Het volk: christen werkmansblad

2068 0
02 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n872v2dt1r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Im. — H 180 Ooisflleiîsf — Haisgezin — Eîgeiioi Doadcrdag, 2 Âiignsli 1917 Aile brfefwfeseliBgeB vraclit-Trij te zen den aan Aug. Van isc£-hem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. «Drukkeiîj Het Voit»» STeersteeg, n° 1(1, Gent. Bureel voor West-VJaaacferoni Ccston Bossoyt, ïtccoUelten-Eortiijk. HET VOLK ^ Men Sîirîjft In : Op aile postkantore» aan 10 îs. per jaar. Zes maanden- fr. 5.ÔQi Di'ie maanden îr. 2,50. Aankonâîglngsn : Prijs volgens tarief. VoGrop t< betalen. Eechterlijke heïstelling, 2 ffl per regel. Ongeteekende brievea wordei geweigerd. TIC LE FO ON N° 137, Goût. "^"ersdîîjBsl O ïîiasiE fier» week CHRISTEN WERICMANSBLAD @ Gentiemen lu et mimrcîeï» EMILIUS JOANNES SIEGHEOEIR/S, dcor de barmhirtrgftcfd Gods «a de «croule \sn den H. AposteHjieu Sîoel, BISSCHOP VAN G5KT. Aob âo getsteîyjtfeeââ en de geïeovlsea van hst B!>dom van Gent, zails'neid en zegen in Gkzsii ïïeàr Jsz-.53-Ciï£ï3tiis. 7. er Beminde Brocclers, Ilet is Onze plicht als bisschop de Jecrir.g van Cfcrisius niefc te laten varttnisfceren en u voor te houden betgeen fcoegelaten en hetgeen verBoôen Js. 't Iv oek Onze plicht het onze bîj te brenger. tôt vrrllchfcing van het îîjden derger.cn die zieh in n«ei bevihâcn. Daar»:n mc-enen wij Jn de tege-nwoordige omstandigîiccBfrn Onze siein te inoetan veria-ffen de ftpTKÎelwflze dergonen die rnisbruik innken van het ongehik der tijden en van de schaarscliheid der lever.smiddclcn cm over-ateeven prijzen voor den verkoep der vmrnt te «S3tfv.1I. , V/J; willcn noch de landbouwer* noch de teinte » rs in 'fc-slgemeen schanuvlekken. Melsi-gen onder hen blijvcn geenszins te korfc aan ira^nc pîrêîit. Wîj bekçr.ren ook dat in 't ttlge-ineen de waren om verscMllige rc'.ens tamelijk jtoBT&isr kostc-a dan voor den oorlog. Sfear de rechtvsaïùigiicid en de cliristelijke licfde stelîen -SÊvr païen aie men niefc rnstg ©verschrïjder.. Aile ■waren hebben ee&e waarde die de hoegsfce is dis Basnr ailes ingezion, aan dezelide gevon" Jean. "Welke is. die waarde? Dit is moeilijk om Jpist le bepaltn en hangt aî van de omsfcndig-' âeden. Haar t*gen\Yoordig vragen zefeere ver-skoop -5 voor vele waren zuîke groote prijzen dat ^ ZflBcJer twijfel de Jioogste •waarde der vmren ïirer overtoeîfCK; zulk een handel is niefc recht-vnar<:ig en mag ecn woekerbandel genoemd iwaàe r.. ^ Jiarcîiboveu zulke. liandelwijîSe, zelîs in ge-Tr.ilcn in dewelke zij de rccbtvaardigheid niet sou kwetsen, strijdt toch tegen de clirist-elijke ' îicîdc. Zij is immers de oorzaak dafc geringe moîîsejien zicii het noodige tôt hun onderhoud-»iet knnnen verschaffen en grooteBjks gebrek SijdcTi as>n leveiismiddclcn. "VVelmi, is er \vcl eene pieagi die Cteista* meor bevolcn .heeft dan de Jie/de? « Gif zult God bcminricn bovznal, ziedacir ihet ecrsle en hel rjroolsie- gebod, heeffc hij geaegû; en het twaede gebod, vcegde hij er bij, griijk «an het ecrsie, is dat gij uwen naaste moct fbtminnen gelijk u zeivcn ». E>e ATjostel Joannes, ùe lecring van den Meester nitleggende, zegt: m die zijnen broeder nood ziel habben en zij ne angeicanden voor hem sluil, hoe zal de Uefde Gods in hem wonen ». Is het niefc in deZen tïjd van feuitengevronen nood en algemsene elknde dat men voigens die voorschriften zijn bart aan de ehrisfcene lieîde moet opencn en medeEjùen Jiebben met degenen die gebrek lijdcn ? ïn den naam van Christus smeekea Wij dan Onze diocesnnen die metfcerdaad chiistene menseben willsn zijn, voor de gerustheid van ■iiun gewefcen en uit medeïijden tofc hunnen cvcnmensch, te verzaken aan dien handel welken Wij moeten veroordeele», en aan dk eischen van die prijzen vfelke de "WaaTde van de waren ver overtreffen. ATij smeeken eenieder in dezen tijd van alge-Tîi'' iuïi uood het zijne bij tï brengen om de cllmde der nienigte te lenigen en door het oelonen der christelijke lielde Gods baimhar-tiglieid te bekomen tôt het •wclzijn '.un het Vadcrtand en van gansch de bevolking. Om die barmhartigheid van God te bekomen zuiier wij nog onze toevlucht viemen tôt Maria aan wie Ons bisdom reeds in het jaar 186S op bijzor.dcre vijze is toegcwjd geworden. In den mcriLwaardigtn briet -waarin Z. II. Monseigneur Lambrecht die aanstaande toewijding aan zijn volk verkondigde, schrcef hij onder andere ; «de gcschiedenis der aloudsfce tijden van Vlaan-dtren ieert ons, hoe, in do dagen van rouvr het gansclic volk zich gezamcnlijlc tôt Maria wendde, als een kind dat tôt zijne beste moedei sjq-ï» toevlucht neemt. » Dttgen van rouw zijr nu \federom opgekomen; het gansche volk moel zich Ku ook gezamenlijk met een kinderlijl bitroTivton tôt Maria wendon. Daarom liebben Wij bcsloten die fcocwijdinj van het Bisdom aan O. L. Vrouw plecUtig U vtiidcuwen op den aanst.aandcn feestdag vai bare Hemelvaart. Wij zijn overtuigd dat lie ongeluk der tijden en het befcrotwen In Mai'i: al de diocesanen die nog wat cliristelijke gevoe lens in het liart hebben, znllen aanzetton on aan On zen oprorp te btantwoorden, en aan d plechtige toewjding die zal gcctaan wordei U^ci te nemen. "Wij bevelen als volgt : 1e Den Zondag voor 0. L. V. Hemelvaar îtulk-n de geloovigen in al de Misscn verzoeb "Worden op den 15 Augustus tofc de H. Tafel t naderen. 2° De Procsssie ïal geschiedcn gelijk zij vooi gesclircven is voor den tijd van den oorlog. 3° De akte Van toewijding zal in al de parc cbiale kerken gelezen worden, 't zij van op de predikstoel, 't zij voor het beeld van Mirii Buiten de bissehoppelijke stad zal dit geschic-de tusschen Vespers en Loi en vooralgegaan wo tien van het gebrulkelijk sermoen. In de sta Gent zal, buiten de Hooîdkerk, de akte va fcoewijdiîig gelezen Vforden onmiddellijk na < Hoogmi» en gevolgd zijn van de Prcccss rond de kerk. In de Hoofdkerk zullen Wij zelf, 'snamiddaj bij het eindigen van het koorofficic, na eer korte aanspraak, de teewijding van Ons Bisdoj aan Maria doen; nadien zal het pontiflka; Loi plaats hebben gevolgd van de plochtii Pïoeessie. 4° De akte van toewijding is dezeltde d voorgeschreven is geweest door Z. H. Moi seigneur Lambrecht, on die gcdrukt gfcaafc i het Liber Manualis. De volgende woorden getrokken uit het gebe voor den Vrede door Z. H. den Paus opgesteli tullen er bijgevoegd worden : « En nu met me, telrouwen uan ooil teggen wij nog : O Aile; heiUgsle Maagd, hclp ons evenals in andere tijde von uvare bep• ~r"inçen, bescherm ons, red on. Amen. » £« Volgens bevel van Z. H. den Paus zal, zoolang de oorlog duurfc. als laatste aacroeping bij de litanie van O. L. Vrouw gevoegd worden : Henina pacis, ora pro nobis, Koningin van Vrede, bid voor ons. En Zal deze Onze hcrderlijke brief gelezen worden van op d:n predikstoel, onder aile missen, in al de openbare kc-rken en kapcllen van Ons Bidsom, d>:-n Zondag 5 Augustus 1917 GegeVen te Gent, onder Onze liandteekening, Onzen zegel en de tegenteekening van Or.zen Secretaris, den 1 Angustus 1917. t KBELIUS JOANNES, Bisschop van Genl. Op bevel van Zijne Hoogwaardigheid den Bisschop, A. »£ 5ÏSS5TSR, Kan. Secret. M REGIE EN HAAR B8EL In ons nnmmer van zondag en maaadag, 22 en 23 Juli, hebben we onder baven-staande hoofding gescïireven. : « Dienstbetoon ten bajte der bevolking » is het doel in de gezonde opvatting van » het regiebeginsel, en geensziiis geldgpwin? j » ten koste dsr inwoners mag dat doel zij n. » Waar de belajigen der bevolking dat » dienstbetoon niet vereisoben, mag de » regie gernat aoîiterwege blrjven. » Niettegenstaande gansch de Gentsche bevolking, op slecbts weinige uituonderingem #ia, die raeening volkomen declt, — heeU eenvoudig omdat ze de wa^irteid- is,— feeeîfcï de Gentsche gemeenteraad toeb. weer, ten,-minste in beginsel, de socialistische onteige--,iing zonder vergoecling ge3temd va,n de on--clernemera van geœakpntruimen, oiïi deze goort ondernemmg in de eigen raaeht der stad samen te trekken. En dat de éénige beiloeling van die stem--ming, bij de socialisten toeb, wel wezeniijk. en ùitsluitend is, aan die onderneming gclck te Trinnen ten koste -der ontéigenden en van •gansch de bevolking, bewijst hetgçne 't so-cialistenblad ala volgt scbrijft, onde voor-wetidsel op ons aangehaald artiirel te ant-vroorden : « liai Volk leerfc ons dat de regie goed * son zijn, indien de stad maar dengde. » Ma*r die veTvioekte stad wil geld > » wxnnen op de uitbatingen in regie. » Peins dat toeb. ne keer ï » De bijzondere ondernemers doen ailes i aan kostenden prijs, zij dragen er nog »aan toe en de stad wint geld. » Ziedaar eene aftroggelarij, die den » dood verdient en geheel zeker nog iets î i bij. » .Tammer dat het jiiisfc omgekeerd is. » De stad werkt beter, goedkooper voor » iedereen en als er iets overackiet, gaat > dat niefc in de zalcken van eenigen, maar t't komt ten goede aan de gemeentekas, »'t is te zeggen aan iedereen. » Elke lezer zal zelf zien dat het socialisten-blad, gelijk altijd, antwoordt op hetgeen wij niet geschreven hebben en hoegenaamd niet antwoordt op hetgeen wij wèl schreven. Wat er eigenlijk gestemd ia, heeft niet zoo heel veel om het iijf, gezien de garing-heid der zaak.Maar de zin,dien het schepenen-blad er daar aan geeft, is veel erger, en daai tegen achten we t onze plicht, onze vrien-den te waarschuwen. De eenvoudige gezonde rede stelt iedereen f akkoord op hetgeen we als volgt in eersfc-aangehaald artikel schreven : c Verre van dat het de aending van » een crpenbaar bestuur zoa wezen, 't eenc » l>edrijf na *fc ander nit de handen dei » bijzonderen te nemen om er zel£ geîc » aan te winnen, is 't integendeel de taat » en do plicht van zulk besfcuur, zoovee » als 't in zijne macht Iigt te zorgen, da' ; » de inwonera van z:jne omschrijving vri; ' » over hnnne bedrijven beschikken orc » er besfcaan en welstend mede te winnen.; Tegen dat gezond beginsel van bestuurs wijslieid gaat de socialistische strekking in 1 zooals bij Gent's negociekollege blijkt. Et -■ zoo zij er tegen ingaat op de redens, welki < het schepencnblad er voor aangeeft, dai " doefc zij het op volslagen valsche redans. * Want het is niet waar, dat de stad bele 3 werkt dan de bijzonderen. Het is niet waa 1 in leginsel, omdat bij regiewerk 4e pereoon lijke verantwoordelijkheid en bet peEsoon lijk belang voor de degelijkheid van he t werk ontbreken. En dat het niet waAr is « fc pralctijk, dit weofc iedereen die aan den lijv o de weldaden(l) der etadsdiensten on&r vindt. ~s'- Het is evenmin waar, dat de stad goea iooper werkt. In beginsel kan zij het niet oindat zij hare klanten niet moet ontzicr n wijl ze als monopolist geen konkurrenten t '• ducliten heeft. En in praktijk doet zij he n niot; dit weten wij nog eens allen die har gedwongen klanten zijn en 30 tôt 50 % mee d betalen dan waar de zoogezegd opeûbar n diensten aan bijzondere ondernemei'S ovei e gelaten werden. 10 De opgegeven redena van het schepenen blad zijn dus valsch. En wat blijft er da >s over? :C Dat de ondernemende burgers van ha n. broodgewin onfceigend worden zonder vei ' goeding. Dat op den dnur, als de stad zelv aile bedrijven inpalmt, de burgers hunn • belastingen zullen moeten betalen van wc Lc de slad hun verbledt en belet te winnen. l" Tôt zulke onzinnige onrechtvaardighe! n leidt de afleiding dor regie van hàar doel , Die onrechtvaardigheid willen onze vrien d den voorzeker niefc, maar dafc de socialis tische strekking van het Gcntsche négocié-'f kollege er toe leidfc, mogen zq wqI eeas 01 ~ bepaald voor oogen houdea. ^ lesst en versarelclî HSï VOIE , | IN DU1TSCHLAND. s Es rs-îs van f!sn EsES^iSf. Munich, SI Juli. — Dr Michaëlis, r'.j'.iskansc lier, is gisteravond, met de lseeren van zij begeleide, van Munich naar Dresde:1, vertrokker ' Bj Vçfanôerlïf^sii In 1 1 Praîsfsali mîn!st?rl3. Berlljn, 31 Juli. — De Belgisthe Karizr s-cbrijft > Tegen de verschillende persmeîdingen dat d 1 minister van binnenlandseUe zaken besloten i: in zijn ambt te blijven, zijn wij in staat te ver zekeren dat de heer v. LoebeTl, op 11 Juli ziji verzoek om ontslag heeft ingediend en het nie , terug ingetrokken liceft. In geval vrijheer von Kuhlmann, staat; sekretaris van het buitanlandsch ministeri benoemd wordt, is Iiet natuurlijk dat zijn tegen woorc'igen post van gazant te Konstantinope moet bezet worden. Men spreekt van vrijhee: 1 von Stumm, tegenwoordige on d erstaatssekre , jtaris, die gezant te Kor.stantinopsl zou worden 't Is vrijheer von Stumm die den rijkskanselie Dr Michaëlis naar Weenen vergezelt. Staats , sîkretaris Zimmermann komt wel cerst in lijj ' »-voor dezen post, doch deze zou vast beslotei ,zijn, voorioopig geen oîficieel ambfc te aan vaarden. Br Mtcusrils en fis F-rs- In eene aanspraak, gedaan <îoor Di- Michaëlis rijkskanselier, aan de Duitsche persmanner. ?-heeft deze zekere oîrfchulïingen bekend gemaak ' .over de overeenkomsten tusschen Frankriji en andere Enfcentelanden. ^ DaZ3 onfchullingen zonden c;eda n zijn nada " »door de nationaal liberale ai!?ev£?ardigSe Streîe lf- mann de volgende kleice rrngen gesfcsl-'. werd< n ' « Volgens madedeelingan uit de neutrale per is in Februari 1917 tusschen de Franselie ci ,1 SHiîssischeregeering eene geheims overetnskomr Hs^slctcn, waarin aan Frankrijk cie volgen'cl - verzekeving gegeven zijn : 1. Frcmkrijk ontvcmgfc Elïaa-X^ot'aaring;: [î tgrug.met de grenzen van 17Ô0. J*. * 2..<Frankrijk bekomt hvu Saargobial. 3. Betrekkelijk de Rhijnpvovin.ei-j ontvatig " .-Frankrijk eene soorfc van ineesterr cht, waardoo ;^ §b®t kan heschikken over dat gedeelta dor pre vin cie, dat zij noodig heeft, van liefc overij; ^ gedeelte der provincie zou in den een oî andere I. -vorm een beschuttingstar.t eevormd woïder 4. Frankrijk onfcvangfc 1. ^ Kan de rijkskanselier over het bestaan va "eene dergelijke overeenkomsfc eene mededeelin doen? » s Door hot antwoorcl van dan rijkske-ÇHcl f g .zijn de ondervragingen van Stnfelomaaoiîiitelij bevestigd gsworden. 3 IN RUSLAND. Ds regsering. '■ Keulen, 31 Juli. — UH; Kopenhagen wor;' T de Kolnischen Zcilung gamald : Volgjns ee ;-draadbarichfc uit S. Pefcersbuvg liebban al c f thuidige ministers hwme portefeuille ter besohii ' Tcing van den Uoofdminister Kerenski gesfcel Zulk s werd gedaan met bet ir.zicht hein vri: l- hand fce.verleenen in do voorgaxioiiiau vemieuwd ij samenstelling der regsering. 3t Berlijn, 31 Juli. — PciU Parisien vemcenn uit S. 'Petersburg : Kerenski en ïseretelli iûeld.e ît besprekingen met vcrfcegenwoordigors van^ ve: schillendp politieke partijen nopans liunna ^ee i- „neming in hefc samensfcellen der regecring. Me .r 'îgelooft eeîiter niefc dat Viefc bsstaande minister i-- tofcaal veranderd is. De Kadetfcanpïiïtij ste^ eischen welke hare deelneniing aan do regecrin n benjoeilijken. Boven alla verlaagt deze gïoe b- hefc.aftreden van Tschemow en het veriate zijner plannen in betrck mot de landbodwSchH kingen. De sociaal-deinokraten willcn er Êcht< n niet van hooren hunnen partijgînoot fco oîîe'rei Vçrder vorderfc de Kadottenpartîj bet beproi v«i der overeenkorastec met Ulyanië en m< Finland en vooral, dafc vôôr hefc Kjjenkomè ,1 der wetlge verzameling, gacn grondleggcnd ®f Wctten zouden algekondigd worden. Zoolang Kerenski te S. Pctersburg niet •y teruggekeerd, zullen denkelijk geen bejaal.-31 beslissingen genomen worden. (B. Knr. 38' Basei, 31 Juli. — In hefc nieuw minister: s door Kerenski saroen te stollen, zullen C Q socialisten zich met vijf plaatsan tevreden ho-In den. Aan de bnrgerlljke mrtijen latçn zij c te meerdexheid der portefeuilles, m" De Kadottenpartîj, die 't besluit nam, mil oenige voorwaarden van uitlandsehe en binnei er landsche aangoleg<5ilieden, oXîicleel aan c ar reg-x-ring deel te nemen, is weôrom meester va n- den toestand. Zij verlangan dat Ne'irasow c a- Tschcrnoffs als ministers zouden uttge$lot« Het Satfeîiaal Rosfres te Moskou'. Keulen, 31 Juli. — fit hetuitgesteld Nationaal - Kopgres te Moskou zullen, volgens een bericht i tôt de Kolnische Zcilung, 830 afgevaardigden . bijeenkomen. Wegens hunne weigerende boudin g zullen Finland en Ukranië gecne uitoooâgiiigen ' or.tvangen. Do. generaals Brussilow en Kornilov? ; zullen, als vertegenw'oord-igers der frontgroepen, e feue zitting bijwonen , Waarschijnlijk zullen de bîraadslaginc-en ge- - heim gahouden worden. I B2f4raf vaa Rasslssiie garasa. Lors den, 31 JoK. — Merninjpost vernoemt uit S. Petersbura : Gcneraal Koreiiow hsett lret vooi'ïtel gedaan di ; Gorden hunne 3 voom-chten te oïvfci;cn\en. Die inaatrepelen - zou dionen tôt straf, daar de Garde het begm 1 der schuld draagfc van de doorbraak van het r front. De herinvoering der dood straf is te laat - gckomen„ mer-nt ganeraal Kornilow. De eerste . maartegel welke dient ger.omen te worden, is r de opschorsing van het korps. Berlijn, 31 Juli. — De Trm<wbrîeîwisselaar i ,seint uit het Hussische hoofdkv/artier : ^ De i ,,st-renge mar.treaelon van generaal Komilow - *t-eg:n de tnchteloosbeid in het leger vinden algemeene goedkeurmg. De opruiers worden in massa terecht ge-) steld. !N GRIEKEN LA MO. î : FrasseM trespai veristaa Â-tlisEsnj • Genove, 31 Jcfli. — Urt Atheaen wordt ge-' mald dat ds Franscho troepon de stad verlaten " /.Isebbsn. ■ BB 0S?3e~' Blm* 'u Hô" Korrc spond onzhirreel ui: Doii Hang meîd5 3 dafc de Diiitscli© rep^eerir.g aan de JMederls^iccsche rôgecriug veraoch4", hcà de belar.^en der Dftrtselw ^ oiiderhoorigen op zicii te xvilifîïi nGniQn. Den iHederlasadsche slgemoene koiisul en diploirm-L riacksi^ verlegenv/oordiger te Bangkok irorcson v hier over de noodige inlichtingeij verschaft. ^ Weenen, 31 Juli. — Bs oorlogsverldarin.g van Slam aan Oosksnrijk-.ti.angr.ri3 is aan laatste regserin£; ondsr vorm van nota bekend gems*akb. ?n do nota TTor^t de oorlogsverklaring L* gewettigd om de reden dat de regoering van ^ Siam zi&t de t Oostenrijk-Hongarië, niettegen-cj stasnde hrîàr protest van 1 Apnl 1917 voofrtcioot ° oorlogsmiddeîen te gebrniken die strijdig zijn, r iroowel mot de menschelnlce gewoonten als met i- do pl^omeen erkende grondregelen vaa het ■r vo I kereiireeht. IN SPANJE-, Bs ÎOSSiSDà- n Da Jovj-nal de Paris meldt vit Madrid : De e ovorheden van Bareoiona verbeden bot ver-,sehjjnsn van hei dagblad Vnivsrsal, dat een î breedvoerig beriob; madegedeeld had over d» e vergadering î-o Bareelona. c Uit San Sebastiaan worat medegedeeld da( da \-erte-ger.woordigers van alla gemeenten dei t provincie Guiperzeva, eene bijeeukomat gehad a "hebfipn, waarin de E?Ifrtandighoid der stad ver- -- langd wordt. Do gemeenteraad van Malage nam [- ook ean dargelijk basluit. n * " * a Geneve, 31 Juli. — Hava^ vernoemt oit It Biibao dat ds metaalbawerkersstekiiig ge- g eindigd is. p i. ...»»» ■ .aa.-»»- " Bs ggvoGbtss in 't Wssten. •r Berlijn, 31 Juli. — Op 31 -Joli ontbrandde op hefc Vlaamsche front de infanfcerieslag. Sterkc Duifcscbe teganwcrking, die ta.lrijke Engelschc 't bntfcerijen buiten geveclrt sfeclden en de En-n gelschcn reeds in de voorbereidingswerken van c den slag in Vlaanderen zware verliazen toe-bracbt, trachtte de Britsche legerleiding dooi is het grootste i-izetten harcv kanonnen en e oorlogsmat:ri?aireservrn, te evenaren. Immei 5) nicuwe bat-terijen werden in den strijd gsworpen, ■e terwijl de Engelsche vliegfcuigeskaders al 't mo-e gclijke dedeii hofc beginnend ofîensief voor te i- bèrelden, door verkennings- en bommenwer-,e perstocÎTten. M;>dat de Engelsche artillerie den ganseben ;s naclxt van ma.andag op dir.sdag met uitersfce i- hevigheid had volgehouden, ging het om 6 uui le 's morgens, tusschen Steenstraete en de Lele n over tôt het sterkste trommelvuur. Om C.30 uur n rukfce de Engelsche infanterie in sterke massa's n on het gansche front voorult. De slag is ten rlf. Officieele Mededeelingen Is fcndercn, Frankiijk en Elzas, CDUITSGHE MELDÏNG.) BERLIJN, 31 Juli. — Uit het groote hocld-kwavtk-r : — Lcgergroep -van kroonprins Iïupprechl van Beieren. — In Vlaanderen steeg de artille'ie-strijd metdenavond weer tôt uitersfce hevigheid, hseid binst den nacht onverminderd aan en ging dezen morgen tôt sterkste roffelvuur over. D n zotten sterke vijandelijke aanvallen in op broed front, van d«i User tôt de i-eie. Daarmede is de inianfcefieslag bogennen. — Lcgergroep van den Duilscften kroonprins. — Aan den Chemin des Dames viclen do Fran-schen Zuidoostelijk van File in op 3 kilometel iweedte aan. De steot lirak aan df meestc plaat* sen in ons afwacrvutB" saman; twee beperkta inbraak^ipîaafcsenzijn nog in handen van den vijand. — BERLIJN, 31 Juli, 's avonds. — Un, het? groote hooîdkwartier : De heden in Vlaanderen, op 26 kilomefceï frontbreedte, beiderzijds van Yper vooruitbre-kenàe e rste aanstorm van het Engelsch legeï is aîgeslagen. Na wisselvallige verbitterde groot> gevocbtsn, heeft de met overmaciitige krachien, ciepg'jlederd aanvallende vijand zich moeten. vergenoegen met het bezit van trechterstellin-gen in onze afweerstroker.. Aan den Chemin des Dames braclit onzt kracîitigfe aan val gewichtige Bèogfcastellingoff bij Cemy en meer dan 1500 Franschen als ge* ; vangenen. (FRANSCI-IE r^iLDING.) PARUS, maandag, 30 Juli. — Oîficieel-avond bericht : Da bodrijvigheld der beide artilleries bleef > in den loop van den dag zeer levendig op gansch het Aisneîront, van Epine de Chevtcgny tôt' Oostelijk de hoog\-lakte van Californie, in Champagne in de sfcreek van Auberive en op beide; Maasoevcrs. Van het o varice front niets te melder- — PAïtIJS, dinsdsg 31 Juli. — Officieel Een door de Frsnse-her om 20 u. 14 infrezrtte ; ftauval- op een front v:.n 1500 mater te-i Zuiden van La Hoyàro en V/este'ijk van Epmo da' Chavrigny is' toteal golnkt. Ds TVanPeben heb-bon al hnn oogmorkan bereikt en den Duitschen tsgenaanva.lgsbroksn, in dan loopvï-ndenwelken de Franschen 1C7 gevangenen nemen, wesrvaa twee ofGeiaren on een 15-tsl ondaroifieieron, beboorende tet 3 versehillendo regâmei^en. Da artiUerieStrijd, gevolgd door infer.te-ric-werkingen, heeft zich zser hevig geJrandhaafd - in den eector C^-rny-H'jrtebise. In Chr.mpagna ten îfoordwesten van Prosnes hebben de Duit-schers, na een havige beschieting, een overval uitgevoard, welke door een kracht,da<b'ge tegan-werking v»a hat Franseb vuur misbiliic. Wcàer-' aijdscba artillerie-badrijviglisid op de twee Maasoev r~. (BNGH3LSCHE MELDIKG.) LONDEN, maandag 30 Jnli. — Offiaicel ovondbsrioht : Wij hebban vijaneîelijko eehanson bij Lom-baortzijde aangavallen. Het vijandelijk gesehut was zaterdagnacht in de bnurt van Armentiôros buitongawoon bsdrijvig. Op hel Oostelfj'k Gewthislerrcm. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 31 Juli. — Uit het groote hooîdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk pnns Leopold van Beieren. — Leg-rgrocp van gene-raai-overste von Boehm-Enr.olli. —■ De aanval's-lusiige drang naar voorwani-fcs braclit ons en da verbonden fcrocpen metrw welslagcn in Oost-Galicië en de Boekowina. De grensrivier Zbriïcz werd van boven Ilusia-tyn tôt Zuidelijk van Skala, op een brcedte van 50 kilometer, ondanks verbifcterdfn wecrsiard, aan vele plaatsen door Duitsche en Oosfccnrïjksch-Hongaarsche divisi s overschredt n. Ook de Turksche troepen hebb n huiine ou de vaardigheid opniouw bewezen. Gelijk zij in aan-vang Juli in'taaie stand.vastiglieid de massa-aanvallen der Russon ongeschol-it trotserrden en dan in rassen zegeloop den vijand van de Zlota-Lipa tôt over de Noordclijke Sercth tcrugwicr-pon, waar hij zich opstelde, zoo namen zij gis eer in strijdlusfcig losgaan de liardnckkig verdedigde stellingcn bij Niwia aan de Zbrucs. Tusschen den Dnjestr en de l'rufch bemees-terden de verbonden troepen, in de riclithig r*v„T-i\<-ATin4-7- Ha nlentson ^Warenczenkaeïl Sniatyn. CAPITOLA. in> Moedor ea zooa keteu don doktor verbaasd ^ aan. ot — Ja, ja, ik herlwal het, ging doktor Day •re voort, or etaat eeao oeboone loopbaaa voor u :er opan, eane baaa zonder hinderpalon, waarop ga bodaard en mat aile gomak vcoruit kuut ko men, ;r~ want ga zult met eu bij mij ia da msdieijnen studeeran. Het zal mij een waar gonoegen zijn, n" u ia te wijdon in mijne wotonsohap on uwo stu-an diën te leidon. Ge woet immsra wol, dat ik eon soort mônomamie, een hartstocht heb voor ™ het onderwija geven. .-T' - ir" — Ean soort hartstooht om wol to doen, viol ve Mej. Rocko dea dokter ia de rode. O, eir, waar-aan verdionon wij zulk oea geluk î Hoe kuriaen m wij u ooit genoog daakbaar daarvoor zija i — Tutorlutuu*. 't ia de raoeite niot waard, waar do jufvr. Rooka, om van dank'oaarhaid te eprekon, horaam de dokter; Traversa verdient r* hot ia voila mate, dat men zich zijner aaritrekka, hem voorthalpe ea daa, wat is oono Welciaad, aïs ^ U 't *0o balieft te nocaasa, dio mij geaa duit kost t Als ge mij van dan,k begiaî te epreken, suit ge mij tan elotte nog dwingan te bekennaa, dat ik S uit eigeubaat zoo handel. Ik houd veol van Traverse i ik fM* V?# 1D^8^l®Lf0EiPik gelaat vorjongt mij en hij zal mij bovendien vai cîienèt zija. — Ik zou mij gelukkig rekonen, eir, wanneej ik moôht géJooven, dat liij u van nut kon wezan — Wis en.zoker kan hij dat on ik rekea er ool op. Hij kan mij ne boekon bijhouden, mijry brievea seln'ijven ea mij vergezellon als ik mijn< zioken bezoek, want, okschooa ik eigenlijk d< praktijk heb vaarwol gesagd.... — Kunt gij het toch niet nalaten den armoi uwe hulp ts vorlaonen, dieu gij gratis bohandell onderbrak Mej. Rocko, dea goneesheer, die ir dit opzi'ch.t als ean wekloener dor noodlijdsadei bekend st'ond. ■ — O, dat doa ik bloot Uit oUde gawoonte, ver-zekerde î-I. Day. Het zou mij totaal onmogelijl zijn, het ganoegen, zoo eeas aaa iomand t< duklerep, geheel ea al op te geven. Nu vooruit Traverse, mijn jongea — mijnheer de aspirant doktoor, wil ik zeggen — ik moet twee of dri< ziekenbezoèken afleggan; wiltgo mij nu rnaai terstond begélaiden T Dat zal uw beg/n zija. De joiigaling haastto zich het voorstel vaa dei dokter aaa'tè nomen, die vaa zynen kànt spoedif vertrok, om zioh aaa do dankbetuigingea vai Mej. Rocke te onttrekken. Beiden stapten waei ia het rijtuig, nadat 4° gebruikelijk» afseheid# groeten gewisseld waren, en raden Weg. i — Traverse, zegde dokter Day, toen ïij eel oindweegs van de wOniri'g verwijderd waren, ii bej» yo jïaf.mçly^ dftarp&x U Yeï?9Slïi''^»'i te vei i gezallen, om eens met u over uwe moeder te kunnen sprekon. Zij Hjdt aan geer.e bspitalde • ziekte en verkeert ook niet in onmiddellijk le-, veiisgevear, en nochtans, mijn vriond, moet ga : al uwen moad bijeenrapen, want ik heb u aan te ! kondigen, dat haar een groot ongeluk boven liet i ■ hoofd zwoeft; het is een snel t-oenemend vorval i van krachten, dat uwe moeder doode-n zal. — Verval van kracliten î riep Traverse binien i zich zelven. Groote God ! Maar hoe kan dat zijnî O, dokter, het is oiunogelijk 1 Wij ncmea t toch dagolijks twee maaltijden. _ Vriendje, het is zooals ik zeg. Mej. Roe.ce beult zich langzamerband af, en wel worken hier twee oorzalcen, eene physischo, doorc.ien haar, - in weerwil van de twee maoltijden, versterker.d | behoorlijk voedsel ontbraekt-, en eene morcela omdat haar hart naar sympathie, naar toege-. naeenheid en vriondrehap verlangt. Om haar ia 't îoven te houden moct hare levenswijze aaa . eene geheel andere, eene tegecovorgcstelde vaa de huidige wordor. . „ , , . „.. — O, sir, nu begnjp ik O. Ja, ik gevoel, dot gy . de kwaal hebt or tdekt, woaraan zij zal wcgkwij-I nen. Maar daartogen moet toch een rmaaei . bestaan. O, ik zweor U, belp mij, sta m> bij met uwen raad. Wa$ WQCt ik doen, wat ma geàaa» werdea : - 'l' ' i • 1% YsrjsMi.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes