Het volk: christen werkmansblad

1987 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15vt94/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ïijfen-Twinligsle Jaar. — H. 157 GoMlenst — Hnisgezla — EigeMom Diasdag, 8 Juni 191S »' ' ' ■■ Aile briefwïsselïngen vracht-*rij te zenden aan Aug. Va* Iseghem, uitgever voor de naatat. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Jieereteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft In : Opalle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maandp-n fr. 5.001 Drie maanden fr. 2,59. Aankondigingen : Pfijs yolgens tarief. Voorop t< betalen. Rechterlijke herstelling, 2 f» per regei. Ongeteekende brieven worden _ geweigerd. 1 TELEFOON N° 137, Gent. "Versclvijnt © ma al per week CHRISTEN WERKMANSBLAD ® Centiemen Siet nummer REMISGEVING. C-.4, Aïs bijvoegsel der kennisgeving van 25 April 1915, aangaande het verkoopei en het dragen van afteekens van vijandelijke staten, wordt van heden af ool het dragen en verkoopen van Italiaansclw afteekens verboden en zooals bekend is gestraft. — Behalve de kleuren van vijandelijke Btaten zijn ook de wapenbeelden en na men van bevelhebbers en dergelijke din gen verboden. (Et. T. B. n° 354*7). Gent, den 2 Juni 1915. (De Etappenkommandant.) BINNENLAND ANTWERPEN Mecbelsn in staat van Beleg. Wij hebben reeds gemeld dat d< Jv/erkmenschen van 't Arsenaal niet aai he± werk gegaan zijn en dat daardooi het besluit van den Algemeenen Gouver neur von Bissing, sinds donderdag 3 Juni om 6 ure 's morgens, in voege getreden is !Âlle verkeer per rijtuig, velo of per lca: is verboden in eene omgeving van ver êcheidene kilometers rond de stad. Di trams zijn opgeschorst en op verscheiden< plaatsen zijn de riggels der lijn losgemaakt 0e statie is voor aile verkeer o! verzendinj gesloten. Het vervoer per schip is ook ver boden, behalve de bevrachtingen besteme voor het Nationaal Komiteit voor hulj en voeding. Geene passe-porten worden geleverc en wachten patrouilleeren onophoudent langs de straten. De elektrieke tram: irijden niet en geen enkele kar is in di Straten te zien. De markten zijn verlaten en enkel eenigi boeren met zwaar geladen korven zijn naa stad gekoinen. Daar de opkoopers vai Brusselen Antwerpen niet konden komen werden de schoonste aspergiën verkoeh aan twintig centiemen. Van het vervoer mogen enkel de vuil karren rijden. De bevolking blijft kahn en gelaten. WEST-VLAANDEREN MEENEN. — Vrijdagmorgen, om 9 ure heeft alhier in de St. Jozefskerk, op he gehucht «Barakken » de lijkdienst plaat gehad van René Winckels, zoon va? Polidoor en Angela Tavernier, geborei te Meenen den 3 Oogst 1896, en onvoor zien op het slagveld gestorven dinsdai laatst 1 Juni. Winckels werkte op he slagveld als daglooner met nog ander zijner makkers, toen hij door een stul shrapnell aan het hoofd getroffen en o] den slag gedood werd. Zijn lijk werd noi denzelfden dag naar de ouderlijke vroning Bakkerstraat 1, overgebracht. In den lijkdienst waren, benevens een talrijke menigte, aanwezig M. Schmitt orts-kommandant alhier, alsook de heerej van het schepenkollege der stad. — Men heeft alhier uit de Leye, aai de Kortrijkpoort, het lijk opgetrokkei j,van den genaamden Vanmarcke Alfons 37 jaar, afkomstig van Wevelghem te Halle wijn woonachtig, doch tijdelijl iVerblijvende alhier in de Schansstraat Men kent de reden van zijne wan ihopige daad niet. De aflijvige was onge îhuwd. — Donderdag heeft in de drie kerkei der stad de plechtigheid plaats gehai der Eerecommunie, voor de kinderen de drie parochiën. In de St. Vedastuskerl waren er 42 jongens en 65 meisjes; in d iSt. Franciscuskerk, 39 jongens en 64 meis jes, en in de St. Jozefskerk 27 knechtei en 17 meisjes. Het was aandoenlijk te zien met welk ïngetogenheid al deze kinderen — he meerendeel vergezeld van hunne oudei -— ter Heilige Tafeà naderden; mocht de Heer, die weleens zegde « Laat d kinderen tôt mij komen » de gebeden die kleinen, die gansch zelcer gesmeekt het ben om beter tijdelijk en goed geestelij Welzijn, verhooren. LAUWE. — Voeding. — De broodkaarte ïijn afgeschaft. Door de onregelmatig werking van enkele bakkers hadden soir zekere klanten op tijds geen brood. D verwekte natuurlijk onder dezen eene g< wettigde misnoegdheid. Ons Voeding: komiteit heeft daar een einde aan geste) < Wckelijks zal 's vrijdags ieder huisgezi eijne -geëvenredigde hoeveelheid meel ( bloern naar 't gemeentekuis moeten kome afhalen, elk doet er dan meê wat hij w en is persoonlijk verantwoordelijk, 't ger zeker de beste oplossing is. De dischonde pteunden vallen daamit. WaalcdienSt. — Deze werd tôt nog t( door dezelfde manschappen gedaan. Voo taan zullen beurtelings de le den van hi pompierskorps hunne week hebben. Ze znllen aan gelijke plichten gelijke rechtt en voordeelen toegekend worden. 'fc Is ; •wat redelijk is. OOST-VLAANDEREM NINOVE. — De bende kerkdieven i de Aalstersche streek. — Strenge straffe: — De boetstraffelijke rechtbank vs Audenaerde heeft zoeh maandag bez gehouden met de zaak der bende kerl «dieven welke gedurende verscheidene maanden des nachts kerken plunderden van Oultre, Ottergem, Nieuwerkerken, Meldert, Meygem, Meerbeke, Iddergem, ■ Voorde, Eredbodegem, alsook de kapellen van Steenhuyzen, Haeltert, Denderwin-deke, S. Lievens-Hauthem, Denderhau-tem, enz. Wij hebben al die omstandig-heden op tijd en stond bekend gemaakt. 1 Men zal zich ook herinneren dat hei ■ dank is aan de aanhoudende werking van • M. Thuylie, policiekommissaris van Ni-nove, welke in die stad, in een huis dei Pollaerestraat, al de gest»lene kostbare waarden ontdekte, wat tôt de aan-houding leidde der acht misdadigers, eene gansche bende uitmakende en welke op eenige dagen tijd, allen volledige be-kentenissen moesten afleggen. Zij werder in de celgevangenis van Audenaerde op- . gesloten. f i De zitting der rechtbank nam der • ganschen vrijdagmorgen in ; het geta . getuigen ten laste was Èijzonderlijl t talrijk. Het openbaar ministerie toond* • zich zeer streng ; de rechtbank heeft zijnt . zienswijze bekrachtigd en spràk de vol- > gen de straffen uit : . Wat de drie bijzonderste plichtiger . betreft : Van Paepegem te Gijsegem i De Gendt te Hofstade-bij-Aalst en D< . Boeck,' van Schoonaerde elk tôt tiei [ jaar gevangzitting ; beroofd van humn » burgerlijke rechten gedurende 10 jaar ei 20 jaar waakzaamheid der policie. Dt l andere plichtigeq zijn er van af met dri< I tôt twaalf maanden opsluiting. Aller i waren en blijven aangehouden. > Bovendien beveelt de rechtbank di onmiddellijke teruggave aan de weder ; zijdsche eiegenaars der gestolene voo r werpen, die ter greffie berusten. i KNESSELAERE. — Verleden weel , was er bij den voerman Van Neste eei t zak sulfaat weg. Hij vond het geraad zaam de policie te verwittigen die zicl - seffens om de zaak bekommerde. Hi verschool zich 's nachts tôt 12 ure, toei hij opeens een verdacht gerncht hoorde Het waren drie mannen die bezig warei het zware tuig door gracht en land t ' slepen. De dieven moesten hetgestolew ^ terug bij den voerman Van Neste bren s gen en proces-verbaal werd opgemaakt 1 MEÏRELBEKE. — Maandagmorgen 1 enkele minuten over tien ure, had ii " onze statie eene botsing plaats tusschei i twee treinen. Nadere bijzonderheden ont t breken. 3 MELLE. — De bevolking heeft d c noodige som van 15.000mark samenge 5 bracht, welke noodig was om de gerreen l teboet van 20.000 mark te volledigen » waarop reeds 5000 mark gegeven was Zoo hoopt zij haren burgemeester tern] i in vrijheid te zullen zien stellen. » ST-MARTENS-LAATHEM. - De Ban 1 dieterij. — Het parket van Gent, dat de aan gevallencn en gekwetsten der gemelde ban 1 dieterij nauwkemig ondervraagd had, heef 1 nogal wat licht in de zaak gebraeht. De Duitsche gendarmen, uit Gent, hebbei ' zekeren Aloïs De Olercq aangehouden, in d ' omgeving goed gekend onder den bijnaan De Muilezel en wonende Audenaardschei • steenweg, te Zwijnaarde. Deze kerel is overi " gens geen vreemdeling voor Moeder Justitia Nog andere aanhoudingen worden vei wacht. 1 De kantonier M. Emiel Van J^wikkel j berghe, die door een tweetal kogels getroffei r werd, is aan de beterhand. De dokter hoop , hem te zullen redden. Een kogel, op de plaats van het "eveck e ge von den, is van groot kaliber. A. V. U. ST-AMANDSBERG. - Zavdput en tyey 1 véldstraat. — Rioolwerlcen in ijzer en eemev of samengeperst béton. — Op donderda; e 24® Juni 1915, om 3 y2 ure namiddag, (Bïiit t sche tijd), zal er ten gemeentehuize vai s Sb-Amandsberg worden overgegaan tôt d e opening der biedingsbiljetten voot de on-dei neming der rioolwerken uit te voeren in d Heyveld- en Zavelputstraten volgens vooi r waarden vastgesteld door den gemeenteiaa den 16e Januari en 11 Juli 1914 geraamd o k 9900 frank. De aanbesteding zal geschieden met nar q biedingen, den heer Burgemeester van Sin1 e Amandsberg toegestuurd, overeenkonpti lS de voorschriften van het »lgemeen provir [t ciaal lastenboek, ter gemét&itesekretarij bc .. steld onder gezegeld omslag ten laatst j. DEN MAANDAG 21 JUNI 1915, om 6 ui 1. namiddag. (Duitsche tijd). n Borgsom 5% op 9900 fr bij het'Inzende >f van het aanbod en 5 % bij dezes goedkeurin n te storten in de gemeentekas. il De biedingsbiljetten later besteld zulle e geweigerd worden. r- De plans, bestek en andere voorwaarde liggen ter inzage van eenieder tes gemeent< ,e sekretarij. % Aangenomen Normaalschool der Zuster » Franclscanersen te Gent (Grombesn), Het aannemingsexaam voor de Juffroi wen, die de stad Gent of hare voorstede bewonen, zal dit jaar plaats hebben Maanda 12 en Dinsdag 13 Juli, te 9 uur (Duitscl „ tijd). Op deze datums zal ook het aanneming* exaam plaats hebben voor de Juffrouwei M die begeeren den Froebelleergang te vojgei g aan *t gesticht gehecht. Die leergang duui i- één jaar. Voor verdere inlichtingen, zich bevrager bij de OverBte van het Gesticht, Leeuw straat, 1, Gent. UIT GE?3T. De bevolking van Gent en omtrelc is ir den nacht van zondag-maandag 1.1. door eer geweldiggedruischopgewekt geworden, het welk voor gevolg had dat vele menschen oj den loop gingen in de richting van Sint Amandsberg, waar vlamtnen en rookwolkex de lucht kleurden. Het Klooster der Zusters van de Vfeitàtie dicht bij de kerk van St-Amandsberg, stonc te branden en de pompiers, spoedig aange komen, waren aan het werk om den brand t< txymeesteren, waarin zij lukten na enkelei i tijd. Weldra vernamen we, wat er was gebeurd een lucht sohip was ontplcft, plots, al bran dend neergestuikt, de stukken ervan vlogei in aile richtingen : op het kerkliof, in d< stra«,t en ook op voornoemd klooster, waar door brand ontstond. I Zuster Elisa, in de wereld Marie Cools : oud 26 jaar, heeft den dood gevonden bij dii ramp. De Heer gedcnke hare lieve zicl. . Eene andere zusteT werd de bil gebroken WIE BEZORGT een nummer van He ' Volk van 12 Mei, van 21 en 22 Mei? O] voorhand bedankt. ONZE LIEVE VROUW TER EERE. -1 't Was aandoenlijk plechtig zondagmorgen ! in 't kleine kerkje der Zusters Carmeliterseï i in de Theresianenstraat. De godsdienstig' t vereeniging Gent aan Maria, herdacht d . plaatsing van het lieve Mariabeeld bovei t den ingang van 't klooster. Vôôr de plechtig , gelegenheidsmis werd door den Eerw. Pate [ Joachim, der Discalsenorder. een zeer tref s fend sermoen gehouden. Onder leiding vai 1 den heer Philippo zongen de leerlingen vai het gesticht S1 Jan-Baptist de la Salle s zeer verheft'ende godsdienstige gezanger Op de talrijke aanwezigen maakte he r geheel dezer innige liefdebetooging ee: indruk die niet gauw zal uitgewisclit worder . Dank dan ook aan de ieverige bestuurdei MM. Jules* Van der Steene, voorzitter; Joze De Scliryver, sekretaris; Prederik Ongenae " en Frans De Saegher, bestuurleden. » H. SAXRAMENTSPROCESSIE. - Ge j zien de droeve omstandigheden, was d l H. Sakrarmntsprocessie, welke den 1c 7,on da , van Juni, elk jaar uit S' Baafskerk doc ! onze straten gaat, ver van gen door een , plechtige processie in elke parocliiekerl l Overal waren talrijke scharen mannen e ' jongelingen tegenwoordig om met licht he ' H. Sakrament te vergezellen, wijl de zanger • groepen de godsdienstige gezangen liete , weêrgalmen. 1 BÏîLANGEN DER KRUIDENIERS. -i Het komiteit vergadert aile vrijdagen i . 't lokaal Rood Hoedje, Klein Turkeû waar de belangen der kruideniers besproke s worden. Binnen kort zal eene algemeene vergt " fletsng plaats hebben en ieder belanghel " bende zal verwittigd worden. , Gevallen van belang hebben ons bele . tôt h/den die vergadering te beleggen. t Het Komiteit. VERDRONKEN. — Zaterdagnamidda; omstreeka 5 uur, nam de vleeschhouwen gast, Gustaaf Meerschaert, 19 jaar ou( wonende Ryîiovelaan, 165, in het water de l Scbelde,-aan het Waterstraatje een bad, toe hij door een bloedopdrang getroffen wer< Enkele oogenblikken 1 ater werd hij opgetrol a ken doch de ongelukkige had reeds opg< ' houden te leven. Zijn lijk werd door de zoi ^ gen def .policie naar het hospitaal overg< voerd. ZlïftC GEVALLEN. — De genaamd " R^'er Nikolaas, 54 jaar, rondlturder, nende op logement, Lange Kazernstraat, T. viel zondagnamiddag, rond 3 uur, in d Statiestraat «lek. Na geneeskundige vei î zorging werd Royer, door de zorgen de policie, huiswaarts overgevoerd. t Solâaten gesneuvelfl voor het Vaflerlanil Vervoer en begraving naar het kerkhc ■ liunner woonplaats, met verlof der bevoegd t overheid. Voordeelige condition : Bestuu l der Inter-gemeentelijke begrafenisdiemten, • Gewat, 11, Gent. (420s) î DE NIJVETRHEID. — Er liepen geruchte . in de stad als hadden de textielfabrikante ^ in eene vergadering, za.terdag gehoudei il besloten de nijverheid stil te leggen. We zij j gistermorgen op inlichtingen uitgegaan e waren zoo gelukkig te vernemen dat er i de laatste dagen zelfs geen bijeenkomst geweest. In de vlasnijverheid is er ne grondstof voorhanden, denkelijk, als s zou verdeeld worden wel te verstaan, oi . nog heel den zomer in dezelfde voorwaarde i. te werken. Wekelijks wordt de hoeveelheid via; grondstof wat aangevuld, maar zulks onbeduidend in vergelijking met de noodij Q hoeveelheden. . „ Wat er ook van zij voor het oogenbli ° is er geen spraak de fabrieken stil te leggei GERED. — Zondag, rond den middai speelde het kind Eduard Van Den Bossch oud 8 jaar, wonende te St-Amandsber, Gentbruggestraat, 92, op den Kleinen Do] Op een gegeven oogenblik viel het kind i het water doch werd gelukkig gered do< g Jozef De Wulf, woonachtig Nieuwe Sassch poortstraat, 60 . AANHOUDING. — Maandagmorgen, ron i- 5 uur, heeft de nachtwaker Van Impe e n aanhouding bewerkstelligd van Léo Plor g 29 jaar, cimentbewerker, wonende Ham, 3 e ' die gedrongen was ln het huis der Predi) heerenlei, alwaar het Komiteit der kleedir i- zijn zetel gevestigd heeft. De nietdeug ha i,, reeds een pak kleederen gereed gemaakt o; l, me de te dragen. •t Floré is ter beschikking van den he< Prokureur dea Konings gestétd. Berîcht aan liet Publlek. Verkoop van Mais aan den klainhandel. -De belanghebbenden welke ten gepastei tijde en in vereischte voorwaarden eem vraag hebben ingediend tôt het bekoraei van Maïs, bestemd voor den verkoop il L 't klein, mogen Zich ter Lakenhalle aan . bieden in onderstaande volgorde, om ont , vangst te nemen van hun bon, en de betalini . te doen. Dinsdag 8 Juni, degenen die geen volg nummer hebben ontvangen. Woensdag 9 Juni, van n° 257 tôt ei [ met n° 287. Donderdag 10 Juni, van n' 288 tôt 32S . telkens van 10 tôt 12 ure voormiddai (Duitsche tijd). Mais voor het Vee. — Eene zekere he>e . veelheid maïs is ter beschikking gesteli ' geworden van Gent en omliggenele. De aanvragen moeten vermelden : 1° het getal en den aard der dieren; 2° d 1 hoeveelheid gevraagde maïs; 3° echt Vei klaard door de Policiekommissaris de wijk. . N. B. — Elke vraag in dien zm met op gemaakt zal geweigerd worden. (Medeged, l Aan de Krijgsgevangenen. Het is aan de belanghebbenden kenbaa • gemaakt dat de pakken toegekomen zij , in de volgende kampen : ! ALTEN GRABOW. - Fenier Victoi î Soens Karel-Lodewijk (2 pakken). 3 COLOGNE. — Oscar Gerris. i ERFFART. — Léon Polfliet Léon, Verie 3 Alfons. r ELENSBURG (GUSTROW). - Duthoi - Julien (2 pakken), Vanderheyden August. i GUSTROW. - Willems Pieter. i GLAEGEN. — Dekesel Florimond, De ruyck Maurice, D'Hondt Maurice, Leduc ' Maurice (3 pakken). t COTTINGEN. - Askew Robert, Billie 1 Georges, Colpaert Cyriel, Dakesel Théofie De Neve Eene, De Vos Theofiel, Karel Fa; Knowles Willem, Leece Haary, Van Ceul< f broeck Remy, Vanderveire August, Va t Huffel Jan. HALLE a/SAALE. — Backeland Leoi .. onder-luitenent, Ghys Karel, ka,pitein-kon e mandant (2 palcken.) s LENGEBICK. — Van der Looven Leoi | MAAGDEBURG. - B. Detaye. „ MARSEBURG. — Natteeuws Jan. - MUNSTERLAGER. - Pieter Cnudd ^ Coetelier César, Derocker Alfons, (2 pakken + Devriese Maurice, (3 pakken), Naute Cyrie MUNSTER. — Larcy Edouard, Dupei n Carlos. OHRDRUF. — Jozef Vanglabeke. PARCHIM. — Degeest Basile, De Wilc n Jan, D'Hooge Maurice, Taelman Henri. SOLTAU. — De Bock Jozef, De Munt( ^ Pietc -, Jan D'Hoop, Nuttens Alfons, Hen Van den Bossche. SOLTAU (HOHMTE) — Petrus Bra J. Demeester Michel, Desadeleir Karel, Achi Hemelaer. — Camiel Teirlinck. Oscar Va den Dorpe. SOLTAU (HESTENMOOR). - Mauri< Debrauwer. SOLTAU (OBERHODE). — Bogae n OscaT, Boone Louis, Demeyer August, D rycke Hubert, De Zutter Cyriel, Erne ,j Haeck, Maurice Hauman, Pauwels Vits n Semai Ivon, Verloock Emiel. i OSNABRUCK. — Keymeulen, luitenan :: SOLTAU, SUD EDEWECHTER MOOI — De saeger Leopold, Detaye Désiré, D i walsche Jozef, Ravier Camiel. Roman Fedc ;1 SOLTAU VORDENER MOOR. - Dt Wulf Adolf. e SOLTAU WIETZENDORF. - Dési Vcrd-Ggcm» i WAHN. — Gabriel Behaegel, Frans Vf P' Engel. WURZBURG. — Arthur Rotherhelste OfMeeleMeâedeelingei f .— ' In Vlaanderen, Fi'aokrijk en Elza: (Duitsche Melding.) a BERLIJN, 5 Juni. (Wolff.) — Ambt n lijke mededeeling van 's namiddags o i, 2.25 uur : n Aan het overblijvende der suikerf 11 briek van Souchez werd voort gevochte ;s Voor 't oogenblik is zij weder in 't be2 g der Franschen. ;e De vijandelijke aanvallen bij Neuvil n werden afgewezen. n Het vliegerskamp Dommartemont 1 Nancy werd met bommen beworpen. is KIEL, 5 Juni. — Volgens het Engels* ;e reederijblad Fairplay vinden in deze maar omvangrijke inschepingen van paardf k uit Canada en uit de Vereenigde-Stati u van Amcrika plaats. Er werd nameli l' eene aanzienlijke hoeveelheid scheep l' ruimen voor deze paardenberging u Il Montréal en uit Frankrijk betracht. Oc n voor de verscheping van haver in zakke: >r , van Montréal naar Frankrijk, zijn stoor -• booten aangeworven. Voor overzeescl vaart zijn ln Mei veel stpomschepe van 7500 tôt 10.000 ton groot, voor lai l „gen tijd, zelfs tôt twaalf maanden, g pacht geworden. ZURICH, 5 Juni. — Aan de Ne i "Zuricher Zeitung ïs gemeld, dat een groi n deel van het Belgisch leger tôt uitrustir van het Vlaarasche front teruggetrokla ïFj -en door Frarische Senegalezen vervaace ,is. BERLIJN, 6 Juni. (Wolff.) Uit het . groote hoofdkwartier : l Aanvallen op onze stelling aan de s Oostelijke helling der Lorette-hoogte wer-» den met zware verliezen voor den vijand I afgeslagen ; slechts om enkele vooruit-* springende stukken loopgraaf wordt nog ' gestreden. De overblijfselen der suikerfabriek bij . Souchez zijn nog in het bezit der Franschen.i In het dorp Neuville gingen twee blok- ken liuizen verloren. . Vijandelijke mijnenontplOîfingen in S Champagne bleven zonder eenige uit-werking.J De vesting Calais en het vliegkamp S. Clément bij Lunéville, bewierpen wij gister met bommen. y Op âe Eagclscbe Oostkust- r (Duitsche Melding.) BERLIJN, 5 Juni, om 8,50 ure des ) avonds. — Ambtelijk : Op 4 Juni heeft eene Duitsche duik-boot eenen Russischen mijnkruiser der Amur-klasse tôt zinken gebraeht aan r de Oostzee. a In den nacht van 4 op 5 Juni deden onze marineluchtschepen aanvallen op ' de versterkte Humbermonding en het vlootsteunpunt Harwich. De havenwer-e ken van Harwich werden overvloedig en met goed gevolg met bommen beworpen. t Talrijke sterke branden en ontplof-fingen werden waargenomen, waaronder eene bijzonder hevige, van een gasketel ^ of een olietank. ^ Verder werd eene spoorwegstatie met t bommen beworpen. 1, Onze luchtschepen zijn hevig door veld-r, en schipsstukken beschoten, maar niet s- getroffen geworden. Ze zijn welbehouden a teruggekeerd. u (Fransche Melding.) i- PARUS, 4 Juni. (Reuter.) Uit het ambtelijk bericht van gisternachfc : '• Behalve verder voortdringen onaer troe-pen in Labyrinth, Ztiidoostelijk van Neu-ville-S1 Vaast, is er niets te melden. Twintig Fransche vliegtuigen bewierpen » 's morgens tusschen 4 en 5 uur, het hoofd-'• kwartier van den kroonprins met 178 bom-^ men, waarvan vele ha-ar doel bereikten, alsook met meer dan 1000 luchtpijlen. De vliegtuigen werden heyig beschoten, niaar -e keerden welbehouden terug. (Over 'dezen vliegeraanval zegt de Kohnsehe V olks-■T. zeitung, elat er verscheidene manschappen n door gedood werden, maar dat hij geen andere gevolgen had, volgens het blad op 'j aan vraag ter plaats vernemen kon.) n PARIJS, 4 Juni. (Reuter.) Uit het ambtelijk namiddagbericht: :e Oostelijk de 3uikerfabriek aldaar, rukken onze troepen tegen het dorp Souchez op. rt 2ij namen een afzonderlijk staande gasthuis ï- in, dat de vijand militair ingericht had. it jn Labyrinth deden wij nieuwe vorele-1, ringen. Op het overige front is er artillerie-gevecht.— Ambtelijke mededeeling van gister-r.. avond : r In 't gebied ten Noorden van Atrecht » " houdt de strijd aan; onze aanvallen gaan vooruit. Noordelijk de suikerfabriek van Souchez hebben wij eene vijandelijke loopgraaf bemachtigd. n In Neuville-S' Vaast werd eene Duitsche ' poging tôt tegenaanval door ons met hand-r granaten verijdeld. In het zoogenaamde * Labyrinth, Zuidelijk van Neuville, hebben wij nog een honderdlal meter gewonnen» IDe vijand, die Verdun met verrediagend geschut bombardeerde, heeft op de stad eenige granaten kunnen werpen. De Duitschers vuurden ook op S1 Dié i eenige schoten af. u PARIJS, 6 Juni. (Reuter.) * Ambtelijk bericht van gisternamiddag : e- De vijand deed binst den nacht drie m hevige tegenaanvallen op de suikerfabriek Souchez, zoo aan de Noordëlijke als de Zuidelijke schutsgraven. Hij werd terug-a~ geslagen. il. Dezen nacht namen wij evenzoo een lit Duitschen post Noordwestelijk de Administration rouge, eenen kilometer Zuidelijk le van Souchez. De werkzaamheid der aitillerie was groot in gansch het fiontdeel Noor-.. delijk Atrecht. J Op het overige front niets nieuws. — Ambtelijk bericht van gisteravond : ;h In het frontdeel Noordelijk Atrecht [d deden wij vorderingen. Van Neuville ■u houden wij steeds de helft van het Noor- delijk deel en gansch het Oostelijk deel 'ï bezet, dit is meer dan twee derden van het ' dorp. In het Noordelijk deej van 't Laby-?" rinth wonnen wij teraein. Wij ruk-it ten licht in het center va* dit schanswerk ik voorait, waar het gevecht onuitgestreden a, voortduurt. Op gansch het front dondert 1- de artillerie, bijzonder in Lorette, Neuville le en Labyrinth, waar de strijd uiterst hevig was. II Op het oostelijk GevechtstemiQ, (Duitsche Mel&ng.) ie BERLIJN, 5 Juni. (Wolff.) — Ambto' )t lijke mededeeling van 's namiddags om ig 2.25 unr : n In aansiuiting met de gister afgeslageli n Russische aanvallen bij Rawdsjauy en Sawdyniki, drOfigen onze troeoen voort en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes