Het volk: christen werkmansblad

1217695 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 April. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 24 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3x83j3b69f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ïijfen-Twmiipte Jaar. — N. 104 ■ i - _ . - Goésdisnst — Hnisgszln — Elyendom Donfeia» 1S April ! 915 Allé briefwisaelmgen vracht-vrij te zen den &&n Aug. Van Ioeghem, uitgever voor cfe naam.1. ïnaatsch. « Drukterij K®fc Volk», Mcersteeg, n° 18, Gent» Bureel voor West-VI aidèrent Gaston Bossuyt, Recol&'i.ten-straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft In t Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Yoorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden cpwpipiprd. TELE~FOON N® 137, Gent. Vergchijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Centiemen liet nummer t OuberedeHeerâe Vrees, Eene der ergste kwalen waarvan ons Tand door den oorlog te lijden heeît, is de werkloosheid. De arbeiders in vak- of grootbedrijf loopen zonder werk omdat de patroons geen bestellingen krijgen. Stielmanncn en nijvcraars hebben geen bestellingen omdat bijzonderen, inrich-tingen en besturen niet durven laten werken, — ten minste is dit gebrek aan durf eene der grootste oorzaken, zoonict de grootste, waarom er niet gewerkt wordt. En op welke vrees is dat gebrek aan durf dan toch gesteund? Wel, spreek ©nverschillig wie aan, die eou kunnen laten werken, en vraag hem waarom hij liet niet doet : g'hebt negen kansen op tien, voor antwoord te krijgen, dat het al te gewaagd zou zijn nu iets te laten vervaardigen of tôt voltooiing bren-gen, dat door eene gebeurlijke beschieting van de stad of van een deel der stad zou kunnen vernietigd worden. Naast de moeilijlcheid van het kre-diet, — welke moeilijkheid nochtans grootendeels kan overwonnen worden, als men de zaak maar verstandig en krachtig aandurft, — is die onberede-neerde vrees denkelijk wel de grootste reden waarom aile ondernemingsgeest wordt gesmacht in deze tijden, waarop die geest er meer noodig is dan hij er ©oit kan geweest zijn. Ja, wij aarzelen niet die vrees onbe-redeneerd te noemen : Immers, wat weet gij ervan of ooit eene beschieting onze stad zal komen treffen? En als Gent nu eens tijdelijk in de gevechtslinie zou komen, wie kan zeggen wat en hoe-veel er van de stad zal getroffen worden ? Zelfs bij veronderstelling van eene gebeurlijke beschieting, hebt ge 9.999 kansen op 10.000 dat lietgeen gij thans zoudt laten vervaardigen of voltooien, ongeschonden of nauwelijks geraakt blijft. En voor dat gansch onzelcer leed, omwille van die onberedeneerde vrees voor later, doet men eene zeer gegronde vrees voor een gansch zeker leeci op heden zwijgen I 't Is hoegenaamd niet zeker dat Gent eene beschieting zal hebben ; 't Is dus nog min zeker dat een bepaald gebouw of voorwerp door eene nietwaar-schijnlijke beschieting zal getroffen worden;Maar het is volslagen zeker dat er nu gebrek aan werk is ; Het brandt elkeen de oogen uit, dat een geheel voile, burgers en werklieden, zeer erg te lijden hebben onder dat gebrek aan werk. En dit gansch zekere lijden in den te-genwoordigen tijd laat men van dag tôt dag verergeren uit onberedeneerde vrees voor een volslagen onzelcer gevaar in onbepaald lateren tijd I 't Zou bespottelijk zijn, indien het niet zoo diep bectroevend ware voor alwien het lijden van burgers en werklieden ter liarte gaat en die met helderen blik inziet hoe dat lijden toch grootendeels zou kunnen verholpen worden. Nu, bij gebrek aan winstgevend werk, moeten de werklieden van aalmoezen leven, bitter en lcarig en in vemedering leven met vrouw en kinderen. En de stieldoende burger, zonder werk en zonder inkomen, mag al zwaardere lasten betalen om die aalmoezen aan de nood-lijdende wcrkersgezinnen te kunnen ver-strekken,Daat staat het lcwaad, door de hier besprolcen onberedeneerde vrees verwekt, ons ineens duidelijlc voor oogen : de burger tôt uitputting overlast en de werkman met de vernederende aalmoes onvoldoende gevoed. Dat is het bescha-mende beeld dat door die onberedeneerde vrees van ons volk is gemaakt. Wie zulks met hart en geest aan-sc-houwt, kan niet anders dan terug-keeren van eene vrees, welke slcclits uit vcronderstellende berekening op latere en niet waarschijnlijke gebeurlijkheid gesproten is. Die vrees is niet meer ge-groiul dan deze van den zenuwlijder, die in huis niet durit blijven uit vrees dat liet dak op hem zou kunnen neerstorten, en op straat niet durft komen uit vrees dat eene afgewaaide dakpan of misschien zelfs een maansteen op zijn hoofd zou kunnen vallcn, en dus, niet wetende wat te doen, voor gansch zijn leven een be-sluitelooze sukkelaar en voor de maat-schappij een schadelijlce lastpost blijft. Wij, Cliristene burgers, wij moeten weten wat te doen. Als burgers eener thans lijdende natie, moeten wij aile krachten inspannen om het lijden dezer nalie te verzachten. Als Christenen, moeten wij betronwen hebben in de Goddelijkc Voorzienigheid, die loon naar .werken, behoudenis naar verdienste geeft en de werkelooshcid met verkwijnende ©nvruchtbaarheid rechtmatig straft. Houden wij bovenstaande redeneering alom voor, rondom ons en boven ons. Verwijderen en bestrijden wij de onberedeneerde vrees die het leed van ons volk bestendigt. Betrachten wij uit aile kracht te laten werken en te doen werken. Zoo zullen we, door blijk van wils-lcracht en gezonde opvatting der toe-standen, bijdragen om ons volk voor stoffelijken en ook voor zedelijken onder- fianff tf> vriiwnrpn. (Dp Rnrriprii \ Bclgisclie vluchtelingen ia Hollaod. De firma Hudig en Pieters, te Rotterdam, deelt meê, dat het in het voornemen ligt, hoofdzakelijk met Belgische vluchtelingen, binnen kort van Rotterdam uit op Tilbury te gaan varen, zij het dan ook niet in geregelden dienst. * * * Blijlcens de uitkomst eener ambtelijke telling, waren er in 't begin dezer maand nog ruim 20.000 Belgische vluchtelingen in de provincie Noord-Brabant aanwezig, hierbij niet meêgeteld de bevolking van het Udensche kamp. De verhouding van bemiddelden tôt onbemiddelden is als 3 tôt 2. Bergen-op-Zoom telt nog 3500 vluchtelingen; Breda 3000; Eindhoven 575; Ginneken 500; 's Hertogenbosch 684; Rosendaal 2000; Tilburg 1500. BINNENLAMD ANTWERPEN ANTWERPEN. — Rijwieldief ontdekt. — Zondag, in den voormiddag, werd uit den gang van een huis der Nationale straat een rijwiel gestolen, toehoorende aan M. L. Augustus, wonende Lange Veldstraat, 8. Het toeval wilde, dat een vriend van den bestolene het rijwiel zag staan voor de deur van eene herberg in de Offerandestraat, en daar dit hem ver-wonderde gaf hij er zijnen vriend kennis van. Deze was gelukkig dit te vernemen en dadelijk werd de policie van het feit ingelicht. De policie begaf zich dadelijk tel plaats, maar intusschentijd was reeds het gestolen rijwiel geheel veranderd, Beide wielen werden slechts terugge-vonden, terwijl de kader reeds eene andere bestemming gekregen had. De policie, dank aan haar onderzoek kwam te weten dat de herbergier he1 rijwiel gekocht had van een zelceren X bijgenaamd de Vlooi, welke nu ieveric wordt opgezocht. BRADANT BRUSSEL. — Het huis van de ech-telingen Mignotet, te S. Joost-ten-Noode: die afwezig zijn, is door inbrekers bezochl en leeggeplunderd. Wat er gestolen i; kan men voor hunne terugkomst niel weten. — Ook het huis van M. Stobbaert. Brugmannlaan, is gedeeltelijk leegge-stolen. Bij het gestolene is veel porcelein Visch. — Gedurende de maand Maarl werden ter markt gebracht 5368 kilc visch, opbrengende de som van 117.21C frank. Nationale Handelaarsvereeniging. —• Wij spraken reeds herhaaldelijk van hel stichten van eene handelaarsvereeniging die te Brussel in vormtng was. Zij heeft thans voor goed haar bestaan ingewijd onder den naam : Association Nationale des Commerçants en heeft als voorzitter van het voorloopig bureel aangesteld M. L. Lathouwers, koopman en gemeenteraadslid, Secretariaat, 44ra, Kunstlaan, Brussel. ANDERLECHT. — Veemarkt. — Groot vee : 29 Maart 1915 : 1312 stuks. — 1 April 1914 : 2180 stuks. —■ Varkens : 30 Maart 1915 : 673 stuks. 31 Maart 1914 : 3520 stuks. — Kalveren : 31 Maart 1915,1001 stuks. 3 April 1914,1070 stuks. LUXEMBURG Treurig weerzien. —■ Luitenant Van Cleven, van het 10® linie, die vôôr den oorlog Aarlen bewoonde, werd te Namen krijgsgevangen genomen en naar Maagde-burg en vervolgens naar Burg gezonden Nu eenigen tijd geleden werd zijne vrouw ziek en de luitenant vroeg eenige dagen verlof. Dit verlof werd hem toegestaan, Toen hij te Aarlen was, verergerde de toestand der vrouw zoodanig, dat zi; stierf op den dag dat hij weer moest ver-trekken. Hij bekwam een paar dagen verlenging, en zoodra de begrafenis ge-daan was, is de officier, getrouw aan zijn eerewoord, naar de gevangenscliap terug-gekeerd.WEST-VLÂA NDEREN AVELGHEM. — Bij Léo Hollemaert, ijzerwegbediende, heeft men een schaap en twee konijnen gestolen. Het schaap en de konijnen werden dood gevonden dicht de woning van den genaamden Vryghen, te Autryve. KORTRIJK. — Zondagnacht werden er ten nadeele van Adolf JJelbeke, land- bouwer, Beekstraat, 24, van 800 tôt 1000 kilos aardappelen uit den keldei gestolen. Broodrantsoen. — De verleden weeli liepen alhier geruchten in omloop als zou het broodrantsoen verminderd worden. Uit genomen inlichtingen blijkt dat dit slechts ongegronde vertelsels zijn en daar hoegenaamd geen sprake van is, LAUWE. — Dieven donderdagnachl op ronde zijnde hebben een bezoek gebracht bij Gallewaert, landbouwer, op den Kloosterhoek en hebben er al zijnc hennen gestolen, voor eene waarde van 100 frank. Zij hebben hunne reis voortgezet vrij-dagnacht bij Nuyttens, aan den Herthoei en robberden daar 35 hennen. OOST-VLAANDEREN AELTER. — Hier te Aelter zullen de stieldoende menschen in 't kort genood-zaalct zijn al wat zij verkoopen op hunne boeken te schrijven bij gebrek aan nickel Alleman spaart zijn metalen geld en loopl te koop met papier. Verleden week verkocht een baklcei op eenen voormiddag 45 brooden er ontving daarvoor 41 briefjes in betaling — 4 koopers slechts kwamen met gepast< munt. Koopt iemand een glas bier, de herber gier krijgt een mark — een tweede gla: bier, een ander briefje, enz. Die menscher zouden moeten verstaan dat zij verkeerc handelen en een toestand scheppen di< steeds moeilijker en moeilijlcer wordt AUDENAERDE. — Huwelijk. — Dins dag is hier in S' Walburgiskerk het huwe lijk ingezegend van Mej. Bertha Raepsaet jongste dochter van M. Albert Raepsael zaliger en van Mevrouw geboren Thien pont, met M. Alfons Leyman, oogarts U Audenaerde. De broeder van den bruide gom, E. H. Leyman, onderpastoor vai Ste Anna, te Gent, officieerde. Gezien de omstandigheden heeft d< plechtigheid zonder vertoon plaats gehad Het Volk biedt aan de achtbare familiëi zijne warmste gelukwenschen. GENTBRUGGE. — Dinsdagnamiddag ' rond 5% ure, is uit het water der Schelde rechtover de spiegelfabriek, het lijk op getrokken eener jonge vrouw, 20 to 25 jaar oud schijnende. ST AMANDSBERG. - Dieven goed ge Jmipt. — In den nachfc van 6 tôt 7 deze werd er bij middel van braak en ten nadeeli van de groote wass<therij Seraphien De Vijl der, Gentstraat, alluer, voor een 1500ta frank waschgoed gestolen, dat ailes be ■ hoorde aan aanzienlijke familiën der sta( Gent en omliggende, en bijna aile stukkei waren geteekend. Dinsdag is M. De Keuke laere, policiekommissaris te St-Amandsberg er in gelukt al het goed terug te vinden ii twee versehillende huizen der Lourdes straat te Gent. Dinsdagnamiddag ging M. De Kenkelaer vergezeld van den heer adjunkt Priem, de 8e wijk, overtot verscheidenehuiszoekingei in genoemde straat en bij Demuel, n° 18 en bij Byl, n° 48, werd het waschgoed dat goed verborgen zat, ontdekt. Paard ei kar waren noodig om het gestolene teruj naar het huis des eigenaars te brengen. jDemuel werd aangehouden en Byl, afwe | zig, wordt opgezocht. Op korten tijd werden er in de Gentstraa verscheidene dieften gepleegd ; de inwoner der straat zijn gelukkig dat de daders ge kend zijn en wenschten M. De Iîeukelaeri ; geluk over zijne goeâe vangst. Men is ool op het spoor cier daders van de kiekendieft< bij M. Bogaert gepleegd. — Amerikaansche kleederen toegslconien. -Maandag en dinsdag zijn hier 37 kisten toe gekomen van Amerika, allen kleederen be vattende. Onder deze kleedingstukken ziji benevens nieuwe, ook reeds gedragen klee deren. Het Plaatselijk Hulpkomiteit heeft d< verdeeling dier giften aan het Damenkomi . teit opgedragen. Gemoentsraad van Gent. Zitting van 12 April. De Gemeenteraad, 1. Heurt goed de rekeningen van dei Berg van Bermhertigheid over het dienst jaar 1914 te weten : de relcening der intrestkas, in ontvangstei op 870.600.47 fr., in uitgaven op 855.347.9] frank. Boni : 15.252.35 fr. de rekening der kostelooze kas : in ont vangsten op 129.567.64 fr.; in uitgaven oj 128.449.67 fr. Boni 1117.97 fr. 2. Kenrt goed de openbare toewijzinj gedaan aan den heer H. Èm. Oh. De Weerdt bouwkundige, van een huis met grond gelegen aan den hoek der Papegaai- en Gai-genbergstraten, met eene oppervlakte var 216.86 v. m. De veiiing geschiedt voor de som var 16.000 frank, met verplichting voor den aan-kooper van eenen nieuwen voorgevel op te trekken volgens de goedgekeurde aflijninj en ook van eenen nieuwenzijgeve ,waarvar het plan door het College dient goedgekeurc te worden, onmiddellijk op te bouwen. 3. Machtigt het college in gevolge hel gunstig besluit der Bestendige Deputatic aan de gemeente Grembergen (Dender-monde) een voorechot in stadsbiljetten te doen ten bel ope van 6000 fr. 4. D et uitspraak voor een aantal recla-matiën in zake van belastingen. 5. Keurt goed het procès verbaal van na zicht der gemeentekas opgemaakt. door der H- schepen van financiën den 10 April 1.1 6. Keurt goed de verpachting gedaan door de Commissie der Burgerlijke Godshui-zen, aan de thans bestaande prijs en voor-waarden, van het huis, n° 13, Begijnhof-plaate.7. Gelast het college rechterlijke gedin-gen in te spannen ten einde de betaling te bekomen van den huurprijs van twee huizen Jan Breydelstraat en van eenen stads- orfAn rl Mîftiirrr "Rnooîiw Bsrlcîit aan al fis Broawsrs van de Provincie OGsî-Vlaanfleren- Vrijdag 16 dezer, buitengewone ver-gadering in het lokaal Nouveau Grand Hôtel, Dierentuinlaan, om 2 ure stipt. BRIEVEN m KRIJGSGEYANGENEN. Bij P. Verheylezoon, 33, Savaenstraat, ; Gent, liggen de volgende brieven ter beschikking der belanghebbenden : ; — Van Emiel De Bruycker, 9e linie, ■ uit Soltau, voor zijne moeder, weduwe ' Isidoor De Bruycker; — Van Gyriel Lisabeth, kanonnier, uit So tau, voor zijne vrouw. 1 — Van Prosper Heintje, 10e inie, uit " Soltau, voor zijne meter. 1 — Van Petrus Ryckaert, kanonnier, uit Gustrow, voor zijn oom. ' — Van Maurice Tack, uit Erfurt, voor ' zijn vader Hendrik Tack. [ — Van Gesar Buyle, 3° linie, uit Han-^ nover, voor zijn vader Hendrik Buyle.. ! — Van Lucien Stockman, uit Gelle-' Lager, voor zijn neef Hubert Stockman. — Van G. Verhaege, uit Gelle-Lager, ' voor M. Debailly, fabrikant. 1 —■ Van Oscar Boelaert, 2e linie, uit ' Wahn, voor M. Remi Boelaert. UIT ©ESâT. HUWELIJK. — Gisteren. woensdag, is 1 in St Michielskerlc het huwelijk ingezegend van Mej. Elisabeth Verhaegen, dochter van ! den heer volksvertegenwoordiger en van • Mad. Verhaegen-Lammens, met M. Karel l Terlinden, hoogleeraar bij de Universiteit van Leuven, zoon van den heer procureur-generaal TerUnden bij het Verbrekeingshof. ' Aan de jonggehuwden en familie onzen ' eerbiedigen gelukwensch. " IN ENGELAND GESTORVEN. — Gister ^ had in St. Pauluskerk een lijkdienst p aats ter zielezaligheid van Gustaaf-Adolf Bekaert, " schoonzoon van onzen goeden vriend Emiel p Cambien, meesterknecht-wever, wonende J in de Kraaistraat, n. 49. Gustaaf was ge-" boren den 25 September 1880, binnenge-1 roepen bij de laatste klas en behoorende tôt " het 6e linieregiment, werd hij te Kessel-bij-1 Lier zeer erg gekwetst. Naar Engeland over-1 gevoerd werd hij verzorgd in het krijgshos-' pitaal van Harrogate, waar hij na twee > operatiën den 4 Maart laatstleden den geest 1 gaf. Door duizenden menschen werd de ' begrafenis bijgewoond. Aan de vrouw en kind en aan gansch de 3 familie van den braven sladsgenoot bieden r wij de verzekering onzer innige deelneming. 1 jPENSIOENEN. — De levensbewijzen voor > de burgerlijke pensioenen zullen den 15 dezer > maand van 9 ure 's morgens tôt 's middags, 1 in het Bureel van den Burgerlijken stand ' (Hoogpoort) afgeleverd worden, en de militaire pensioenen den 16 dezer. ^ Ten einde aan de personen, wier pensfoen meer dan 2000 frank bedraagt, nuttelooze ^ stappen te vermijden, zullen zij, in het zelfde 3 bureel, de gezegelde formuul kunnen be-" komen tegen teruggave van den prijs van ! den zegel (50 centiemen). c ZIELMIS. — Zondag aanstaande zielmis ; voor Medard De Wispelaere, om 11 ure, in de parochiale kerk van St. Jozef (Rabot) vanwege den Werkmanskring. ; «EIGENAARSBELANGEN. » — Verde-digingskomU-eil der r/elroffenen door oorlogs-[ schade. (Zie 4e bladzijde.) (336s) VEEMARKT VAN GENT VAN 14 APRIL. 1 Opstal Te koop Totaal. Zwijnen .... 403 — 403 Melkkoeien .. — 18 18 Ossen 21 175 196 Jonge ossen .. 37 193 230 Vette koeien.. 65 201 266 Stieren 12 134 146 "spom\ FOOTBALL. — Zondag aanstaande worden op het plein van de Ass. R. Ath. La Gantoise, Albectlaan, de volgende matchcn betwist voor het tornooi : Om 2 ure : F. C. Vriendschap, van-; S' Amandsbcrg tegen de Inter-Banken; • scheidsrcchtcr Cornelis. Om 4 uro : A. R. A. La Gantoise tegen Supporters Club Gantois; scheidsrechter ÊESHEÏÏÏELra SUÂTES. VERSCIIILLENDE REGIMENTEN. CARMANS Jozef, Gasthuis van Antwerpen, 5-10-14. r CHIEL Nikolaas, sold., Havingen, 25-8-14. Havingen. Gekwetst aan arm, knie én been. : CLAESSENS Ch., Brussel, Nieuwpoort, 4-11-14.CHENET Jules, Calais, 27-10-14. CROISIER Alfred, Berchem, Gasthuis der H. Maria. Vrijwillige stoker. DALLAS Victor, etappen-ambulancie, 30-8-14. Libramont, kogel in de borst DE BRAUWER Jan, Kales, 25-10-14. DECRECS Augustin, sold., Waton. In hel gevecht van Duffel. 2/4-10-14. N° 51275^ DEFOSSE Martin, sold., gasthuis van AnW werpen, 5-10-14. DE KONINCK, sold., krijgsgasthuis van Duinkerken, 24-10-14. DELGRANGE L., Nieuwpoort, 4-11-14. DEMARET, sold., veldslag aan den User* 5-11-14. N° 54858. DEPATJW Jooris, burgerlijke motocycL Zich op weg begevende per ijzerenweg naar Kales. Door onvoorzichtighc-id. DESMET Albert, gasthuia van Antweipen^ 5-10-1914. DROE8BEKE AIoïs, sold-, Veurne, 16-10* 1914. PRANQUE Prederik, sold., Antwerpen^ 3-10-1914, n° 46618. GERVAIS, sold., 3a comp. mitrailleuses# Hotchkiss. GOOSSENS Egide, gasthuis van Antwerpen| 5-10-1914. . GUILLAUME, korp., Keyem, 19-10-14^ 2° comp. mitraill. HESPEL Remi, sold., op verkenning, 26-9j 1914, 3° afdeeling van het leger, Stafj wielrijdersvereeniging. LAMBRECHT Jan, kamp van Munster^ 30-9-14, Munster, faiblesse ginile. ( LA ROCHE Jan-Baptist, gasthuis van Anb» werpen, 5-10-1914. LEBRUN Ferdinand, gasthuis van Anfci werpen, 5-10-1914. LECOCQ Julius, sold., Dannevoux, 7-9-14* Dannevoux. LE GRAND Gaston, Vaaat, Schaerbeek* n° 49452. LEQUEUX Karel, Dannevoux, 8-9* Dannevoux. LIESSENS Cyriel, gasthuis van Antwerpen^ 5-10-1914. MASSATÎT, Ie sold., In de gevechten van 10,13-9-14. Ie en 2° comp. mitraill. Hotcm kiss. MELON Alfred, korp., Manchester (Enge< land), 9-11-14, n° 59533. MOORKENS Fritz, gasthuis van Antweiy pen, 5-10-1914. NAVETTE, sold., 3e compagnie der mitrail< leurs Hotchkiss. NEYRINCK. NEUSER Willem-Lodewijk-Leo, 1° sold.^ Burgerlijk gasthuis van Lier, 15/17-9-14^ Gekwetst op verkenning in Tremeloo. OERNES Jan, Baden-Baden, 2-9-14. PEEREN Florent, Gasthuis van AntwerV pen, 5-10-1914. PEETERS Jan-Karel, Boom, 16-18-1887, Ga&thuis van Saint-Omer, 22-10-1914. OERNES Jan, Baden-Baden, 2-9-14. PEEREN Florent, Gasthuis van Antwerpen,1' 5-10-1914. ~ PEETERS Jan-Karel, Boom, 16-18-1887.. Gasthuis van Saint-Omer, 22-10-14. RAMACKERS Theodoor, sold., omstreeka 20 jaar, Kales, 31-10-14. . STUGER Eiigeen, sold., gasthuis van Antx werpen, 5-10-14. THUREAU Henri-Jooris, Sint-Wendel, 11* 9-14. Sint-Wendel, doodskramp. VAN ASSCHE J.-B., Kales, 24-10-14. VAN BUTSEL Alfred, sold., Beveren-Waes, Luik, Vottem, n° 58016. VANUGHE, sold., Kales, 27-10-14. VANRECHEM Gustaaf-Leo-Jan-Baptist, caval., 2, Wanneghem-Lede, Hellebrug, 21-8-14, n° 8138. VINK Alfons, 26 jaar oud. Rood-Kruis vaa Oostende, 11-9-14. WOUTERS Lodewiik, sold., 3/4, gasthuia van Rosendael, 27-10-14, n° 55043. GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND, tweede lijst. Prijs : 25 centiemen, ongeveeti 1200 namen. OflicieeleMefledeelînpn la Ytadercn en Frausch-Noordefl (Duitsche Melding.) BERLIJN, 13 April. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : De Franschen beweren 150 bommen op de zeestatie en de gieterij Brugge gewoy-pen te hebben. In werkelijklieid vielen 9 bommen in de omgeving van Oostende en, twee bij Brugge neder, zonder schade aan te richten. Wij bewierpen daarvoor heden-, nacht overvloedig de door Engelschen be*f zette oorden van Poperinge, Hazebrouclf en Kassel. Bij Berry-au-Bac drongen île Franschen 's nachts in een onzer loopgraven, maar werden er terug uitgeworpen. Een vijandelijke vliegeraanval ten Oosten van Reims mislukte. Noordoostelîjk Suipg pes werd weder naar ons geschoten met bedwelmende gasverspreidende ontploi? fingstuigen. } Tusschen Maas en Moesel zetten dt Franschen hunne aanvalswerkingen tege|f enkele stellingen heftig maar nuttelooi voort. Drie aanvallen 's voormiddag^ bij Maizery ten Oosten van Verdum stuitten met zwaxe verliezen onder oq| vuur. De aanvallen van 's middags en® 's avonds bij Marchéville, ZuidwesteUffl van Maizery, hadden hetzelfde verloojQ Een aanval van dezen morgen tegen hw front Maizery-Maxchéville werd met zwaïft verliezen voor den vijand afgeslagen. 1 In het Priesterwoud vonden dag œ nacht verbiterde gevechten plaats, waaâra bij wij langzaam terrein wonnen. Zuidelijk van Hartmannsweilerkoplw werd gisteravond een Fransche aanv^ i afgeslagen. *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie