Het volk: christen werkmansblad

1135 0
16 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 December. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 15 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z892806g3b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ViiTcn-Tttinli'sl? Jaar, ■H 295 EoMenst — Hnlsgszii — Eigendom Woensdag, 16 December 1914 ; AU# briefwfesaEngen vracht-•Tij te eenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL maafcsch. « Drukkerij Het Volk », Heersteeg, n® 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Kortrijk Telefoom 523 Bureel van Antwerpen, B ralliant en Limburg : Viktor Kuyl, «linderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft in: « Op aile postkantoren aan 10 fft per jaar. Zes maanden fr. 6.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingea. Prijs volgens fcarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordoa geweigerd. TELEFOON N« 137, Goal. Verscliijnt $5 maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER OflicieeleMededeelingen Op de beide Oorïogslooneelen. (Duitsche Melding.) Aan de Post (Zuidstatie te Gent) aan-geplakt : Van het groote hoofdkwartier, 14 Dec. 5.50 ure 's avonds : Vcrsterkte fransche aanvallen tegen Den deel onzer stellingen tusschen de Maas en de Vogezen werden afgewezen. Aan 't Westen, Oost-Pruisen en Zuid-Polen niets meldenswaardigs. In Noord-Polen worden de gevechten voortgezet. In Ylaanderen en Fransch-Noordeo. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 13 December. (Wolff.) — CJit het groote hoofdkwartier : Een Fransche aanval op Apremont, ten Zuidoosten van St-Mihiel, mislukte op 11 December. Gisterachternoen deden de Fransche troepen een nieuwen aanval in een breed front over Fliry ; de Franschen werden teruggeslagen met een verlies van 600 gevangenen en een groot aantai dooden en gewonden. De Duitsche ver-liezen bedroegen enkel 70 gewonden. (Fransche Melding.) PARUS, 13 December. (Reuter.) — Officieel : De dag van gisteren liep rustig voorbij. Ten Zuidoosten van Yper deed de vijand drie krachtige aanvallen, die afgeslagen werden. In het woud La Prêtre maakten wij flinke vorderingen. PARUS, 13 December. (Reuter.) — Officieele mededeeling : Van beide uiteinden van het front zijn berichtcn ontvangen omtrent misluklcing van Duitsche aanvallen, namelijk ten Noordoosten van Yper en op den post Aspach in den Elzas. Op het Oosîclijk Geveciifsîerrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 13 December. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : In Noord-Polen hebben wij een aantai vijandelijke stellingen genomen ; wij maakten 11.000 gevangenen en nanien 43 mitrailleuzen. Niets bijzonders te meldcn uit Oost-Pruiscn en Zuid-Polen. ( Ooslcnrijksche Meldingen.) WEENEN, 12 December. (Wolff.) — Officicel bericht : Onder voortdurend gunstige gevechten, zetten onze troepen hun opmarsch in de Karpathen voort. Gisteren namen we daarbij 2000 Rus-sen gevangen. De passen ten Westen van de Lupkowpas zijn weder in ons bezit. Ten Zuiden van Gorlios-Grybow-New-Sandoe zijn groote gevechten begonnen. In West-Galicië duurt een vcldslag voort over een front van oostelijk Krakau tôt oostelijk Tymbark. Verscheidene aanvallen der Russen werden gisteren afgeslagen.De bezetting van Przemysl heeft bij een uitval 700 Russen gevangen genomen en achttien maclnnegeweren met veel munitie buitgcmaakt. WEENEN, 13 December. (Wolff.) — Officieel : Bij Limanowo, in West-Galicië, is gisteren de zuidelijke vleugel der Russen vcrsJagcn en tôt wijlcen gebracht. Aile aanvallen op ons front mislukten. In de Karpathen is dezen noen Neu-iSandoe genomen. Grybow-Gorlios en Zmi-grod zijn door ons bezet. Het comitad •Kemplen is gansch van vijanden vrij. Over het algemeen zijn onze troepen meester van de bergpassen in de Bocko-wina aan de lijn van het dal Soeizawa. Ten Noorden van Lowitsj zetten onze bondgenoten met welslagen den aanval voort op de krachtig versterkte stellingen der Russen. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 12 December. (Pet. Tel.-Ag.) — Van den général en staf : Op 10 en 11 December deden de Duit-scliers hardnekkige aanvallen tegen de lijn Ilow-Lowitsj ; ze werden afgeslagen met zware verliezen voor hen. Op verschillende plaatsen deden wij met de bajonet tegenaanvallen, die goed lukten. Op enkele plaatsen trok de vijand eenigszins terug. In een hevig geveclit op 10 December ten Zuiden van Krakau, namen wij 4000 gevangenen, vicr kanonnen en zeven mitrailleuzen. Den volgenden dag werd het gevecht even geweldig voortgczet. De bergpassen in de Karpathen zijn bezet door belangrijke Oostenrijksche afdeelingen, die schijnen tôt den aanval te willen overgaan. ST. PETERSBURG, 13 December. (Pet. Tel.-Ag.) — Van den grooten gene-ralen staf : Op geheel het front rond Mlawa is onze aanval met welslagen volbracht. Den 12 December ontnamen wij den vijand eene stelling tusschen Prasnisj en Tsecharow en deden hem wijken. Aan het front Ilow-Lowitsj houden de Duitschers hunne aanvalsbeweging hard-nekkig vol. Wij hebben er eene nieuwe stelling genomen ten Noorden van Bsvera. Ten Zuiden van Krakau duren de gevechten voort en in de Karpathen worden van weerslcanten de troepenbewegingen voortgezet. Qostenrijk tegen SirviS. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 13 December. (Wolff.) — Uit het hoofdkwartier : Verplaatsing van sterke vijandelijke strijdkrachten naar het Zuiden hebben ons genoodzaakt ook ons Balkanleger in verband daarmede herin te ricliten en onzen rechter vleugel terug te trekken. Die beweging wordt door berichten uit Nisj voorgesteld als eene zegepraal voor de Servische troepen Deze berichten zijn erg overdreven wat onze veriiezen betreft. (Een Servisch bericht spreekt inderdaad van eene besliste nederlaag, waarbij twee Oostenrijksche legerkorpsen zouden uit-eengcslagen en 20.000 gevangenen ge-maakt zijn.) De Turkscft-Russ! schs strljd. ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 13 December. (Wolff.) — Uit het Turksche hoofdkwartier : De Jawus Selim, dien de Russen erg beschadigd lieetten, heeft op 10 December Batoem in brand geschoten. De Russische landbatterijen schoten vergeefs naar het schip. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 13 December. (Pet. Tel.-Ag.) — Van den generalen staf : Twee uur 's namiddags van 11 December naderden de Goeben en de Berki-Savet de stad Batoem en poogden stad en vesting te beschieten. Toen de forten terugschoten, vaarden de Turksche sche-pen snel weg na enkel 15 schoten gelost te hebben, die geen , nocmenswaardige scliade aanrichtten. Een Ilaliaansch-Turksch gesehil. Rome, 12 December. — De Iden Nazionale schrijft dat turksche soldaten in het engelsch konsulaat gedrongen zijn te Hadeidah. De konsul nàm de vlucht en ging zich verschuilcn in het Italiaansch konsulaat. Doch de turken achtervolgden hem daar, stampten de deuren in, kwetsten den Kawasi en namen den engelschen konsul gevangen. De Iden Nazionale vraagt dat de re-geering eene krachtdadige houding neme nopens deze beleediging tegen Italie. De Oiidor-zecëi' D. \ 6. Zondagavond is de duitsche onder-zeeër U 16 in de haven van Denemarken Esbjerg aangckomen, met bescliadigde machienen. De regeering gaf hem 24 uren oui de noodige lierstelliiigen te doen en de haven te verlaten. Maandagnamiddag ging de onderzecër opnieuw de zee in, tôt aan de grens der territoriale wateren geloodst door een deensch oorlogscliip. I?alsch Berëchf. Verscheidene bladen hebben een bericht opgcnomen, volgens hctwelk de Paus aan de strijdende natiën zou gevraagd hebben op Kerstdag wapenstilstand te houden. Uit Rome wordt medegedeeld dat gc-zegd bericht volslagen vlasch is. Het was zelfs niet mogelijk zulke vraag te doen, daar Russen en Serviërs den Kerstdag niet op denzelfden dag vieren als de anderc volkeren. Het rantsoen va» den Engelschen soidaal. Zichier wat den engelschen soldaat dagelijks krijgt als rantsoen : 1 y2 pond versch vleesch of 1 pond be-waard vleesch ; 1 % pond brood ; 4 oncen spek ; 3 oncen kaas; 4 oncen hesp; 3 oncen suiker, y2 pond verschc groenten of 2 oncen gedroogde groenten ; 5/8 oncen thcc, kolTie of cacao. Icdere soldaat krijgt daarenboven wekclijksch 2 oncen tabak of 50 cigaretten. Yw^Mm ©ta BtaSië. Konstantinopel, 13 December. (Wolff.) — De Turksche regeering of Porte heeft aan Sakamsi-Eddin-pasja, vertegenwoor-diger van den Sultan in Lybië, opgedra-gen aldaar de bevolliing in te lichten, dat de heilige oorlog uitsluitend tegen Enge-land, Frankrijk en Rusland gericht is en dat de betrekkingen tusschen Turkije en Italie volkomen vriendschappelijk zijn. O® ft^ssen m 6a3ici@. St-Petersburg, 12 December. (Pet. Tel.-Ag.) — De Russische ministeries van bui-tenlandsche zaken en van rechtswezen hebben ambtenaren naar Galicië gezon-den om er de maatschappelijke en gods-dienstige toestanden van het land te studeeren, ten einde vast te Stellen of er de Russische rechtspraak zou kunnen ingevoerd worden. heul ii mm®. In aile Vlaamsche bladen is deze tijding verschenen : « De drie oudsle zonen van M. Alf. Ver-wilghen, lid der beslendige depulatie van Oost-Vlaanderen en provincieraadslid voor Sint-Nikolaas, hadden van het begin van den oorlog als vrijwilligers bij het leger dienst genomen. » Zij namen deel aan verscheidene veld-slagen, onder andere aan de verdediging van Namen. Tijdens een gevecht aan den User werd de oudsle der dappere jongelin-gen nevens zijn jongeren broeder gedood. » Deze laatste die erg werd gekwelsl, viel in handen der Duitschers, en is thans aan zijne wondpn bezweken in het Duitsche lazaret le Thourout. Van den jongsten broeder hee/t men geen nieuws. » Vreeselijke toestanden, maar niet éénig in dezen tijd, want velen werden door den-zefcden zedelijken nood getrofîen. En toch trof die mare ons diep, omdat we de familie Verwilghen sinds lange jaren zoo goed kennen en daarom kunnen voe-len, denkende aan onze eigene kinderen, hoe vlijmend het edclmoedig hart der ouders moet getrofîen zijn geweest. We zien het nog voor onze oogen, dat voorbeeldig gezin, waar wij, werklieden, als gevierde vrienden ontvangen werden. Die lieve, wakkere zonen en dochters naast hun gullen, echt Vlaamsch goed-moedigen vader ; die woclende snaken en meisjes vol leven en welligheid, als welige bloemen in den Vlaamschen tuin van een door»en-door Vlaamsch tehuis.... En i u is daar vanwege die wakkere Jon-gens een schrijnende weemoed gekomen, zooals in zoo menig, in duizendvoudig tehuis van ons volk, — een weedom van scheiden, van losrukken eeniger vezels van het eigen bloedsleven uit het eigen weenende hart. Maar in dat tehuis, hetwelk wij fier zijn te kennen, daar zal die weedom zijn druk van uur tôt uur vermiiideren om, langs-heen gelaten weemoedigheid, tôt lioop-volle berusting over te gaan. Want daar leeft, in de hoogvcrheven christen opvat-ting, het lielder besef der levenszending van ieder menschelijk leven op aarde. En dat besef is sterkend heul in den nood. Die zoons van M. Verwilghen en van zoovele vaders on moeders hebben hun even gegeven voor het levensbehoud van 't groote lichaam, dat een volk, eene natie is. Zij hebben dusdoende hunne levenszending volbracht met al den adel der zelfs-opotïcring, die de hoogste adel is. Hun edel werk is hun een blijvend aanwezen in het leven der nakomelingschap. De komende eeuwen zullen hun de kracht tôt leven te danken hebben. Dat bewustzijn is eene groote sterking voor de getrofîen nabestaanden, maar grooter wordt deze sterking, waar zij leeft in het licht der chHstene lioop op het ecuwige wederzien. Deze hoop alleen is het ware lieul-in-nood. Hoe machteloos droef valt de materialis-tif ch ' levensopvatting neer bij eene ramp ais deze die de ouders, de echtgenote, de kinders van een gesneuvclden soldaat komt treffen ! Met het wegtercnde lichaam is ailes verdwenen. Men heelt er niets meer van, dan wat zoo rap mogelijk moet ge-borgen worden. Maar wie beseft dat het mensch-zijn zelve in den mensch iets meer is dan het geordend mecanism van beenderen, spie-ren, pezen, zcnuwenen bloed, — die weet dat de uitcenspaairig van dit mecanism het lioogverlieven mensch-zijn niet ver-nietigt en dat dit gçcsteiijke menseh-zijn voortlceît doorheen de eindeloosheid der onbeperkte iijden. Dat sterkende heul smaken de chris-ten-denkende en voelende ouders, nadat de c ers te lijd de striemen van den zwaren slag heeft uitgewischt. Dat heul wordt niis-dadig aan ons volk onttrokken door lien, die zulk radelc-os geweld aanspannen om het volk aan 't Christendom te onttrek-ken.Wel hem, die uit de bron van zijn eigen leven licul i:i nood weet Le putten 1 De Typhus in 't Belgisch leger. Dr Nélis, algemeen opzichter van den gezondheidsdienst onzer troepen, schrijft het volgende aan een engelsch blad, dat, onder aile voorbehoud, had medegedeeld dat eene ernstige besmetting van typhus ontstaan was in 't belgisch leger : « De bekommeringen die in uw blad voorkwamen betrekkelijk de typhuskoorts die onder onze troepen heerscht, bewijzen al het belang dat gij het belgisch leger toedraagt en ik dank er u om, dach laat mij toe u te zeggen dat de toest ami niet is zooals men hem u afschilderde. Er zijn juist 126 gevallen van typhus voor gansch ons leger. 't Is met het doel den angst niet te brengen in de talrijke familiën, die een zoon of vader bij 't leger hebben, dat ik u verzoek deze terechtwijzing wel te willen opnemen. » IN BELGIË. Uîf de L&3@sft«©©kq LAUWE. ALLERHANDE NIEUWS. — Bij zoo-gezeid (1) gebrek aan brandstof hebben lafhertige kerels de houten afsluiting van het gildhof gedeeltelijk meegenomen en minstens 300 frank schade veroorzaakt. Dat is verdelgen wat een ander met zoo-veel moeite opbouwde tôt zedelijk nut der bevolking. Schande I —Gelijksoortigen begonnen de hekkens te keere te gaan, die langs de Leie liggen. Wie met reden nood lijdt, klage die aan, maar plege toch geen vernielings-werk. De nachtwakers zullen wel eens 'nen slag doen. — De gemeente doet geldbons onder hare verantwoordelijklieid en waarborg in omloop brengen om den liandel te ver-gemakkelijken en zoo den nood zooveel mogelijk te lenigen. Goed gewrocht. — Konden tusschengemeenlelijke geldbons in voege komen, 't ware wenschelijker ; de algemeene zalcengang zou verbeteren. Wie zal den eersten stap wagen? — De 14 dagen werkloosheid hielden dinsdag op. Buiten in de weverij en de pannebakkerijen is alleman aan 't werk. Onze vlasfabrikanten verdienen daarom lof en dank. M. Op oDza Bnurtspoorwepen. Sinds eenige dagen zijn belangrijke wij-zigingen gebracht aan verschilligeuurlabels van de buurtspoorwegen ; trammen die op-gehouden hadden te rijden zijn wederom in gebruik getreden, zoodat wij het noodig aeliten de nieuwe uxirtabelen aan onze lezers mede te deelen, want onze buurtspoorwegen zijn zooniet het eenige, dan toch wel het bij-zonderste middel van verplaatsing. Wij roepen bij deze uurtabelen, bijzonder-lijk de aandacht onzer lezers op het feit, dat al de opgegeven uren de duitsche uren zijn. Lijn Gent-Qostacker-Saffsl isre-Loieren Vertrek Gent-Heirnis om 10 ure en om 2 ure ; aankomst te Lokeren (Heirbrug) om 11. 40 en om 2.40 ure. Vertrek aan het Gemcentehuis van Sint-Amandsbevg om 10.11, 14.11 en 17.30 ure. Aankoms't te Lokci'en (Heirbrug) om 11.40, 3.40 en ten 7.05 ure. Deze tram maakt hait op al de tussehen-statiëc van Oostaeker-Desteldonek, Saffe-laere, Exaerde en Doorselaer. Lijn Gsicken-Ov^rmelrs-Lokaran. De volgende trammen rijden den woensdag (marktdag te Lokeren ) : Oalcken (Hoi>elpl.) 6.50 Overmeire (Kerlcstraat 7.02 8.27 Overm:;ire (Kerkstr. ) 7.06 8.31 Heyende statie -7.17 8.41 Lokeren (lloek) 7.28 8.54 Lokeren Markt 7.30 8.58 * • * Lokeren (Markt) 7.40 11.30 Lokeren (Hoek) 7.43 11.34 Heyende statie 7.54 11.47 Overmeire Kerkstr. 8.04 11.58 Overmeire statie 8.11 12.03 Calcken (Stopelpl.) * 12.15 Stilstand in aile tussehenstatiën. De eerste tram uit Gent naar Wetteren-Hamme, die om 7.00 ure vertrekt, geeft ;ians!uiting te Overmeire om 8.41 ure. LIjii Gmt-ioochristy. Verïrek lût Gent (Heirnis) om 9.13 ure en 16.23 ure. Verlivkle St-Amandsberg (Gemeentehuis) , om 7.12-9.25-11.24-13.13-14.51-1 G.35 en 17.55 ure. Terug uit Looehristy om 6.56-8.16-10.10 12.12-14.00-15.28 en 17.14 ure. Stilstand in aile tussehenstatiën. Lîja Gsnî-Wsttîran-Harams. Vertrek uit Gent (Heirnis) om 7.00-9.48-12.30 en 16.30 ure. Aankomst te Hammeom 9.25-12.20-15.10 en 19.00 ure. Terug uit Hamme (Statie) om 6.55-9.45-12.35 en 16.30 ure. Deze tram stopt in al de tussehenstatiën te St-Amandsberg, Destelbergen, Ileusden, Wetter. n, Oalcken, Overmeire, Zele, Hamme en Waasmunster. Lijn Temsc'jg-Vlaardsch Hoofd (Anîw.)f Temsche (statie) 9.36-12.30-16.13-19.06 Steendorp (dorp) 9.50-12.45-16.26-19.21 Rupelmonde 6.50-9.59-13.07-16.33-19.23 Basel (dorp) 7.05-10.10-13.18-16.43 Cruybeke (dorp) 7.17-10.22-13.30-16.56 Burght (dorp) 7.33-10.36-13.44-17.12. Zwijndreeht , 7.49-10.50-14.00-17.29 VI. Hoofd (Antw.) * * Vlaamsch Hoofd 8.00-10.55-14.40-17.35 Zwijndreeht Burght (dorp) 8.10-11.08-14.56-17.50 Cruybeke (dorp) 8.27-11.21-15.10-18.03 Basel (dorp) 8.40-11.32-15.23-18.13 Rupelmonde (Hoek) 8.53-11.43-15.34-18.24 Steendorp (dorp) 9.07-11.51-15.46-18.35 Temsche (statie) 9.23-12.06-16.00-18.5(1 Deze trams stoppen in de tusschenstatiën> Lijn 3affim3-M03rz9lfe-BaesFoil8. Hamme 8.25-9.30-15.30-39.15 Mperzeke 8.40-9.45-15.45-19.30 Baesrode 8.47-9.52-15.52-19.37 * * * Baesrode 8.50-9.55-16.00-19.40 Moerzeke 8.59-10.02-16.07-19.47 Hamme 9.15-10.17-16.22-19.52 Deze lijn 1s best geschikt om Meehelen te bereiken. Men neme den tram te Gent (Heir< nis) naar Hamme, (deze vau 7.00-12.38 en 16.30 ure geven aansluiting) waar men ver-andert van tram en voortreist tôt Bacs-rode. Daar kan men rijtuigen vijsden, di6 naar Meehelen rijden. Afstand 22 kilometers. Llja Gsnt-Mâlrslbske. Vertrek uit Gent (Zuid) om 6.50 ure, om 8 ure en verders aile half uren tôt 9 ure de« avonds. Llin G0nt-Mell8. Vertrek uit Gent (Arsenaal) om 5.51 ure, Aan Gent-Zuid om 7 ure en verders alla half uren tôt 9 ure des avonds. Lija Gant-Somerpm-Urssl. Vertrek uit Gent (Begijnhofbrug) om 8.00-9.30-11.00-12.30-14.00-15.30-17.00-18.30 en 20.00 ure. Aankomst te Ursel om 9.05-10.35-12.05»' 13.35-15.05-16.35-18.05-19.35 en 21.05 ure: Terug uit Ursel om 9.17-10.47-12.17-13.47 15.17-16.47-18.17-19.47 en 20.17 ure. Aankomst te Gent om 10.22-11.52-13.22-14.52-16.22-17.52-19.22-20.52 en 22.22 ure. Deze tram stopt aan aile tussehenstatiën van Mariakerke, Evergem, Vinderkoute, Lovendegem en Somergem. Lijn Ursel-Eskloo rast vsrblnding naar Vllssiagsn. Hollandsche grens 7.15-12.30-18.20. (Bichting Vlissingen) (1). A. 8.10-13.35-19.20 Eekloo V. 7.00-8.30-14.45 - • Ursel 7.35-9.05-15.15 - » » » Ursel (2)7.40-9.10-10.40-18.20(1) Eekloo A. 8.20-6.15-9.30-17.10-19.00 V. 11.30-17.20. Hollandsche grens 7.05-12.20-18.15 (naar Vlissingen ) , Lijn OrsBl-Thlelt. ) Vertrek uit Ursel om 9.30 en 18.20 ure.*! Aankomst te Thielt om 11.00 en 19.45 ure. * * * Terugkeer uit Thielt om 7.45 en 14.50 ure. Aankomst te Ursel om 9.10 en 16.35 ure. £ Deze tramlijn bedient de gemeenten Aaltre en Buysselede. - Lijn Erngge-Enessslare-Thlglt. Vertrek uit-Ursel om 9.20-12.20-15.20 en 18.20 ure. h Aankomst te Brugge om 10.25-13.25-16.25 en 19.18 ure. i Terug uit Brugge om 8.00-11.00-14.00 en 17.00 ure. Aankomst te Ursel om 9.05-12.05-15.05 en 18.05 ure. , Deze tram bedient de gemeenten Knesse-lare, Oedelemen Assebrouck. L!jn Gent-Bassevelfle. Vertrek uit Gent (Begijnhofbrug) om 9.12 en om 17.00 ure. Lijn Gsnt-Herzels-Gssraard&bsrgsn. : Gent (Zuid) 10.30-17.00 St-Lievenshautem 11.50-18.10 Herzele 6.40-12.15-18.25 Geeraardsbei'gen 7.30-13.10-19.30 * » * Geeraardsbergen 7.50-14.15-19.45 Herzele 8.50-15.15-20.30 St-Lievenshautem 9.15-15.40 Gent (Zuid) 10.38-17.08 ' Deze tramlijn bedient de gemeenten Zwijnaarde, Meirelbek», Lemberge. Botte-laere, Moortzole, ( ostevzeele, St-Lievenshautem, Herzele, St-JL.ievens-Essche, Sîeen-huyse-Wynhuyse, Ophasselt en Sehcndel-beke.LSjn Wclteran-Sottegem. Vertrek uit Sottcgem (dépôt) naar Gent om 7.15 ure. Aankomst te Sottegem uit Gent om 18.20 ure. Vertrek uit Wctteren (statie) naar Assche om 7.00 ure. Aankomst te Wetteren uit Assche om 19.50 ure. (1) enkel den vrijdag. (2) enkel den don» derdag

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes