Het volk: christen werkmansblad

1697 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 Mei. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 13 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7g29w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

raanmw "m ViBiH'urMWlW imnum «amaaBg lijfen-TiiîîligsIe Jaar.— H. 135 - iofetet — Buisgezin — Elgendom Baaadag, 17 fflei I9J5 , Aile brîefwisselingen vrachfc-Vrij te zenden aan Au g. Vaa Iseghem, uitgever voor de naamj. oiaatseh. « Drukkerij Het Volfc», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VlaanderenJ Gaston Bossuyt, Recolletton-Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Miu derbi'oe dersti1., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljît ln 3 Op aile postkan toren aan lOfty per jaar. Zes ruaanden fr. 5.00L Brie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prqs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ta per regel. Ongeteekende brieven worden , geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent. ^erscliijîit 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen lieft nummer Eekendmaking. Etappeu Insp. 4, Gent, 12 Mei 1915. Voor het vernielen der telegrafen- en felefoongeleidingen, in den nacht vat T'tot 8 April 1915, is door vonnis van he1 Arm.ee-Ko mmando aan de gemeente Moorsel eene boete van 4000 mark en aai tle gemeente Baerdegem eene boete var 5000 mark opgelegd geworden Dit forengt ter openbare kennis, De chef van 't Burgerlijk Beheer von KEUDELL, r p c p p r i r» r a a H.. BABELSCHE BABBEL Er-zijn ziekten en plagen die schijnei nu éivdan eens te moeten weeromkeeren 13e babhelziekte Iijkt er wel eene van wànt zoo ongeveer aile drie maandei ■herneemt ze terug de overhand, na zull een tijdje gestild geweest te zijn onde: den invloed van eene of andere bescha ming. Dezer dagen hadden we er wederon verschillende kenteekem van te be speuren. Groepjes werkloozen in de straa aan 't redetwisten over feiten, waarvai niemand den rechten kant wist te zeggen Halve vragen en deelen van zinspelingei die u in den tram of in 't voorbijgaai langs het voetpad toegeîluisterd wordei met gebaren van eene geh( imzinnigheid waar ge in geen honderd jaar de beteeke nis van kunt vatten. Beweringen en ver zekiringen, die ni nog verscheidene mi nuten nadien laten verbijsterd staan. — 3t Schijnt — 'k Heb hooren zeg gen — 't Is mondsgemeene . — 'k Wete van nen officier.... — Er is m soldaat die gezegd heeft — De wasch vrguw van madame X.... heeft in da hôtel gewerkt en daar heeft ze van di gêwone schotelwasscheres vernomen, dii het wis t van nen hulpkok.... Zulke en dergelijke inleidingen tôt al zijdige vertelsels klinken nu weer honderd voudig over en weer sinds eenige dagen En wat dan op die inleidingen volgt i; al even slim. De feene praat van Calais alsof dez stad zoo ver als Groenland van ons ver wij der d lage.; de andere babbelt efvai gelijk of ze voor onze achterdeur gebouwt ware. Bijzonder degenen die het « van nei Officier weten » — en ze zijn wonder talrijl — vertelien gebeurtenissen die de fantazi zouden beschaamd maken van Hofmann'i zonderling, welke zijne schaduw verkoch had. Twintig duizend Engelschen in d iucht blazen, dat is 't werk van een sol ferstekje. Veertig duizend Duitscher spoorloos doen verdwijnen, kost nie xneer moeite dan eens uwe oogen opei en toe te doen. Of de Dardanellen ee) vuurberg, eene bergketen of eene zee straat zijn, daar hoeft ge niet eens re kening mede te houden. Japan mag ce) West-Vlaamsch g'ehucht of een Aziatiscl ilceizerrijk zijn, dat komt op 't zelfde neer De Amerikanen zijn kvvaad als de ver teller behoefte heeft aan hunne kwaad heid, en de Russen zijn tôt den laatstei man uitgeroeid als de babbelaar ze voo zijne praatjes best missen kan. Afstanden en gelegenheden bestaai niet meer enwiemet kennis der geogra fischt kaart nadenkt over het verteldc wordt voor een domkop of een onwillig aard aanzien. Men zou waarachtig gaai denken dat we allen zoo pas den torei van Babel verlaten hebben. 't Is bespottelijk, ja, maar het is bo vendien zeer spijtig en verkeerd. Al di Babelsche babbel geeft niet alleen eei zeer klein gedacht van de verstandelijk ontwikkelifig der babbelaars, maar h: werkt bovendien zeer noodlottig o] zwakke en zenuwachtige menschen, wiei de vastheid van gedacht daardoor ont nomen en eene onbepaalde vrees inge prent wordt. Men late toch dat redeloos babbelei achterwege. "Wil men de gebeurtenisseï van den dag bespreken, dat men toc! eerst de noodige gegevens of eenig be voegd persoon raadplege, ten einde geei verbijsterende droomgeschiedenissen t vertelien. Babel was eene straf der hoovaardig welweterij. Jaagt uwe kennissen en vrien den geen Babel op,of hun zedelijke nooi zal uwe eig'ene straf worden voor uwei Babdschen babbel. BINNENLAND BRABANT BRUSSEL. — Dieften. — Donderdag avond brak een kerel verschillige ruitfei in de salon Triennal van het Halfeeuwparl en maakte er zich meester van twee schil derijen op hout en twee op doek. De policie heeft een onderzoek geopend — Zekere V...., wonende Hoogstraat, liad bij M. C. A., Jamarlaan 15, eene ka: gehuurd en'bracht deze niet terug. De ka; had eene waarde van omtrent 150 trank Een onderzoek is ingesteld. TERVUEREN. — Sinds eenige dagen is het park en het kolonial muséum van Tervueren voor het publiek geopend, zooals voorheen. Dit nieuws zal door de Brusselaars i met veel genoegen vernomen worden. ; Sinds de maand Augustus immers was de toegang tôt het park ontzegd geworden i aan het publiek. t TIENEN. — Ziehier de prijzen van eenige eetwaren te Tienen : de haver die aan 55 frank stond is gedaald tôt 50 fr-i , de rogge van 75 tôt 70 frank ; de boter is gedaald van 3,30 fr. ap 3,00 fr»; eieren zijn aan 2,70 fr. de 26. Het vleesch blijft steeds duur : geslacht vleesch, kalfvleesch 3 fr. tôt 3,10 fr. de kilo; ossenvleesch 2,80 fr. tôt 3,00 fr.; 1 varkenvleesch 3,10 fr. tôt 3,20 fr;; spek ■ 1,60 fr. het pond. î HENEGOUW : — Het Voedingskomiteit der provincie r Henegouw zjet zich thans verplicht de - koopwaren ihet 25 ten honderd te ver-hoogen, die 4an zekere gemeente (Elan- i ges) moeten geleverd worden, daar de - inschrijving der gemeente op het sociaal t kapitaal onvoldoende was. 1 — De burgemeester van Hornu heeft ■ zijne medeburgers verwittigd dat aile » grond moet bezaaid of beplant worden. i Al de gronden, die zonder gebruik blijven i zullen door de gemeenteoverheid opge-, eischt worden, om door de werkloozen te - laten gebruiken. WEST-VLAANDEREN KORTRIJK. — Dinsdagnacht werden " er van Gyriel Verbauwhede, Zoutboeren-" wegel, 1, tien konijnen gestolen. ^ Hulpkomiteit. — Gezien er voor de " uitdeeling van het hulpkomiteit geene t nieuwe aankondiging meer zal gedaan 3 worden, meenen wij het goed de belang-3 hebbenden te verwittigen dat de uit-deeling.plaats grijpt donderdag 20 Mei, " tusschen 8 en 10 ure, in. de daartoe aan-" geduide lokalen. ROESELAERE. — In de laatste dagen ' is de lijst der gijzelaars vernieuwd geweest en samengesteld uit de volgende - heeren : Baert-Doom ; E. H. Bittre- ■ mieux ; E. H. Caesens ; heeren Casteleyn-1 Thibau ; Goussement-Gaillau j Deceu-' ninck-Maes ; Demeester-Gernaye ; De-1 meyer-Bottu ; Deprettere-Denys ; De-\ ryclcere-Gasteleyn ; Devos-Gamleyn ; M. J Doom-Deridder ; Isebaert-Demarré ; E. J H. Leleu ; H. Lobel-Liebaert ; E. H. t Lourdault ; MM. Lybeer-Van Brabant ; Marichal-Verlinden ; Moenaert-Klinke- 3 maillie ; Mortagne-Hinnekint ; Nollet-Slos- " se ; Pierens-Holvoet ; Rommens-Gombert; ' Saeys-Carbonez ; Seynaeve-Veralleman ; t Soenen-Seurynck; Van Daele-De Ceuninck; 1 Van den Berghe-De Wilde ; Van den Brou- 1 cke-David ; Van der Stichele-Moerman ; " Van Hove-Carlier ; Van Moerbeke-Loos- " velt. J OOST-VLAANDEREN GREMBERGEN (Dendermonde). — 1 In Soltau (Duitschland) overleden. — . Over weinige dagen ontving men alhier i de tijding dat René Groes, wachtmeester r bij de vestingartillerie, 5e batterij, te Soltau overleden is. ! René Cfoes, woonachtig te Grembergen, . werd geboren te Zele den 9 Januari 1894. De veelbelovende en dappere onder-! officier werd krijgsgevangen genomen ^ op het fort van Breendonck ÇWillebroeck) i waar hij vol heldenmoed zijn vaderland verdedigde. Een plechtige lijkdienst tôt zijne ziele-B xpst heeft plaats gehad in de kerk van i Grembergen op vrijdag laatst. 3 Iedereen had het zich tôt plicht ge-j rekend in dezen dienst aanwezig te zijn, ^ ten einde een vurig gebed te storten tôt ! zielerust van den moedigen soldaat en tôt . troost van de bedroefde ouders. DRONGEN. — Bloem. — De personen die niet zelf bakken kunnen dinsdag, i 18 Mei, in den namiddag, bloem bekomen a voor dekleine noodwendigheden van het î huishouden. Er zal 1 kilogram per huis- - gezin verleend worden. ! Het magazijn wordt om 3 uur (Duitsche g tijd) geopend. WICHELEN. — Watering. — Bericlit » aan de ingelanden der watering Groot-I Wichelsbroek, dat de jaarlijksche alge-1 meene vergadering der stamgerechtigde i eigenaars zal plaats hebben den donderdag 20 Mei 1915, om 4 ure (Duitsch) namiddag, te Wichelen, ter herberg «Amsterdam. » BEIUCHT 4AN HET PUBUM. MAIS. t Het Provinciaal Hulp- en Voedings-t komiteit bericht aân belanghebbende, die - nog geene vraag hebben ingediend véôr 24 April j.l. dat eene zekere hoeveelheid . maïs nog ter beschikking staat. Die vragen zullen aanvaard worden ' te beginnen van dinsdag 18 a. s., ter La-• kenhalle, tusschen 10 en 12 uur (Belfort) . j 's morgens. I De vragen moeten vermelden : 1° Het aantaî en den aard der te voe-deren beesten. 2° De gevraagde hoeveelheid maïs. 3° De stellige vérzekering dat nog geene vraag is ingediend geworden. Eindelijk moet de vraag echt verklaard worden door den heer polîciekommissaris der wijk. Aan de Krijgsgeva&genen. Het is aan de belanghebbenden kenbaar gemaakt dat de pakken in de volgende karapen toegekomen zijn. ALTEN-GRABOW. - De Bruycker Ii. BERGENHUSBN. — Baert Philémon (komende van Parcliim), Begelbrugge Karel idem 2 pakken, Roels Leopold idem. CELLBLAGER. — Billau Octaaf, Pin-telon Oamiel. DARMSTADT. — Deltour Albert. ERPURT. — Broeckaert Jozef, Buiron Karel. FRIEDRISCHFELD. - Prouvât Emiel, Van den Hauwe Romaan 2 pakken. GIESSEN. — Haller Hendrik, Labiau Georgius. GOTTINGEN. — Audenaerde Léo, Bos-fcyn René, De Haerynck, Gevaert Jan, Ghequière Aloïs, Guyot Roger, Roegiers Lodewijk, Rooms Godefroid, Uytersprot Antoon, Van der Straeten Jules, Van de Sande Bd., Verboven Prans en Wulgaert Bduard. GUSTROW. — Bnysse Eduard lcomende van Parchim, Debaere Gustaaf idem. HAMELN. — Degain Jozef. MAGDEBOTTRG. — Van den Bossche Karel. MINDBN. — Labiaux Emiel, Trcmerie Jules 2 pakken. MUNSTER. — Bourde aux Alfons, Hostyn Edmond komende van Priedrischfeld. PAROHIM. — Van Huile Maurice. OHRjDRUF. — Coolens Paul. SOLTAIT-OBERHODB. - Baert Alfons, De Jaegher Prudent, Dekens Victor, Dumo-lijn Frans, Dumont August, Massehalck Georges, Peiirrboom Hubert, Smet Frans, Van de Casteele B., 2 pakken, Van Neer Alfred, Vereecken Alfons, Modeste, Verlodt Triphon. SOLTAU. — Andries Henri, De Wulf Henri, Ficquière Fernand, Helsen Frans, Lemayeur Gilbert 2 pakken, Mason Jozef, Mertens Willem. 2 pakken, Van Aoker Alfons, Vermeersch Jozef, Rogiers Oetaaf. OSNABRUCK. — Luitenant Gyssels Léo, Notterman Achiel, officier. QUEDLINBURGL — Van Beeck Aloïs, Van Herreweghe Maurice, Van Hulse Cyriel. SOHUEN (CELLE). — Van den Oostende Frans. SNNELAGER-PADERBORN, - Lams Félix. WAHN. — Brossé Jules. — Denys Maurice, Méchant Florent, Otten Oscar, Van den Campt Albert, Van Hoeclce Edmond. OBLLE-SOHLOSS. - De graaf Cari de Kerrchove de Denterghem, komende van Giessen. FLANSBURG. — Goemine Desire, komende van Gustrow. GUSTROW. — Rémerie Jozef. HOLZMINDBN. — Rosman Henri. WETZLAR. — Caus Henri, Cooreman Oscar, Van de Vîjvere Gérard, Van Dorpe Propsre, Van ^hmsberghe René, Vyncke Arthur, 2 pakken, Wullaert. Remy. Be!aagrljke_Beric!iteB. MaatschapPIj van Onâsrlinge Biistand « De GsneeskQQdige Zorg ». Al de leden, mannen, vrouwen en kin-deren boven de 16 jaar, die geheel of gedeelte lijk werkloos zijn, en geen lid zijn van eene vakvereeniging, moeten zich komen aan-geven in het iokaal Wellinckstraat, 24, ten einde den werkloozenonderstand te bekomen van het Hulpkomiteit. De inschrijvingen hebben plaats heden MAANDAG, morgen DINSDAG en overmor- I gen WOENSDAG, 's morgens van lOtot 12 % ure, 's namiddags van 3 % tôt 5 ure (Belf.) Men moet voorzien zijn van zijn eigenof zijn ouders trouwboekje en van zijn lidboekje. Onderstanô aan d8 voîlsdlge en gedesl-telljke W8rkl002e Msn, mannen en vrouwen» der Zlekenbeurs « Volks-llefde », van Gent. De reeds ingeschreven en nog niet inge-schreven> geheele en gedeeltelijke werk-looze leden van Volksliefde, wonende te Gent, Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg, zoowel de vrouwen als de mannen, moeten zich ten bureele aanbie-den, van het trouwboekje of andere papieren en lidboekje of lidkaart voorzien, de mannen in de Wellinckstraat, 24, de vrouwen in 't Iokaal der Kuiperstraat, n° 11, Gent, ten einde de ons toegezonden fichen behoorlijk te kunnen invullen. De beide bureelen zijn open heden, morgen en woensdag, van 10 tôt 12 uur 's voormiddags, en van 3 tôt 5 ure 's namiddags (Belfort). De aanvragers zijn gehouden bij hun patroon een bewijsstuk te halen. Vîas- Jnteslîswerksrs opgelet! Woensdagnamiddag om 5 ure (Belf.), be-langrijke algemeene vergadering ten lokale Oudburg. Dagorde : De hvlp van het Nationaal stmrikomiteit. Wat we te doen hebben. Daar er geene omzendbrieven kunnen gestuurd worden, verzoeken wij dit bericht onder de leden vlas-jutebewerkers te ver-snreiden. HET BESTUHR,. OIT GENT. ONDERSTANDWERKEN AAN DE DAR- ' SEN. — Er wordt den belanghebbenden ter , kennis gebracht dat, voor het oogenblik, ' geene plaatsen van toezichters, pointeerders of markeerders meer beschikbaar zijn. ( BIJ DE WERKMENSCHEN. - Zaterdag-morgen deden wij een bezoek aan onze voor-naamste werkersinstellingen. Vakvereeni-gingen en ziekenbeurzen zijn volop en met , zorgvuldigenijver, bezig de fichen in te vullen welke dienen moeten om voor de werkloozen ondersteuning té bekomen. De vereenigden 1 en de leden der ziekenbeurzen mogen zich laten inschrijven in hunne maatschappij. 1 Alleen deze die nergens in zijn, moeten zich ] wenden tôt de lokalen door het stedelijk j komiteit ter beschikking gesteld. Nu weer zegt men dat er nog geen volledige zekerheid -, bestaat nopens de kwestie of de vereenigin-gen zullen mogen uitbetalen en vooral wan-neer de uitbetalingen zullen beginnen. Toch 1 is het betalen reeds in voege gesteld voor de 1 darsemannen. Zaterdag ontvingen al deze ( die de laatste week aan de darsen werkzaam ] waren en gedurende de verloopen week werkloos bleven, de vereenigden 6 fr. voor hun eigen, 't is te zeggen 3 fr. van de stad en 3 fr. van het Hulpkomiteit en daarbij nog ] 1.50 fr. voor de vrouw en 50 centimen per kind, de onvereenigden 3 fr. minder. . Het werk aan de darsen wordt heden j maandag hernomen. Al de werklieden die ' er weer willen aan werken, hebben hunne ' aanvraag moeten doen en eene verklaring teekenen. Men werkt zes dagen per week, 4 uren daags. Wie te laat komt wordt voor dien dag weergezonden. Het werk geschiedt in ploegen en gansch de ploeg is verant-woordelijk voor de voortbrengst, die niet J minder mag zijn dan zestig goed gevulde | kruiwagens per week en per man. Alleen op signaal mag men het werk verlaten. Men mag zich niet doen vervangen. Die dronken is wordt verwijderd en afge- ' dankt. Het is verboden gereedschappen te beschadigen, aan werkers, toezichters, pointeerders, markeurs den arbeid of den dienst lastig te maken, scheldwoorden toe te bren- ] gen, te bedreigen of tôt handtastelijkheden over te g a, an. Dat règlement is geteekend , door burgemeester Braun en stadssecretaris , De Bruycker. ! — In de textielbedrijven komt er mee-gaande weg meer en meer verslechting. Men zegt dat de grondstof uitgeput geraakt, wat ' natuurlijk voor noodzakelijk gevolg moet ] meebrengen, verminderîng van voortbrengst , en vermindering van arbeidstijd. , — In het Vrouwensyndikaat, Peper-straat n° 17, wordt heden maandag te 6ure (Belf.), , eene zeer leerrijke les gegeven door den E. H. Celis over Vakbeweging en anti-alkoholisme. Leden en hunne familie zijn toegelaten. — De goedkoope spijsza.al in het ' zelfde Iokaal, door edelmoedige damen en .juffrouwen krachtig gesteund, blijft hnmer druk bezocht. Gemiddeld worden elken dag 500 tôt 550 eetmalen besteld. De prijs is 1 25 centimen, waarvoor men soep, pataten met groenten en vleesch bekomt, aile dagen • afgewisseld. In deze tijden zijn zulke instellingen waarlijk een zegen "voor vele menschen ! Vraagt ROC-BRQÏsSïïEN het beste aller ' tafelwaters. (351s) WIT BRQOD. — Het komiteit bericht 1 belanghebbenden dat de uitdeeling der bij-zondere kaarten voor wit brood voortaan ; uitsluitend den dinsdagnamiddag zal ge-beuren in de volgende orde : Dezen welke zich moeten aanbieden in i magazijn 1, om 3 ure (Belfort) ; magazijn 2, , om 3 y2 ure (Belfort) ; magazijn 3, om 4 ure (Belfort) ; magazijn 4, om 4 1/2 ure(Belfort); magazijn 5, om5 ure (Belfort); magazijn6, om 5 y2 ure (Belfort) ; magazijn 7, om 6 ure 1 (Belfort). : De houders van nieuwe certificaten moeten zich aanbieden na 6 ure (Belfort). Er zal i streng aan deze dienstregeling gehouden i worden. (Medegedeeld.) j BEDANKING. — De familiën Bogaei't en i Van Montagu betuigen langs dezen weg , hunnen dank aan de talrijke vrienden en kennissen welke hunne rouwklachten stuur- 1 den of de rouwplechtigheden bijwoonden van hunnen teergeleifden zoon, broeder, schoonbroeder en neef M. Robert Bogaert. MAATSCHAPPIJ EÏGENAARSBELAN-GEN, Winkelstraat, 1 te Gent. — Gezien den ] grooten bijval zal het komiteit nog tôt einde , Juni inschrijvingen tegen de oorlogsrisicos ' aanvaarden. Zitdagen : Maan- en vrjjdagen ' van iedere week van 6 tôt 8 ure 's avonds (Belfort), alsook den vrijdagmorgen van 10 < tôt 12 ure (Belfort). (643s) RÈCKTERLIJKE KRONIJK. KORRECTIONNEELE RECHTBANK ' VAN GENT. De dievenbende van Eecloo. — De rechtbank heeft de volgende straffen, in deze zoo beruchte zaak, uitgesproken : Jacobs Theofiel, 3 maal zes maand, i 2 maal 2 maand en 50 frank boet, zes maal 1 maand en 26 frank. , Vercauteren Jules, 4 maal 3 maand, 3 maand en 26 frank. j Vanderhaeghen Aloïs, 5 maal 3 maand, ] 2 maal 1 maand en 26 frank. De Meyer Eduard, 2 maal 6 maand, i 6 maand en 26 frank, en 3 maand en 26 frank. < Boesbeke Richard, 2 maal 6 maand, - 6 maand en 26 frank ; 3 maand en 26 fr. i Tollens Aloïs, 6 maand, 3 maand en ] 26 frank. ; Longueville Camiel, 2 maal 6 maand t en 26 fr., 3 maand en 26 frank. Dhulsters Alfred, 3 maand en 26 fr., ; 6 maand en 26 frank. j Vyncke Gustaaf, 6 maand, 6 maand ( !6 frank. Claeys August, 6 maand, 6 maand ( !6 frank. Martens Raymond, 6 maand, 6 maar •n 26 frank. Vindegenachte Louis, 6 maand. De Goninck Eduard, 6 maand en 26 f Bekaert Camiel, 1 maand en 26 fi ,'oorwaardelijk voor drie jaar. Codde Melanie, voor verheling neg< naal 15 dagen. De onmiddellijke aanhouding werd b folen van : Aloïs Vanderhaegen, Eduai 3e Meyer, Richard Roesbeke, Tollei Vloïs, Longueville Camiel, Dhulsters A Vyncke Gustaaf, Clayes August, Martei Raymond en Van de Genachte Loui Buyck Louis, die de chef van de benc vas en altijd gewapend optrad, nauw ijks 16 jaar oud, wordt veroordeeld t( > jaar gevang. Hij zit nu gevangen i Duitschland. HANDELSRECHTBANK VAN GENr Bij vonnis van 8 Mei 1915 heeft < Rechtbank de staking der betalingen v£ len heer Gustaaf Vande Sande, voorhet landelaar in kleuren en vernis, wonenc e Gent, 73, S. Pietersvrouwenstraa >epaald vastgesteld op 17 October 191-Voor gelijkvormig uitlreksi De Griffier, C. BULTINC1 OfficieeleMededeelingen il Vlaaoderen, Fraokrijk en Eizas (Duitsche Melding.) GENT 15 Mei. — Officieele medede ing : Bij Yper werden sterke Engelsche aa malien afgeslagen. Vijand leed hierl iware verliezen. Ten Zuidoosten v; ïper wonnen wij op Hooge terrein. Vijandelijke aanvallen ten Zuidwesti /an Rijssel afgewezen. Aan de Lorett loogte en ten Noorden van Arras heersc >ver het algemeen rust. Bij het ontruimi /an Carency verloren wij 600 à 700 ma Tusschen Maas en Moesel werd e /ijandelijk vooruitdringen in het Pries te tvoud belet. Bij Hagenau werd een Fransche twe ïekker tôt landen gedwongen. (Fransche Melding.) PARUS, 13 Mei. (Reuter.) Medede ing van gisteravond 11 uur : De gevechten ten Noorden van Arr sverden met dezelf dehardnekkigheid vooi jezet. In den nacht van dinsdag tôt woensd mdernam de vijand, die versterking mtvangen had, verscheidene aanvalle lie hem geen succès bijbrachten. In den aanval gericht tegen Neuvil 5. Vaast leden de aanvallers verlieze Een tweede aanval tusschen Carency \blain werd eveneens afgeslagen. ) ierde die uitging van Ablain, misluli >ok volkomen. Woensdagvoormiddag rukten wij voc lit in het boschje van Carency. Deze o narsch werd in den namiddag voortg îet. Wij veroverden anderzijds drie acht îlkander liggende reien loopgrachten c 'etrokken waren langsheen het boscl en Noorden van Carency. Wij drong îet bosch binnen en bedreigden ald ;eer sterk de laatste verbinding die vo le verdedigers der stelling open blij Eindelijk namen wij een nieuw deel v îet dorp in. Wij deden in den namiddag eenen aa /al tegen Neuville-S. Vaast, dat de vijai 10g bezet houdt, Bij de gevechten in itraten bemeesterden wij verscheide îroepen huizen. Aan het overige front stuitten wij do >ns vuur drie Duitsche aanvallen bij Berr lu-Bac, Beau-Séjour en Marie-Therej Bagatelle. PARUS, 14 Mei. (Reuter.) — Mec ieeling van gisternamiddag : Aan O. L. Vrouw van Lorette zijn a ne ester van verdedigingswerken en Icapel Wij hebben in de groote loopgi /enverbinding, ten Noorden der Kaj; ;en zeer hevigen tegenaanval afgeslage Een bloedige strijd, die gansch den nac iuurde, werd in dit bolwerk geleverd. 's Morgens waren wij er meester vi ia den vijand gevoelige verliezen te he sen toegebracht. Wij namen in den nac /an 12 op 13 ook het dorp van Garen< ;n het bosch ten Noorden van het pu 125. De Duitsche troepen hadden van h lorp Garency en het bosch eene geweldi /ersterking gemaakt en, in een doolh /an blokhuizen en loopgraven, een wa lopigen tegenstand geboden aan onzi lanvai. Bij den dageraad waren wij mee er van de plaats. Wij maakten krijgsgevangenen. Bij h Suidergedeelte van Souehez werden on tellingen hevig aangevallen, doch v

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Oorlogspers|Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes