Het volk: christen werkmansblad

1996 0
29 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Januari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ns0ks6kj2x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yler-es-Twiiiîf^sie Jaar, - IV. 24 ■ ' . ...i ». » m Godsdiecsl - Huisgezla - EfgeBdoa Dossîerdag, 20 Jamiari (!)j i *"• Aile briefwisselingen vracht-frij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraatj 24, Leuven HET VOLK Men schrijft in : Op aile postkantoren aan 3 0 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» . Drie maanden fr. 2.50. Aankondlgingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. « Recliterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordeq _ geweigerd. 1 TELEFOON N° 137, Gent, werschijnf. G Esiaal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL ^ > Gelijkheid en Klassenstrijd. Socialist Royer heeft in de Kamer-îitting van verleden vrijdag volgens het Belmopt Verslag als volgt gesproken : M. ROYER. — Ik verzefc mij vooral tegen paragraaf 3 van artikel 22, bij hetwelk de iniddenafdeeling volgenden tekst voorstelt : « Evenwel, daar waar in de behoeften van t het kosteloos onderwijs wordt voorzien > door een voldoende getal kostelooze scho-jlen of klassen, kunnen betalende kinderen «worden opgenomen in de klassen of de ï scholen, bij voorkomend geval te bepalen ' door de gemeenteoverheid voor de gemeen-a tescholen, en door de besturen der aange-» nomen en der aanneembare scholen voor # deze scholen. » Dit komt hierop neer, dafc er kostelooze lagere scholen en betalende lagere scholen zullen zijn. En dat kan ik niet aannemen. Daar moeten geene afzonderlijke scholen zijn voor de kinderen der rijken. Het is van belang dat de lagere scholen, welke de werkman^kin-deren bijwonen, ten gevolge van de aanwe-zigheid onder hen van kinderen uit de be-goede burgerij, onder het toezicht staan van ouders die eenige ontwikkeling en ook vrijen tijd hebben. Maar, anderzijds is het ook van belang dat de kinderen uit de begoede burgerij in voeling komen met de volkskinderen. Met scholen voor armen en scholen voor rijken op te richten, prent men in den geest der kinderen uit de begoede burgerij, die ijdel-heid, die verwaandheid en verachting tegen-Dver den armen en vaak tegenover de werk-lieden, die tôt de hatelijkste gebreken be-hooren van de burgerij. Maar gij heeren der rechterzijde, gij wilt niet alleen de jeugd verdeelen door de kinderen der geloovigen af te scheiden van die der ongeloovigen ; gij wilt ze nog verdeJen door de arme van de rijke kinderen te scheiden ! Dat is in strijd met de vrijheid en met de broederlijkheid. Met al mijne krachten zal ik er tegen sternmen 1 * * * Tôt daar de rede — oi wat men zoo noemen wil — van citoyen Royer. Zijn onzinnig geraas van kinders te scheiden in geloovigen en ongeloovigen zullen we maar niet te zwaar opnemen : elkeen weet toch dat het de rood-blauwe verknoeicrs der schoolwetten ziin die de kinders der chris tene werklieden en klein-burgers om dezer godsdienstige overtui-ging versclioppen met zulke moedwillige als domme papenvreterij bij het onderwijs in te voeren. Maar met zijne declamatie over koste-loosheid en niet-kosteloosheid van het onderwijs heeft M. Royer eene soort de-mokratie willen uitventen die al te goed aan kwakzalverswaar gelijkt. De wordende mensch heeft behoefte aan voedsel voor den geest en voedsel voor het lichaam. Natuurlijkerwijze moeten zijne ouders hem dat bezorgen. De ticschaafde samenleving heeft als plicht geleerd daarin te helpen voorzien waar 3e ouders niet over voldoende middels beschikken. De weldadigheid, die voor niemand îene beschaming mag zijn en voor ieder-ien plicht moet wezen, voorziet in de Baitenlandsche Politiek ZWEEDSCHE ZEEMACHT. Aan de Zweedsche Kamers zijn ont-iverpen onderworpen om eene kustvloot ie bouwen. Van 1915 tôt 1919 zoudendriepantser-' ;chepen, drie onderzeeërs en twee tor-pedojagers gebouwd wordten. De kosten zijn geraamd op zeven tôt icht millioen kronen 's jaars. MÏNÏSTERIEELE KRISIS ÎW PORTUGAL. M. Alfonso Costa, voorzitter van het portugeesch ministerie, heeft dezes ont-slag bij den voorzitter der repubiiek inge-diend, ten gevolge eener zeer woelige zitting van "het Kongres (Senaat en Kamer vereenigd), waar eene betwisting tusschen Senaat en ministerie aan de Kamer onderworpen was. Na de vergadering hadden woelige betoogingen plaats. De republikeinen vochten onderling tegen elkander en moesten door de gewapende macht uit-eengedreven worden. Eene bom ontplofte in de menigte. Tien personen werden gekwetst, vijf nogal erg. TEGEN DEN ROQK. De besturen van veertig spoorwegen, die hun center te Chicago hebben, zijn samengekomen om plans te onderzoeken tôt het afweren van den rook der locomo-tieven uit de stad. Zij hebben onderling eene overeen-komst getroffen, om electrische beweeg-kracht op al de sporen aan te passen, zoo-dat geen stoomlocomotief nog nader dan lien mijlen bii de stad zou komen. lichamelijke voeding der onvermogenden. , De kostelooze school bezorgt het geeste-lijk voedsel aan de kinders der onvermogenden.Dat wordt gedaan ten koste van 't al-gemeen omdat het algemeen er belang bij heeft dat geen lichaam noch geest on-gevoed blijve. Het weegt dus op elkeen ; maar elkeen draagt, zoo niet volkomen gaarne, dan toch met verstandige gewil- ; ligheid dien last, omdat het voor 't algemeen welzijn is. Doch waarom moet die last voor elkeen verzwaard worden ten bate dergenen die 1 hem voor hun eigen kroost persoonlijk dragen kunnen? Waar blijft het onder-scheid van den standsplicht als de ver-mogende genieten mag van hetgene door elkeen gedragen wordt voor den onver-mogende'? En waar blijft M. Royer's ' princiep van klassenstrijd — hij die so- < cialist is — als iedereen, zoo armen als : rijken, mede zou moeten betalen voor het onderwijs van de kinderen der rijken? Als de heeren der soort Royer zoo voor de gelijkheid in 't schoolwezen zijn, waar- J om zenden zij hunne eigene kinders niet naar de kostelooze school? Wie is er, van de linkerzijde der Kamer, die dat doet? ; Voor ons moeten ze 't niet doen : logiek 1 demokratisch eischen wij volledig kosteloos onderwijs voor de kinders wier ouders ,niet betalen kunnen, omdat zij op onder-wijs zoo wel recht hebben als de kinders der bemiddelden ; maar wij eischen tevens dat degenen die 't kunnen, het onderwijs . hunner kinderen betalen. Dit is hun plicht, gelijk de kosteloosheid voor de onvermogenden een recht is. ] En wat betreft de kinders daardoor van elkander te scheiden, dit is kwakzalvers- 1 bluf en niets meer. "Welke werkman of • kleinburger zou willen dat zijn kind dage- 1 lijks gepijnigd worde door het voortdu- ■ rend zicht der betere kleedij, der fijner : snoeperij, der sierlijker klasbenoodigheden van het rijkemanskind naast hem ? Is 't die < noodelooze en verbitterende kwelling, ] welke de heeren Royer en konsoorten 1 voor het werkmanskind zouden willen? Wie over kapitaal beschikt, het weze arbeidskracht of geld, moet er zijne na-tuurlijke plicliten mede vervullen, en de eerste dier plichten is voor den vader, er zijn kind lichamelijk en geestelijk meê te voeden. Die meer dan 't noodige hebben, moeten van hun « meer » bijdragen voor hen die te weinig hebben. Daarop is 't betalend onderwijs naast het kosteloos onderwijs gesteund. Het kostelooze zoowel als het betalend onderwijs weze zoo volledig mogelijk, — voor beide is hier overigens alleen spraak van lager onderwijs ; — maar wij heeten het averechtsche demokratie, te eischen dat aan den bemiddelde kosteloos gegeven worde wat hij betalen kan en uit natuur-lijk plichtbesef betalen moet. VAN ALLES WAT. PENSÏOEN DER SPOORWEGWERK-LIEDEN. — Een zeer belangrijk besluit werd genomen door den minister van spoorwegen.Ingevolge der huidige standregelen der werkliedenkas, wordt een pensioen, dat de 180 fr. niet bereikt, tôt dat cijfer gebracht, tenzij wanneer het dagloon slechts één frank bedraagt ; alsdan wordt het pensioen bere-kend op het derde van dit loon. Het huidig besluit van den minister van spoorwegen, en dat van terugwerkende kracht zal hebben tôt 1 Januari 1912 brengt de votgende veranderingen in bovenge-melde bepalingen : Wanneer een pensioen de 300 fr. niet bereikt, wordt het gebracht op de helft van het loon, zonder evenwel de som van 300 fr. te mogen overtreffen. Bijgevolg zullen eerlang al de pensioenen die geene 300 fr. bedragen herzien worden. Zullen eene lijfrent kunnen bekomen : Ie De werklieden die ininstens tien jaren in aanmerking komende dienst tellen ; 2e De werklieden die hun werk niet kunnen voortzetten ten gevolge van gebrekke-lijkheden ; 3 e De werklieden die den ouderdom van 70 jaren bereikt hebben ; 4e De werklieden die, 65 jaar oud zijnde, vragen om op pensoien gesteld te worden. Het pensioen van egnen werkman, tenge-volge van een dienstongeval op'pensioen gesteld, zal gelijk staan aan het verschil tusschen het laatste salaris van den agent, en het loon dat hij nog buiten het spoorwegbe-heer kan verdienen. Wanneer er algeheele werkonbekwaam-heid bestaat en dat de agent, om te kunnen bestaan, zijnen toevlucht moet nomen tt>t vreemde zorgen, zal zijn pensioen worden vermeerderd met 20 0/0 van het hoogste salaris EEN BOEK OVER M. BEERNAERT. — De heer Félix Hecq, gewezen bestuur-ier van het Journal de Bruxelles, heeft ;ic.h voorgenomen een boek te schrijven Jver wijlen August Beernaert, waarinhet even zal geschtetst worden van den staatsman in al de uitingen zijner bedrij-v'igheid.De familie Beernaert heeft dan ook al ïe bescheiden en oorkonden die hij bezat, ;er beschikking van den heer Hecq gesteld. Onder deze papieren bevinden zich neer dan 200 brieven van Leopold II, lie veel belang aanbieden voor de ge-ichiedenis van België en van Kongoland. OP HET BELGISCH SPOORWEGNET. — De minister van oorlog heeft besloten îen ver of te verleenen aan de spoorweg-ïverklieden, die onder de wapens zijn. Die nilicianen zullen hunnen dienst aan den jzerenweg moeten hernemen ; ze zullen le zieke werklieden vervangen tôt de mtreddering op den spoorweg een einde ;enomen heeft. De maatregel zal onmid-iellijk genomen worden volgens de ver-;ischt.cn, en op aanvraag der dienstbe-ituurders van den spoorweg^ WINSTGEVENDE HANDEL. — In 4anerika is eene handelsmaatschappij ge-sticht, met het velgende doel : « Wij gaan katten kweeken, er een nillioen aankoopen : iedere kat zal 12 ongskens per jaar voortbrengen. De witte tattenvellen kosten fr. 0,55, de zwarte ï. 3,75, de middelmatige prijs zal fr. 1,55 îijn. » We zullen dus jaarlijks twee millioen iattenvellen en eene dagelijlcsche bruto nkomst van 50.000 frank hebben. » Een man kan 50 katten hun vel afdoen roor 10 fr. en er zullen 1000 man noodig sijn om de onderneming te doen draaien. Er zal ons dus eene winst van 40.000 frank Der dag overblijven. » Doch, hoe de katten voeden? Nevens len kattenkweek houden we eene ratten-jweekerij. De ratten brengen vier maal iieer voort dan de katten. » We zullen dus dagelijks twee ratten îebben voor elke kat, hetgeen voldoende s. » Doch, hoe de ratten in 't leven gehou-len? Heel simpel, de ratten zullen de lij-cen der katten opeten. Een vierde eener vat is genoeg per rat. Zoo zal 't zaakje zeer goed draaien. De catten zullen de ratten opeten, de ratten mllen de katten opeten en er zal over-Dlijven : vellen en geld. Niet waar dat de Amerikanen flinke 7.ii ri 9 i ivin i bi ■■■■ ■ BÏÏRQERLIJK EERETEEEEN. Bij koninldijk besluit is aan denagenoemdcn liet burgerlijk eereteeken verleend, tôt beloo-ning der diensten die zij bewezen hebben, ge-durende : I. — Buim vijf en dertig jaar. — Het kruis der 1° klasse, aan : Mevrouwen Beirnaert (M), overste van het burgerlijk godshuis te Waesmunster ; Claer-hout (M), kloosterzuster aan het godshuis te Clercken ; Deblock (M.), kloosterzuster aan het godshuis-gasthuis te Thielt ; Degryse (M.), overste der zusters-verpleegsters van het Onze-Lieve-Vrouwengasthuis ; Desmal-dryl (S.-L.), zuster-verpleegster van het Sint-Jansgasthuis ; Hendryckx (M.), zuster-ver-pleegster aan het Sint-Jarisgasthuis, Lema hieu (P.) zuster-vei^pleegster aan het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis, aile vier te Ieperen ; Willems (A.), zuster-verpleegster aan het godshuis te Sinay. Heeren : Debbaudt (A.), secretaris der bur-gerlijke godshuizen te Cruybeke ; Dyckmans (P.), eerstaanwezend geneesheer "aan de Staatsweldadigheidsschool te Moll ; Fol (J.), secretatis van het bureel van kerkmeesters van Sint Pieterskerk te Ieperen ; Joye (H.-M. -A.-J.), plaatsvervangend rechter in de recht-bank van eersten aanleg te Veurne ; Lemaire (L.), hoofdlilerk aan het parket der recht-bank van eersten aanleg te Gent ; Verwée (H.) griffier- der rechtbank van eersten aanleg te Dendefmonde ; Waelbroek-Bolin G, secretaris der burgerlijke godshuizen te Gent ; II. — Ruirn vijf en twintig jaar. — De médaillé Ie klasse, aan : Mevrouwen : Dejaeghere (M.), zuster-ver-pleegster aan het godshuis-gasthuis te Thielt; Schamp (S.), bestuurster van het burgerlijk godshuis te Denderwindeke ; Vercraemer (J.) zuster-verpleegster aan het godshuis teCou-ckelaere ; Heeren : Aerts (V.), lid van het weldadig-heidsbureel te Oeloghem ; Oaekaert (E.), be-àtuurlid van het Louisagasthuis te Nevele ; Cappelle (K.), voorzitter van den fabriek-raad der kerk te Westroosebeke ; De Cock (K.), geneasheer van het weldadigheidsbu-ceel te Sint-Mcolaas ; De Gandt (G.), voorzitter van het weldadigheidsbureel te Else-;em ; De médaillé der 2 e klasse, aan : Heeren: Galens (E.), bode aa.n het beroeps-hof te Gent ; Van den Steene, (L.), voorzit-ber van het weldadigheidsbureel te Impe. De médaillé der 3 e klasse, aan : Mevrouwen : Boydens-Demey (L.), vroed-vrouw van het weldadigheidsbureel te Oost-jnde ; Décru (O.), vroedvrouw verbonden ian het weldadigheidsbureel te Hooglede ; lassel (E.), bode van het weldadigheidsbureel te lepereu. <- < j, Arbeidersbeweging. OVERDREVEN EISCHEN. Sedert meer dan een jaar geleden heeft het bestuur van het tusschengemeentelijk Werkloozenfonds dat te Gent zijne zittingen houdt, zijne statuten herzien. Wat bij ondervinding gebleken was slecht en schadelijk te zijn is uit de nieuwe statuten weggelaten en het noodige dat in 't vorige règlement ontbrak is er nu bijge-voegd.Sien weet dat het tusschengemeentelijk werkloozenfonds gelast is met zekeren onderstand te bezorgen aan de werklieden die door onwrijwillige werkloosheid getroffen worden. Volgens de nieuwe statuten wordt er onderstand gegeven ; ten eerste : wanneer de getroffene personen lid zijn van eene wel-ingerichte beroepsvereeniging, die in haren schoot ook de verzekering tegen werkloosheid ingericht heeft. Ten tweede wanneer het kan bewezen worden, dat die leden ook door hunne vereeniging betaald worden. Deze beslissing werd genomen om zooveel mogelijk aile bedrog te beletten, want de ondervinding heeft bewezen, dat lieden, niet aangesloten bij eene beroepsorganisatie en stortende voor eigen rekening, het werkloozenfonds eenen fermen tand konden trekken. Het tusschengemeentelijk werkloozenfonds werd aanzien als een melkkoeitje en de goocheltoeren die men uitrichtte om er den bijleg van te genieten waren ongelooflijk. Wij moeten de feiten durven zeggen zoo-als zij zijn, welnu bij menige spaarder voor eigen rekening stond de plantrekkerij aan 't orde van den dag en het bestuur van het werkloozenfonds kon er de noodige kontrool niet over uitoefenen. Er is ten andere nog eene reden waarom wij de beslissing van het werkloozenfonds redelijk en rechtvaardig mogen noemen. Voor ons is het overbodig dat de stad gel-delijk tusschenkomt voor personen die op eigen naam ergens gaan sparen, 't zij in eene spaarmaarschappij ofwel op de post. Deze menschen doen hoegenaamd geene opoffe-ring of nemen geene verbintenis van solidari-teit tegenover den medemensch, of beter ge-zegd, den werkgezel die meer dan zij getroft'en worde.nliunne le us is ailes voor het eigen ik en dat de anderen hu n plan trekken. Bij de zelfbewuste werklieden, aangesloten bij onze beroepsvereenigingen, wordt echter de solidariteit in hooge eere gehouden. 't Is het schoone en 't edele onzer vereenigingen. Tegenover de baatzuchtige leus der spaar-ders op eigen naam, stellen zij de hunne, allen voor iederenieder voor allen. Deze werklieden storten regelmatig hunne bijdragen ; wel is waar verzekeren zij zich daardoor tegen de rampen die hun kunnen treffen,doch zij ma-ken geen aanspraak meer opde gestorte bijdragen. Zij verbinden zich zoo zij in lange tijd door geen geval van werkloosheid getroffen worden, hunne gestorte bijdragen op te ofïeren tôt steun hunner medemenschen die meer geteisterd worden dan zij. Ziedaar een stelsel van naastenliefde dat aanmoediging verdient. De meerderheid der bevoegde kommissie van den gentschen Gemeenteraad die haar oordeel over de nieuwe statuten van het tusschengemeentelijk Werkloozenfonds moest uitbrengen, heeft er ook zoo over geoordeeld en om tevens zooveel mogelijk de karotten-trekkerij te voorkomen, heeft zij zich aangesloten bij de statuten door 't bestuur van hoogergenoemd fonds opgemaakt. 't Zijn nu de leden van den Gemeenteraad die in Algemeene Vergadering het laatste woord moeten zeggen. , De mannen van zekere spaarkas onlangs gesticht zitten met de poepers op, want wanneer het besluit der commissie bekrachtigd wordt, heeft die spaarkas met haar stelsel van elk voor zichzelf geen recht op den bijleg van het fonds. Daarom hebben zij het noodig geoordeeld, een papierken te verspreidén, waarin zij onze moderne vakvereenigingen op kinderachtige wijze aanvallen en de hoop durven uitdruk-ken, dat de meerderheid van den Gemeenteraad zich bij de liberalen zullen aansluiten om hunne inrichting te redden. Die mannen zijn kostelijk. zij stichteïi een soort spaarkasje onder de leus elk voor zijn eigen, maar zouden toch niet vies zijn van den belastingbetaler. Aan 't hoofd van dat spaarkasje hebben zich een tweetal liberale fabrikanten gesteld die voor doel hebben, ten eerste ; klan-ten te winnen voor de broodfabriek- in wier schoot het spaarkasje is ingericht en waar-van de twee heeren fabrikanten de voor-naamste actionnarissen zijn; ten tweede ; de degelijke organisatie der werklieden te verzwakken. Daar bij volgen zijn een stelsel dat de deur open laat tôt het grofste bedrog en de meerderheid van den gemeenteraad zou hun moeten redden ! Wij weten uit goede bron dat zekere ge-meenteraadsleden zouden geneigd zijn, de maatschappij in kwestie van de toelage te laten genieten, op voorwaarde, dat deze zich beroepsgewijze inricht en de bijdragen der leden gebruijjen tôt steun yan al deze die getroffen worden. Deze raadsleden willen dus de toegevendheid tôt het uiterste drijven. Doch die heeren zijn nog niet tevreden. De gemeenteraadsleden zouden juist moeten doen wat hun bevalt. In die omstandigheden denken wij dat hunne hoop die zij uitgedrukt hebben van ver-duivelsche slechte kwaliteit is en zij daarom wel zouden lcunnen teleurgeste worden. Bij de eerste gelegenheid komen wij terug op de leugenachtige aanvallen dat het briefje tegen de werkersorganisatiën bevat. ALBERT WEYMEERSCH, Secretaris der VlasbeiverJcersvereeniging. von Gdni, CONGRES DER TRAMBEDIENDEN. Verleden zondag werd te Brussel het jaarlijks Congres der Trambedienden gehouden in 't lokaal sder Locquengheinstr houden in 't lokaal der Locquenghien-striât * Het werd om 2 % ure geopend door Jan Derycke, propagandist te Brussel. Drijhonderdtrambedienden-afgevaardig Drij honderd trambediendenafgevaar-digden uit de verschillige provintien, waren tegenwoordig, waaronder mannen van Brussel, Antwerpen, Rumpst en Merxem met hunne vlaggen, Thurnhout, Leuven, Heyst-op-den-Berg, Brugge, Dix-muide, Enghien, Grimbergen, enz. De Voorzitter wenschte de talrijke af-gevaardïgden welkom en drukte de hoop uit dat de vergadering goede vruchten zou afwerpen. De algemeene sekretaris, Herman Loos, gaf verslag over de laatste algemeene vergadering te Rumpst gehouden.Het tweede punt was het verslag over de verschillige afdeelingen. Een vriend van Merxem meldde dat zij 196 leden tellen en de Vereeniging een machtigen stap is vooruitgegaan in 't laatste jaar. Heyst-op-den-Berg heeft 116 leden en heeft een opslag bekomen van 50 cent, alsook 5 % in 't algemeen op de winsteu voor de levensduurte. Voor 't vakblad wordt overcengekomeii de pakken naar de afdeelingen te sturen. Over West-Vlaanderen wordt een kort verslag gegeven over de vier bestaando Maarschappijen en de bekomen uitslagen. De verbeteringen zijn reeds tastbaar, doch eene gevoelige tegenwerking is te bespeuren vanwege de hoogere besturen, die niet willen gedoogen dat de verbeteringen door de Vereenigingen werden be-werkt.Rumpst vroeg meer progagnada te maken door 't beleggen van openbara meetingen. Turnhout wees ook op de groote tegenwerking der hoogere besturen en wenschte meer algemeene werking der Centrale om den slechten toestand aan het publielî kenbaar te maken. Zij tellen 240 leden.- De vereeniging van Leuven is onlangs gesticht voor de electriek-mannen en allen zijn aangesloten. Zij winnen 88 fr; ter maand en wenschen natuurlijk grooteï loon, ook meer verlofdagen en den zondag ten minste eenige uren vrij. Zij hopen te gelukken, bijzonder voor de loon-kwestie en wenschen dat overal eene harde propaganda op touw gezet worde, ten einde het publiek voor de trambedienden te winnen. De afgevaardigden van Soignies en Enghien bestatigden dat er overal eene groote onverschilligheid bestaat onder de trambedienden en ook bij hen. De mannen zijn niet eens genoeg. Zij hebben toch ook reeds verbeteringen bekomen en de over-< uren kunnen doen betalen aan het rollend personeel. Eerw. heer Van den Heuvel, van Brussel, bracht hulde aan de slaehtofîers om 't vereenigingsrecht, drong aan op vaste benoeming, instellen van Zieken- en Pensioenkas en verhoopte de vervulling van 't gansch programma voornameiijk van de Nationale Maatschappij. Dit krachtig woord lokte krachtige toejuichingen uit. Een ontwerp van brief aan de wetgevers werd algemeen goedgekeurd. De sekretaris deelde vervolgens meâ het onderhoud met een hooggeplaatst persoon der Nationale Maatschappij, waaruit op veel verbetering mag gehoopt worden, en in de eerste plaats het loon van minstens 3 fr. daags. 't Laatste punt werd tôt later ver-schoven. Er kan dan eene buitengewone vergadering worden gehouden, om dan ook een woordje meer te weten over wat van de Nationale Maatschappij mag ver-wacht worden. In dien geest van hoop en betrouwen werd de zitting geheven. Nog eens is het bewezen dat de christene Vereeniging niets onverlet laat, om den toestand van gelijk welke bedienden te verbeteren, en voet bij stek houdt tôt als die verbeteringen zijn toegepast. Eere aan de Christene Vakbeweging en leve de Centrale der Trambedienden. E. A. TELEGRAM-BERICHTEN. Te Londen is de uitsluiting der bouw-vakken in voile toepassing ; men weet het nog niet met zekerheid maar er wordt gerekend dat er 150.000 werklieden zullen door getroffen worden. Te Noorwegen dreigt weeral een loch-out. Te Droutheim is er staking in eene zagerij en twee andere fabrieken. De werklieden willen niet wer-ken met onvereenigden. De patroons hebben de tusschenkomst der regeering ge-vraagd. Deze heeft aangenomen. Is er voor 8 Februari geene oplossing, dan 1 wordt de uitsluiting over gansch No or-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes