Het volk: christen werkmansblad

58281 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 27 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2n4zg6h89x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

-r — - AHe fcrieffrissçîmgen vraeht-Wj te zei'.den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. i Dr-akkcri.j Het Volk », Meerstceg, n° 1G, G ont. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyfc. Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, tiinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrfjft In : Op aile postkantoxen aan 10 fr. pev jaar. Zes maanden fr. 5.00. Due maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Vcorop to betalen. Reclitorlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordcn geweigerd. TELEFOON N° 137, GenU Versclii|nt G ffiaal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 3 cIntiemen met bijvoegsei, België en de Wereldvrede. Woensdag heeft M. Davignon, onze minister van buitenlandsche zaken, be-trekkelijk den wereklvrede in den Senaat cène rede uitgesproken, waarvan wij hier de b.langrijkste deelen onder de oogen onzer lezers willen brengen. Minister DAVIGNON. — De heer Bryan, Minister van Buitenlandsche Zaken der Vereenigde Staten, legde onlangs aan de leden van het diplomatiek korps te Washington den tekst over van een ontwerp van internationale overeenkomst voor vrede. Dit ontwerp is van gansch bijzonderen aard. Het betreft de instelling eener internationale onderzoekscommissie, belast met het opmaken van een verslag rakende aile kwestiën, waarover ernstig geschil zou bestaan tusschen twee of meer mo-gendheden.Gedurende het onderzoek door de commissie, moesten dan de partijen stil blijven. Na het indienen van het verslag mochten zij echter den oorlog verklaren. Hier is dus geen sprake van scheids-rechterlijke uitspraak, vermits de commissie niet tôt zending hebben zou, de onderzochte geschillen op te lossen. Op 24 April jongstleden oinschreef de heer Bryan het doel der nieuwe instelling, waar liij zijn voorstel aan het diplomatiek korps te Washington deed. « De regeering der Vereenigde Staten, pei hij, heeft met haar voorstel ten doel lien eersten aandrang te stuiten van ge-Schilvoerende natiën, en hun tijd te laten ûm na te denken, ten einde vast te stellen of het geschil werkelijk de eer of de belangen van de natie betreft ». Dat is niet heel duidelijk, verschillende punten dienden nader omschreven, als daar zijn samenstelling der commissie, duur der beraadslagingen, tijd waarop de Commissie zich met het geschil zal bezighouden, enz. Op zich zelf heeft het voorstel van den heer Bryan niets storends voor Belgiè. Het is immers gesteund op het beginsel, waardoor de Regeering zich steeds leiden liet bij de studie van aile middelen tôt Dplossing van internationale geschillen, Dp grondsiag van vrede en recht. De Regeering was er op gesteld hare Warme en doeltreffende genegenlieid te betoonen aan pacifisme en aan instellin-gen tôt bevordering daarvan, op voor-waarde, dat geen afstand gevergd worde van het heilig recht van iedere natie om hare eigene lotsbestemming te regelen en Dp een keerpunt liarer geschiedenis haren vasten wil te uiten om vrij, onafhankelijk En geëerbiedigd te blijven. 's.Lands regeering juicht dergelijk op-treden toe, ik herliaal het zij zal stellig haren steun gunnen aan de Regeering te Washington, indien het voorstel Bryan liader omschreven wordt aangaande som-mige nog onduidelijke punten en indien het welwillend onthaald werd bij de grootmogendlieden, wier toetreding alleen van aard is om ze doeltreffend te maken. De houding van de Belgische afgevaar-digden bij de twee vredesconferentiën bewees voldoende, dat wij ontwapening genegen zijn. Doch in 1899 zoo min als in 1907 leidden de liandelingen tôt eenigen uitslag. In 1899, ter eerste conferentie, bepaalde men zich tôt eene vcrklaring, dat beper-king der huidige krijgslasten hoogst wen-sclielijk is tôt meerder zedelijk en stoffe-lijk welzijn der menschhcid. En de tweede verklaarde in hare slot-akte, « dat het hoogst wenschelijk is, andermaal de verschillende landen te zien ingaan op beperking der krijgslasten, die sedert 1899 overal erg hebben toege-nomen. » Zooals ik de eer liad hetinmijne jongste redevoering te zeggen, houden wij er ons van overtuigd dat die studie slechts dienstig kon hervat door eene internationale vergaclering, in zoover elkegroote land- en zeemogendheid vooraf, door middel van eene nationale technische commissie, beslist hebbe wat zij doen kan en de grootmogendlieden het daarna eens wordcn over beperking van bewa-pening.Met de meeste aandacht zal de Belgische Regeering de pogingen nagaan die gedaan worden om tôt dien uitslag te geraken, en zij zal aile ontwerp steunen dat van aard kan wezen beperking van krijgsuitrusting te bevorderen. Maar 's Konings Regeering acht dat zij, in de huidige omstandiglieden, te dien aanzien geen initiatief nemen kan omdat zij onbevoegd is waar het de beoordeeling geldt van de belangen der groote mogend-heden, belangen welke dienen overeen-gebracht zoo men het eens wil worden over beperking van bewapehing. Zij is er daarbij van overtuigd, ik her-haal het, dat thans aile inspanning van harentwege in dezen zin zonder praktisch nut zou blijven. Deze houding is ons land des te meer opgelegd, daar Belgiè een land van tweeden rang is dat eeuwigdurig on-zijdig behoort te blijven en dus bijzonder voorziclxtig moet zijn met het oog op internationale betrekkingen. Met belangstelling zal de Regeering de pogingen blijven nagaan welke gedaan worden door het Verbond der Internationale vereenigingen om aile soortgelijke vereenigingen derwijze te groepeeren, dat zij elkaar kunnen steunen en inlichtingen verstrekken en aldus elk, beter en in ruimeren zin, haar bijzonder doel bereiken. Het naar aanleiding van de Gentsche tentoonstelling gehouden Internationaal congres vond bij haar het beste onthaal en zij deed er zich op vertegenwoordigen. Door dit congres werden drie internationale overeenkomsten voorbereid, welke het verbond van zins is, langs diplo-matieken weg, aan de mogendheden ten onderzoek voor te leggen. Het zijn : eene overeenkomst rakende den rechtstoestand der Internationale vereenigingen ; eene overeenkomst over de wettelijke eenheden en eene overeenkomst betreffende de bij-drage der regeering tôt inrichting van een documentatiedienst. Graag verbind ik er mij toe, met het oog op de aanstaande begrooting, na te gaan of het niet mogelijk is eene toelage uit te trekken ten behoeve van het verbond, aan wiens loffelijk streven ik hier hulde breng. Ook mogen Senaat en Land zich overtuigd houden dat Belgiè het voile besef heeft Van zijne roi in de wereld. Het Land weet wat het aan zijn verleden en aan zijne plaats in de wereld verschuldigd is en zal aan zijn plicht niet te kort komen. Buitenlandsche Politiek DE HOME-RULE-KRISIS IN ENGELAND. Met de krisis van Home-Rule voor lerland staat het thans voor Engeland en de engelsche regeering erg gesteld. - Een zeker aantal liberalen, de leden der qrbeiderspartij en de nationalisten, veroor-deelen absoluut de houding der regeering, Voor zoover men die op dit oogenblik kan Verstaan, en de eenige stemmen, die nog ten onderzoek vragen, loopen verloren in den storm van protestaties. Als verschijnselen dient men op te Hierken de oorverdoovende toejuichingen die de zinspelingen der Travaillisten op den koning en op het leger begroetten. De oudste parlementariërs waren nooit getuige van dergelijke uitbarsting van gejuich en de beteekenis ervan kan niet onderschat worden in de huidige omstan-digheden.Zieliier de woorden door M. WARD, pan de Arheiderspartij," uitgesproken en die in de rangen der liberalen eene da-verende ovatie uitlokten : « Wij hebben nu te beslissen of het volk, door de stem zijner vertegenwoor-digers wetten kan maken, zonder de tus-schenkomst van het léger en van den koning. » ' M. THOMAS, secretaris van den natio-nalen bond van spoorwegarbeiders, steun-de de woorden van M. Ward en zegde : « 400.000 spoorwegarbeiders hebben aanzegging gegeven aan de spoorweg-compagnies, dat zij op 1 November zouden staken, indien hunne eischen niet inge-willigd zijn. » Ik vraag mij af of, in tegenwoordig-heid der nieuwe leer van de conserva-tieven over leger en vloot, het niet mijn plicht is aan den bond der spoorwegarbeiders den raad te geven zijne kapitalen die 500.000 p. st. bedragen, aan te wenden tôt aankoop van wapens en wapenvoor-raadî » * * ♦ ue correspondent van Daily Mail te j Dublijn gccft liet relaas (1er onderhande- lingen die verleden zaterdag in het War Office te Londen plaats hadden tusschen generaal Gough en de officieren die hem vergezelden eenerzijds en generaal sir John French anderzijds. Generaal Gough vroeg aan generaal French een document te teekenen, ver-klarend dat men - aan de officieren niet bevelen zou de wapens in Ulster te dragen. In den loop der bespreking zegde generaal French dat een personagie (de koning?) in een aanpalend vertrek wachtte en dat dit personagie levendig de zaak wenschte geregeld te zien en niet langer kon wachten. Ten slotte teekende generaal French de gewenschte verklaring. DE ZAAK CAILLAUX. De ondervragingen van de onderzoeks-kommissie der fransche Kamer duren voort. De getuigenissen zijn verplçtlerend voor Caillaux en Monis, die blijken ge-handeld te hebben op bevel van den bank-dief Rochette zelven, wijl deze lien dreigde liunne eigene zwendelarijen openbaar te maken. Een lid der radikale partij, welke tôt hiertoe gczwegen liad, schrijl't thans uit Parijs aan de Etoile belge, van Brussel : «'t Is gedaan met Caillaux. Hij was » noclitans opgewaSsen, maar voor een » anderen tijd,. voor andere mannen, voor » een nog meer verrotten Staat. 120 jaar » geleden ware 't de guillotien geweest » voor een minister die knoeit met een » Rochette. Heden is de burgerlijke dood » voldoende. » De schrijver laa! daarbij verstaan dat de anderen niet veel beter zijn, zelfs een Briand en een Bartliou. 't Is een abses dat moest openbreken, verklaart hij. EEN VOORBEELD. De gemeenteraad van Parijs heeft een sclioon voorbeeld gegeven aan onze belgische liberalen en socialisten. Daar bestaat eene bijzondere gemeente-lijlie kas om voedsv! en kleederen te ver-schaffen aan belioeftige schoollcinderen. Op voorstel van M. Bellan, gematigd radikaal, heeft de gemeenteraad een be-sluit gestemd, volgens hetwelk die kas even goed ter hulp moet komen aan de leerlingen der vrije, als aan die der offi-cieele scholen. mm ALLES* WAT. DUIDELIJK ZIJN, A. U. B. ! — ln den gentschen gemeenteraad heeft M. Siffer de rechten der gentsche officieele onderwijzers verdedigd tegen eene ach-terliouding van eene rechtmatige loons-verhooging, waarvan zij verleden jaar het slachtoffer waren. 't Boerke van Adegem, bij Anseele's gratie schepcne der stad Gent, doet daarop schrijven in 't liberale Vaderland : « Ellendige kiesparade, zeggen wij, want » voor eenige maanden slosgen onze te-» genstrevers een gansch anderen toon » aan. » Toen schreven « Gentenaar », « Volk » » en « Bien public », waarvan de triestige » boer van Soniergem een der medewer-» kers is, DAT ME'N WEL ZOU DOEN » HONDERD VIJF EN TWINTIG ON-» DERWIJZERS EN ONDERWIJZE-» RESSEN DER STADSSCHOLEN VAN » GENT AF TE DANKEN, ten einde be-» sparingen in te voeren. » Wij geven aan 't boerke van Adegem de formeelste loochenstraffing. En we dagen hem uit, klaar en duidelijk te zeggen wanneer en in welke bewcordingen wij de gfstelling van 125 onderwijzers en on-derwijzeressen der gentsche stadsscholen zouden gevraagd hebben. Doet hij het niet, dan moet hij zijn laster intrekken. X-STRALEN EN SCHILDERIJEN. — De duitsche geleerde doktor Aiexander Faber heeft sedert eenigen tijd proeven genomen voor het onderzoeken van schil-derijen met Rontgenstralen. De foto-grafieën, die hij aldus bekomt, zijn zeer merkwaardig. Zij geven niet alleen de oppervlakte der schilderij weer, maar men ziet er de structuur van het lijnwaad of het hout op, waarop zij geschilderd is, ook al de bijzonderheden van de wijzi-gingen, die de schilder tijdens de uit-vùering zijn werk liet ondergaan. Op die manier kunnen overschilderde liandtee-kens teruggevonden worden. De fotografie met Rontgenstralen is tevens eene éénige methode om de echtlieid eener schilderij vast te stellen. Bezit men van de schilderij eene geheele of gedeél telijke Rontgenfoto-grafie, met ailes wat voor het bloot oog verborgen is, dan kan men zeer gemakke-lijk de echtheid bewijzen, want de kleine, onzichtbare veranderingen in de conipo-sitie kan de vervalscher natuurlijk niet namaken. DERDE VREDESCONFERENCIE. — Bij besluit van 14 Maart 1914 werden aan-gewezen als leden van de nationale commissie belast met het voorbereiden der werkzaaiiilieden voor de derde vredes-conferencie : MM, L. Arendt, eere-alge-mêen bestuurder aan het ministerie van buitenlandsche zaken, baron Descamps, senator, oud-minister van wetenschappen en kunsten, leeraar in de rechten aan de hoogeschool van Leuven, E. Nys, raads-heer in het hof van beroep, leeraar in de rechten aan de hoogeschool van Brussel, en J. Van den Heuvel, staatsminister, oud-minister van rechtswezen, leeraar in de rechten aan de hoogeschool van Leuven, leden van het bestendig scheidsgerechts-hof.DE FI RM A TCHAMKERTEN à Cie, uit Antwerpen (Lamoriniëerestraat, 16) heeft aan liet Comiteit van den Nationalén Bond, tegen de tering, te Brussel, het hieropvolgende geschreveh : M. H., wij hebben de eer UEd. een credietbrief van 1200 frank op de Nation-nale Bank van Brussel af te zenden, en wenschen dat gij die som tusschen de voornaamste dispensariums wildet ver-deelen.Wij schenken u dat geld ten gevolge van een besluit door ons genomen de nieuwjaarspenningen niet meer aan onze klanten maar wel aan eene weldadigheids-maats'chappij te laten geworden ; en wij waren UEa. erlcentelijk wildet gij daar-over, en in dien zin, door de voornaamste dagbladen van België, aan het publiek kennis geven. Geteck. : Tchanikerten à Cie. Bij het uitdeelen ontving ons dispen-sarium van Gent 133 frank 33 centiemen. Aan het huis Tchanikerten onzen har-telijken dank voor zulke schoone en menschlievende daad. Moeht het voorbeeld daarvan meer-malen worden nagevolgd. ' ■■ rura^s^FiiB i.i.iiii De vei'dedigeps vauZuivcp Algeineen Stomreebl aan het werk. Iedereen weet dat de socialisten roepen en tieren dat zij voor het algemeen stem-recht zijn en dat zij zelfs met eene petitie al de huizen afloopen en iedereen trachten te dwingen deze petitie te teekenen. Altijd hebben wij lien verweten dat ze het stemrecht niet aanzien als eene kwestie van rechtvaardigheid, maar als een middel 0111 boven te geraken. Nu geven zij zelve nog eens liet bewijs datditwel zoo is, zooals wij lien verwijten. Inderdaad, terwijl zij nog altijd rond-gaan met hunne petitie trachten zij een zeker getal kiezers voor den Werkrechters-raad hun stemrecht onrechtvaardig af te nemen. Volgens de wet zijn lciezer : mannen en vrouwen die 25 jaar oud zijn, één jaar een ambacht uitoefeneh of één jaar aibeiden in eene handels- of nijverliëidsonderne-ming.Artikel 12 dezer wet voegt er bij : dat ziekte, ongeval, werkstaking, liitsluiting of onvi'ijwillige werkloosheid, zelfs tijdelijk ophouden werkzaam te zijn, het stemrecht niet ontneemt. Welnu, wij vernemen dat die felle ver-dedigers van algemeen stemrecht, in ver-sclieidene gemeenten reklamen indienen die op niets gesteund en uit de lucht ge-grepen zijn. Tw e yoorbselden : Te Lootenhulle hebben zij vijf reklamen ingediend. Geen enkele is gegrond, daar drie der personen nog altijd hunnen stiel uitoefenen en de vierde ziekelijk is. Te Pouegues reklameeren zij tegen drie personen. Twee ervan oefenen nog altijd hunnen sticl uit. Voor den derde persoon is er eene drukfout gepleegd ; voor de gc-boorte heeft men bij niisslag 1897 in plaats van 1879 gedrukt. Voor de andere gemeenten zijn de reklamen waarschijnlijk allen in denzelfden zin. Zij zoeken de oudste ingeschrevene kiezers op en reklameeren er tegen. Dat zij er aan z'ullen zijn voor hunne moeite, is zeker. De gemeentebesturen kunnen niets andeis doen dan deze reklamen verwerpen, omdat zij ongegrond zijn en op geen enkel feit steunen. •Ziedaar hoe de liefhebbers van algemeen stemrecht te werk gaan ! Op den buiten, waar de overgroote meerderheid der werkiiedea katholiek is, trachten zij aan een groot getal dezer hun Stemrecht te ontnemen. In de stad, waar de meerderheid der werklieden liberaal of soeialist is, dienen zij geene of weinige afschrappingen in. Deze feiten, hierboven aangehaald, toonen, dus nog eens te meer aan dat dé socialisten voor het stcmieeht niet stiijden als eene rechtvaardige zaak, maai alleen-lijk het stemrecht willen gebjuiken 0111 baas te worden. 't Zal hun gehoterd worden met smout. A. V. -1 Apb ® id I DE BEWEGING ONDER DE LEUVENSCHE BOUWWERKEKS De volgende alfiche wordt overal in de stad aangeplakt : Aan de werklieden van den Bouwstiell Loonsbeweging. De patroons, MM. Félix Rabou en zonen Diestschestraat, 133, ondernemers, en Pietcr De Wit-De Coster, Naamsche steen-weg, Heverlee, nieester-piafomieerder hebben geweigerd liet loontarief te betalen volgens de overeenkomst. In deze werk-huizen hebben de werklieden het werk ge-staakt. Geen enkele werkman mag daar het werk der stakers gaan innemen 1 El vjn nog patroons die het tarief niet betalen. Wij raden de werklieden aan zaterdag-avond hun recht te eischen. Dezen die van hunne patroons niet zouden bekomen hetg'een waarop ze recht hebben, verzoeken wij dringend ons daarvan kennis te komen geven zaterclagavond 28 dezer. De besturen onzer vakvereenigingen zull.en-van half zeven 's avonds zetelen ten lokale : Oud-Heideiberg, Diestschestraat, nu m. 11. Daar zullen U de noodige inlichtingen gegeven worden wat er dient gedaan te worden 0111 uwe rechten te bekomen. Namens de Christene Vakvereenigingen der Bouwwerkers en Houl-beiverkers.HET WONINGVRAAGSTUK. Op dit oogenblik verblijft de koningin der Nederlanden te Amsterdam. Dit is een buitengewoon tijdstip en heeft ook een bijzonder doel nanielijk het bestu-deeren van een woningvraagstuk. I11 Amsterdam, gelijk overigens in alie groote steden, is het ongelioord hoe slecht vele menschen gehuisvest zijn. Met drie, vier en meer personen eten en slapen in ééne kamer is verre van eene uitzondering te zijn. Men kan raden wat bederf en mensche-lijk verval daar heerschen moeten. Hare Majestëit heeft verscheidene dier krochten bezocht en w liopen het tocli, zij ook- gelijk zoovele eclelmoedige zielen zal willen bijdragen 0111 daarin te ver-helpen.Er is op het aardrijk immers licht en lucht en ruimte genoeg om de menschen van dat ailes in voldoende mate te laten genieten. Van het woningvraagstuk gesproken, is het opmerkenswaardig hoe zich in het bouwen van werkmanswoningen twee richtingen duidelijk afteekenen. De eerste zullen wij noemen de katholieke richting, die aan elken werkman zijn eigen huis wil bezorgen, waar die werkman vrij van allen vreemden invloed zich bewegen en leven kan. De tweede richting geven wij den naam van liberale-socialistische op-vatting, die zoeken het volk te kazerne'e-ren, veel huishoudens bij nialkaar, geen vrijdom van doen en laten, dooreenwen-telen gelijk de dieren, op trappen en in gangen, niet in staat een woord te spre-ken, eene daad te verrichten zonder dat twee, drie anderen daar mede gemoeid zijn. Een doorslaande voorbeeld vinden wij daarvan aan de Brugschepoort op de parochie S. Jan'Baptist, te Gent. Daar ligt grond in overvloed, zich uitstrekkende naar Drongen en ^lariakerke. E11 wat heeft men gedaan ? Kazernen gebouv.'d ! Zes huishoudens langs hetzelfde deurgat binnen. Met drie verdiepen. En de huis-lmur is er zoo duur als overal elders. Aan de katholieken daarin te voorzien door genoegzame en behoorlijke werkmanswoningen te bouwen. Weg de woningkazernen ! Weg het berekend volksbederf ! Iedere werkman zijn behoorlijke, vrije woning 1 AAN GEKOMEN. Een telegram uit Zuid-Afrika mêlât dat de engelsche vereenigingsleider Tom Mann te Ivaapstad is aangekomen en ongehinderd aan wal kon stappen. EEN AAP.DIGE STIEL. Een Berlijner inwoner, die zich « aan de deur smijter » noemt, heeft een procès ingespannen tegen zijn patroon en is zelf aan de deur gesiiieten. Die vent deed dienst in een soort van herberg enkel 's nachts toegankeUjk en was er mede belast al de ruziemakers en twiststoksters aan de deur, straat-op te smijten. Hij won daarmede 200 mark per maànd en den kost. Over eenige.achter-stallen was hij met zijn patroon in ruzie geraakt, doch de rechtbank heeft haar onbevoegd verklaard, zeggende dat zulke stielen niet op de lijst der bedrijven zijn ingeschreven. En de rechtbank deed met hem, wat hij met zooveel anderen had gedaan. Ze zette hem, een beetje min geweldig, aan de deur. Waarlijk, die is gemeten met de maat waarmeê hij anderen had gemeten. Yier-en-Twiiîlfesîe Jaar, - B. 72 Geflsdienst - Hiiisgezla - Elgesdom Vrijdag, 21 Maari 1014 '' * ■ I iHi I , t ' ■'YVi. m .11 - ,, . .! J rir ■ .. .■ . , .. . ... J— ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent