Het volk: christen werkmansblad

778 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1w125/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VijfenTwinligste Jaar. — N. 03 Gedsiienst — fiuisgszin — Eipadom Yrijilâg, S Elaart 1915 .„. . ——— <. Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Vah Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij ïïet Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyfc, Gilde der An-bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bradant en Liraburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrïjft In : Op aile postkantoren aan J.0 it, per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs volgens fcarief. Voorop td betalen. Bechterlijke herstelling, 2 fa, per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. ^7ersc!iijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD {55 Gentiemen het nuinmer Hulp voor Werkloozen. Het Nationaal Hulp- en Voedingslcomi ceit van België is voornemens op eene bij-zondere wijze de gemeente ter hulp t( komen, die door het aanschaffen vân be zigheid hare werkloozen ondersteunt. Wat de gemeenten aangaat, die niel bij maehte zijn aan al liare werkloozei bczigheid te verschaffen oî welkdanij werk van openbaar nut uit te voeren heeft het Nationaal Komiteit de moge lijkheid onderzocht der stichting van eei algemeen Werkloozenfonds. I Om de uitvoerbaarheid van zulk ont werp na te gaan, zouden aile gemeente) een nummerstaat der optelling van har werkloozen bij het Nationaal Komitei moeten indienen, in overeenkomst me de volgende gegevens : . 1. — Zal als werkloos in aanmerkinj komen, de werkman, de ambachtsman de bediende van nijverheid en hande van beide geslachten, ouder zijnde dai 16 jaar en min oud dan 65 jaar, die me de voortbrengst van zijnen arbeid in ziji ievensonderhoud voorzag, van werk i beroofd geworden uit oorzaak der doo den oorlog teweeggebrachte krisis en di thans in nood verkeert. 2. — Er zal geen onderscheid gemaalc worden tusschen de werkloozen behooren de tôt de bijzondere nijverheid of den han del en dezen der openbare besturen, tus schen de werkloozen, die in syndikaa veieenig'd zijn en dezen die het niet zijn 3. — Zullen niet als werklooze kunnei aanzien worden en diensvolgens niet il aanmerking komen : a) De werklieden van beide geslachtei die niet werkloos waren vôôr 15 Februari b) dezen die niet in staat gesteld ziji te bewijzen dat ze in den loop der maandei Juni en Juli 1914, ten minste gedurend 15 dagen een bezoldigd ambt in de nij yerheid ol den handel hebben uitgeoefend of er door verhinderd werden door ziekt oî bestatigd ongeval, werkstaking of locl ,out. Dit bewijs zal geleverd worden doo het overleggen van de werkboelcjes, d verklaringen van de patroons, de polis certifikaten van verzekering tegen onge vallen of andere bewijsstukken van die aard. c) dezen die weigeren arbeid te vei richten aan een loon door de hulpkomi teiten voor belioorlijk aanzien. / d) de zieken, gebrekkelijken, slachtoffei van ongevallen of werklieden in stakin bf in lock-out betrokken. y e) de gemalin die militaire vergoedin geniet. Tcvens zal er rekening moeten gelioi [den worden met de gehuwde vrouwe zonder nijverheidsberoep en het get: Jkinderen beneden de 16 jaar. Zoo mogelijk, beoogt het Nationa: (Komiteit aan elke werklooze, man c ivrouw, een wekelijkschen onderstand va ;3 frank te verzekeren, mits verhoogin jvolgens den familielast en de beschikbai jliulpmiddelen. De gemeenten zouden aanzocht worder 3n de lasten dier hulpverstrekking voo îcen tiende tusschen te komen; deze vooi "waarde zou niet te ontwijken zijn. , Er dient in acht genomen te worde 'dat de inrichting der te verleenen hul aan werkloozen, zelfs wanneer er kwesti is van beroepsvereenigden of mutualister belioort aan de Hulpkomiteiten, reeds i cle meeste gemeenten ingericht. i De medehulp van de Werkbeurzei ;Kas- en Werkloozenfondsen, evenals d ■!yakvereenigingen, Beroepsvereeniginge jbf inrichtingen van vooruitzicht thar Ibestaande, zal van groot nut zijn voc de Gemeentebesturen en de Hulpkom •teiten in het volbrengen hunner taal {en 't is insgelijlcs tôt deze inrichtinge idat de oproep tôt medewerking zic jstrckt. Daar waar tôt hiertoe nog gee Hulpkomiteit bestaat, zou dit onmidde ■lijk moeten ingericht worden. Die inrichtingen moeten onpartijdi 'Zijn en zullen dus best vertegenwoordigei van aile partijen omvatten. 1 De Provinciale Komiteiten vestigen c bijzondere aandacht van de gemeenti ibesturen en der inrichtingen die hen zu lien bijstaan, op de noodzakelijkheid, rech zinnig en zeer nauwkeurig de opgave i doen van dezen die desgevallig van t hulp zullen genieten. De gemeenten zulle 'er rechtstreeks in aanbelangd zijn, ve mits zij in den last der hulp zullen bi dragen tôt beloop van een tiende; de werl loozen zullen er eveneens belang in hel ben, want gezien het Komiteit over slech eene bepaalde som beschikt, zou de ii schrijving van andere personen dan c hierboven omschreven werkloozen vot gevolg hebben, desgevallig de aan deze verleende hulp te verminderen. Het Nationaal Komiteit hoopt al noodige inlichtingen vanwege de gemeei ten tegen 15 Maart te zullen samenheï ben, ten einde nog in deze maand te kui tien beginnen met de hulpbedeeling. OfficieeleMededeelingen ^ i Op de beide Oorlogstooneelen. (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent aangeplakt : l Te S' Eloy, zuidelijk Yper, zijn twe < aanvallen van Engelsche compagnie! , bloedig afgeslagen. Fransche aanvallen werden opnieu' i met gevolg en met groote verliezen i Champagne gedaan. Te Ville op Tourbe werden 350 mete 1 Fransche loopgraven veroverd. ; Fransch vooruitdringen bij Consenvo l en bezijden Apremont lichtelijlc afg< l wezen. Noord-Oostelijk Badonviller is he , D litsche front in de laatste dagen 8 kn 3 vooruitgeschoven. | Te Grodno blijft de strijd onverandere Ten Zuid-Oosten van Augustow wer ? Russische aanval, onder zware verlieze ^ en achterlaten van 1500 man, afgeslagei Ten Noordoosten van Lomza had ee * Russische aanval plaats. In Vlaanderen en Fransch-Noorden t (Fransche Melding.) ' ' PARUS, 1 Maart.( Reuter.) Van de " generalen staf : i Aan de mededeeling van gisteren va niets toe te voegen, behalve dat on; ' aanvallen in de Vogezen eenige vorderir i deden bij Chapelette. PARUS, 2 Maart. (Reuter.) Officie 1 bericht vanmiddag drie uur : ' De vijand heeft gisteren een aanv 1 gedaan ten Zuidoosten van S1 Eloy, doc 1 is teruggeslagen. Reims is opnieuw beschoten. Wij hebben het door ons genome ' te rein tusschen Perthes en Beau-Séjoi e behouden en houden de voornaamsl " stellingen evenwijdig met ons front beze In het distrikt Bauguois hebben v e het gewonnen terrein behouden en t " Chapeiotte in de Vogezen terrein he nomen. , 0p het oostelijk Gevechtsterreic (Oostenrijksche Melding.) s WEENEN, 1 Maart.( Wolff.) Offit g cieel bericht van vanmiddag uit h groote hoofdkwartier : g Gunstige gevechten op het Westeli deel van het front in de Karpathen he i- ben verscheidene vooruitgeschoven stt n lingen der Russen in ons bezit gebrael il Daarbij hebben wij 19 officieren en 201 man gevangen genomen en veel oorlog d tuig buitgemaakt. ,f In de streek ten Zuiden van de Djnes n zijn, na aankomst van Russische verste g kingen, verbitterde gevechten gaand e Aile aanvallen, door den vijand op on stellingen ondernomen, zijn onder ze zware verliezen voor den vijand afgesl r §en- In Polen en West-Galicië zijn ook gist slechts artilleriegevechten geleverd. n WEENEN, 2 Maart. (Wolff.) Officie p bericht vanmiddag uit het groote hoof e kwartier : i, Op het westelijk deel van het front in i n Karpathen zijn tal van tegenaanvallen d Russen afgeslagen. Onze troepen hebbi de stellingen, die zij in voorafgegane g vechten liadden vermeesterd, behouden. e Ten Zuiden van de Dnjestr duren n gevechten voort. Ook gisteren zijn -is vijandelijke aanvallen bloedig afgeslag* ir en het hier gewonnen terrein tegenover ■ [_ in getalsterkte vaak overmachtige vijand lijke troepen gehandliaafd. ' In Polen en West-Galicië zijn slech n artilleriegevechten geleverd. h In Boekowina is het rustig. [_ (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 1 Maart. (P( g Tel.-A.) Van den generalen staf : ^ Onze troepen spannen zich dapper trots den hardnekkingen tegenstand v; e den vijand en de vermoeienïs. Links van den Weichsel aan de Dunaj geen verandering. t- In Oost-Galicië vorderen onze troepi e in het Scetscedal en hebben wij di Oostenrijkers op het front Jassinove n Rosniatow eene nederlaag toegebrael: Wu voerden een aanval uit door & J~ dichtbosch. Onze regimenten moesti s" zich met de bajonet een weg bane 5" zonder hute van de artillerie. ts S< PETERSBURG, 2 Maart. (P. T. I [e Mededeeling van den grooten generalen sta >r Den 28° Februari hebben wij onze opérai n tegen Przasnyca voltooid. In den loop van den 289 hadden op ■ andere sectoren van het front, waar wij e aanraking met de Dui te chers waren, gei boteingen plaats. 5- In de Karpathen vallen de Oostenrijke 1- zonder bij val aan het front Loupkow-Vorili aan. Iln Oost-Galicië ging de vijand tôt eer verdigende houding over. In de streek var Eizopule ondernamen wij gelukkige krijgs verrichtingen met een gepantserde trein In de Boekowina hebben wij Sadagups bezet. Ds Tmlseb-Riissische strijâ, (Russische Melding.) . S' PETERSBURG, 1 Maart. (Pet ' Tel.-A.) Van den staf : iv De kustlijn volgende, heeft onze voor n hoede de rivier Khopatsjaï bereikt. Aai de overige fronten in Kaukaus geen veran r dering. y China en JapaiRi De korrespondent te Peking van d ^ Daily Telegraph seinde dat de onderhan , delingen tusschen de Chineesche en d Japansche gevolmachtigden een gunstige ( verloop nemen dan verwacht was. Di d besprekingen voeren gcleidelijk tôt be n paalde punten van overeenstemming y terwijl de beginselen, die aan elke groe] n voorstellen ten grondslag liggen, eveneen in den loop der beraadslagingen een bete bepaalden vorm aannemen. Tôt dusve is men tôt de erkenteriis gekomen, van d * juistheid van het Chineesche standpun inzake de vraagstukken nopens Sjan n toeng en Kiao-tsjou, namelijk dat dez deel uitmaken van een geheel van ander j(- vraagstukken, wier oplossing enkel kai ,e worden gegeven door den afloop van dei 'g huidigen oorlog. el Legerkpedietea in Bulgarije. De Bulgaarsche minister van oorlo jl heeft bij het Sobranië of Parlement vei h schillende kredieten aangevraagd, onde ander 43 millioen gulden voor wapèning 5 millioen gulden voor nieuwe kazerne: n en dépôts, 120.000 gulden voor de be ir zoldfging van een aantal reserveo Ificiere: e die opgeroepen zijn, enz. t. """ 1 :— 'W TeseDmaatregelen. ,JJ o o r- De Temps en de Echo de Paris meene te weten, dat Engeland dezer dagen cl maatregelen zal kenbaar maken, di |4 Frankrijk en Engeland schikken te neme als tegenantwoord op de duikbooter blokkade vanwege Duitschland. De Echo zet voorop, dat niets meer na£ :l" of van Duitschland zou doorgelaten woi den- ik ^pb] il- De Engelsche en Schotsche spoorwej t. maatschappijen hebben vrij vervoer toc )0 gestaan voor zendingen aan Duitscli s- krijgsgevangenen in Engeland. De zer dingen geschieden over Vlissingen-Fo tr kestone en dragen bij 't adres het oj: r- schrift: Prisoner of War. e. 11 er De diplomateo bij 'l Vatikaan. a- Van Europa zijn de volgende lande vertegenwoordigd : België, Oostenrijl er Hongarije, Beieren, Spanje, Pruisen e Rusland; van Amerika : Argentina, Bn , zilië, Chili, Pera en vier andere republii ken van minder belang. H Bij de Beigeu in Nederland. ;n Minister Poullet eenerzijds, de Be e" gische generaal Dossin anderzijds, b( je zochten dezer dagen verschillende plaatse je in Nederland, waar Belgische vluchti >n lingen gehuisvest of Belgische solclate le ingekwartierd zijn. e- De minister had inzonderheid veel le over voor de maatregels, door Nedeî ts landsche overheden genomen om aan d Belgische kinderen onderwijs te vei streklcen. De generaal dankte Nederlan om wat het zoo hertelijlc voor onze so , daten doet. Beiden zijn in vocling getreden me een komiteit, dat zich ten doel ste in aan de Belgen in Nederland werk te ve: tn schaffen. sc Strijd tegen 't Varkensvleesch. ;n Te Weenen, Praag, Brunn, Krem în Klosternenburg en in andere Oostei •r" rijksche steden is het boycot van varkeni f' vleesch en reuzel begonnen. Tien dage P lang zullen de huismoeders, ten teeke în van protest tegen de hooge prijzen, niel n» van het varken koopen. Legea"kaft@na ie De Kosmos merkt aan, dat aile legei dienst van lcatten hebben om de voede: Ie en voorraadma^azijnen in 't veld vrij 1 houden van rattefi en muizen. Ook mec: n aile forten hebben daarvoor hunne kat. In 't Duitsche leger wordt voor ells ie kat 2 mark per maand aan haùJ" onderhou besteed* IN BELGIË. Briefwisseling met Holland, De komiteiten van het Rood Kruis van België liebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij van de Duitsche • postoverheid het kosteloos verzenden van brieven en kaarten voor krijgsgevangenen - in Holland hebben bekomen. l Die verzendingen zijn aan de volgende . voorwaarden onderworpen : De omslag moet van boven de melding dragen : Kricgsgefangenensendung, de naam, de legerafdeeling", de graad van den opgeslotene en het Kamp waar hij î zich bevindt. De omslag moet open blijven en op ; den rug het adres van den verzender r behelzen. ï De inhoud mag volstrekt niets ver- - melden van de krijgsverrichtingen of , over politiek. De brieven mogen slechts 3 in het Vlaamsch, Fransch of Duitsch s geschreven zijn. Een streng toezicht zal r uitgeoefend worden. - r Het verzenden van geld of pakken î naar krijgsgevangenen in Holland is niet t toegelaten. De brieven moeten aile dagen worden 8 afgegeven, uitgezonderd 's zondags, in e het Secret ariaat van het Rood Kruis, i S' Pietersnieuwstraat, 35, Gent, van i 9 tôt 11 ure. De geschiedenis der geyonden medalies. In 't blad van 2 Maart 11. gaven wij de namen en nummers van 48 soldaten-l medalies, in de maand Oogst te Muysen - bij Mechelen gevonden, en overhandigd r in Februari aan den heer onderwijzei Haezen, die de ontgravingen te Mechelen i bcstuurde. Al die medalies hoorden toe aan kara-a' biniers en niemand kon zeggen of die krabiniers gesneuveld of nog in lever waren. Dank aan onzen oproep beginl de zaak zich op te helderen. In de lijst kwam voor De Rop E. J. n krabinier, n. 47844, Gent. Hewel, die mar e woont inderdaad te Gent, is niet binnen-e geroepen, daar hij tôt de klas van '98 be n hoort. Hij denkt dat zullcs 't geval moel !_ wezen voor die 48 namen. De medalies die berustend waren in der tr dépôt van Mechelen, zullen in de vluchl .. verloren geraakt zijn en aldus tôt aller hande onderstellingen aanleidingen ge geven hebben. BRABANT BRUSSEL. — Baron Pcers de Nieu ] burg, woonachtig in de Jozef Ilstraat ~ bevindt zich op dit oogenblik met zijn< familie op zijn kasteel te Oostcamp. [" Dieven zijn tijdens zijne afwezigheid ( bij middel van braak in het hôtel gedron genJAl de meubels, die op cle verschillendi vercliepen staan, zijn opengebroken ei de inhoud op den grond verspreid. Om de belangrijkheid van het gestolenc te kunnen schatten zal men den terugkee n van den eigenaar moeten afwachten. :n HENEGOUW Nog de misdaad le La Louvière. Over de misdaad waarover wij giste reeds spraken zv/eeft nog steeds de sluie der geheimzinnigheid. De hotelelienster eener herberg uit d-Wetstraat werd 's avonds gelast eenig kilos aardappelen te gaan koopen. Eei ongekende, met het uitzicht van eei n schooier, die zich op dit oogenblik in d ■' herberg bevond, zegde dat hij een winke n wist, waar zij goedkoope aardappelen zoi kunnen lcrijgen en bood aan het meisj 'I te vergezellen. Hij ging dus mede, docl meid noch beclelaar keerden niet terug ei e aile opzoekingen bleven vruchteloos. Een jongentje dat 's anderdaags kolei ging rapen aan de koolputten, achter d kerk van Bouvy, zag er eensklaps in eei put, het lijk liggen van een meisje. t De policic, onmidclellijk verwittigd t vond het lichaam van het meisje in eei afgrijselijken toestand. Het slachtoffe was gansch het hoofd verbrijzeld, met eei zwaren steen. Men stelde weldra vast dat het lijl dit was van het meisje wier opzoekinj 3) vruchteloos was gebleven. ,1 Het lijk bleef ter plaats liggen tôt bij d' aankomst van het parket van Bergen n Het meisje is de genaamde Joanne Gré n goire, afkomstig van Manage. De ongeluk s lcige laat een weesje achter van 3% jaar WEST "VLAANDEREN KORTRIJK. — Maandagmorgen ronc 7 ure, heeft Camiel Robbe, S' Denijs straat, bestatigd dat er uit zijn magaziji •s gelegen Sweveghemstraat, jtwee balei r- lcoffie ontvreemd waren. De daders zijr e onbelcend. ;t — Zondagavond, .rond 7 ure, is eer begin van brand ontstaan in een magazijn 0 van borstels, spoasen en andere koop- 1 Waren, gelegen achter de woning van M. Jules LaigneeL handelaar, woner^le Groote Marlct, 8, en dat hem toebehoort De pompiers van dienst op de plaaU snelden dadelijk toe en lcondeil het vuur bij middel van eenige emmeri water uitdooven. De schade aan dt koopwaren wordt geschat op 4.000 franB door verzekering gedekt. De oorzaal} van het begin van den brand zou te wij'ten zijn aan den slechten toestand eenei schouw. HERSEEUW. — Onze gemeente, clicht bij de Fransche grens gelegen en meestal werklieden] tellende, die in 't Fransche liun brood moeten verdienen, deelde wekelijlcs aan de behoeftigen eene ondersteuning uit van twee duizend frank. Gezien den nood, waarin de huisgezinneiï zich bevonden, werd door het Christen, Syndikaat en de Christene Volksbond eene werking aangegaan om wat ver-meerdering te bekomen. Hunne geza-menlijke pogingen hebben een goeden uitslag verworven, want door den ge-meenteraad werd besloten de uitge-' deelde som op 3.000 frank te brengen. Of de werklieden tevreden zijn, lioeft zeker niet gezegd. OOST-VLAANDEREN VINDERHAUTE. — Volgens geruchten in omloo^ zouden gistermorgen twee, lcerels aangehouden zijn, beticht van moordpoging op de vrouw van een jacht-' wachter. OOST-EECLOO — Wij lezen in Het Volk van maandag 11 een artikel uit Oost-Eecloo waar er in voorkomt: « Voor winkeliers is er ook min te ver-» dienen dan in gewonen tijd Een weinig » verder staat er : Men zegt dat hier ver-» schillige vaten petrool zijn verkocht » met 50 tôt 60 frank winst » Dus wil men zeggen dat er in gewonen tijd nog meer te verdienen was? De schrijver van het artikel moet niet wel bekend zijn met den toestand in de gemeenten, immers aile koopwaren zijn sedert eenigen tijd merkelijk gedaald. Het brood, dat over eenige weken nog aan krentenkoekjes geleek, begint zijnen ouden vorm terug te lcrijgen. Kolen kan men bekomen aan 4 fr. de 100 kilo; wekelijks kan men bloem bekomen, dank aan bet plaatselijk Komiteit, aan 47 centiemen de kilo, in plaats van aan 0,70 fr. zooals er hier over eeinge weken nog verkocht is; zelfs de beschuit is afgeslagen, zoodat onze moederkens al een goed en goed-koop papke kunnen bereiden voor hunne lievelingen. Als men eene vergelijking maakt bij sommige gemeenten, mogen wij zeggen dat wij hier nog van de slechtste niet zijn. TOT LATER. , WAARSCHOOT. — De familie Maes-: De Jaegher laat weten dat de lijkdienst tôt lafenis der ziel van hun zoon August , zal plaats hebben Maandag aanstaande, - in de parochiale kerk van Waarschoot, ; om 71/2 ure (Belgisch uur). UIT S1ELLE. ERNSTIG ZIEK. — Sedert eenige dagen? ' is onze geaclite heer burgemeester, baron r Léon van Pottelsberghe de la Potterie, ernstig ziek. Hij lijdt aan rhumatism en ontegensprekelijk ook aan vermoeienis, want sinds het begin van den oorlog is hij waarlijk met bekommernissen en zorgen overlast. Voegen wij daarbij nog het overgroot verliea r door hetuitbranden van het meerendeel zijnet r pachthoeven, dat hem natuurlijk ook aan-zienlijke inkomsten ontneemt, en wij kunnen -, tôt het besluit komen dat hij zeer erg be-y proefd en dat tegenwoordig het burgemees-' tersambt niet aangenaam is. Wij hopen allen 1 dat hij spoedig moge hersteld wezen I 1 OP DE SCHELDE. — Het kerkgangfeeat ï op de Schelde is bijzonder goed gelukt. Het 1 weder viel mede en vervroolijkte zoo wat i al de deelnemers.Het bootje was zeer fraai , versiercl en het zeil met welgèlukte verzen " besehilderd. Mont je Poorte, Kapitein en R. Rasschaert, stuurman. haalden veel eer van hun werk. De gelukkige moeder en haai doopelinge zijn zeer welvarend en werden 1 door de geburen der beide Seheldeoevera î liefderijk omringd en vergezeld. 't Was er 1 heel aandioenlijk en leutig. Wij zullen dan ook maar eindigen met de verzen van het zeil : Leve Suzar<na Venneman ! ' BROODKWESTIE. — Onze bakkers zijn misnoegd omdat hun aile soorten van last L aangedaan wordt. Nu zijn zij weer verplicht 1 er bij hun bedrijf nog eene gansch afzonder-lijke boekhouding op na te houden, ver-c meldende de namen en adressen der kUënten l en de hoeveelheid brood die zij aan ieder dage-3 lijks leveren. Het gewicht moet op het brood 5 vermeld staan. Buiten de gemeente, alsook in de winkels mogen zij geen brood meer " verlcoopen. Vreemde bakkers mogen hier hunne waar niet meer aan den man brengen. " Al die beslissingen geven eenvoudig aan-. leidingtot 'nheelen hoop nuttelooze druksels. HUURKWESTIE. — Wij hebben thana . de verzekering opgedaan dat er in deze zaak 1 ook al weclerom veel oimoozele praat ver-" teld wordt. Ons dunlcens kunnen aile geval-i len gemakkelijk geregeld worden na den t oorlog, tusschen huismeesters en huurders. [ Aile rechtsplegingen zijn totaal onnoodig. Men raoet inschikkelijk zijn langs beide kanten. Bien bevestigt ons echter als stcliiga waarheid dat, er een huismeester is, die eene zijner huurlingen, eene weduwe, sinds 1 ' Januari eene aanzieiîlijke PACHTVE R-HOOGING heeft opgelegd, allioewel de vrouw volledig had aanbelaald Ht 't Is bijna

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes