Het volk: christen werkmansblad

3017 0
17 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 Februari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 22 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n87466b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vljf-PB-T wlBtfgste Jaar Pi. il Cadsdlenst — Haispzln — Eigeîiâom Woeasdag, 17 Fekaari 1915. Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Vaa ïscghem, uitgever voor de naaml. ruaatsch. « Drukkerij Het Volk», 'Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VJaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Àm-fcachten Kortrijk. Tolefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, iiiiiderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijît In : Op aile postkantoren t-an 10 If. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Bechterlijt? herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verschijat €% maal per week CHRISTEN WERKMAN SBLAD S Gentlemen Iiet nummep Een Teringlijder. Als we in dezen tijd de houding van de partij der materialistische wercldhervor-jning nagaan, dan denken we onwille-keurig terug aan eene voordraclit, die we cen paar jaren geleden mochten hooren uit den mond van een befaamden genees-kundige.Die geleerdc vakkundige handelde ovei lering eu zenuwzieklen, en onder meei sprak hij bepaaldelijk van de tubercullose. cérébrale of tering der hersenen. Deze ziekte is den waanzin nabij. Wie er aan lijdt, is meestal drie kwaart gek van zelfvoldaanheid en zelfvergoding: tegenspraak kan hij niet duklen en wie niet blind gelooft in zijne ôrakelspreken, vermaledijdt hij met al de blikken blik-sems van zijne machtelooze lioovaardij, Ailes moet het zijne wezen en tôt zijn uit-sluitend genoeg'en strekken. Redeneeren doet hij niet meer: zijn wil, hoe grillig ook, geldt alleen nog voor wet. Hij waant zicl: boven aile anderen veriieven in wereld-begrip en spelt aan iedereen op bevelenden toen de les voor. Onverdraagzaam jegens iedereen, grof beleedigend voor allen misdadig jegens aile zwakken in 't bïj-eonder, verkondigt hij steeds dat niemand jegens hem verdraagzaam weet te zijn dat men hem de eer niet geeft die hem toe-komt, dat hij de martelaar van de on-rechtvaardigheid der anderen is. En a ko men de îeiten en gebeurtenissen da§ voor dag bevestigen en bewijzen, dat zijne Brakelspreuken ntetswaardige zegsels er zijne zoogezegd vernuftige plannen enke bedrieglijk goochelspel of uitzinnige lier senscliimmen zijn, hij zal niettemin 0{ Iceraarstoon blijven verkondigen dat zijn< denkbeelden de wereld veroveren en zijr wereldbegrip eene zegcpraal te gemod gaat, welke over het aardrijk zal stralei door aile eeuwen heen. 't Is eigenlijk nog geen waanzin, maa: 't is er zeer dichtbij: 't is de tuberculos cérébrale of de tering der hersenen. Aan die gevaarlijke ziekte — gevaarlijl voor zijne omgeving gelijk voor den lijde zelvcn — lijdt klaarblijkend het inter nationaal socialism of de clan der materia listische wereldhervorming. Terwijl de vreeselijk schokltende ge beurtenissen van het laatst verloopei halfjaar ieder verstandig mensch doei inzien, hoe erbarmelijk broos de inter nationale banden waren, welke het socia Hsm beweerde tusschen de volkeren ge smeed te hebben, — terwijl beroept lie socialism zich tlians op dio als glas ver broken banden, om vol te houden dat he alleen in staat is aile Ianden en aile vol keren als in een broederkring te doei leven. Waar de feiten dagelijks komen be wijzen, dat het onbeteugeld misbruik vaj den vrijen wil de scheuring heeft gcpleegc aan Gods heilzame wetten van liefde ei rechtvaardigheid, — daar looehent lie socialism dien vrijen wil om Gods wettei le kunnen looehenen ten einde er niet b moeten naar leven. Nu iedereen het begoochelend kaarten huis der socialistische voorspellingen ei beloften onder den adem van de woed' der ontketcnde materialistische grijpdrif ten zoo ellendig ziet neerstorten, — m nog bazuint het socialism zijne eigen heilzaamheid rond, verkondigt het zijn gansch vcrzwondene eigen grootheid al in vollen bloei en tracht het zich op zijn lceraen voeten te verhefîen om aanbid dnig voor zijne glorie te eischen. Onnoozelaars, die al ons medelijde: rverdienen, kunnen zich nog vergape aan de kerkliofbloemen welke op d pwangen van dien teringlijder don blc der gezondheid moeten verbeelden. Wi .aan de lessen der gebeurtenissen leere -wil, ziet door dieu valschen blos lieer rwendt er zich tôt algemeen welzijn va ai en put zijne levensopvatting aan he eeuwig gezonde cliristen begrip der war zending van menschcn en volkeren. Waar de roode teringlijder aile denli tare boosaardigheid inspant om haa en tweespalt rond zijne voeten te zaaier ten cinde van zijne slachtoffers een voel stuk voor zijne zelfvergoding te maker — daar werkt de mensch met gezonde geest en gezond hart om door "liefde t vereenigen en door vereeniging mael: En kracht te schenken aan allen, die doc geloof, hoop en liefde moeten samenleve Voor 't heil der gelieele menschlieid. En komt de haatdrager al eens d Welzijn te na, men hoedt zich gemakkelij voor zijne dolzinnige slagen en haalt c medelijdend de schouders voor op : tube, culose cérébrale, 't is toch maar een terinj lijder... in de hersenen. Russische Oorlogskoslen. S' PETERSBURG, 12 Februari. (Rei ter.) De Doema en de Rijksraad liebbe île begrooting aangenomen. In don loo van de beraadslaging werd medegedeek dat de oorlog par dag 14 millioen roch fcostte. OfficieeleMededeelingei h Vlaandcren en Fransch-Noorden, (DtiUsche Melding.) BERLIJN, 13 Februari. (Wolfï.) — Ui het groote hooîdkwartier : Het aantal gevangcnen die bij d gisteren ten Oosten van Souain afgeslagej aanvallen gemaakt zijn, is tôt 4 officiera en 478 man gestegen. Voor ons front zijn 200 doeden van dei vijand gevonden, terwijl onze verliezen in dit gevecht aan dooden en gewondej 90 man bedragen. Ten Noorden van Massiges, ten N.-W van Stc-Ménéhould, zijn ten vervolg* op onzen aanval van den 3 dezer wee 1200 meter van de hoofdstelling der Fran schen genomen. De vijand heeft opnieuw beproefd on den Sudelkopî in de Vogezen aan te val len. Hij werd overal zonder moeite aige slagen. (FranschenMelding.) PARUS, 13 Februari. (Reuter.) -Van den gencralen staf : Ten Noorden van Verdun hebben w: 1 in het bosch van Caures twee nachteiijk aanvallen afgeslagen. De Duitschers hebben zonder succe ; aanvallen gedaan op Arracourt en Rauzej | Voorts hebben zij onze stellingen in de: Elzas zonder nocmenswaard resultaa | beschoten. ; Op het ooslelijk Gevechtsterrein (Oosleririjksche Melding.) \ WEENEN, 13 Februari. (Wolfî.) -l Uit het hooîdkwartier : In Russisch-Polen en West-Galicië i r niets van belang gebeurd. 3 De algemeene toestand in de Karpathe is op het Westelijke on het middelste gc c deelte van het front vrijwel onverander r gebleven. Krachtige tegenaanvallen de - Russen zijn, met name bij den Dukla-pai - schaarscher geworden. Op het Oostelijli gedeelte van het front hebben wij terrei - gewonnen. Tegelijk met den opmarsc i in Boelcowina zijn onze troepen, na de i tegenstander bij Koeroes Mezo te hebbe - teruggeworpen, den Jablonica-pas en cl - overgangen aan weerszijden daarvan ove: - getrokken. t Terwijl de in Boekowina oprukkenc - kolonnes na tal van gevechten de Seretl t linie hebben bereikt, hebben onze strijc - kracliten, die aan den bovenloop van 6 i Proeth werkten en op Nadworna aai rukten, de dalen in het gebergte tliar - achter zich en Wisnitz, Kutz, Koso\ i Delatyn en Pasieczna bereikt. I Door de in den laatsten tijd dagelij! i ingeleverde Russische gevangcnen, is h< t getai der in de tegenwoordig'e gevechte i gemaakte krijgsgevangenen tôt 29,CC ; man gestegen. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 13 Februari. (Pe J Tel.-C.) — Van den gencralen staf : 1 In de Karpathen hebben onze iroepe l versterkte hoogten in de streek va . Szvidnik bezet. Desgelijks tusschen de ^ Lupkow-pas en de Boven-San. 5 Bij Wysenkof hebben wij hardnekkil , vijandelijke aanvallen afgeslagen. RUSLVND 'h ZWËDËN. I STOCKHOLM, 13 Februari. (Wolff e Naar aanleiding van Sasonof's rede schrij s Slockholms Dagblad : De wensch nas e eene goede nabuurschap van Rusland e tl Zweden vinclt zeker weerklank bij oi ( volk, maar voor de gewenschte verstc king daarvan is ook zekerheid tegen ee t ingrijpen in de onafhandelijlcheid va Zweden noodig. Om dit gevoel van zeke heid te verkrijgen is er nog veel te doc en te laten. Verraderlljk Lichl, VijE inwoners van Bournemoulh zi; l' nu onlangs tôt ferme boeten veroordee II omdat zij in hunne woningen "s avon< ® lichten hadden laten branden, die vt J; den zeelcant zichtbaar waren. Belgisch Dorp in Nederlaad. ^ Het Belgisch dorp, dat in de heicle tu y schen Uden en Zeeland (Noord-Braban wordt gebouwd, begint zijne voltooiïr te naderen. Het terrein is bijzonder goc gekozen, het ligt hoog en droog, het gehe is omringd door clennebosschen. Karr vrachten goederen zijn reeds door c magazijnen gevoerd, zoodat deze gevul i- zijn met kleeren, schoencn, beddegoei n zelfs kinderwagens, wiegen en speelgoei p Een 40tal barakken, eetzalen, keukcn 1, ziekenliuis enz. zijn klaar; het zijn al A gebouwen van 50 meter lengte en 14 meti breedte. Nu is men begonnen met de kei i en pastorij; ook moeten nog scholen gc l bouwd worden. Als commandant van het dorp is be noemd de hoofdofficier Wilhdm; burge meester, dokter, onderwijzers, contrôleur: enz. zijn reeds aangesteld. Een pastooi met vier kapelaans zullen de geestelijk< zorg op zich nemen. Het heele dorp zal eleçtrisch verlichl ; worden. " • u, maandag, zouden d< i eerste vluçhteiingen, een 300tal, hei i kamp betrekken, dat voor 10,000 personei is ingericlit. ( Tilburgsche Courant.) i ! In België. [ UIT MTiERF£^. Ds gshsimzlanlgs inDorfl 1 op îls Lsopol^slsl Het signalement van de drie vluchte lingen, die door V... beticht werden vaj moord op Mad. Mcrtcns, is in de stai aangeplakt. Volgens inlichtingen dco - ons ingewonrien, heeft de heer onder zoeksrechter noohtans een der verclachtci . zekeren L... in handen gebad en onde ■' lioord over het gebruik van zijnen tij;l L Zijn uitleg werd niet juist bevondea. On danks die vermoedens, liet de rechte hem locli in vrijheid. * i * * t Al de waarden en titels, die men dncb gestolen te zijn, zijn in veiligheid c bevinden zich in eene brandkas te Bel chem. UîT Zondagnacht hebben dieven binner gebroken in de Kapel-ter-bede; zij pooj den tien offerblok open te breken, doc S daar niets ruttelde, lieten zij hun wer ten halve en moesten zich tevreden stclle a met een vijftiental keersen buit te malcer - — Van den fruithandclaar Victc d Filleul, Groote S' Jansstraat, werd een r steekkar, die vôôr zijne woning stonc gestolen. Onderzoek is ingesteld. e —- Van Jules Vanrobaeys, landbouwe: n Rodestraat, 7, werden 's nachts twe h groote kohijnen gestolen. n — Zondag kwam Camiel Huyss< n makelaar in grancn, wonende Hooghc, 2f e met een gespan, geladen met stroc > langs den Docrnikschen steenweg gt reden. Twee kerels volgden het gespai e sprongen langs achter op den wagen e i- poogden wat bundels strooi er af te rukkei l- Zij werden door de policie gevat en pre e ces-verbaal werd ten hunnen lastc oi i- gemaakt. is — Wij hebben vôôr eenige dagen g( r, meld dat er ten nadeele van Victor De waegenaere, handelaar, wonende Sinl :s Janslaan, van zijnen wagen, langs de •t Doornik steenweg, voor ongeveer 250 f n koopwaren gestolen werden. De policic 0 officier, gelast met het onderzoek, dee verscheidene huiszoekingen bij verdacht personen en kon nog drie zakken ajuii , weger.de 150 kilos, twee kisten dadel ' eene mand salade en 25 kilos zout aar slaan. De clievc'H zullen vôôr het gerecl n te verantwoordçn hebben. n — Ook ten nadeeie van Mclanie Di n bakker, voerman, wonende S' Deny: straat, was er 25 kilos tabak gestolei :e Eene huiszoeking bij verscheidene ve dachte personen gedaan, werd met goede uitslag beloond. —Van Victor Dewaegenaere werden ee aantal koeken gestolen in eenen wage :/ van den tram. 1 —- Zatcrdag zijn uit liet hospitaal ce il twintigtal Engebche soldaten vertrokke n op weg naar hun vaderland. 't Zij IS jongens die in een der veldslagen ei gekwetst werden, een of ander lidmai n verloren en nu ccrst in staat zijn lia; ,n huis te keeren. Een onder hen hacl zijr l~ beide handen verloren, een ander al 11 twee de beenen, enz. orr hmwE. BRAMD. — Vrijdagnamiddag, te 4 Yi ure, is vuur uitgebroken in de via lrî stoomzwingelarij van de weduwe Cyri Wafteyn, Pla.ats, door 't warm draaie 's eener as. In een oogenblik stond een de •n van het zwingelkot in laaie vlam. Do< 't loslaten van den stoom in de doen buizen en de spoedige tusschenkom: der pompiers kon de brand beperl worden; de andere deelen van de fabrie 5- zijn gevrijwaàrd. Bijna geheel de zwii t) gelarij is vo-rnieid. Men schat de bran< ig schade op 5000 fr., door verzekering g< d dckt. Een 20tal werklicden komen zc el gelieel wcrkloos. LANDBOUWERSBELANGEN VAN j WEST-VLAANDERE1 BEKENDMAKING. 1. Door bemiddeling van den Boerenbon s, van Leuven kunnen de landbouwei le chimische vetten en lijnmeel verkrijgei îr Vele Boerengilden hebben zondag vei k gadering gehouden om gezameniijke aai koopen te doon.Dat deze die verachterd zijn, spoedig bijeenkomen en 't noodige aanvragen; zoonict zullen ze te laat komen. Elk zegge het voort. * * * In de algemeene vergadering van zondag laatst werd er meêgedeeld dat elk lid van 't Christcn Syndikaat zijne stor-ting van 1914 gedaan bij het Ccntraal Verbond, verhoogd tôt 4 frank, zal terug bekonien. Dit ontwerp genoot de volic toetreding der leden. Men heeft dan ook bevonden dat, nu of nooit, de hulpkas moet aangesproken worden. Wij willen ons later niets te verwijten hebben. Daarom cen kracht-dadig besluit genomen. Daar de golden slechts gcdeeltelijk kunnen aigehaald worden kan de onderstand niet algemeen zijn. Hij moet dus bepaald worden tôt de meest beproeide leden. Een buiten-gewoon hulpgeld van 2 frank zal weke-iijks uitbetaald worden aan die leden, ' telkens lîunne werkelagen onvolledig ver- vuld worden. J Om nochtans nicmand's recht te schen-den, zal, na den oorlog, de aangesproken r som wederom volledigd worden door de vrijo gif ten der leden. Of dit ontwerp 1 zal welkom zijn in die huisgezinnen,hoeft r niet gevraagd te worden. Het Bestuur. - . yST KSIESSELaERE, r Sedert lang zijn hier al verscheidene cliefstallcn gepleegd van varkens, ko-, nijnen, kiekens, enz., waarvan de daders I meestal onbekend bleven. Verleden week II stond men wederom voor een diefstal, gepleegd bij den heer Gentil Smissaert, koopman. Menontvreemdde eene aanzien-lijke som ge!d- Ziebier in welke omstandigheden dit ■_ gebourde : Zekere JoanneS Janssens, 55 jj jaar oud, zonder vaste woonst, werd met [- goedhartigheid door Gentil Smissaert n opgenomen en deed dienst binnen liuize ! als knecht. Verleden week nam hij de j. gelegenheid waar om van zijne wel-c doeners eene som van 3000 fr. te rooven [ en er mede te vluchten. Doch spoedig ' werd bij achtervolgd door de policie, ge-holpen door de taîrijkc vrienden van p Smissaert, die hem ten slotte, niet zonder veel moeite, vonden aan de grens van Hol-land, waar hij wilde heen vluchten. Hij werd door dcDuitsche wachten ge-i' vat ; men verzekert zelîs dat hij door een schot zeer erg getroffen is. Men heeft op , hem nog eene som van omtrent 2500 fr. ^ gevonden. Wij brengen Gentil Smissaert en zijne vrienden en inzonderlieid onzen moedigen polieiemân, eene warme hulde, over hunne vernuftige en kranige liandelwijze, die leidde tôt de spoedige aanhouding van den clief. îsrr mmve. !1 NOG DE AANHOUDING DER DIEVENBENDE. (j Wij hebben gisteren gemeld dat de policie c te Ninove huiszoekingen heeft gedaan , en talrijke gestolen voorwerpen heeft aangeslagen. Van op den zolder tôt in den kelder vond men in een huis cler Pollaerskalseide niets dan gestolen voorwerpen, voort-lcomende bijzonderlijk van kerk- en kapel-.. diefstallen, zooals alben, casuivels, stoo-j len, wierookvàten, kandelaars, kelken, kaarsen, medaliën in goud en zilver, n vloeren kleedingstukkcn vanheiligenbeel-den, kelkdoeken, plateenen, pastoor-klee n deren, sleutels, eriz., enz., zelfs wijnfles-n schen komende uit sacristijen.... Al die voorwerpen zijn naar het policie-n kommissariaat van Ninove gebracht al-n waar zij herkend werden door de geeste-n liiken der kerken van Ottergem, Vlierzele, .lT Vleckem, Voorde, Iddergem, Oultre (Lee-belce), Meerbeke (kapel Ste-Berlinde), ,j. Erembodegem, Herdersein, enz., enz.; 1C ook de heeren pastoors van Okegem en le Neygem vonden er de kostbaarste waarden hunner kapellen. Het huis der Pollâerstraat werd na-tuurlijk streng bewaakt; de dieven Icwa-n men er noch den cersten, noch den twee-i- den nacht binnen. Vrijclagmorgen, rond ïl 5 ure, kon M. Thuylie, policiekommissaris, n lien vangen op het oogenblik dat zij langs si achter wilden binnendringen, denkende >r misschien ailes te kunnen redden ! ! i- Doch het was te laat, zij werden bij den ;t lcraag gevat en gevankelijk naar de cel-gevangenis van Ninove gebracht onder k grooten toeloop van volk. i- Ondertussclien werden ook twee vrou-l- wen aangehouden, aisook een meisje van 15 jaar. Deze laatsten moesten aan. de o deuren der kerken blijven zitten en al bedelende ailes afspieden om de kcrkdie-ven in te lichten hoe zij des nachts moesten inbreken. Twee der hoofden van de bende zijn Van P van Gijzegem, en De G...., van d Aalst; zij zijn zaterdag naar de gevangenis ■s van Audenaerde overgehracht. Zij hebben i. volledige bekentenissen afgelegd en zelfs •- zes andere leden hunner bende aange-l- wezen, wier aanhouding nakend is. Deze vangst strekt tôt eere van M. Thuy< lie, policiekommissaris te Ninove, die reeds in meerdere gevallen proef heeft gegeven van zijne werkzaamlieid. OP BE SLAGVELDEN. Lijst der Bslnisolio soldatsn gesssiivcld en bejraYen ts Berlaers b\\ îTsaîïer-montîs vaa 4 tôt 8 Ostolnr 1914, Monnayer L. A. H. J., vrijwilliger, van Namen. Niem.ms Armand A. J., 1e reg. vrijw., van Anderlecht. François C. E., 13e linie, Bacbecourt. Taml)our G. E. J., 13e linie, Franc-Warefci Jacopa F., 3° karabiniers, S. Cathai'ina< Waver. Simoons Cam. E., 10e linie, Couckelaere. Lombaert L. M., 13° linie, Westdorp-Hol land. Petrisofc E. G., 13e linie, Chimay. Arnonld P., 13e linie, Marcinelle. Sera A. M., 13e linie. Jambes. Massart, 13e linia, Malonne. Jehin H. J., 3e karabiniers, S. Niklaas. Vouillemin H. P. F., 3e carabiniers, Chai" leroi. Bommens A. C., 1e lansiers, Vorst. Ververs, 3e karabiniers, Haecht. Janssens J. E. II.. 13e linie, Incourt. Baelde Cyiiel, 10e linie, Meenen. Tittelbach M.. 10e linie, Ailon. Gobron A., Ie lansiers, Senzeilles. Evrard R. J. C., 13e linie, Nijvel. Wanthier, 13e linie, Corenne. Warnier G. F. J., 13° linie, Perwez. Bornimont, luitenant der gendarmerie, S» raing. Dumoneeau A., 13e linie, Tily. Callewaert J., 10e linie, Roesselare. Ameryekx P., 1e karabiniers, Brussel. Van Deuren G., 13e linie, Leuven. Van Daele A., 13e linie, Liedekerke. Wynst W., 13e linie, Strylkem. Gaspa.rd L., 33e linie, Falisolle. Swiggers C., 1e lansiers, Velthem-Beysen. Perquet, Ie lansiers, Souvret . Graaf de Looz-C'orswarem, 1e lansiers, Bu- vrinnes. Mercy Arthur, 1e lansiers. Delhove Lodewijk-Frans, 1e lansiers, Gang» hoven. Tintinier, 1e lansiers, Eobeeq-Rognon. Mesens Fl., 33e linie, Aerschot. Coppens E. J., 1° lansiera, Assche. Mairesse P., 13e linie, woonst onbekeDd. Va«s Martinus, 3e jagers, Exel. Delvaux J. J., 13e linie, Falisolle. Flusin M., 13e linie, Sornzée. Michielssen J., 3ekarabiniers, Antwerpen. Vander Beeten H. G.. 10° linie, Vilvoordcn, Hasfcir B., 13e linie, Jemellp. Beaufays, 13e linie. Latda Cam., 13e linie, Morlartwelz. Cohy J., kommandant 3e karabiniers, Brus-, sel. Don Carlos de Sanchez, Ie lansiers, Brussel. Leroi, brigadier, Ie lansiers, woonst on-< bekend. Vorders zijn er te Berlaere nog gesneuveld eenige onbekende soldàten van het 13« linie, 3e karabiniers, een grenadier on cen der gidsen. SoMatsn bsgraven U Lonfiarzgeî, EERSTE LIJST. Slagveld Londerzeel, bcgraafplaats Lon« derzeel, S. .Tozef. Mededeeling gedaan door jufîer Orianne ; van sommigen, niet herkend, berasten bij juffer Orianne zekere stukken, 't zij onge-merkt kleergoed, brieven of kaarten, dia soms tôt de herkenning kunnen leiden. Die-< genen die meenen iemand te vermissen, worden dan ook verzoclit er een kijkje te gaan nemen. Omirent allen die volgon be-hooren tôt het 12e linieregiment Het eerste nummer is het nummer dei kist ; het tweede dit van het stamboëk : 1 58107 Niet herkend. 2 id. 3 57932 id. 4 53402 Emiel Vinck. 5 55374 Gaillard Emiel, geb. te Parija, 0 Niet herkend. 7 57727 Id. 8 24728 Korporaal. 9 53872 Tillomans Oscar, Eemegem. 10 55377 Van Muylders, Steenhuffel. 11 Niet herkend. 12 55042 Joris, Guill., korporaal, Ant- werpen. 13 53440 De Mulder, J., Antwerpen. 14 Niet herkfnd. 15 57792 id. 16 54740 id. 17 Eerste soldaat. 18 57646 Niet berkend. 19 Sergeant. 20 Dubois Louis, Wannos. 21 55092 Louis, korporaal, Deume. 22 56440 Niet herkend. 23 57234 Verhaegen. Fr., J., Anderlecht» 24 57538 Fouville Frans, Hanut. 25 57672 Niet herkend. 26 57987 id. 27 Bourguet A., Vit ton S. Marc, 28 58277 Niet herkend. 29 56039 L^dent Jules, korp., Veïvion» 30 Niet herkend. 3 1 id. 32 54976 Van Elelsland Job. Th., Antw 33 505 .7 Mathieu Jules. 34 56512 Go dit. —■ l<Vrrière3. 35 Niet herkend. 36 53493 Jacques Cair. H., Caintignie^ 37 Niet herkend. 38 58720 id. 39 55874 Fransolet Maur., Sart (Luiif 40 53396 Van Iléus el Louis., UkkeL <

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes