Het volk: christen werkmansblad

1784 0
02 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 November. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk08d7w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VOLK Allô briefwisselingen vraoht-vrij te zen den aan Aug. Van Ifcglic-m, uitgever voor de naaml. maalsch. « Drwkkerij Het Volk», Meeïsteeg, n° 10, Gcnt. Bureel voor West-VJaanderen; Gaston Jîossuyt, Recolletten-Sitraat,14, Kortrijk. Men solirijjfc in : Op aile postkantoren aan 10 ' c. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betaien. flechtcrlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Gent. ^erscîii jnt O maal per week mmmm mmm w CHRISTEN WERKMANSBLAD G Centlemen Iiet miinniei' ûver de IiuiseJijke opvocding van Iiei kind c Vervolg en slot van ivoenédag 31 October.) YV ave, ineu op de tegenovergestelde manier Ujî 'c S®Saan> hadde men het kind aange-iiioedigd en gezegd : a Luister, mijn jongen, gij zijt volstrekt niet misdeeld; als gij uw iiest eloet zult gij zoo goed kunnen leeren n s i!e anderen; ik zou graag een bcleefden jongen van u maken, enz. > denkt ge niet dat de uitslag alsdan beter geweesfc ware? C. De vleicrij is een ander verkeerd mid-del, bij voorkeur door de moeders gebruikt. Hoe dikwijls lioorfc mon ze niet in de aantee-zighcii hitnner lievelingen zeggen : « Hij is jocli zoo slim voor zijnen ouderdom ! — k Weet waarachtig niet waar hij het haalt ! -— 't Is niet omdat het de mijne is, maar zoo verstandig als mijn kind zijn er geene ! » En liet gevolg van al die loftuitingen?... Dat kind zal later ijdel en aanmatigend, vol van zijn eigen ik en onverdraagiijk- voor anderen zijn. Aan wie de fout? Aan de ver-blmde moeder ! 13. Oc Donkere kamer. — Dp, kelder. _\V>"er andere ouders kennen geen beter piddel om de kinderen te straffen dan ze in den kelder of in eene donkere pïaats te sluiten. Om nog dieperen indruk te maken wordtde patient vervvittigd dat erdaar spo-kc'n, ratten, en 'k weet niet wat nog al in «itten. Die handelwiize is verkeerd : Zij ra.iakt de kinderen benanwd van karakter en kan de ergste gcvolgen liebbcn voor hun teeder zenuwgestel Tracht liever de onbe-redeneerde vrees, waarmede uw kind mocht behept zijn, door redeneering, stillekens ftan en met zachtheid te doen verdwijnen. E. De lieveling. — Onder de kinderen van hetzelfde huisgezin gebenrt het wel cens dat het eene lie ver gezien wordt dan het andere, '/.ooniet in weaenlijkbeid dan toch Ci sehijn. Heeft moeder wat meer last met «en der kinderen dan met de andere, dan kv-ijgt men weleens bemerkingen te hooren «la deze : « Gij zijt eer»>9toute jongen; Frans-ken is veel braver; hij is altijd gehoorz$ana, altijd content; ook zic ik hem veel liever dan u ! » En de kleine kleuter ziet met gramschap en nijd naar moeders lieveling. Hier mis-kweekt men twee kinderen met denzeUden slag : van het eene maakt men een afgûnstig en van het ander iets, dat men gewoonlijk een bedorven kind noemt, en dat later de plaag zijner werkgezellen of de dwingeland zijner onderhoorigen zal zijn. P. Oramschap bij het straffen en vrees van te straffen worden ook door de opvoed-kunde veroordeeld. Om tôt straffen te komen moeten som-mige mensçhen in gramschap zijn en dan kennen zij geen païen. Slagen en grove woorden komen op den schuldige neer gelijk eene hagelbui.'tls'tverstand niet meer dat handelt, 't is de gratnschap. De straf is niet meer in verhouding met de begane fout; het kind gevoelt zulks en is er niet door verbeterd. Moeder valt in het tegenovergestelde gebrelc. Haar kind is ongehoorzaam, onbeleef d, koppig en zij valt in klachten uit : « Een zôô ongehoorzaam kiud heb ik nog nooit geweten; 't zeggen helpt er niet aan; men zou zeggen dat ze het doen om mij te tergen ». — Het kind blijft onverschillig; liel weet dat moeder hem niet durft straffen. Het is door h are klachten niet verbeterd en weldra zal de plooi voor goed genomen Zfjn. G. Schoon sprekon. — Bedreigingen. — Sommige o ad ers moeten altijd schoon spreken om zicli te doen gehoorzamen en dan gelukken zij er nog niet altijd in. Andere kennen niets anders dan bedreigingen. Beide liandelen verkeerd. Luisteren wij cens dat gesprek af tusschen moeder en kind : Moeder : « Emiel. Haal eens het brief je dat ik boven op de tafel heb laten liggen ». — Emiel (die in een boek zit te lezen). « Ik weet het niet liggen. » .Moeder : « Ga er maar om, het ligt op de tafeï. » l'iriiiel : « dat 'Maria 'ne keer ga. » Mceder: «'k Heb het u gevraagd. » (De îoiwçen verroert niet.) Boeder : « Gij wilt dat wederom niet doen voor mij; dat is niet wel. » En moeder trekt zelf naar boven om het bedoelde briefje te h.n'en. Hâre gebuurvrouw, die heeft het anders op. Die roept en tiert heele dageii op hare kinderen on maakt alleen meer lawijt dan hè"i de gebuurte, eu als 't roepen gedaan is... is 't gehoorzamen uit'., Slechto middols, slechte uitslagen. 1k ben geen voorstaander van lijfstraffen doch ik ben van gedacht dat, in uitzondcrlijki gcvaUen, eene gopaste kastijding, op de ge-paste plaats toegediend, (daar waar de rug van naam verandert), een beter uitwerkse' • zovi lieb'oen dan vele nuttelooze v/oorden H. De toraak. — De kleine weent : hij i; met het hoofd tegen de tafel gebotst. — « O, die stoute tafel » zegt moeder, « wat gij durft dat kind kwaad doen t; en mede geeft zij de tafel eenen slag om het kind tt paaien. — Ofwel, zijn broertje heeft zijr speclgoed afgenomen : «stoute brocr!, toe s!a hem maar » en zij neemt zelf de hanc van den kleine om er het broertje raedè t< si aan. Onvoorziehtige moeder, vreest gij dat r.iet- dat./uw kind later een twistzoeker ei vechterspaas worde ? I. Geufek aan eensgezindheid. Eene Voorname conditie voor het welge Kikken van het groote werk <ler opvoetlinj is de èfensgezinae samenwerkulg tussehei vader en moeder. Beide moeten naar lie zèlîde doel streven. Hoe dikwijls ziet mèî moeder niet Voor hare kinderen schermei als z;j vaa vader ociie welverdiende strà ontvangen. Jn, menig onvrièndelijk woord wordt soins tusschen man en vrouw om wille van de kinderen géwisseld. Men moet geen groot profeet zijn. om te kunnen voor-spellen dat uit zulk opvoedstelsel weinig goeds kan komen. De samenwerking tusschen ouders en meester is niet minder noodzakelijk. Waeht u dus wel van u in de aamvezigheid van uwe kinderen op eene afkeurende manier over den onderwijzer uit te laten; hierdoor" ontneemt gij- hem de noodige achting zonder dcwelke al zîjne moeite vruchteloos zal zijn. Hier ook komt de gulden spreuk te pas : . In de eendracht ligt de macht. A. H. IN DUITSCHLAND B3 Kansslierskrisis. BEBLIJK, 31 Oetcber. — Het Bal. Tageblatt sclirijfî over de rijkskanselierskrisis : Do kan-datuur Hertling, dieallecn bij het Ccnfrttm gun-stig opgenomen wordt, heeft van uur tôt uur min kana van verwezenlijking. In parlementaire rniddens spreekt mc-nreeds met zekeïheid van eene nieuwe kandidatuur en wel van deze van graaf Pasadowsky, die het voordeel heeft dat hij.do ambten van rijkskanselier en Pr'oisif.che ministervoorzitter in een persoon kan ver-eenigen. Volgens de B. Z. is d« vroegere voor-zitter van het oorlogsvoedingsambt von Ba-toclci, die tôt nu toe dienst deed aan het front, te Berlijn aangekomen. De mssrdsrîigidsfraktiën. BERLIJN, 31 October. — De Bcrl. Lob. Ans. verneemt uit parlt menât ire middens dat men zinnens is, bij de intcrfraktior.cele besi^rekirgen, die heden namiddag zullen plaats hebben, een besluit aan te nemen, volgens hetwelk de rij'- B-dagsmeerderheid zioh niet bevoegd vçrklaaïts tusschen te komen in de leehten der Kroon en ' aan deze voorstellen te doen oyer den persoon van den rijkskanselier. BERLI.IN, SI Oktober. — De kviais ziet er ■ sinds gisfceiavond weder veranderd uit. De mo-gelijkheid.dat. graaf HertTlngtoch het kanseHers-ambt zon overnemen is gestegen. Deze vçrande-ringjs veroorzaakt dooï het feifc dat het kanser Uersambt zou verbonden blijven met hefc ambt van' Piuisisclie miriistervoorzitter. Dientengc-' volge zou Dr Michaelis ook als Pruisischc mini-' tftervoorzitter aîtreden. Tijdclijk bestaat de groote moeïlijjtbeid hierin, dat eene overeen-komst bekome worde, tusschen de Inzichten van graaf Hertling en de îijksdagirieerderheid over de parlementariseerlng. Graaf Hertling zet lieden zijne besprekingen met de afgevaardigden voort. Over de feitelijkc punten îleeft hij zieli reeds t' akkoord verklaard met het programma der mçerderheidspartiten. Graaf Hertling en da maerderheidspartilen. BERLIJN, 31 October. — lieden morgen heeft graaf Hertling eene gansehe reeks andere parlementsleden ontvangen in het Beierseh ge-zantschap. Hij kon hun echter alleen verzckeren dat hij tôt hlevtoe nog geen bcpaalde besluiten heeft genomen, in den een of den anderen zin. De afgevaardigdc der vooruitstrevende volks-parti] von Payer, kon geen deel nemen aan de ontvangst bij graaf Hertling, daar hij aan rhuma-tiek lijdt en bijgevolg niet van Berlijn kon komen. Volgens de bladen vernemen zallcn de onderhandelingen von graaf Hertling met de parlemenatire leidcFS waarschijnlijk ook morgen voortgezet worden. De uitslag over het bc-zoek van graaf Hertling bij den keizer is nog niet gekend en is mogelijks \cor morgen te verwach-ten. In poiitieke middens denkt men dat graaf Hertling gelooft, de moeilijkheden, die r.og voor-handen zijn, te kunnen overwinneri en zich bsreid zal kunnen verklaren het rijksksnseliersambt te aanvaarden. Graaf Hc-rUingr: BERLIJN, 1 Nov. — De Bcrl. Z. a. M. meldt: Volgens den toestard heden morgen staat kan met zekerheid gezegd worden dat graaf Hertling kanselier van het Duitsehe Rijk en ministervoorzitter voor Pruisen z?l worden en do mede-werking van do groote meerderheid van den Duitschen Rijksdag zal vinden. Voor heden mid-dag zijn de vertegenwoordigers der meerderheids-partijen bij den giaaf Hertling uitgenoodigd en in poiitieke middens denkt men dat zulks de laatste en bssliscende bsspreking vôôr de be-paalde aannamo van het kanseliersambt, door den Beierschen mit isterveorzitter zal zijn. Het' is wel mogelijk dat de bcpaalde oplossing der krisis nog een dgg verlengâ wordt, daar de afgevaardigdc Dr Strefemami, den leidir der natio-►nual-l'beralo fraktie, een ongeval heeft gehad, maar deze zal waarschijnlijk een anderen ver-tegenwoordiger vregen \ oor de verdere onderhandelingen.Hsrtiiafj saïivaarét. — Berlijn, 1 Nov. — Volgens aile waarscl ijn-lijlfbeid zou graaf Hertling het ambfc van Rijks-kanselicr aanvaarden. Naar men verneemt had lieden morgen nog eene bespreking plaats : tusscl en graaf Hertling en de partijleiders. De uitslag cr van \v:'.s dat graaf Hertling thans de posten van Rijkskar.solier en ook van Pruisisch ; îiiinistervoorzitter zal aanvaarden. Heden nog zou hij den Keizer mededeelen dat bij bereid is de hem aangebodenc ambten over te nemen. ' Dr Michaelis zou dus als mînistcr-voorzitter a£- > treden. Graaf flertling zal zieh waarschijnlijk 1 binnen een achttal dagen nog cens naar Munich > bege\ ;n, om daar de loopend - regeeiiiigsvvCiken l n orde te brengtn. N'a het \olledig aftrederi van : den tîgenwpordigcn Rijkskans:lier zal ook Dr Helfferich om zijn ontslag \erzoeke.i. Men 1 noemt met zekerheid de Rijksdagafgevaardigde i vçn Payer als zijn opvolger. Qok den staatssekrc-taris von Waldow zal zijn ontslag indienen. Tengevolge van dczen gewijzigden politieken ■ toestand, kan met zekerhGtd gezigd worden dat ; de Rijksdag niet fcij het begin van Deccmbcr. ! maar reeds midden Noveinber zal samenkômen. t Daar de Keizer het hem voorgelegde or.tweri: i van bot Pruisisch kiesreeht goed onthaald heeft. ï neemt men vorder aan dat nog deze maand È ii';t afgevaardigdenhuis het ontwerp zal ootvftn gen. Verder loopt het gerueht dat de Iûizer bot ontslag van von Capelle, staatfsckj-etrris vnn het Rijbsmarineministerie^ r.iet sr.nvaerd heeft. M03 Vergndsringen- BERLIJN, 1 Nov. — D? Yoss. Ztrj, meldt het gcruclit dat Ue moeilijkheden zou den over-wonnen zijn, zou graaf Hrrtlin^ de b.ide ambten zou overnemen, een Pruisisc{i onder voor zit ter van het fitaatsministerie, in tien p.rfioon van den nationaal-liberalen leider? Dr Fi iedbf rg, zou benoemen en een andere parîemenfslid zou roepen als onderstaatssékretcris in het Pruisisch stRatèministerio. De vooruil et revende Dr Dove komt in-kwestie als handclfemînistcr; Dr Helfferich zal waarschijnlijk terug naar het K>jks schatanibt overgaan. Heden nemiddag en roi;d den avond yergadrren de afgevaardigden vîm 't Çentrum, sociaal-dcmokratcn, v oor u H si revers en nationaal-liberalen. Grcaî Kertlnjg is heden avond door den Keizer Gntvar^en- IN EN GEL AND. Efloelschs DssprekiHgen cy.r fis VredeskwesHf?. ROTTERDAM, 1 Novembcr. - D- par r-hientsbriefwisselaajr van do Vnily Tdetjraph sehrijft dat het inzicht bestaat maandag aan-staande in het Legerbuis eene bespreldrg to houden over de vredeskwestie en pizas-Lctlia-rir.gen.BERLIJN, 1 Novembor. - Het. Bcrl. Toge-blatt verneemt uit Dei; Haag : «Do grofp ter besel'Utting der burger ijfco iTÎjheid, bestaarde uit ïib?rale en radiknle~ Engflfr he p&riemer.ts-leden, heeft, vQlgens Hollandfeh Nieuwsbnrecl meldt, besloten bij de dfrdé léziftg van het leeningswetsvoorstel een wijzlgiogfcoutwerp voor te stt-lfen, waarin de va*tstcUir.g der v/edcBvoor-waarden, met bijzondere inacbtnemii.g op de vraag van Elzas-t^otliarii'yen, \'eyhir.gd wordt. IN RUSLAND. 8T-PETERSBURG, 30 October. - D3 Rabot', maja (Jazela maakt een telegram van Kerensk1 openbaar, waardoor de «ilvoering vsn doodf-vonniseeii aan liet fiout tôt verder Oïdere ver-boden wordt. * * * Dit St-Petersburg wordt herieht dat Fiulsnd in do legeromschrijvhig gebra'-bt en onder het bavel geste Id is van den atr fovereto van het Russisth leger. fN ITALIE. De fculp âsr Entente, GENEVlî, 31 October. — De Eclair m ldfc : Generaal Focli liecft het plan betrekkelijk d« l^ranschc hulp in Itnlie, uitgewerkt, aan gezien rfeze aan.Cadorna is bijgevoegd. ' - GENEVE, 31 October. — De Tribune meldt het gerucht dat in de Parijzer militrire kringen verspreid wordt, dat generaal Castelnau met d e leiding is gtlast van het Frarisch-ïtKli&anscl! 1 ulplcgcr. Eene bevestiging van oft'icietle zîjdc bestaat nog niet. IH SPANJE. De Ka'ainetskrisis, MADRID, 31 October. — San chez Toca heeîl geweigerd het lcabinet samen te stellen, nadal Garcia Prieto en verschcidene andere monar-chisten geweigerd liadden hem te ondersteùneH Men denkt dat de lcoalng zich tôt Pricto za wenden voor de samcnstellînjg van liet nituv lcabinet. * * * MADRID, 1 Nov. — Garzia Piieto, wien ge '\-raagd werdeen kor.centratiëlsr-binet to vormei .met inbegrip van leden der lin.kerz.ijde, moeEi deze taak afwijzen, daar do regionalisten er reformisten niet t'akkcord zijiî. Ds koiûng lieefi zieh nu tôt Ma lira gewend voor het samenstellei van het kabinet. IN AiVîERîKA. De CIiilîsGh'3 pi'ovlnciën- BAZEL, 31 October. — De Petit Pamia meldt uifSantiago dât de voorzitter San Frucn tas met deministers van Pcrucn Argentins cen lange.bespreking had, tijdens dcwelke beslotej werd de kwestie van het piijzon der proviuciëi Taejia.cn Arica, die door Chili in 1S5S7 in rtei oorlogtegcn Peru «angehècht werden en sinds dien een twiststappel tussfhen. beide land vonnen.aaneen scheidsgerecht te onderwerpeu De beide prbvûicicn zijn ïljfc aan minérale stofle-j en juist daardoor brak cen jaar gelcdcn hijna ec: nieuwe oorlog uit. OScïeeleMdeieeHapi la Vlaaîideren. Fiankrijk en î\m (DUIT3CI1E MELDING.) BERLIJN, 31 October. — Uit het grool hoofdkwartier : •— Legergrocp van kroonprins Rupprecht va Beieren. — In 't midden van het Vlaainscli slagfront waren er gister verbitterde geveehtei Op het roffelvuur, 's morgen s over gansch ln front uitgestrekt van 't Houthulster-bosch te liet kanflal Komên-Yper, volgden overdag stert . Engelsche aanvallen tusschen de banen, die va Roeselare over Lange-mark en Zomiebeke na£ Yper voeren. , . . De zwaarte van den vijandelijkcn stoou riclitl zich tegen l'et, dorp Passcliendale, dat tijdeli; verloren ging. In onstuimigen aanval van storn beproefde reglmenten onder samengevati artilleriewerkin g, werd het dorp weergenoiin en later in taaie, tôt in de duisternis durende g vechten v îlledig behouden tegen nieuw inze tenden aanval der Engelsclen. Onze zijdehn het dorp sti'ijdende infanterie en kampbeproeii machiengeweerschutters sloegen de vijandelij: aanvallen, in den loop van den dag meerma. herhaaîd, gevolgrijk terug ln onwrikbaar v< houden op het omgewoeld en doorsbjkte trcc « tcrveld, en onfcnainen den vijand in krachtigc tegenstooten den tijdelijk verloren grond. Btnevons do hoofdaaiîvF.llcn No,ordoos(elijk van Yjier, trachtten de Engelschen ook beider-zijds den Rtraatweg Ypci'-Meenen vooruit te drir.gen op Celuveld. In or.s goed gelcgd artil-lerievuur kw. men slechts zwukke deelen van den vijar.d \cciwacrts. Zij werexu door infanterie en macbier.gcwerên teruggedre\ en. Dj troepen vaji het 4e Ic-ger, deelhebberd aar de gcvcehten van gister, hebben in voortreffclijkc SEmenwtïkiiig aller vapecs een nieuw welslagen b haak1. Zonder \ ooxdeelcn te winnen, hebben de Ergelêchen opnieuw zware blordige verliezen gekregen, — Legergrocp van den Duilschcn kroonprins. — Aan het Oise-Aisne.k&V.aol en aan het berg-front van den Chemin des Dames versterkte gister aanzienlijk ele artilleriestrijd. De Fraiisehe infanterie blecf onwerkdadjg. Op den Oostoever van de Maas hield ver-nietigir-.gsvmir Fransehe aanvallen aan het Chaum~-boeeh in de voorbereiding neiler. — Avondbfriclrf. — lu Vleanderer. en aan den Chemin des D. mes wifscler.de artilleriebedrijvig-hfid.— 1 No\ember. — Geen grootî gevechtshnn-delingen.— Avondbericht. — Geen wczenlijkc gc-beurtîiiisscn.(FRANSCHE MELDING.) PARI JS, dinsdeg 30 October. — Offieieel : Ton Zuiden van St-Quentin slaagden de Fran-aehen in cen overval op de Duitsclie linies; ze braehten gevangenen en een macliiengeweer me© terug. Artilîcriebcdrijviglieid in de eecters Clia-vignon-Pargriy-FSeii). Patroelj.ewerking in de cmgeviijg ven liet kanaal. Een sleike groep Dtiitachrs de do Fransehe linies bij (if m y zoohten te naderen, werd met veiliezen teiilg-gpsîagen. Op den~rechter Maasoevfr bleef de ( rtilitjiebtdrijvigîitid zeer levenelig op liet front Bois de Cliaiu»-Bc-zonvaux. De Frantchen ont-namon den Duitsehers enkele nieuwe gedeelten , van opdenCauriér£6-kum gelegen loopgrachter. ïïalme nacht overal eldtrs. Heden r.acht bewierpen vijandelijke vlicgers . Nancy en do Noorder omgeving met boromen : ; cen gewonde, onbeduidende schade. — Avoneiborieht. — De arfilkriestrijd was tamelijk levejidig in den ecctor Braye-Hurtebiso on op don linker Maasoover. Noordwestelijk van Itriifts, bij een overval op een vijandelijke graaf Westelijk van Bsiraont, brrcliten wij gisteravond den vijand errstige ver lie zen toe en namen een twintigtal gevangenen en oorlogsgerief mede, El tiers overal rnstige dng. Inden rcclit van 29 Oclcbrr wierpen vijandelijke vliegers bommen op Duinkerke en Calais, zonder <?fï-:>rs in de bsvolking te vergen. In den-ztlfdeu nscht lo'ec^ Belfort verseheideno bommen: drie gewonden, waar'onder een vronw en ren kind. In den namiddag van 30 October wero St Dié op gelijko wijze gebombardeerd : een ge-wonde.Tijdens de 27, 28 en 20 October werden viei vijandelijke vliegtuigen door onze vliegers afge seboten en 12 gedwongen met beechadigingen te landen. In den voorgaanden nâclit hebben onze boni-bardeeringsvliegtuigen 2000 kilo ontploffir.gs stoffen gc-worpen op de spoorstatiën en kampei vrn Liohtervelde en Gits, in België. Bovencliei loregen de spoorstatiën van Méziéres bij Metz ' Longe ville bij Mets, Diedenhofen enz. 7000 kil( geschut. ; (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 29 October. — Ofiiciee avontïb'Ericht- : Beproe fdo troepdeelen ouderrrmen Iiee«e! namiddag een tôclit tegen viiaijdelijkc gravei t Noordcostelijk van Croisilles en namen cer.ig gevangenen. Gevolgrijke uittochten, bij welk i een aantal gevargcnen werden ingebracht, wer den heden in den vroegen morgen uitgevoeri , door Belgische troepen, Noordelijk en Zuidehj; van Dixmuide. , — LONDEN, dinsdag 30 October. — Oifi cieel : . Heden vroeg viclcn wij aan ten Noorelcn ej bf.an Vper-Roeselare. Onze troepen deden goed i vordcrlngen. , , Gj-v'olgriike ondernemin gen metbeperkte eioe ; etnoen werden door ons in de vroegte uitgf i voerd tegen de vijandelijke Stellingen tussene de baan Vpor-Roesclai'e en de landstraau l oe i c3poïlé-West-Roosebcke. Zonder sebroom vcc den moéra'ssigcn grond op cen groot elecl 3 het front vielen wij aan, niettegenstaanelc |ica n . regen en sterm, wëlkc de verbinding met 0112 1 troepen bîjzondc-r moeilljk inaakten. Bceluiaei i de vorderingen werden bereiltt. Re chts van dczen Aanval wonnen Canaele< Sche troepen, or.danks htvigen wederstani alla docltindcn op den boofelrug en bereïkte ! den buitenranef van Passchendale. De strijd Wi zeer bevig aan het voorwt-rk Westwaarts ni dorp, w.'sar wij vijf vijandelijke tegenaanvalle afgesl->.gcn werden- Links van onztfn aanval, waar de vlakkc gror door de aangezwollen bckcu gedrenkt was, wel ons vooruitrukten bijzonder lastig voltrokke^ c Desnicttemin namen marine- en Londensci territorial-bataillons, na.zware strijd, cen aant 1 bevestigde liofsteden en sterke stellingen. • Op het Ooslelljk Gevechlslerreîii (DUITSCIIE MELDING.) e BERLIJN, 31 October. — Uit liet groo n hooîelkwai'tier : r De toestand isonveranderd. — Avondbericht. — NietS bijzonders. e — 1 November. — Geen groote geveehtsha k delingen. , 1- _ Avondbericht. — Geen wezenbjke gebeii •e tenissen. n (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) e" WEENEN, 31 October. — Ambtehjke mec deeling : p Geen bijzondere gebeurtemssen. p ~ 1 November. — Niets nieuws. Is (BULGAARSCHE MELDING.) .1- SOFIA, 30 October. — Van cKn generaalstf h- Bij Tulcea het gewone hin^rirgsvuur. — 31 Ootob: r. — Slechts in den narniddag leveudig vuur bij Tulcea. (RXJ.SSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, maandag 29 October. •» Offieieel : Op allf- fronton geweer% uur. I de Oo&tzee en in de Finschegolf, elag zonder strijd. De visscbersRtoomers zetteden hun werk voort. ■ In den nacht op 27 Oetob- r ontruimden do Duitscliers liet schiereiland Wtreler. Demekrij Werdtr w. rd verbrand, de voorraden werden geplunderd. Op liet overige front geen veraudering. Aan het Roremeensch front werd een onzer vliegtocstellen 11a geveoht r.fgeschoten ; de in-zittenden zijn dood. I11 de Dobrocdsclia wierpen onze vliegtuigen den 27 Oetcber, bij tocht---vluehten 40 bommen af op vijandelijke groepen Zuidwestelijk van Tulcea. — Dinselag 30 October. — In de streek van Zaruzare ijeprocfdo de vijand tegen 3 uur des namiddegs, na hevige besebieting met gas, het offensief te nemen, doeh hij moest zich voor ons mac il if-rge weeiA uur terugtrekken. In de rich(ing van Riga, in de streek van Skull, bombareleerde do \ ijanei tôt 8 uur 's morgens onzeatellii gen. Nadat hij beprocfd had vooruit te ri!Î:ken, werd hij door ons vuur weerhouden. Op het overige front gewec-rvuur, dat lieviger werei in de streek van Kokenaussen en Zuidelijk van Osmailow. West-, Zuidwest- en Roemeensch front : Ge. weervuur en verkenningsverrichtingen. Oostzee : Geen verandering. 0P OE BALKANS. (DUITSCIIE MELDING.) BERLIJN, 31 October. — Ult het groote lioofdkwartier : Onveranderde toestand. — 1 November. — Geen groote geveclitshaa-delingèn.(BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 30 October. — Van den generaalstaf : Op gansch het front zwak binderingsvuur, dat slechts in de Cema-bocht watlevendiger was. Oostelijk de Wardar werden na lange luclit-gevechten drie vijandelijke vliegers afgeschoten, waaronder twee achter onze stelling. Twee vlicgers werden gevangen genomen. — 31 October. — Aan gansch het *ront l in-dernisvuur. I11 liet Strocina-dal patroeljegevech-ten.Levendige bedrijvigheid in de lucht. PeOosîenpîjkscli-ItalïaanscheOopIog (DUITSCIIE MELDING.) BERLIJN, 31 October. — Uit het groote hoofdkwartic-r : De bewegingen der troepen van liet 14' leger die uit de Kartnerbergen vooruitdringen, en die der Isonzo-legers nemen het verloop volgens de inzichten der aanvoering. — Avondbericht. — In Italie gcvolgrijkc ge-veehtcn in de daling van tien Tagliamento. Hetf gevangcncntal is tôt over de 120.000, de kanon-nenbuit tôt over de 1000 verlioogel. — 1 November. — Aan onze vlugge slagen in het Oosten en het onvergrlijkbaar taai vol-houelcn onzer troepen aan a lie fronten, bijzonder . in het Wcsten, is het te elanken, dat de verrich-tingen tegen Italie konden begonnen en zoo gevolgrijk verder gevoerd wordon. 1 Gister hebben de verbonden troepen van het 14® leger daar een nieuwe groote zegepraal be-x haald. , . , i Deelen van het vijandelijk leger hebben zicli î aan den Tagliamento ten strijd opgc-stcld. In ^ het gebrrgte en in ele Friaulsclie vlakte tôt dej b?an Ud ine- Codroipo-Tre v i s o ging de vijand. 1 gister op den AYestoever van den stroom terug, i bruggehoofdstellin gen op den Wcstoever liicleï hij bij Pinzano, Dignano en Coelroipo. In eene - a chterhocdcstelli 11 g, van daar op Udine vooruit-springend over Bertiolo-Pozzuçlo-Lavaiiuno, s bood hij hevigen wederstand, om den terugtocht e van zijn 3e leger op den AVestc-lijken oever van-den Tagliamento te dekken. Door zegeswil gedreven, door omziclitige aan-. voeririgin besliste richtingaangezet, behaalden p_ de Duitsclie en Oostenrijksch-Iïongaarsche korp-L- sen hier successen, zooals ze ook in.dezen ooilog i- zeldzaam zijn. Da bruggehoofdstellingen van Pn;zano en c Codroino werden stormenderhand genomen eioor ,0 Pruisische jagers, Beiersclie en Wurtembergscho infanterie: Oo aile oorîogstooneeien beproefeie Braneieii-hurgsehe en Silezisclio divisies doorbraken van ) uit het Noorelen, in onweerslaanbaren aanloop n de aehtc-rlioedestellingen der Italiauen Oostelijk ts den beneden-Tagliamento en sloegen den \ iiar.d ;t terug, tPrwijl verharde Oostenrijksch-HongRar-n sche korpsen van de Isonzo voorwaarts drongen tegen de la-atst aan elen vijand geblevên over-el gangsplaats bij Latisana. Door den stoot van d 't Noorden afgesneden, van weerSkahten omvat, î. streken daar meer dan 60.000 Italianen e-o is wapens. Verscheiden© lionderde kanonnen vielen al in lianden der overwinnaais. ,Het aantal gevangenen uit den, in eene wees zoo gevolgrijk doorgevoerden 12en Isonzo-slag, , beloopt daarmede tôt over ele 189.000 man. de som der genomen kanonnen meer dan 1500. De andere buit is naar die getallen af te meten. te * * * BERLIJN, 1 November, — Ambtelijk: Z. M. de keizer heeft voor 1 November, voorj Pruisen en Elzas-Lotharingen, bevlagging enj n- zegeselioten bevolen. ,— Avondbericht. — Aan den .Tagliamento r- Werd ele vijand, die zich bij Pinzano en Latisana* nog op den Oostoever hield, verworpen of ge-vadgen.e- (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) 1 WEENEN, 31 October. — Ambtelijke mode» . deeling': , , ' De verbonden légers van veldmaarschalk aartshertog Eugeen dringen in het gebergte vait if : van boven-Tagliamento en in de Vcnctiaanscli® vlakte planmatig vooruit. Zoveiioii Twîiiligslc Jaar. — K 2S8. Oodsillens! — KuIspm — EIcien^oin Yrijdag, 2, en ZaWag, 3 NoveniKer 1 f) 17.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes