Het volk: christen werkmansblad

2379 0
18 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 December. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 06 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wx96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tler-en-TwinUgsie Jaar, - K 295 Msftienst — HulsgezinEigen&om Wijdag, 18 December 1914 Aile briefwisseîingen vracht-*rij te zenden aan Aug. Van tseghem, uitgever voor do naaraL, maatsch. « Drukkerij Het Volk », Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bashton, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyî, Siiuderbrocderstraat, 24, Leuven. HET VOLK «-■■A )_■■■■ 1 Mon sehrîjît int Op aile postkantoren aan 10 ftj •per jaar. Zes maanden fr, 5.00» Drie maanden fr. 2.50. Aankonâigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te tetalon. «« Bechterlijke herstelling, 2 fe per regel. Qngeteekende brieven wcadev - geweigerd. j TBLEFOON N° 137, Genfc. VerscM|nt €> rnaal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CEMTIEMEH HET KUMMSR Officieele Mededeelingen Op de beide Oorlogstooneelen. (Duitsche Melding.) Aan de Post (Zuidstatie) te Gent aan-geplakt : Van het groote lioofdkwartier — 16e December, 7 ure 's avonds. Vijandelijk vooruitdringen boven Nieuwpoort, onder dekking van zeege-schut werd verijdeld, 450 fransche gevan-genen.Ten Westen van Sennheim werd eejie door den vijand verdedigde stellingplaats aangevallen. In Noord Polen werden sterke Stellin-gen genomen. 3000 gevangenen en 4 machinegeweren veroverd. In Zuid Polen vooruitgang. Elders niets nieuws. Iû Vlaanderen en Frcmsch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 15 December. (Wolfï.) — TJit het groote lioofdkwartier : Op verschillende plaatsen deden de Franschen gisteren vergeefsclie aanvallen. Zuidoostelijk van IJper mislukten hunne aanvallen met zware verliezen voor hen. Noordoostelijk van Suippes en Noord-Dostelijk van Ornes, ten Noorden van Verdun, werden ook Fransche aanvallen af-geslagen.Viermaal trachtten de Franschen stor-mendèrhand onze stellingen te nementen Zuiclen van St. Mihiel. Die aanvallen mislukten, evenals eene hernieuwde aanval tegen Flirey, ten Noorden van Toul. In de Vogezen duren de gevechten nog steeds voort. Bij de herovering van het tlorp Steinbach, ten Westen van Sennheim, maakten wij 300 gevangenen. (Fransche Melding.) PARIJS, 15 December. (Reuter.) — Olïicieele mededeeling : Ondanks de hevige Duitsche tegenaan-.vallen bij Hollebeke, behielden wij het veroverd terrein in Vlaanderen. Van de Somme tôt Argonne werd bij tusschenpozen, maar min hevig, gevuurd. In den Elzas werkten de Duitschers hardnekkig met hun zwaar geschut. De Duitsche infanterie kon in Steinbach jkomen. Voor 't overige konden wij onze vorderingen handhaven. PARIJS, 15 December. (Reuter.) — Officieel bericht van gisteravond : De Fransch-Belgische troepen uit Nieuwpoort hebben de linie ten Westen van Lombaertzijde bezet, alsook de St-'Jorishoeve.Zuidwaarts Yper hebben wij 500 meter terrein gewonnen in de ri-chting van Zillebeke. De hoogten die Steinbach in den Elzas bestrijken, liouden wij bezet. Van het overige front is niets te mel-den.(Engelsche Melding.) LONDEN, 15 December. (Reuter.) — iVan het perrbureau : « Na een tijdstip betrekkelijke kahnte, îs de strijd in Vlaanderen en Fransch-Noorden lcrachtig hervat. Een samenvattende aanval der Vcr-bondenen werd gisteren. ondernomen over de lijn van Hollebeke tôt Wytschaete. Verschillende Duitsche loopgraven wer-flen genomen en een aantal krijgsgevan-genen gemaakt. Wij gingen goed vooruit. 'Op Iiel Ooslelijk Êevéchlsierrein. (Duitsche Melding.) < BERLIJN, 15 December. (Wolff.) Uit het groote lioofdkwartier : In Oost-Pruisen niets nieuws. De Duitsche troepen die van Soldau over Mlawa naar Tsjechanow voortrukken, zijn naar Soldau teruggekeerd voor de overmacht van den vijand. In Russisch-Polen is er niets van belang. Het ongunstig weder bemoeilijkt de verrichtingen.(Oosienrijksche Melding.) WEENEN, 15 December. (Wolff.) Officiel : Door ons optreden in West-Galicië werd de vijand tôt den terugtocht ge-dwongen het Russische front in Zuid-Polen tôt wankelen gebracht. Wij achtervolgden den vijand tôt in ijtajbrot, ten Zuidoosten van Krakau. Bij ieze vervolging en tijdens den laatsten îlag werden 31.000 Russen krijgsgevan-genen gemaakt. Van Rajbrot tôt Noworadomsk, in Zuid-Polen, moest het front van den vijand wijken. Tegen het voortdringen van den vijand in het dal van Latoreza hebben wij in de Karpathen de noodige maatregelen genomen. Oostenrîjk tegen ServlB. (Oosienrijksche Melding.) WEENEN, 15 December. (Wolff.) Officieel : De verrichtingen, als g® vol g op hetterug-trekken van onzen rechter vleugel, ver eischten ook de ontruiming van Belgrado De stad werd zonder strijd overgegeven Door de vermoeienissen hebben de troe pen veel geleden, maar hun geest is uit muntend. TER ZEE. LONDEN, 14 December. — De Ad miraliteit meldt dat de engelsche onder zeeboot B 11 in de Dardanellen dronj en de gepantserde turksche Messoudi aanviel. De onderzeeëer werd beschoten doch kon ongedeerd terugkeeren. De Messoudié was tôt zinken gebracht 't Was een pantserschip van 9250 ton 17 knoopen en 900 man. (Bien public. Barbaarscîie en moderne tijden. Sedert eenigen tijd hoort men voort durend spreken en kan men in de dag bladen lezen van de wegens de tijds omstandigheden, tusschen de vers chilien de staalkundige partijen in ons land ge sloten wapenschorsing, waaraan men dei naam van « Godsvrede » heeft gegeven. Bij de jongste beraadslagingen in d< Tweede Kamer in Holland over het voor stel tôt het aangaan van eene oorlogs leening hebben de tegenstanders van dei Minister van Financiën elkaar verwetei den « Godsvrede » te hebben verbroken Het woord «Godsvrede» (Treuga Dei dagteekent van de elfde eeuw, 1034. Ook toen was in Europa dikwijls ééi î en al oorlog, ofschoon op veel minde: groote scliaal dan thans. Meermalen betro het slechts veeten tusschen adelijken ei ridders. De Godsvrede bestond in Bourgondië waar het bijna voortdurend oorlog was men noemde hem Trêve de Dieu of Trèvi du Seigneur. Van Frankrijk ging hij ovei naar Duitschland. Hij bracht wel geen vol strekten vrede, maar althans een wapen stilstand gedurende het grootste gedeelte van het jaar. Door den invloed der geeste-lijkheid ni. liet men van woensdagavonc (volgens sommigen van donderdagavoneV tôt maandagmorgen, alzoo op aile dager der week, die door het leven van Jezus een bijzondere beteekenis hadden, de wapens rusten en was elke wraakoefeninj uitgesloten. Zij, die gedurende deze dager zich aan daden van geweld schuldig maak ten, werden met den banvloek bedreigd De Godsvrede, eerst slechts door leei en gewoonte ingevoerd, werd later doo: strenge voorschriften bevestigd en ver scherpt. Kerkgebouwen, kloosters, zie kenhuizen, kerkhoven, geestelijken, ar beiders op het land en verder aile weer-loozen waren in den Godsvrede inbegre pen. Uit kracht van een besluit van hel Concilie van Clermont gold hij mede vooj kruis vaarders. Geestelijken en leden van geestelijkc ridderorden riepen den Godsvrede zelfs in tegenover rooverbenden. Dan traden zc vooruit, den palmtak der verzoening in de hand, oui, zij het voor korten tijd, hei rooven en moorden te staken, wat hur echter slechts zelden gelukte. In 1041 stelde een Bourgondischf Synode den Treuga Dei voor goed vast Ieder, die gedurende de genoemde dager of op hooge Christelijke feestdagen van he1 aan een leengoed verbonden recht met df wapen*. gebruik maakte, verviel in eer zware kerkelijke geldboete. Keizer Hendrik III begunstigde in he1 Bourgondische gedeelte van zijn rijk der Godsvrede oj> vele wij zen. Op den in 1043 te Constanz gehouder Rijksdag wist hij het er door te krijgen dat allen, die een veete tegen elkandei koesterden of naar bloedwraak dorstten daarvan afstand deden. We zijn thans bijna negen eeuwen ver der, doch de tijd is er ten aanzien van der Godsvrede niet op vooruitgegaan. Veeleer is het tegendeel het geval. In den thans om ons heen woedender oorlog wordt zelfs geen wapenstilstand toegestaan, om de dooden te begraven oj de gewonden van het slagveld naar eene ambulance te vervoeren. En dan durven wij nog op onze moderne tijden bogen en de zoogenaamde middel-eeuwen barbaarsch noemen 1 De toestand in Rumenië. Een groot handelaar uit Berlijn, die eene reis deed in Rumenie, waar hij in aanraking kwain met de meest gezagheb-bende en invloedrijke kringen, heeft zijne indrulcken medegedeeld aan de Vossisclu Zteitung. Ziehier wat hij bondig zegt ovei çten toestand in Rumenië : « Zooals aile onzijdige landen heeft Rumenië de houding genomen van een in ai'wacliting zijnde leger. » Wij weten ten andere wel dat Rumenië niet gunstig gestemd is voor het twee-voudig Verbond. Zijne vijandelijkheid is niet tegen Duitschland gericht maar teger Oostenrijk, aan wien men zijne tusschen-komst niet vergeeft voor eene herziening - van het Verdrag van Buchârest. Dooi . zekere pers onderhoudt men het gedachl . van een grooter Rumenië, door de inlij l ving van Bukovina. « De tegenWoordige koning is, even als , zijn voorganger, den Duitschers gunstig maar het is niet aldus met gansch hel Hof, noch zelfs met de gansche Iconink lijlce familie. In het ministerie zijn de ' gedachten ook verdeeld. De raadsvoor ) zitter Bratianu en de leider der behouds gezinden M. Marj ;hiloman zijn pruisiscl gezind. Doch al d; andere leden van hel ministerie zijn, do« r verscheidene redenen beinvloed door iransche vriendschaps bewijzen. Onder deze ministers moel eerst en vooral genoemd worden Con stinescu, overste v m het département var Finantiën. Zijne mti-duitsche gevoelens zijn des te meer pmerlcenswaardig daai hij eenige jaren g leden lid was van der beheerraad der B nca generala Romana die met duitsche iapitalen gesticht was s Aan dien minist r worden verschillige genomen regeerii gsmaatregelen aange wreven, met zec : duikelijke merkbare i strekking tegen h :t tweeyerbond. Onde] i deze maatregelen îoemen wij het verboc • van invoer van pe rool en benzine evenalî v v an haver. » Andere voort»rengselen mogen uit gevoerd wordenJSioch de ijzerenwegbe i sturen beletten^Kelselmatig dezen uit-voer. Onder hetTvoorwendsel dat hel f i^iateriaal moet bœchikbaar zijn voor de i gebeurtelijke der niobilisatie, weigert mer wagons te geven Voor het vervoer var erwten, rogge, gçrst, maïs. Van der ! anderen kant malien, het vervullen var ' plichtplegingen zonder einde, den aan ; voer van vreemd ftiateriaal onmoseliik. : IN BELGIË. Beroemde hoo^keraai1 overleden. Men schrijft van.Bclgische zijde aan £>< Tijd : Een der meest Vermaarde hoogleerarer van Leuven's Hoogeschool is overleden te Cambridge, werwaàrts hij zich tengevolge der bekende tragische gebeurtenissen bc-geven had, om er zijne studiën voort te zetten en bij te dragen tôt eene gedeelte lijke ordening der studiën aldaar. Midder in de beslommeringen, die daar zijn geesi bezig hielden, is professor A. van Ge-huchten, de bekende ontleedkundige er neuroloog, overleden. Hij was een cigen-aardig, maar geliefd hoogleeraar, var Europeesche reputatie. Wegens zijne ge-leerde oîiderzoekiiigen op neurolisch ge-bied benoemde hem de Universiteit var Genève al vroegtijdig' tôt doctor honoris caus-a, en in Nederland, waar hij in de Amsterdamsche aula eene voortlrachl hield, welke velen nog zal heugen, was hem o. a. het eere-lidmaatscliap der Necl Ver. voor de beoefening der Neurologie en Psychiatrie geschonken. Hij hield vooi het overige betrekkingen met aile genees-. kundiga genootschappen van de werele: en had een bijzondere faam als neuroloog pathoioog, anatoom en psychiater (zenuw-kundige, ;«iektekundige, ontleedkundige | en verstanelskundige.) Een doode die liet wel sleît. Te Houdeng-Goegmes hadden de ouders - van den soldaat Achiel Tondeur het of 1 ficieel bericht ontvangen van zijne dood Zij eleden een lijkdienst opdragen in de L parochiekerk, aan dewelke de gansche be- volking tegenwoordig was. • Enlcele dagen geleden ontvingen de ouders nu al met eens eene briefkaarl van hun zoon, van 26 November gedag-teekend, zeggende elat hij in voile gezond-heid en in een duitsch kamp ingekwar-tierd was. 1 De soldaat verhaalde dat hij, bij hei beleg van Namen, de vluclit had moeten nemen en burgerkleederen had aangetrok-, ken, zijne militaire kleederen en medalie acliterlatende. In Frankrijk gevlucht zijn-, de kwam hij zich in Le Havre inschepen voor Oostende en begaf zich naar Antwerpen, waar hij krijgsgevangen genomen werd. Zijne medalia zal waarschijnlijk opge-raapt en aan zijitie overheden overhandigd geweest zmi, hetgeen natuurlijk zal doen gelooven nebben aan zijnen dood. O© sfggld YpOBH Uit Sluis wordt aan De Tijd geschreven IJper heeft, naar ilc verneem, zee zwaar geleden. De straat, die van he : Statieplein naar de Markt leidt, de straat waar men het meest liandel dreef, is om trent geheel verwoest. Het ergst van ailes is de aanblik van de Groote Markt. Di schoone plein is werkelijk onherkenbaa ge worden. Ontzettend groot is het geta huizen, waarvan nog slechts enkele zwart berookte ruines rechtop staan. Door eer noodlottig geval zijn bijna al de mooist huizen vernield. De kazerne van het derde linieregimen ; bleef tôt nu toe ongedeerd. De St. Nicolaas kerk, de kerk van het Carmenklooste: en de prachtige St. Maartenskerk hebbei veel geleden van de beschieting, D prachtige middeleeuwsche hallen zijn nie ; meer dezelfde, sommige gedeelten doe) • denken aan de Mexikaansche ruines vai het rijk der Azteken. Zooveel eeuwen had elen dit erfdeel der Vlaamsche gemeentej ' geëerbiedigd ! Dikwijls reeds is IJper het tooehietin! weest van den oorlog. Menige besstondei 1 heeft de stael doorstaan en toch stondéï de hallen nog ongeschonden, bekroone 1 door haar machtigen toren, wiens rom reuzengevaarte pijlrecht in de lucht on hoog stak. Moeten die hallen geheel en a verdwijnen, dan ware het alsof men on J een der dierbaarste herinneringen aai [ 't oude Vlaanderen, een der laatste ban den, die ons met de middeleeuwen ver 1 binden. ontnikte. •OBT OOSTENDE. Er zijn nieuwe schikkingen genomen ; De bevolking mag Oostende niet mee • verlaten, en de vreemdelingen moete: L weg. Voor het overige geen veranderingei ; in den toestand. &JST SELGELE»WËES. Een lezer vraagt ons : Kunt gij bij middel van Het Volk gee J inlichtingen geven over den doelmatigste [ en besten weg naar St-Truiden? Ee L familielid ligt daar gekwetst en wij zou den het gaarne gaan bezoeken. i Antwoord van Het Volk : Van Belcele-Waes naar St-Truiden kun ' ge doen over Antwerpen eji van daar me den duitsclien trein naar Thienen. Va Thienen naar St-Truiden is een stoom tram om 12.15 uve (be,'gisch uur). Ove het treinverkeer Antwerpen-Thienen in lichtingen te vragen te Antwerpen. De reis kan ook anders gedaan worder : b. v., met den stoomtram van Hamm naar Wetteren ; van Wettercn naar Oorde t geni en van Oordegem naar Assche-Brus • sel. In dat geval neemt men te Brusse; : op Treurenberg, nabij de hoofdkerk Sinte Gudule, den elektrieken tram tôt Tervue ; ren (35 cent.) en van Tervueren denstoom • tram naar Leuven tôt Vossem, daar ver l anderen en dan over St-Joris-Weert naa Thienen en van Thienen naar St-Truiden Men moet in aile geval daarop berekent i zijn, dat de heenreis Belcele-St-Truide; • niet zal te doen zijn op één dag. Zie ook in ons blad van woensdag e: van heden voor de uurreselins der trams HIT WAESBHyiSSTER- De inwoners onzer gemeente zijn reed sedert verscheidene weken teruggekeerd Het getal dat nog ontbreekt is bitter kiein A1 is men nu al een tijdje thuis, ^oeli ka: men soms niet naîaten die historié 'nog een op te lialen. De wereldlijke en geestelijk overheden zijn noclitlians trouw ter plaat gebleven. BROOD. — PETROOL. — KOLEN. -Brood is hier voor het oogenblik genoe te verkrijgen, natuurlijk mits betaling Verlcden week hebben we zelfs wit brooi gehad, 't kostte 50 centiemeii voor eei broodje van 800 à 850 gramm-sn. Men leur hier soms ook met brood uit den vreemd. ; aan 45 tôt 50 eentieraen, maar grof zulle De petrool, ja, dat is de kwestie. Geluk kig dat we sedert eenige jaren op de ge meente de electriciteit hebben of we kondei ' desavqndsindendonkerenzitten te koekeloe sren, want petrool is er om zeggens niet ti krijgen, en kan men soms bij uitzonderin; : i een paar liter bekomen, dan moet men zi 80 tôt 90 centiemen den liter betalen 'k Laat het u weten !!! We zijn ook geweest dat er volstrek geen kolen waren. Nu is er toch al wat ver betering gekomen, en zijn er eenige wagenj uit S. Niklaas aangekorûen. 't. Is toch a iets en 't is te hopen dat er anderen zullei volgen. BLOKNÏJVERHEID. — Die gaat hie: tegenwoordig goed en verschaft werk aai veie inwoners. KANTWERKSTERS. - Sedert een paa: wèken is die nijverheid (die hier veel wordi uitgeoefend) ook kunnen hernomen wor den. Ze brengt, al is het niet veel (mer -heeft immers geen beste werk en kan, ge zien het gebrek aan petrool maar enkek uren per dag werken) dan toch iets bij toi kost en onderhoud van het huisgezin. ONZE FABRIEKWEHKERS. — Die zijn nog het meest te beklagen, Weinig of geen werk, duur leven, ja, ja, 't is droevig. De fabriek van M. De Loose, waarin op r gewone tijden een 3 à 400 man werken, t ligt nu ongeveer gansch stil. Op het eene deel werkt men sedert 14 ' dagen met eene 30 à 40 man, en op het grootste deel der fabriek werkt men sinds tien dagen met een 20 werkmenschen. t Maar het schijnt dat het toekomende week r al zal gedaan zijn. Men zegt dat dit werk 1 daar hernomen werd om het ingang zijnde goed voort af te werken en dan te stoppée. i 't Is zeer spijtig dat men op deze fabriek » niet voor'goed kan begirmen werken, ai ware het maar een halven dag. Het grootste . deel onzer werkersbevolking verdient er immers zijn brood. ~ • Wat de onderstand betreft, ik nieen te 1" weten dat ze hier brood en aardappelen l krijgen. t BRAVE LIEDEN. — Dagelijks na het sobër noemnaal genuttigd te hebben, en dat sedert weken en weken, zonder om te 1 zien naar sneeuw, regen of wind, kan men de moeders en docliters onzer îverklieden l met den zitstoel bij zich zien optreden naar het kapelleken van O. L. Vr., gevestigcl r aan een boomstam. \ Men kan ze daar zien zitten, die brave . lieden, de litanie en den Rozenkrans bid-, dende... en, smeekend klinkt het dan s | Geef opis heden ons dagelijlcsch brood— V-1 hebben? die braven, buiten dat ook nop i voor ie^s anders te bidden, want er speeli 1 nog iets anders door hun brein wanneei 5 ze, daar den bijà-and zitten af te smeeken. ! en ze het kanon in de verte hooren bul-deren. O, dan gaat er eene rilling door hun harte. Want ze denken op hun echtgenoot zoon of vader die misschien in die vuur-linie staat. En dan bidden ze nog vuriger opdat hunne duurbaren zouden mogei; gespaard biijven.... omdat ze hun tocl •zouden mogen weerzien...en getroost en op-gebeurd gaan ze dan weder huiswaarts.. firootsrh taéereel !!!... . SEVEN. 1 1 UIT lySEÊLlLE* EEN NIEUWE MENSCH. — Onze tamboer van de Sle-Cecilia, thans bij hei leger en wonende aan het footballplein van het Collegie. heeft verleden week a zijne familie weten vergrooten met een ti frisschen jongen zoon. Deze week werd de a jonge Baeten gedoopt en alhoewel de tijden maar bedroevend zijn, toch hebben er de geburen een soort van feestje van gemaakt. Zooals men weet is de brug over . de Schelde door de belgische soldaten op-1; geblazen en wordt er overgezet men een klein bootje. Sinds het begin van de oor-n logsverrichtingen was het nu de eerste doopeling die langs hier ter kerlce moest r geleiel worden en voor deze geïegenheid had de overzetter, .^Monne Poorter, zijn boot feestelijk versierd en bevlagd. Met l» groote plechtigheid, zelfs met muziek, e werden achterwaarster, peter, meter en de nieuwe mensch aan waï afgehaald en nadien op gelijke wijze teruggevoerd. ' Bij clen terugkeer vooral was er veel leute. Spijtig maar dat de brave vader er niet is kunnen bii zijn. D. J Eene gentsche pensioenkas bericht ons : i Als aanvulling aan het onderhoud met den lieer volksvertegenwoordiger Frederick i Vergauwen, nopens de pensioenkwestie, willen wij de lezers van Het Volk meedee-len, dat wij aan de Algerneene Spaar- en Lijfrentkas hebben laten weten elat het ons, gezien de tijdsomstandigheden on-s mogelijk is op het gewone tijelstip de gewone lijfrentstortingen te doen. Wij druk-ten daarbij-de lioop uit later die stortin-1 gen te kunnen en te mogen doen, dit ® zonder ver lies van ele toegelcende voor-" deelen. * * Hier op heeft men ons dit laten weten : 3 Wat ele renten, voortspruitende uit de ' stortingen, betreft, zal ele Spaar- en Lijf-1 rentltas, zoo de boekhouding onzer maat-i schappij in den loop dezer maand niet kan t opgemaakt worden, de toepassing van het 3 tarief van December nog kunnen toegela-* ten zijn voor de stortingen welke in ~ Januari daaropvolgend zouden kunnen ! verricht worelen, doch die toelating zou - niet kunnen toegepast worelen op ele na 5 die maand verrichte stortingen. Nopens l de premiën eler Openbare Machten, weet s men niet welke maatregelen zullen genomen worden. , De Spaar- en Lijfrentkas raaelt ons aan de storting der sommen welke wij reeds 5 zouden ontvangen hebben of die in elen 1 loop dezen maand zouden kunnen over-i handigd worden, binnen de hierboven opgegeven tijdstippen te verrichten, om- p dat het recht is en in het belang der leelen. L * * De personen die een renteboekje (rosej L> bezittûn, zullen hunne rente uitbetaald ' worden in de maand Januari. Voor Gent i en omliggende mogen zij zich wenden tôt de Natioanle Bank, Winlcet 17. Lsest en vsrsDreliiÊ MET VOIE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes