitgebreid en 300 ver soheiden, voegde zij er aan toe, met eeif glim r lachje — eon schuchter, vernukkelijk lacjije da1 ; gansch hare gelaatsuitdrukking eene enbqsdhryf 3 lijke bevalligheid bijzette. — Aan zulk onderwijs houd ik niet, sprajkM. d( t Chiliac overtuigd. Onze jonge meisj es worder opgepropt met allerlei kennis, maar w^t'blijfi , er gewoonlijk van over ? Zij bereikten het terras en beklommep lang zaam de tredon. De sneeuw kraakte onden humu ? voeten.Elie stounde den elleboeg op de arduiner afsluiting en beschouwde langdurig do plank« ^ omgeving. — Deze streek is prachtig, maar zeer, streng 6 v»n uitzicht, bamerkte na eenigen tiid M. d< Chiliac, zich tôt Valderez keerende. Het lever 1 moet u hier wal droevig vallen î streek x-an Zwinïacze, ten Oosten van Gorodov gebombàrdeerd, alsmede onze linies aan di Lipa en de Styr. — ST-Ï'ETERSBURG, 22 Juli. - Officiee ! beïicht, van heden avohd : Aan rien linkorvleugel der stellingen van Bigi versébeidene verwoede gevechten met doi vijand. 'Onze ofdeelingen zijn op tal van puntei doA'oorste linie der Duitscherverdedigingswerkei binnengedrongen. Heftig vuur der wederzijdschi artillerie. Op don linker oever van de Lipa, in don omtrel van het dorp Zwiniantsji, ten Oosten van Goro chof, hobben onze verkenningsafdeelingen eei Vermeteten overval uitgevoerd en eenen Duit sohen poat, bestaande uit 1 officier en 42 soldaten gevangen genomen. DeOosleiirijkseîî-ltaliaansclieOopIog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 22 Juli. (Wolff.) — Ambtelijkf mededeeling : 'Vcrscheidêne sectors van het Tiroler West en. Oostfrbnt stonden gister onder levendi; vijandelijk geschutvuur. Op do hoogton Noordelijk Posina namen onz( troepen een waarnemingspunt in bezit en wozei eënen sterken Italiaanscnen tegenaanval af. In het voorveld der bevestingen van Pane veggio werden aanvallen van afzonderlijki Itali-aausche bataillons afgewezen. Zuidelijk den Rollopas gelukte het den vijand een tôt waarneming vooruitgeschoven steun punt te nemen. Aan het Isonzofront hier en daar levendigi artiUeriesstrijd. — WEENEN, 23 Juli. (Wolff.) - Ambtelijki •mede'deeljng : Na eenige dagen betrekkelijke rust kwam hel gister weder tôt zeer hevige gevechten aan he front Zuidoostelijk Val Sugana. Door voort durend artillerievuur van uitsterste sterkte ge Stemi'd, vielen de Italianen op \Tsrscheidem plaatsen herhaaldelijk aan. Zij werden overa onder de zwaarste verliezen teruggeslagen. He veldjagersbataillon N° 7 en deelen van het in fantpriecegiment N° 17, tegen wier stellingen zicl de hoofdstorm der Italianen richtte, onder scheidden zich bij zonder in tegengevechten. Ook in het ruim van Paneveggio namen de ge véchton in uitbreiding toe. De aanval eene Italiaànsche brigade tegen de hoogte Zuid westelijk van Paneveggio werd bloedig afge wezen. Op de hoogten Noordelijk het dorp mis fukte ter zelfder tijd de vooruitstoot van eej X'ijandèlijk bataillon. Sectors achter het Tiroler front, in dewelk gister niet gevochten werd, stonden meesta onder hevig vijandelijk geschutvuur. ' Aan het Isonzofront werd de Monte San Miehele sterk beschoten. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, vrijdag 21 Juli. — Officieel : ©aar de vijandelijke artillerie granaten vai •groot kaliber op Ala en andere plaatsen in he Etschdal bleef werpen, heeft onze artilleri gister Riva, Arco en Kovereto beschoten en e brandon veroorzaakt, die ons vuur belette t blueschen. Aan de bovjen-Pogina heeft de vijand doo JjayeLnakkige aanvallen van kleine afdeelingffl getracht, onze troepen he* versterken van d gewonnen stellingen te beletten. Hij is overs met «rpetige verliezen teruggeslagen. x Wij hebben stormenderhand nieuwe vei i gehanste stellingen -op de Noordelijke hellin Man den Monte Majo genomen. Tegen onze stellingen ten Oosten van Ri Costeana (Boven-Boite) heeft de vijandelijk artillerie tal van granaten met stikgas afge sehpten, die ons echter geen leed gedaan hebber Aan den Ieonzo geschutsgevechten. De vijan delijlke artillerie heeft Monfalcone beschoter de qnze hpeft in antwoord daarop Doberdc Jaroiano, Flindaz en San Giovanni gebombai deerd. — ROME, 22 Juli. — Officieel : Tusschen Ëtsch en Brenta levendig wedei zijtlsch geschutvuur en kraohtige druk onzer in fanterie. Men meldt sohitterende krijgsbedrijven onze troepon in hsu ruwe hooggebergte der Dolomite: tu»sçhen Brenta en Piave. In voor ons gunstige gevechten aan den ko van hetOia-dal (waar de beek Vanoi dooratroomt en van het Cismondal hebben wij 253 gevar ' gRnen genomen, waaronder 9 officieren,en enkel machiengewerep vermeesterd. Wij 'hdbben don Rollo-pas vermeesterd e hij is stpvig in ons bezit. In het SextendaL bij de samenvloeiïng van d bekon Baden en Bâcher, hebben ojize troepe: den 2669 meter hoogen top Eiser beklommen e: er eich versterkt. Afin de boven-Piave hebben wij, door de be zetting van den laatsten top, de in bezitnemin van de Cfoaone-Valone voltooid. Gister heeft de vijandelijke artillerie eenig granaten op Cortina d'Ampezzo geworpen. I: ' antwoord daarop hebben onze batterijen va: zwaar kaliber Toblach en Sillian in het Dravs dal beschoten. Aan den Isonzçi was het vijandelijk geschul ' vuur, doeltreffend door onze artillerie beanl woord, gister heviger dan gewoonlijk. Diardanellentokasus en Klein-Azil (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 22 Juli. (W. T. B.) -Ambtelijk bericht : Aan het Irakfront geen verandering. Be voort , durende hifcte, bij zonder in den sector van Folle hi®, benadeelde de wederzijdsche bedrijvigheid ' Naar sdhatting bedroeg de temperatuur giete 47 graad. Aan het Perzisoh front heeft zich in den secto van Kermansehah niets voorgedaari. Wij stellei vast dat de Rus3en, die onze afdeelingeù Ooste lijkivan Sunnah aan vielen, zware verliezen ledej 1 e» eene menigte gewonden op hunnen terugtoch medenamen. In d» «kreok van Bane vechten onze troepw gevolgrijk m*t d» Russea. Aanvallen onze Bfoepen iegan de «indu eenigen tijd in Revandu: r Jtrachtig verschanste Russische troepen, werder, ) met goeden uitslag bekroond. Do Russen moeste; zich in wanorde naar het Oosten terug trekken [ en lieten in Revanduz eene grooto menigte iritrustmgsvoorwerpen en levensmi^delen achter Bovendien zijn de terugtochtswogen van den vijand met allerhande toerustingsstukken, mu nitie en andere miiitarisohe voorwerpen bedekt Onze troepen ve.rvolgen den vijand krachtdadig en hebben tegenwoordig voeling met hem 20 kilometer Oostolijk van Revanduz. * Aan het Kaukasusfront werden de voort durende aanvallen des vijands, ton prijze var zware verliezen alleen tegert onzen sector in het oentrum gericht, zonder dat intusschcn onze ge zamenlijke toestand aan dit front benadeeld werd, door de opeenvolgonde en geordendc tegenaanvallen onzer troepen tôt staan ge bracht. Don 7 Juli (Turksche tijdrekening) viel eer vijandelijk vliegtuig ten tweeden maie op Galli ( poli een hospitaal aan, dat op talrijke plaatseï door groote kenteekens der Roode-Halfmaan ge-kenmerkt was. Dé zeven afgeworpen bommer , veroorzaakten noch schade noch verliezen. ' Gesteund door waarnemingen van een vlieg , tuig, gaf een monitor, zonder een uitwerksel te L bereiken, 20 schoten af tegen het Noordkust van het schiereiland Karaburun, Westelijk va: Smyrna. , Een onzer vliegtuigen wierp met volledigen uitslag verscheidene bommen op eene vijande lijke vliegtuigloods van Mudros en keerde onge [ deerd terug. In de richting van het Suezkanaal verjoegen j onze vooruitgeschoven afdeelingen naar het Westen een vijandelijk schadroen, dat zij bij Katia aantroffen. > Een onzer vliegtuigeskaders bombardeerd-gevolgrijk vijandelijke troepkampen en gewich ' tige uitrustings- en petroleumkampen in d ' haven van Suez en keerde ongedeerd terug. j Amerikaauscli Misooegen legen Eogeland. ' LONDEN, 21 Juli. — De Daily Telegra.pl verneemt uit New-York : In de Vereenigde-Staten is eene uitgebreid. beweging aan gang tegen Engeland, dat tracht den handel met den vijand te verhinderen Gansch de Amerikaansche pers protesteert hier tegen en vergt van Wilson, dat hij naar Londen de krachtigste nota sture, welke ooit door hem opgemaakt werd tôt verdediging der Amerikaan sche belangen. - FRANKFURT (MAIN) 21 Juli. - D-Frankfurter Z&itung verneemt uit New-York ' Zelfs Entente-gezinde bladen teekenen er verzet tegen aan, dat Engeland Amerikaansche firma's, die met Duitsche huizen handel drijven op de zwarte lijst zet. Volgens de New-Yor.T Times wil Wilson, op grond der trustwet, des-woge een gewichtig onderzoek instellen. I IFIU AM) en CAN40A. 3 Hamburg 19 Juli (Telegr.) — Het Hamburger r Fremdenblatt brengt breedvoerige meldingen uif 9 Londen, die berusten op bijzondere mededeelln-gen over den Ierschen toestand. In die berichten r wordt onder andere gezegd : Bijna dagelijkn 1 hebben botsingen plaats in de kustensteden Vai. 9 Ierland, tusschen de militairen en de bevolking. 1 Een Canadeesch infanterieregiment en twe-schadroens ruiterij werden,na eene betooging der bevolking van Dublin, naar Queenstown ver y legd. De bevolking eischte dat in noodzakelijke ge vallen Iersche troepen zouden gebruikt wor-D den en verlangde hot terugtrekken der Engelsch -e militairen. Op dit oogenblik zijn 75.000 man ii - Ierland, waarvan de opperbevelhebber, généras' :. French, thans ook in Ierland is. De regeering heeft aan de Ieren die in Wales en op het eiland , Man zijn ingesloten, aangeboden hunne famili ■ ', bij hen te brengen in Canada, een terugkeei uitgesloten zijnde. Aan de Canadeesche grenzen der Vereenigde-Staten zijn eenigen tijd geleden verscheidene Ieren aangekomen, doch de Ameri kaansche regeering heeft verdere aankomster. - van Ieren in het grensgebied verboden. De Canadeesche regeering straft iedere be r tooging, vijandelijk tegen Engeland. In Canada i overigens heerscht onder de bevolking groote op-gewondenheid, daar op het Europeesch oorlogs-p tooneel Canadeesche troepen naar de gevaarlijke ) plaatsen gezonden werden en ongehoorde verliezen leden, in verhouding met de verliezen van e het Engelsche moederland. De Canadeeschf regeering werkt echter deze ontevredenheiu a tegen en zegt dat de Canadeesche troepen wegens hunnen moed openlijk gevierd worden en 9 de heïkomst van het Engelsch leger bevestigen. 1 De slechte herfst draagt het zij ne bij tôt het a an-1 vuran der ontmoediging. BUITENLAND e FRANKRIJK. — PARIJS, 20 Juli. — 1 Do Fransche Senaat heeft met eenparigli eid 1 van stemmen, de wet gestemd waardoor " de militaire voorbereiding verplicbtend wordt in al de jongensscholen, welke staan ' Onder k0n,tr00l der regeering. ENGELAND. — De Engelsche regeeria£ nam het besluit dat aile Franschen, Italianen, Russen en Serviërs, ten rninste 18 jaar en in Engeland verblijvT'ndc, (A - boet van 2000 frank en 0 maand gôrang. zich moeteD laten inschrijven. Deze maatregel werd genomep om dtp personen aan te zetten zich toi hun leg^ of in het Engelsch leger te latejj iqacbïijveh. Oorlogskredieten. — Een biJgevDegd oû|-Iogskrediet van 450 millioen pond sterling komt gestemd te worden. De goh^ole goflj voor 't jaar 1916-1017 bedraagt reed« 1050 millioen pond sterling. — Daily Express deeït mede dat aflp l het WesterfrOnt, de Engelschen tjjdens aïe p laatste 20 dagen der offensieve, tien millioeii î granaten hebben verechoten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie