Het volk: christen werkmansblad

1772 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm73b76/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aile bricfwisselingen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Vaa Zseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volt », ïleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bacbtca, Kortrijk. Bureel van Antvrerpen, Bra-bant en Limburg : Vikfcor Kuyl, Miaderbroederstiaat, 24, Leuven HET VOLK Rien schrijft In: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Dne maanden fr. 2.50. Aankondiglngen. Prijs volgens tarief. Yoorop te bètaJen. Itcciitcrlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFGON N° 137, GcnV Verschîjût G maaS per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTÏEMEN HET NUMMER 3 CENTÏEMEN MET BIJVOEGSEli OVERSTROOMINGEN EN WERKEN. In den Senaat riep M. Coppieters de Ôandacht in op de overstroomingen dezer laatste dagen en de noodige daartegen uit te voeren werken. "Volgens het Beknopt Verslag antwoord-de Minister Helleputte er op als volgt : Minister HELLEPUTTE. — Het orde-Voorstel van den heer Coppieters is eene Wezenlijke interpellatie geworden over al de vroegere gevallen en over de verbin-tenissen welke de Regeering thans of in de toekomst kan aangaan. De Senaat zal ge-lieven in te zien dat het mij niet mogelijk îs zoo maar op staandèn voet te antwoor-den.L. MERTENS. — Dinsdag stelde ik u eene vraag. Minister HELLEPUTTE. — Met ge-noegen antwoord ik er op. Wat de huidige over tr )omingen be-treft, dient aangemerkt dat zij zich niet alleen in België voordeden, maar ook in andere landen en tôt in Rusland toe. Ge-lukkig v/as de ramp ten onzent minder groot dan elders. Overdreven ware het te zeggen dat de Regeering zich niet van hare plicht heeft gekweten. De heer Coppieters zelf verstrekte het bewijs dat de Belgische Regeering in dezen zin haar plicht deed. Destijds was Gent dikwijls overstroomd. Dank zij de door den Staat uitgevoerde Werken, werd Gent sedert 45 jaar, niet meer overstroomd. Ik kan u zoo niet onmiddellijk al die Werken omstandig opgeven. Er bestaan ontwerpen tôt voorkoming der overstroomingen op verschillende punten des lands. Te Dendermonde nam ik zelî de plaats op. 't Ware stellig onjuist de aanmerking Van den heer Tibbaut in dezen zin uit te leggen dat een minister, in geval van ramp, niets beters k; n doen den zich ter plaatse te begeven. Hij kan natuurlijk niet ver-hopen dat zijne aanwezigheid volstaat om de gaten te stoppen en den vloed te strem-men.Maar hij moet zich persoonlijk reken-schap geven van den toestand, en daarom begaf ik mij dan ook ter plaatse. M. COULLIER. — Dat spreekt van zelf. Minister HELLEPUTTE. — Met vol-doening kon ik vaststellen, dat er geen menschenlevens te betreuren zijn en dat de schade niet zoo verschrikkelijk is als bij voorgaande overstroomingen. In dergelijke omstandigheden hoeft eerst en vooral in den dringendsten nood voorzien. Er kan getwist worden om uit te maken, wie de dijken moet onderhouden, doch thans komt het er vooral op aan te verhinderen dat de Schelde nog over de dijken sla. Daar heb ik het np aangelegd en bevelen gegeven om onverwijld de ge-slagen bressen te stoppen. Waarscliijnlijk wordt dit werk heden of morgen voltooid. Ik mocht vaststellen dat de oeverbewoners flink hun best gedaan hebben om hun have tegen overstrooming te beschutten. Voor het overige — mede wat de Maas betreft — verneme de heer Coppieters dat wij de werken zooveel doenlijk bespoe-digen. De commissie gelast met naastingen werd uitgebreid. Binnen kort worden aanbestedingen aangekondigd. Sommigen werpen ons voor de voeten, dat wij te veel bekommerd zijn om de Maas, stroomop-waarts...De sluizen boven Luikdienenherbouwd. Ik heb de aanbesteding tegengehouden, zoodra gezegd werd dat aile kredieten door die sluizen zouden opgeslorpt worden, en niets voor beneden Luik zou over-schicten. Het grootste gedeelte dier kredieten zal beneden Luik besteed worden. Euitenlandsche Politiek VOOR EN TEGEN 'T IERSCHE ZELFBESTUUR. In het engelsch Lagerhuis heeft M. Bo-nar Law de volgende motie van wan-trouwen in de regeering neergelegd : « Het Lagerhuis betreurt de weigering der regeering om de wijzigingen, die zij In het Home-Rule-ontwcrp voorstelt, nitgewerlct in te dienen, en is van oordeel, dat zulks moet geschieden, alvorens over de tweede lezing van het ontwerp gestemd wordt. » M. Law noemde den huidigen toestand gevaarlijker dan ooit te voren. Als er nog cen weg wordt gevonden om uit de moei-lijkheid te raken, dan zal dat, een door spreker niet voorziene uitkomst zijn. De oppositie heeft de deur niet overhaast en zonder noodzaak gesloten voor eenig ernstig gemeend voorstel der regeering. Zij zal dat ook niet doen, in de hoop. dat de vrede bewaard moge blijven. Omtrent de mogelijke oplossingen der moeilijkheden zegde M. Law : Indien de regeering hare voorstellen in het Home-Rule-ontwcrp inlàscht, het aldus gewijzig-de ontwerp aan het oordeel van het land onderwerpt en het land het bij volksstem-ming g'oedkeurl, dan zal het Hoogerhuis het wetsontwerp geen bezwaar meer in den weg leggen. M. Asquith herhaalde de voorstellen, die liij namens de regeering den 9 dezer heeft gedaan. De regeering zal daarvan geen haarbreed meer afwijken. Hij deed een beroep op het Lagerhuis om ze ernstig le overwegen voor men ze afwijst. De schik-king die de regeering voorstelt kan alleen de hoop op eene duurzameregelinglevenclig houden. Sii Edw. Carson betoogde dat de voorstellen der regeering in den vorm, dien ze ru hebben, niet waard zijn dat Ulster ze !n overweging neemt. M. Devlin (nationalist) te midden van tumult, verwijt aan sir Edw. Carson zelf vroeger paitijganger van IIome-Rule te zijn gewàest. Sir Edw. Carson:Dat is eene eerlooze leugen. Met tôt orde roeping bedreigd, veran-dert sir Edward zijn woorden als volgt : het is eene gewilde onwaarheid. Te midden van het gerucht zet M. Devlin «an zijne rede voort en noemt de houding van Ulster eene maskerade. Op dit oogenblik verlaat sir Edw. Carson de zaal zeggende ; Tk vcrlrek naar Uïslcr. De Unionisten juichen als razenden toe, maar het effekt was loch misïukt, aange-zien men van woensdagavond wist dat sir Edward ging vertreklcen. Met 345 stemmen tegen 252 heeft het Lagerhuis daarop de motie van afkeuring verworpen. Naar de Globe van gezaghebbende per-sonen verneemt, zijn bevelen uitgevaar-digd tôt in hechtenis neming van sir Edward Carson en andere leiders van Ulster. Ofïicieel wordt dit bericht tegenge-sproken.In de wervingsbureelen voor Ulster-vrijwilligers heerscht er eene koortsachtige bedrijvigheid. Volgens berichten uit Belfast zijn de verzegelde mobilisatie-orders voor de vrij-willigers (de oproerlingen tegen Home-Rule) door wielrijders naar aile deelen van Ulster Verzonden. Later wordt gemeld dat niet tegen sir Edw. Carson, maar wel tegen zijne voor-naamste luitenanten aanhoudingsmanda-' ten zijn uitgevaardigd. 'T JAPANSCHE VLOOTSCHANDAAL. De firma Siemens Schuckert, wier agent te Tokio, Josjido, zich in zijne cel heeft opgeliangen, heeft aan de Lokal Anzeiger meegedeekl dat Josjido wel haar agent is geweest, maar sedert 10 jaar eigen zaken was begonnen en zijn agentschap er aan had gegeven. Als zelfstandig koopman heeft hij later nog wel zaken met de firma gedaan, doch dienstbetrekking bestond er niet meer. Eene conferentie van vertegenwoordi-gers uit beide huizen van het Parlement Ireeftmet ééne stem meerderheid het be-sluit van het Hoogerhuis om de marine-begrooting met 70 millioen te verlagen, verworpen. De beslissende stem werd uitgebiacht door den voorzitter — een lid van liet Hoogerhuis — die door het lot was aangewezen. NEDERLAND EN INDIE. In «Bellcvuc» te Amsterdam trad de Javaan Rac'en Mas Noto Soeroto op eene vergadering der vereeniging « Onze Vloot » als spreker op, met als onderwerp : De eendrachI van Indië en Nederland. Na er op gewezen te hebben,. dat het behoud van Indië eene levenskwestie voor Nederland is en dat bloei van Indië bloei van Nederland na zich trekt zeide hij dat met eene ki achlige en eerlijke regeering, in geval van verwikkeling, Nederland al-tijd op de Indisclie bevolking zou mogen rekenen. Het onderwijs moet uitgebreid worden om de Javanea tôt een levens- krachtig volk te maken. Daarbij moet ook de ekonomische vooruitgang der inland-sche maatschappij bevorderd worden. De handhaving en de waardeering van de twee beschavingen is het werkelijke, het alleen mogelijke dat Nederlanders en Javanen moeten nastreven. Ten slotte betoogde spreker dat de politiek ten opzichte der Javaansche vorsten moet geiiclit zijn op het, door handhaving van hun gezag en aanzien, verkrijgen van trouwe en verknochte bondgenoten en vrienden der Nederlanders, die vast op hun steun in tijden van gevaar zullen gaan rekenen. Naast de verstandelijke volksontwiklce-ling zorge men vooral voor de vorming van inlandsch kapitaal om de volkskracht hooger op te voeren en te geraken tôt stoffelijken en geestelijken rijkdoin. Er moet tusschen Nederlanders en in-landers een geest bestaan van vriend-schap, wederzijdsehe bclangstclling en waardeering. VAN &JU.ES WAT. ALLEN NAAR GENT ! — Allen naar Gent 1 Dat moet van nu af de leuze wezen in al onze vereenigingen. De betooging van België's kristen werk-volk moet op den dag der viering van het tienjarig bestaan van het Algemeen Secre-tariaat en het inschrijven van het honderd-duizendste lid grootsch zijn, grootsch en indrukwekend, waardig van onze groot-sclie kristen vakbeweging. Die dag moet den gentschen grond daveren onder den fieren stap onzer kristen mannendrommen, die daar in de stad der Artevelden getuigenis komen geven, van hunne verknochtheid aan het geloof der vaderen en aan het heerlijk christen maatschappelijk ideaal dat ze betrachten I Aile christene vereenigde werklieden moeten dien dag, het koste wat het wil, te Gent zijn. Daar is hunne plaats. In elke vereeniging moet van nu af een komiteit gesticlit worden dat voor bijzon-dere zending moet hebben het grootst mogelijk getal werklieden voor deelne-ming aandebetoofingte Gent te bewerken. Die komiteiten moeten het aan den werk-man mogelijk maken door van nu af te sparen om het noodige geld voor de reis naar Gent te verzamelen. Allen dus van nu af aan 't werk ! En allen naar Gent. HET BELGISCH ZEEWEZEN, Het ministerie van zeewezen stelt eene som van 225.000 frank beschikbaar voor herstellingswerken, uit te voeren aan boord der paketboot Prinses Elisabeth, die dienst doet tusschen Oostende en Dover. Yerscheidene ketels van de boot zijn afgekeurd en zullen vervangen worden door nieuwe, wat eene uitgave zal vereischen van 82.000 frank. Het département van zeewezen zal daarenboven een nieuw vaartuig koopen voor de opleiding der scheepsjongens, alsook twee overzet-booten voor den dienst Antweipen-Ylaamsch Hool'd. EENE LEERRIJKE REKENING. — We lezen in het weekblad der afgescheurde socialisten : Tijdens onze tentoonstelling werd er een verslag verspreid over de werkzaain-heden van Vooruil en wat bleek daaruit? Dat Vooruit 11785 leden heeft in de syndicale vereenigingen die elk gemiddeld fr. 20,80 per jaar inleggen. Let wel op lezers : fr. 20,80 per lid en per jaar. Dat maakt dat al de leden der vakver-eenigingen jaarlijks 245 duizend franken aan Vooruit inbrengen. In lien maanden had hij aan werkeloozen nauwelijks 29,781 franken uilgekeerd. Er blijkt dus ten voile dat er zoowat 200 duizend franken overschot. En van zoo gauw er eene werkstaking uitbreekt, klinkt het dat er geen geld is en men zendt de leden der vakvereenigin-gen uit schooien. Kunt gij iets erger en onmenschelijker uitdenken? Is het niet schandelijk zoo te durven omspringen met de menschen die aile jaren enkel aan inleggen 245 duizend franken bijeen biengen? En let nu wel op, 't is Vooruit zelf die de cijfers geeft en aantoont dat er achter de vakvereenigin-gen 200.000 franken winst in Moeders kas komt. HERSTELLINGSWERKEN. — Het ministerie van zeewezen stelt eene som van 225,000 fr. beschikbaar voor herstellingswerken, uit te voeren aan boord der postboot Prinses Elisabeth, die dienst doet tusschen Oostende en Dover. Verscheidene ketels van de boot zijn afgekeurd, en zullen vervangen worden door nieuwe, wat eene uitgave zal vereischen van 82.000 frank. Het département van zeewezen zal, daarenboven, een nieuw vaartuig koopen voor de opleiding der scheepsjongens, alsook twee overzetbooten voor den dienst Ani";';rcen-Ylaamsch Hoofd. WIE BEZORGT ONS DE NUMMERS van de Gids op Sociaal Gebied, van 25 Januari(n°612), 8 Februari (n° 614), 28 Februari (n° 617)? Sturen aan Het Volk, Meersteg, 16, Gent. Op voorhand bedankt. — —4 OP HET BELGISCH SPQORWEGNET. — Tôt hiertoe was er op den spoorweg slechts een machinist-onderrichter per 50 machinisten. Voortaan zal er een zijn per 40. Dientengevolge zullen er binnen kort 23 machinisten-ondeirichters benoemd worden. DE HANDEL IN VIJF-FRANKSTUK-KEN. ■—- Uit een ofticieele mededeeling blijkt dat de Nationale Bank in de volgende verhoudingen vijf-frankstukken uit Frankrijk moeten terug koopen heeft : in 1910, 184 millioen; in 1911, 129 millioen ; in 1912, 269 millioen ; in 1913, 369 millioen, 't zij, gedurende het laatste jaar, meer dan 1.010,900 frank per dag. ESPERANTO. — De koning van Spanje, die sedert lang een warm voor-stander van Espéranto is, gaf onlangs eene verordening lot het sticliten van eenen leerstoel van Espéranto in de Hoogeschool van Madiid, en van leergangen der hulp-taal in de Handels-Akademie, het Sint-Isidoors-Gesticlit en de nonnaalscholen. Het 8e wetenschappelijk Congres van Chili gaf zijne goedkeuring aan den vol-genden wensch : « Het 8e wetenschappelijk Congres van Chili bevestigt aan de regeering van Chili den wensch dat Espéranto ingevoerd worde in de handelsge-stichten en in de scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen », met deze bijvoeging «... en dat men het ook invoere in de scholen voor krijgskunde en zeevaart. » Aan delczersvan-HetYelk-. OXZE MEDWE FEUILLETON. Donderdag, 26 Maart geven we in ons bijvoegsel een nieuw mengelwerk, een ge-schiedkundige roman, vol dramatische en roerende episoden uit den strijd tusschen Engeland en Ierland. Zeker zal dit boeiend verhaal met des te meer graagte gelezen worden, omdat op dezen oogenblik de aandacht van gansch de wereld op Ierland gevestigd is, dat na eeuwenlange verslaving en uitlruiting ein-delijk aan den vooravond staat zijner herieving. Het is nu iminers kwestie dat Engeland aan Ierland de bcruchte Home Rule of zelfbestnur zal toestaan. Velen spreken daarover, maar wcinigen kennen iets van de geschiedenis waardoor Engeland, het fanatiek, protestantisclie Engeland van dien tijd, het door en door kalbolieke Ierland gansch ten ondei bracht. Wie liefhebber is van geschiedenis, wie belang stelt in een volk dat ondanks eeuwenlange vervolging, verdrukking, uit-liongering en martelaarsschap, met bewon-derensweerdigen heldenmoed trouw bleef aan zijn katholieken godsdienst en zeden zal er aan houden ons nieuw mengelwerk te lezen getiteld : VÂDER O'DûMNELl of DE PRÔPÎ1EET Mil VERVALLEN ÀBDIJ. Iedere leergierige lezer zal deze broie uit lerlands geschiedenis willen kennen, omdat ze zoo nauw in verband staat met een gebeurtenis die eenieders aandacht trekt, de Home-Rule en zeker zal menigeen met ongeduld het begin afwachten van het prachtige verhaal : VADER O'DONNELL OF DE PROPHEET DER VERVALLEN ABDIJ. Arbeiderseweging. illiiT ElNDiGEN DER STAKING BiJ «CARELS » TE GENT. Aangaande onze beoordeeling over de staking bij « Carels », wect Vooruit van Zaterdag, 21 Maart, enkel te melden dat hij ons een recht op antwoord kan zenden, maar het niet zal doen, bij gebrek aan tijd. Men voorspelt ons insgelijks, dat de betrokkene roode leiders ons in de door ons aangegane polemiek niet zullen vol-gen.'t Is 't gemakkelijkst niet waar, inijn parmentig ventje? 't Ware ten andere ook veel te lastig eene sleclrte zaalc te verdëdigen. Ge zoudt ons natuuilijk niet kunnen volgen en wel-licht moeten achterblijven gelijk het ge-beurde tijdens de laatste algemeene polemiek in de maand Augustus, 1.1., bij het samenstellen van den fabrieksraad bij «.Carels ». Et linita comedia ! G. WERKMAN WAAR GAAT GIJ HE EN? Een groot denker schreef eens, dat er niets zoo tegenstrijdigs is als de mensch. Nergens heb ik die waarheid beter be-licliaamd gezien dan bij sommige werklieden.Ons werkvolk vraagt verliooging van loon en vermindering van arbeidsduur. Goed. Maar lioevele werklieden zijn er niet, die geen nut trekken uit loonsopslag of andere lotsverbeteiingen, daar zij te veel aan drank verteren? Wat baat dan loonsverhooging, indien zij, ten slotte, maar dient om in alcool te worden om-gezet? Werkbroeders, gelooft me vrij : uw grootste vijand is de alcool. Dit ver-vloekte vergif verslindt uw loon, breekt uwe levenskracht, ontsteelt het brood aan vrouw en kinderen, verandert uw geluk in ellende, uw hemel in hel. En terwijl het^ drank-kapitalisme zijne mollige vet-klauwen uitsteekt naar uw zuurgewonnen geld, reiken thuis — misschien wel op straat — vrouw en kinderen hunne been-der-magere handen uit naar bedelbrood ! Werklieden, men vraagt u te kiezen tusschen armoede en vrede, — stillen vrede en zoet genot. Men vraagt u te gaan naar de slempplaatsen, waar duivel Alcool u rampzaliger maakt, ofwel naar huis toe, waar moeder en de lieve kleine krolle-bollen wachten... op vader. Werkman, waar gaat gij lieen? 1 De Steenbewerker.) PIET. STAKING IN DE STEENFABRIEK TE KNOCKE (BIJ SWEVEGHEMJ. Donderdagmorgen is eene staking uit-gebroken onder de werklieden der sieen-fabriek. De aanleidende oorzaak daarvan is de gedurige vermindering van het loon. Die fabriek is nog niet lang in werking. In den beginne waren de werkvoorwaarden nogal daar of daai ; de werklieden, alhoe-wel nog onervaren in dit vak, konden, met het alsdan bestaandc tarief, een tâmelijk loon verdienen Door de praktijk en met den tijd zijn hunne bekwaamheid en vaardigheid na-tuurlijkerwijze veel toegenomen en het werk, dat vroeger enkel met moeite en inspanning venicht werd, gaat nu vlot van de hand. Daaruit volgt: 1° dat de voorbrengst nu betei is en dan ook aan voordeeliger prijzen kan aan den man ge-bracht worden : 2° dat de voortbrengst grooter is en zulks met een kleiner getal werklieden, wat de algemeene onkosten aanzienlijk vermindert voor den patroon en zijne winsten merkelijk doet stijgen. Men zou daaruit moeten afleiden dat het de patroons gemakkelijk zou moeten vallen in zullce omstandigheden het loor luinner werklieden nog waL te verbeteren. Hew'el juist het tegenovergestelde is tôt nu toe gebeurd ! Naarmate de werklieder bekwamer gekomen zijn in hun vak er meer en beter voortbiachten is hun tariel trapsgewijze verminderd geworden. 't Is wel de omgekeerde wereld maar toch is het gebeurd 1 Lang, al te lang, hebben de werklieder zonder tegenstand al de grieven en onge-rechtigheden verdragen, Sonii knarste wel hier en daar eenen op de tanden, of balde zijne vuisten in zijne broekzakken, doch openlijk dorst niemand vooruit-komen. En waagde het de eene of andere kategorie ar'oeiders te klagen over eeiî loonaftrok of verbeteiing te vragen, liunnc vragen werden eenvoudig en kortaf af-gewezen ofwel ze werden aan de deux gezet en zoo gauw mogelijk door anderen vervangen. Ziedaar de vroegere toestand in zijne naakte werkelijkhcid ! Irieens echter heeft deze een ganscli ander aanzien gekregen. Na maandenlange vergeefsche pogingen van wege onze wak-kere vereenigingsmannen van Sweveghem en voormannen der Verbonden, zijn de werklieden er toe overgegaan, zich in eene machtige christene vereeniging aaneen te sluiten. Ze zijn bewust geworden van hun heilig recht. Vrees en slaafsche onderwor-penheid hebben plaats gemaakt voor de fier en onbuigzame vastberadenheid den vlaamschcn werkman eigen. Die heilzame verandering zou weldra haar uitwerksel hebben. Woensdag was-het bctaaldag. De werklieden bestatigden nogmaals dat hun loon verminderd was. Nti liep de maat over. Den donderdagmorgen gingen ze onbe-vreesd en in groep gaan onderhandelen. Nuttelooze moeite ! Ailes werd geweigerd met het gevolg dat het werk algemeen werd gestaakt. Seffens hebben de stakers vergaderd in het Volkshuis, hun lokaal te Sweveghem, waar Arthur Cattôeuw, bestendige secretaris te Kortrijk, met lien de zaak be-besprak, den noodigen raad gaf en de te volgen gedragslijn voorschreef. Er werd overeengekomen den vrijdag-morgen te onderhandelen en dan opnieuw Yier-cn-Twiaiîgsîe Jaar, - N. 68 OoMensl - Eiiispzln — Eigeadom Zondag, 22, en laamlag, 23 Maart 1014 —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes