Het volk: christen werkmansblad

293 0
29 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 19 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dn3zs2mh0r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yier-en-Twioligsle Jaar, -1 252 Godsdlenst — Eaispzin — Elgenàom ■>h rrtr — -ini Donderdag, 29 Oclober 1914 Àlîe briefmsseîîngen vrachfc-*TÎj te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naamL maatsch, « Drukkerij Het Volk », Êleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Ara-bachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK » Man scMJtt la: Op aile postkantoren aan 10 la per jaar. Zes maanden fr. 5.0ÛI Drie maanden fr. 2.50. Aankondlglngen. Prijs volgens tarief. Voorop tl betalen. Rechterlijke herstelling» 2 b> per regel. Ongeteekende brieven vrordsn , geweigerd. TELEFOON N* 137. Genfc "VerscSîifsît <5 nmal per weeîk. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER TE HERNEMEN LEVEN. In een vreemd blad trefïen we de be-schrijving aan van ecn bezoek aan Gent, in de tweede week der duitsche bezetting. De wederwaardigheden van den vreem-den reporter zijn weinig beduidend, maar terloops doet hij eene bemerking die ons treît. « Gent is nooit eene waarlijk levendige stad, zegt liij, maar thans zien zijne straten er kwijnender en levenloozer uit dan ooit. » Dat die schrijver Gent beoordeelt als ;eene nooit levendige stad, zal wel hiervan komen, dat hij zelf behoort tôt eene van die wereldsteden, waar de menschen meer In de straat dan in woning of werkhuis leven. Doch dat Gent nu in deze dagen niet •levendig is, dit raoeten we hem wel toe-geven omdat die waarheid voor elkeen blijkt. En die toestand is niet eigen aan Gent alleen, maar hangt drukkend over geheel Vlaanderen en ook wel verder nog. 't Kan niemand verwonderen. De om-keering der toestanden, de totale verlam-ming van liandel en nijverheid, werkloos-heid en geldgebrek, verwoesting van lan-derijen en haardsteden, het verlies van duurbare wezens en verwanten, dat ailes weegt onvermijdelijk zwaar op het ge-moed ; en in de eerste weken van ver-slagenheid gaat het zoo maar niet vanzelf, zich boven dien pijnlijken druk op te werken en moedig den rampspoed aan te zien. En toch zullen we dit moeten, vrienden. Het is vooral christen menschen onwaar-dig, zich weerloos neer te leggen bij ramp en tegenspoed. Gansch ons leven is een strijd, en hoe zwaarder hij weegt, met des te meer wilskracht moeten we hem zien te torschen. Wat mogelijk te doen is, moeten we aan-vatten met den wil het tôt goed einde te brengen. In onze verlamde nijverheidsstad zal het niet gemakkelijk gaan, we weten het. Zoolang brand- en grondstoffen ontbreker en er geen bestellingen komen, kan het fabriekstuig bezwaarlijk zijn gang draaien. Maar daarom sprelcen we ook slechts var het mogelijke, en wat geacht wordt dit te zijn, moeten we aandurven in de vaste hoop er 't leven mede te zien hernemen De handen uit de mouwen, den koj bedenkensgereed, het hart in vuur vooi den levensplicht, zoo zullen we opnieu-p sterken wat lam, opnieuw doen bloeieii wat verdord was. Wie iets kan, moet het. Wie doet wal hij kan, helpt mede ons land en volk her-leven.I36SÎ en verspreldt HET V01K. Officieels Telegrammeu In Belgie es Frankrljk. UIT FRANSCHE BRON. Parijs, 26 October. (Reuter.) — Offi-cieel bericht van 11 uur 's avonds : In België is Nieuwpoort hevig gebom-bardeerd en de Duitschers gaan voort methunnekrachtsontwikkeling langs het front Nieuwpoort-Dixmuide, doch vol-gens de laatste berichten schijnen zij daarmede nergens uitslagen te hebben bereikt. Ons geheele front tusschen La Bassée en de Somme heeft eveneens hevige nacli-telijlce aanvallen te doorstaan gehad, die echter allen werden afgeslagen. Van het overige front is niets te ver-melden.UIT DUITSCHE BRON. Berlijn, 27 October. (Wolff.) — Ambte-lijke mededeeling van hedenmorgen uit het groote hoofdkwartier : De gevechten aan het IJser-Yperkanaal, bij Yper en zuidwestelijk van Rijssel, worden met dezelfde hardnekkigheid voortgezet. De duitsche troepen hebben ook gisteren vorderingen gemaakt. Op het overige gedeelte van het ge-vechtsfront in het Westen hebben zich geen gebeurtenissen van beteekenis voor-gedaan.Oostburg, 27 October. (Part. d. V.). — Sedert hedenmorgen acht uur wordt door geheel West-Vlaanderen weer in aile hevigheid het kanongebulder uit weste-lijke richting gehoord. UIT ENGELSCHE BRON. Londcn, 26 October. (Reuter.) — Offi-cieel bericht van 7 u. 25 m. 's avonds : De toestand blijft bevredigend. De strijd is hevig en duurt zonder ophouden voort, doch wij winnen terrein en hebben talrijke gevangenen gemaakt. Eene van onze divisies heeft ook twee kanonnen vermeesterd. In Vlaaiuîeren en Fransch-Noorden UIT FRANSCHE BRON. Eene mededeeling van het Fransche gezantschap te's Gravenhage, vanmaan-dag luidt als volgt : Hoewel duitsche strijdmachten er in ge-Slaagd zijn over de User tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden te komen, kenmerkte zich de dag van gisteren door een vooruit-gang onzerzijds op tal van punten en in het bijzonder in de streek ten Noorden en ten oosten van Yper. Ons gevechtsfront is overal gehandhaafd gebleven op de algemeene lijn waarop h et gevecht aan den gang is tusschen de Noordzee en Atrecht, : Nieuwpoort, Dixmuide, de streek tusschen Yper en Rousselaere (Roulers), tusschen Armentières en Rijssel, ten wes-1 ten van la Bassée en van Lens, ten oosten ■ van Atrecht, om zich aan te sluiten aan ■ de algemeene linie, reeds in verschillende mededeelingen aangegeven en op welke wij, sedert een veertiental dagen, op elke plaats merlcbaar vooruit zijn gegaan. De dagelijksche verliezen der Duitschers in de Noorderstreek blijven zeer aanzien-lijk en de troepen der bondgenooten hebben gisteren nog talrijke gevangenen gemaakt en buitendien veldgeschut ge- De Russisch-Duilsche Strijd. Van 't Poolsch-Galicische gevechîsterrein UIT DUITSCHE BRON. Weencn, 26 October. (Wolff. — Ambte-lijke mededeeling van generaal-majoor von Hofer namens den chef van den gene-ralen staf : In de gevechten voor Iwangorod hebben wij tôt nog toe 8000 Russen gevangen gemaakt en 19 machiengeweren vermeesterd.Bij Jaroslau heeft zich een Russische kolonel met 200 man moeten overgeven. Bij Zalucze, ten zuidwesten van Sniatyn (grensgebied van O. Galicië en de Boeko-wina), en bij Pasieczna, ten zuidwesten van Nadworna (Z.-O. Galicië), werd de vijand teruggeworpen. Over 't algemeen is de toestand onver-anderd.Berlijn, 27 October. (Wolff.) — Ambte-lijke mededeeling van hedenmorgen uit het groote hoofdkwartier : Ten westen van Augustof vordert de aanvallende beweging der Duitschers lang-zaam.Ten zuidwesten van Warschau zijn aile aanvallen van talrijke Russische strijd-krachten door onze troepen afgeslagen. Ten noorden van Iwangorod zijn nieuwe Russische legerkorpsen de Weichsel over-gestoken.RUSSISCHE MELDING. St. Petersburg (Petrograd), 27 October. (Reuter, Part.) — De Duitschers zijn bij nacht van Warschau teruggetrokken over een afstand van dertig mijlen, de artillerie achterlatende om hunnen terugtocht te dekken. Twee dagen later hebben de Russen de kanonnen opgevangen. De her-overing van Lowicz verzekert het bezit van het land ten westen van Warschau. Het Russische front strekt zich langs de geheele Weichsel uit. Het geneeskundige korps heeft uitste-kende diensten verricht. Een lcoerier uit het leger meldt dat de Oostenrijkers tusschen 22 en 25 October in Galicië 17 offi-cieren en 4150 man verloren hebben, be-nevens 11 maxims en 22 kanonnen. De Russische cavàlerie zet de vervolging voort. Servie tegen Costenrîjk (Vit oostenrijksche bron.) Weenen, 26 October. (Wolff.) — Ambte-lijk : Sedert den 23 October, toen het suc-ces van onze troepen tusschen Mokro er Rogatica werd gemeld, hebben de krijgs-verrichtingen tôt zuivering van het Bos-nische gebied verdere vorderingen gemaakt. De op den weg van Veliko naai Brod Vracevica,ten westen van Visegrad ingehaalde vijand, werd eergisteren (zater-dag) avond aangevallen en op Visegrad (Z.-O. Bosnië, in de nabijheid van de Ser-vische grens) teruggeworpen. Onze troeper kwamen op de vervolging gisteren bi; Visegrad, Megjegja, Gorazda en ten wester daarvan aan de Drin. Daarmede is Oost-Bosnië tôt aan de Drin geheel van vijander schoongevaagd. Bij deze gevechten hebben wij 2 kanon nen en eene groote hoeveelheid infanteie» maar vooral artillerie-munitie vermeesterd! De Montenegrijnsche afdeelingen hebben zich van de Serviërs afgescheiden en trekken in zuid-westelijke richtingterug. Gelijktijdig hebben ook in het gebied tusschen de Save en de Drin (Matsjwa) (N. W. Servie) gevechten met voor ons ge-lukkigen aîloop plaats gehad. Bij Ravnja Ardenlcovic slaagden onze troepen er, na de voorbereiding door de artillerie, in weerwilvan de sterke draadversperringen in, om twee achter elkaar gelegen vijande-lijke stellingen te veroveren, waarbij vier machiengeweren en 600 geweren werden buit gemaakt, terwijl ons ook talrijke gevangenen in handen vielen. De hevige tegcnaanvallen der Serviërs zijn op bloe-dige wijze afgeslagen. Op het oostelijk Geveohtsterrein. Sir J. Roper Parlcington, de consul-generaal voor Monténégro te Londen, ont-ving uit Cettinje het volgende officieele telegram : « In de beide laatste dagen, hebben de Oostenrijkers, met eene overmacht, de in Bosnië-Hcrzegowina optredende legers van Servie en Monténégro aangevallen, maar werden met verlies van vele dooden en gewonden teruggeslagen. Het gevecht, dat twee dagen duurde, was ontzettend hardnekkig. Eene enkele batterij geschut, vuurde niet minder dan 1780 schoten. » Eene afdeeling Oostenrijkers, die een aanval beproefde van de zijde van Kaleno-wik, nabij Fotscha, werd door eene Montenegrijnsche kolonie omsingeld en, na zware verliezen, in wilde vlucht gedreven naar Dosropolië, met achterlating van kanonnen, machinegeweren, gewonè geweren, krijgsvoorraad en gaarden. « Het bombardement der forten van Cattaro werd gisteren herhaald door de batterijen op den berg Lovtchen, met uit-stekende resultaten. » Weenen, 25 October. (Reuter). — De oorlogscorrespondenten van aile bladen zijn het in hunne berichten er allen over cens, dat tengevolge van de uitstekende geneeskundige maatregelen, het aantal choiera- en dysenteriegevallen snel af-neemt.■ HIUMIMiW'ii De Ûorlogsduur. De St. Petersburgsche Roeski Invalid sclirijft, dat de veldtocht tegen de Duitschers en Oostenrijkers den geheelen win-ter daor de Russen zal worden voortgezet. Natuurlijk zal de hevigheid van den strijd in het koude jaargetijde verminderen, doch met het aanbreken van de lente zal die weer toenemen. Rusland rekent op zeer krachtigen tegenstand en is overtuigd dat de geheele veldtocht, van het begin van den oorlog af, niet binnen het jaar zal zijn afgeloopen. Fransclî-Engeische Oaderhaadelingea, Volgens de Gaulois vertoeft Lloyd ; George, de Engelsche minister van finan-^ ciën, te Parijs, waar hij langdurige be-sprekingen heeft gehad met de ministère i Briand, Sarraut en Malvy, die uit Bordeaux naar de hoofdstad zijn overgeko-• men. BERICHT voor onze uilgewekenen in Rolland Zij. dla hst adres wensclign ts wates van BelglsGiie ulîgewskenea ln Holland, Runnen ziGh scîîrlftelljk wsndea tôt hst «Gimtraal Comité». Laage Vcorlioat 45, 's Gravealiage. ♦ * « ZIJ. dis hst adros v/sisschsn t3 v/etsn vaa soWaten la Kaiiard verbllivende. kunasn zich schriftsllîk wendsn tôt h:t « Roods Kruls ». Kneaierdijk, 's Graysn-hage,UiMalini aan het Belglsch Spoorwegpersonec-l Het Belgisch gouvernement heett, volgens het hollandseh blad « De Telegraaï » meldt, bij verschillige in Hoiland gevestig-de instellingen, bedragen gestort, ter uit-betaling van het loon aan het Belgisch personeel van den Staatsspoorweg, voor de maand October. Die betalingen hebben plaats op de volgende dagen en plaatsen : Woensdag 28 en Donderdag 29 October, te Vlissingen ; vrijdag 30 en zaterdag 31 October, te Roosendael ; den donderdag 29 October, te Amsterdam, voor den dienst der traktie ; vrijdag 30 October voor de exploitatie en zaterdag 31 October, voor den dienst van weg en werken. DE BELGEN IN HOLLAND. Ruim een millioen Belgen hebben in Holland een schuiloord genoten. Nog ver-blijven er verscheidene honderdduizenden, We zijn overtuigd het gevoelen van alla beraden Belgen uit te drukken, met daar-voor uit gansclier harte dank te zeggec aan onze Noorderburen. O we weten het, omdat we 't uit zoo-vele verschillende monden gehoord hebben : velen die op eigen lcosten hebben gcleefd, klagen dat ze er « gestroopt « werden. Laar ons echter vooraf bedenken dat, zelfs in gansch gewone tijden, het leven in Holland meestal de helft duurder is ; dan in België. En daar overbevolking j- schaarsclite verôorzaalct, kan het geen wonder geven dat men er, als men betalen kon, duur betalen moest. Dat mag echter geen afzetterij hecten, want waar deze soms wel werd gepleegd,-daar aarzelden onze nederlandsche kon-fraters zelf niet die openbaar aan te. klagen, zooals blijkt uit De Volkswil, van Hulst, die in zijn nummer van zaterdag 24 October onder meer schreef : « Zoo vernamen we, dat een vrome win-kelier uit Hulst, den frank aanneemt tegen, 43 cent, en dat de zeer vrome firma Wilking alhi'er de kluit (10 centimen) aanneemt tegeri 4 cent, dus tegen 40 cent den frank. » En dan te bedenken, dat de prijzen der levensmiddelen hier sedert de komst der ' Belgische vluchtelingen zoodanig zijn ge- ih' >iIIIII ■gBBBPBBBBHB Kronijk van den Oorlog. Hier volgen de voornaamste feiten van den oorlog, chronologisch gerangschikt door de Nieuwe Rotterdamsche Courant (meest duitsche bron) : • * * ( Yervolg.) 10 S?ptember. De Belgen hebben van Ant- ' we-rpen uit het offensief hervat. 10 September. De Duitschers doen een mis-lukten in val in Polen. De Russen nemen Toinaszof. 11 September. De Duitsche rechtervleugel is 75 K. M. geweken. Ook het Duitsche eentrum begint te wijken. Het leger der bondgenooten heeft krijgsgevangenen ge maakt en kanonnen veroverd. Greneraal von Hindenburg verlaat het Russische Hjemenleger. 12 September. De Engelschen trekken over de Ourcq. Het derde Fransche leger heeft 150 kanonnen veroverd. De Franschen bezet-ten weder Lunéville en Soissons. De Duitschers versJaan een Russisch hulpleger bij Lyck. De Engelschen bezetten Herbertshohe in den Bismarckarchipel. 13 September. Het Oostenrijksche leger blijkt te Galicië en het Zuiden van Polen definitief te zijn verslagen.De Russen zetten de vervolging voort. 100.000 krijgsgevangenen en 400 kanonnen. De Oostenrijker hebben van hun kant 45. 000 krijgsgevangenen gemaakt. De Franschen hebben Pont à Mousson weder bezet. 14 September. De Franschen en Engelschen zijn over de Aisne getrokken. De Franschen hebben Amiens opnieuw bezet en het fort Troyon ontzet. De Duitschers houden stand aan den boven-loop van de Aisne. De Duitsche • kruiser Hela wordt door eene Engelsche duikboot in den grond ge-boord.De Engelsche hulpkruiser Germa, nia brengt den Duitschen hulpkruiser Cap Trafalgar tôt zinken. 15 September. De Russische troepen trekken over de Beneden-San en bezetten Czerno-witz, de hoofdstad van de Boekowiria. Het leger van von Hindenburg in Oost-Pruisen concentreert zich. 18 September. Het Engelsche opleidings-schip Fisgard zinkt in het Kanaal. 19 September. Beyers en Kemp nemen ontslag. 20 September. De cathedraal van Reims wordt door het Duitsche geschutvuur ernstig beschadigd. De Russen bezetten Jaroslau, Przeworsk en Lancut in Galicië. 22 September. De Duitsche duikboot U 9 boort in de Noordzee de Engelsche kruisers Aboukir, Hogue en Cressy in den grond. 23 September. De Duitsche kruiser Emden beschiet Madras. 24 September. Een Zeppelin werpt bommen op Oostende. 25 September. De Engelschen bezôtten Friedrich - Wilhelmshafen in Duitsch Nieuw-Guinea. 26 September. De Russen bezetten Rzeszow in West-Galicië. Russische afdeelingen trekken over de Karpathen. Een Zeppelin verschijnt boven Warschau. 27 September. Gevechten aan de Njemen in het goevernement Soewalki. De Duitschers beschieten Ossowiec. Een Taube werpt bommen op Parijs. 28 September. De Duitschers hervatten het offensief tegen Antwerpen. De hoofdstad van Kameroen heeft zich overgegeven. De Dardanllen gesloten. 29 September. Het Oostenrijksche leger heeft zich bij Kwikau hersteld en marcheert in verband met een Duitsch leger uit Silizië, opnieuw Oostwaarts. De Duitsche kruiser Emden verontrust den Indischen Oceaan. 2 October. Het front in Frankrijk breidt zich meer en meer naar het Noorden uit. "De Duitschers trekken in Soewalki terug. Bij Antwerpen vallen Wavre en Dorp-veldt.De aanval op Przemysl is begonnen. In Soewalki behalen de Duitschers voordee-len op twee Russische legerkorpsen. 3 October. Lier, Koningshoyckt, Waelhem, de spoorwegredoute en de redoute Tallaert vallen. De Belgen trekken over de Nethe terug. In Soewalki trekken de Duitschers terug op de Oost-Pruisische grens. 4 October. Gevechten bij Atrecht. De Oostenrijkers behalen voordeelen op Serviërs en Montenegrijnen. 5 October. Bij Antwerpen vallen Kessel en Broechem.DeDuitschershouden stand aan de Oost-Pruisische grens. Aan don Boven-Weichsel rukken de Duitschers en Oostenrijkers verder op. 6 October. Het front in Frankrijk breidt zich uit tôt de omstreken van Rijssel. De toestand van Antwerpen wordt ernstig verklaard en der bevolkin g geraden de stad te verlaten. De Japanners hebben J-aluit in den grooten Oceaan bezet. In de monding van de Eems wordt eene Duitsche torpedoboot door eene Engelsche onderzeeboot tôt zinken gebracht. 7 October. De Oostenrijkeis en Duitschers / gaan den opmarsch der Russen over de Karpathen te keer. De Duitschers zijn over de Nethe en over de Schelde getrokken. De militaire gouverneur van Antwerpen raadt de bevolking aan te verhuizen. Tienduizenden inwoners van Antwerpen gaan naar Nederland. 7 October. Het bombardement van de stad Antwerpen is begonnen. De Duitschers verschijnen te Turnhout. De Japanners bezetten het eiland Yap. 8 October. Het fort Breendonck door de Duitschers genomen. De Russen bereiken Lyck. De Oostenrijkers hernemen Rzeszow in Galicië. Aanslag op de loods voor luchtschepen te Dusseldorf. 9 October. Antwerpen ge vallen. De Belgische en Engelsche bezetting trekt naar het Westen. Uittocht van de Belgische bevolking naar Nederland. Twee Fransche torpedobooten vergaan. 10 October. Aile forten van Antwerpen zijn in Duitsche handen. Tweeduizend Engelsche en eenige tienduizenden Belgische soldaten in Nederland gekomen. De Russen bezetten wederom Lyck. De Russische kruiser Pallacla door eene Duitsche duikboot in den grond geboord. De Koning van Roemenië sterft. 11 October. De vesting Przemysl wordt ontzet. Gevechten bij Hazebrouck. Luitenant-kolonel Maritz maakt op-stand tegen de regeering van Zuid-Afrika. 12 October. De Duitschers zijn den Weichsel en de Oostenrijkers de San genaderd. De laatsten hebben Jarislau weder bezet. 13 October. De Belgische regeering naar Havre verplaatst. 14 October. De Duitschers bezetten Gent, Brugge en heroveren in Oost-Pruisen Lyck en Balla. Tsingtao wordt door de niet-strijdenden ontruimd. Tsingtao wordt door de niet-strijdenden ontruimd. ' 15 October. De Duitschers bezetten Oostende, Brugge en Zeebrugge. Bij Veurne en Duinkerke wordt gevoch- ' ten. 15 October. In Zuid-Afrika vechten de troepen van Maritz met de Unie-troepen. 16 October. De Engelsche kruiser Hawke is door eene Duitsche duikb>ot in den grond geboord. 17 October. Vier duitsche torpedojagers in de Noordzee door Engelsche torpedojagers en eenkruiserinden grond geboord. De Japansche kruiser Takasjiho bij Tsingtao door de Duitsche torpedoboot-S 90 in den grond geboord. De S 90 loopt op de kust en wordt vernield. 18 October. De Engelsche duikboot E 3 ver-, niet.igd. Engelsche oorlogsschepen verschijnen voor de Belgische kust en beschieten de duitsche stellingen. 20 October. De Oostenrijkers hebben Stryj en Sereth bezet. 21 October. De Russen melden dat de Duitschers die ten Noorden van de Pilitsa aan| den Weichsel stonden, in vollen aftocht' zijn. 22 October. De Oostenrijksche voorhoede rukt Czernowits binnen. 23 October. De Duitsche kruiser Karlsruhe! blijkt in den Atlautischeri Oceaan 13: Engelsche stoomschepeh in den grond tel hebben geboord. De Oosfënrljkfiphe moni-j tor Ternes stoot. op eene rnijn en zinJktJ De slag aan het Yserkanaal en bij Atrecht; duurt met onverminderde heftigheid voortjj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes