Het volk: christen werkmansblad

851 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 24 februari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6d5p845208/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

| N „ i — (imrrwBrt^SBSS Vïcr-eJî-Twin?i>sle Jaar ■■ -|''l1 l~-itfl7*fat-'l I 71 OoslsÈenst - Haispzin - Elgendos ^aasa&*TL-v^Sfe^g; Donderdag, 26 laarî 19 H Alla briefwisselingen vracht-hij te zenden aan Aug. Van îseghem, uitgever vonr do naaml. ttiaatsch. « Drukkerij Hçt Yolk », fcfeersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-banfc en Limbnrg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuveu HET VOLK Men sohrijlt In: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» jDrie maanden fr. 2.50. Aankoncîigingen. Prijs volgens tarief. Yoorop ta betalen. Becliterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. nvnT i^mAAAT ATr» 1 nry nnv,k Verscïi1|nt C maaî per weeïi. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL T1EE MINISTERS. - TWEE STELSELS. Daar zijn twee ministers van financen oî geldwezen afgetreden : de katholieke minister Levie in Belgiè, de radico-socialistische minister Caillaux in Frank-rijk. , De redens tôt aftreden van die twee ministers teekenen gansch het verscliil tusschen de waardigheid van het katho-liek landsbestuur en de onwaardigheid van het radico-socialistisch regeering-stelsel.Minister Levie heeft te Zoningen in eene openbare rede verklaard waaroin hij afgetreden is. Het was de droom mijns levens, zegde hij, aan het volkskind een degelijk onder-wijs met volkomen gewaarborgde gewe-tensvrijheid te verschaffen ; die droom is verwezenlijkt door de schoohvet Poul-let.Het was de droom mijns levens, de vrijheid, de onzijdigheid, de onallianke-lijkheid van mijn vaderland te waarbor-gen door de macht van ons eigen volk ; die droom is verwezenlijkt door d"e nieuwe legerwet. Het was de droom mijns levens aan twee minnende herten die samen een eigen haard willen stichten, de gelegen-heid te schenlcen een gezond en aangenaam tehuis voor hun komend kroost te ge-nieten ; die droom is verwezenlijkt door de wet voor goedkoope woningen. Het was de droom mijns levens het bestaan van den werkman te verzekeren in de jaren dat hij arbeidt voor zijne ouders, voor zijne vrouw, voor zijne kin-deren ; die droom is verwezenlijkt door de wettelijke verzekering van steun aan vakvereenigingen, beroepsonderwijs, mu-tualiteiten, herverzekeringen, enz. Het was de droom mijns levens, dat de moêgewerkte arbeider in zijn ouden dag een verzekerd bestaan hebben zou ; de verwezenlijking van dien droom ligt voor de hand met het nieuw ontwcrp van pensioenwet. Om dat allés te verwezenlijken was er geld noodig ; 'k heb het genomen waar het is : op den rijkdom, op de weelde, op 't genot. "k Heb mijn plicht volbracht. Thans Bnitenlandsche Pellliek DE IEHSCHE TOESTANDEN. Een iersclie berichtgever schrijft aan het lîandelsblad van Antwerpen : De meest alarmeerende beriehten zijn, zooals ik niet meer behoef te"zeggen, ver-spreid geworden over den opstand van het leger tegen de orders der regeering, wat betreft de militaire maatregeJen in Ulster. Met het oog op deze jobstijdingen is het noodig rekening te houden van de officieuse logenstraffing, die niet is tegenge-sproken en die overigens niet kan tegen-gesproken worden, namelijk : dat aile militaire maatregelen in Ulster, ten overstaan van welkdanig verzèt, nu reeds zijn uit-gevoerd en dat hunne uitvoering tôt geen de miriste moeilijkheid aanleiding lieeît gegeven. Dit is echter waar de vijanden de; Ierscligczinde regeering zijn er in gciukt een op voorhand beraanid plan, om zoo te zeggen, volledig uit te werken. De waafhëid is nog : dat meer dan 60 officierai van ruiterijregimenten, gesta-tioneerd te Dublijn hun ontslag hebben ge-zo n den, nadat zij van de regeering, die wist wat er omging, aanzeggmg hadden ontvangen dat, zoo zij actieven dienst in Ulster weigerden, zij 12 uren hadden om hunne papieren in te zenden. 't Is dan dat brigadier-generaal H. de La Potr Gough, het bevel over de brigade ruiterij voerend, zijne ofiicîeren bijeenriep hun zeggende dat zijn besluit reeds geno men was en dat hij lien verzocht op hunne beurt te besluiten, Dit was natuurlijk comedie, want ailes was op voorhand beraanid en onmiddelijk verklaarden al de officiereu dat zij het voorbeeld van hun generaal vWgdeh en hunne papieren zouden inzenden. Men telefoneerde naar Mal-borougiikazerne, waar de officieren van het vijfde lansiers ook vereenigd warden en deze slcten zich eveneens eenparig bij hunne k;: m a rade n aan. Vrîjdagavond werd de opperbevelheb-ber der Engelsche legermacht, sir Arthur Fagot, pcrsoonlijk door gênera al Gough jngelicht en scinde onmiddelijk het gebeur-de aan het ministerie van oorlog. Wat er verder is gebeurd en hoe de zaak is ai'geloopen, zal de minister van oorlog vandaag in het Lagerhuis bekend niafecii en de teiegraa.f zal a ii?t wel mee- u u AU i»» jm. «M Al 'fat' w n keer ik terug bij mijne vrouw en mijne twaalf kinderen, wier belangen ik twee jaren lang verwaarloosele om mijn land en mijn volk te kunnen dienen. Zoo sprak minister Levie te Zoningen, en zoo mocht hij spreken, want het is de waarheid. Vergelijk daarbij nu het aftreden van den franschen geldminister Caillaux, die uit allerlei loensche ondernemingen kapitalen opstreek voor de kas van zijne politielce partij, die in 't Parlement gebaarde de belas-ting op 't inkomen te verdedigen en, als gehuwd man, aan zijne minnares schreef er zooveel plezier van te hebben dat hij die zelfde hervorming had gesmacht, die door tusschenlcomst van zijn mede-plichtige Monis, het gerecht verkrachtte om den bankdief Rochette, welke 27 mil-lioen van de spaargelden der kleinburgerij had gerobberd, te laten ontsnappen, die uit den echt sclieidde om te her-trouwen met eene uit den echt gescheiden vrouw, welke zijne minnares was, terwijl hij nog met zijne eerste vrouw en zij nog met haren eersten man leefclen, die deze tweede vrouw nu ook al beu was en er nu wilde van scheiden om te hertrouwen met eene andere minnares, de dochter van een vôôr een paar jaren overleden, revolutionairen dagbladschrij-ver van adeliijke geboorte, die daardoor zijne tweede vrouw tôt wanhoop jaagde, zoodat deze M. Cal-mette, welke de schandelijke geldpolitiek van haar man blootlegcle, vermoordde om haren ontrouwen man door dit bewijs van liefde (!) terug aan haar te hechten, en die voor dat ailes aftreden moest. Vergelijk nu het aftreden van dis twee ministers van geklwezen of financen. Minister Levie keert terug bij zijne twaalf kinderen, wier belangen bij twee jaar lang geslacli o ferd heeft voor 't wel-zijn van zijn land en van zijn volk, dat hem danbkaar eert en bemint. Minister Caillaux verzinkt in een poel van echtbrëukschande, zwendelmodder en moordbloed. Twee ministers : twee regeeringstelsels. Belgen, op 24 Mei hebt gij te kiezen... gedeeld hebben wanneer dit schrijven u toekomt. Het zij genoeg te zeggen dat al de ont-slaggevingen zijn ingetrokken op de verzekering door sir Arthur Paget gegeven, dat de tegenwoordige troepenbeweging in Ulster geen ander doel hadden dan in de beschermmg der kroonbezittingen en het bijstaan der politie in de bewaring der orde. Aile troepenbewegingen, door de regêe-ring ontworpen. zijn uitgevoerd. Nooit heeft de regeering het voornemen gehad nocli heeft zij vandaag het voornemen, troepen naar Ulster te zenden met eene andere bedoeling dan de bovengemelde ordemaatregelen. DE DUITSCHE KEISER TE WEENEN. Keizer W&helnx is maandag te Weenen aangekomen. Hij werd aan de statie ontvangen door keizer Frans-Jozef, de aarlshertogen, de hertog van Cumberland en de hooge ambtenaren. De twee vorsten drukten elkander wami de hand en om-helsden eikander hartelijk. Keizer Wilhelm begroette toen aîlervriendelijkst de aarts-hertogen en den hertog van Cumberland en nam de eerecompagnie in oogenschouw. Na voorstelling van het gevolg vertrok-ken de vorsten naar Schonbrunn onder geêstdriftige toejuichingen van het volk. Het zangersgenootschap van Leipzig, dat serdert Zondag te Weenen is, stond voor het kasteel en braclit eene warme ovatie aan de keizers. Keizer Wilhelm werd op het kasteel ontvangen door de hooge ambtenaren van het hof en begroet door de aartshertoginnen. Kort na zijne aankomst braclit de keizer een kort bezoek aan keizer Frans-Jozef in ziine bijzondere appartementen. De hertog van Cumberland braclit te half een een bezok aan den Duitschen keizer, die daarna graaf Berthold, Oos' en-rijksche minister van bnitenlandsche zaken in gehoor ontving. Na het ontbijt oiiderhielden de vorsten zich met de hooge personen. Al de leden van de keizerlijke familie, de leden van het Duitschc gezantschap, graaf Bertold, graaf Steurgkhhoofdminister van Oostenrijk graai' Tisza, hoofdminister van Hongarië en de hooge hoîambtenaren woonden 't ontbijt bij, dat daarna op Schonbrunn plaats had. De keizer braclit te 3 ure namiddag een tegenbezoek aan <jen hertog van Cumber land. Te 5 ure 40 vertrok hij naar Venetië, waar hij dinsdagniorgen om 9.40 aangekomen is. Hij werd begroet door de burgerlijke en militaire overheden. Gansch de stael is bevlagd en versierd. Uit den trein stappend werd de keizer ontvangen door de Italiaansche overheden den Duitschen gezant, den admiraal en de be-bevelhcbbers der duitsche schepen. De muziek speelde het Duitsche Volkslied. De keizer nam plaats in een boot van de Holienzollern. Een talrijke menigte juichte hem geestdriftig toe. De Italiaansche en de Duitsche schepen losten salvo's en de bemaningen liieven hoerakreten aan. Een militaire bestuur-bare ballon vertoonde zich en de keizer volg.de hem zeer aandachtig. Te 10 ure stapte de keizer aan boord van de Holienzollern.GEVECHTTE*TÔRREON. Een telegram uit El-Gerijck (Durango) zegt dat de werkelijke aanval van Torréon maandag is begonnen. De behoudsgezinde generaal Villa heelt Lçrdo bezet zonder eenigen tegenstand te ontmoeten en hij heeft ook den aanval geopend tegen Gomez-Palacias, rond den midelag. De aanval was zeer moorddadig. Ook beweert men dat de verliezen langs bc-ide zijden zeer belangrijk zijn. Talrijke ge-kwetsten zijn naar het hospitaal van El-Gerijel overgebracht. Volgens een telegram van Bronwsville, verklaart men in het algemeen kwartier der opstandelingen dat deze Guerrero bezet hebben, na een gevecht dat twee uren heeft geduurd. Daarenbovcn zou generaal Villa drie honderd krijgsgevan-genen gemaalct hebben. . — I il iiimiiiii ■Wi âLLES WAT. ANSEELE'S FORCE. — In de gentsche gemeentera'adszitting van dinsdag heeft M. Anscele eens gansch zijn force getoond. M. Siffer had het millioen nieuwe taksen beknibbeid, waarmeô de roode scliepene den middenstand bezwaart om de gaten zijner kas te stoppeu. . Schepene Anseele meende hem gemak-kelijk te vloereh : 't is de schuld der katholieke regeering ! — of, in andere woorden : 'k en hette 'k ik nie geweest ! gelijk andere kleinjongens roepeii als ze op 't feit betrapt v.orden. De roode schepene voeide aan dat de regeering hun belette 845.000 frank te heffen op het inkomen van honderd millioen airs. Vooreerst is dat nog maar de twee vijfden van het millioen. En vervoigens is 't eene leugen, die de héer schepene .heeft aangevoerd. De regeering heeft hem niet verboden de. millioëna'irs te bclasten- zij heeft hem verboden eene onwettelijkheid te plegen, en dat is heel wat anders. Dura lex, sed le.v. De schepene kan betreuren dat zijn voorstel eene onwettelijkheid was, hij kan aan de regeering niet vérwijtën dat zij hem beiet heeft eene onwettelijkheid te begaan. De argumentatie van M. Anseele was geen bewijs van force, t' was een farce. EEN EELGISCK VOORSTEL, — Eene Belgische maatschappij heeft, volgens een Bulgaarsch blad, aan de Bulgaarsche regeering voorgesteld een terrein in huur te nemen van 200.000 hectaren, waar zij zich verbindt dorpen te stichten met ker-ken, scholen, baden en andere inrichtin-gen van openbaar nut, en aan al de be-woners al het noodige te leveren voor den landbouw. De Bulgaarsche regeering schijnt ge-neigd dit voorstel aan te nemen, maar op voorwaarde dat het gehuurde terrein in Nieuw Bulgarie ligge en niet in het onde, zooals de maatschappij het vcrlangt, FRUITVERVOER. — De voornaamste fruitkweekers van Chili hebben besloten eene maatschappij te stichten voor den uitvoer van fruit en gebruik te maken van de opening van het Panamakanaal, cm hunne produkien op de mârkten van Europa en de Vereenigde Staten af te zetten, van December tôt Mei van elk jaar. Veranderlng aan de ElesweUen- Woensdagmorgen hield de commissie der XXXI andermaal zitting te Brussel. Na eene mededeeHug van den heer Henri Francotte aanhoord te hebben, stclde de commissie haar werkprogramma als volgt samen : 1° Inrichting van het gemeente-lijk beheer ; 2° Inrichting der voorwaarden van het s tenir echt ; 3° idem der waarbor-gen van het kiesstelsel. NI EU W J AA R S GIFTEN \'O0R DEN PAUS De 33e lijst heeft fr. 82.825, 4 opge-bracbt. • KAMERNIEUWS Gestelde vragen en antwoorden dei bevoegde ministers : Vraag van den heer Maenhaut : Sedert lang- vraagt de bevolking var Gaver eene voetbrug over de Scheldt naast de rijbrug, voor de talrijke per sonen die naar de statie moeten gaan terwijl de brug, wegens het doorvarer van schepen, niet open is, Wanneer za het Bestuur van Bruggen en Wegen di< billijke vraag kunnen voldoen? Antwoord : Men onderzoekt een ont-werp tôt verbetering van de Opper Schelde, waarbij de brug van Gaver zov vervangen worden door eene vaste biug Uit dien hoofde is het niet mogelijk voor alsnu eene beslissing te nemen belreffendt het aanleggen van eene voetbrug naast di daar bestaan de draaibrug. * * * Viaag van den heer Maenhaut : Zou de achtbare minister ons niet willei zeggen waarom de haven van Gent geen-steamers meer ontvangt, die kolen aan voeren voor den Staat? Zou hij dien aanvoer niet op billijk wijze kunnen verdeelen tusschen onz drie nationale havens? Antwoord : Wat het vervoer betref der Engelsche kolen die voor elen diens van den Staat worden gelost om overge-voerd te worden naar de centrums van verbruik, staan de havens van Antwerpen en Gent op denzelfden voet. Ook wordt dekeuze tusschen die twee havens aan de leveranciers overgelaten. Geven dezen de voorkeur aan de haven van Antwerpen, 't is omdat zij daar ge-makkelijk nieuwe lading voor de terug-reis bekomen. Voor onzen dienst bevindt de haven van Brugge zich in een min gunstigen toestand, daar het overgroot deel der kolen tôt Gent zouden moeten gevoerd worden om onder de verscbillende dien- sten ten verbruike te worden verdeeld. * * * Vraag van den heer Maenhaut : Honderden werklieden van het wer/v-huis te Gentbrugge vragen dat de trein 3143, die rijdt met 1 April aanstaande, tusschen Gent-Zuid en Gent-Rabot, tien minuten vroeger zou vertrekken. Thans moeten die werklieden tien minuten wachten ; daar de wachtzaal van Gentbrugge-Zuid te klein is, zijn zij ei aan regen en wind blootgesteld. De aan-gevraagde verandering zou die werklieden veel diensten bewijzen. ) Antwoord : Het rijden der andere treinen op deze lijn laat niet toe den trein 3143 met 1 April tien minuten vroeger te laten vertrekken. Arbeidersbeweqing. LOONSBEWEGING ONDER DE BOUWWERKERS VAN LEUVEN. De twee palroons waarbij de staking is uitgebroken zijn MM. Félix Rabou, on-dernemer en Pieter De Wit-De Coster, plafonneerdersbaas. Dinsdag hebben Jef Henning, Fons Verdellen en Jan KayaertS, met beide patroons onderhandeld. Geen middel om tôt eene overeenkomst te geraken. De werklieden worden dus verwittigd dat zij daar niet mogen gaan werken. ❖ * sje Bij de Sehaîiedekkers. — Deze werklieden hadden maar een minimumloon van 35 centiemen per uur. Dank aan onze werking hebben de patroons eenparig toegestaan van af 1 Api il een minimumloon te betalen van 40 centiemen per uur. De sehaîiedekkers — vroeger bijna allen onvereenigd -— hebben zich nu bijna allen aangesloten bij de Christene Vakvereeni-ging der Bouwwerkers. DE STAKING IN DE STEENFABRÏEK TE SWEVEGHEM (KNOKKE) GE EINDIGD. Op aanvraag van het beheer der fabriek had maandag laatst een onderhoud plaats met den secretaris van het Verbond dei Steenbewerkers. Vriend - Hubert Mam-paey en Allewaert,propagandist voor West-Vlaanderen.'t Onderhoud bracht aan 't licht dat de vèrmindering der loonen en de misnoegd-heid 't gevolg waren van wijziging in de werkregeling en bij zonder door de slechte voortbrengst, veroorzaakt door 't wedei en andere moeilijklieden. De heeren waren eenparig van gevoeler dat de werklieden een goed loon moeten verdienen, ten minste zooals verleden jaar. Zij wenschten de werklieden te zien aan 't werk terugkeeren, om eenige weken aan denormale voortbrengst te werken, en hadden zij dan klachten, den Behëerraad was bereid deze klachten te aanliooren en ver-beteringen in te voeren. Daarop werd dinsdagniorgen met de stakers vergaderd. 't Onderhoud werd medegedeeld en den toestand uitgelegd. Na eene ingewikkelde bespreking werd besloten met eene afvaardiging werklieden te gaan onderhandelen met den heer Be-stuurder der fabriek. Nogmaals deze onderliandeling was zeei holîelijk. Na eene lange bespreking werden in de tegenwoordiglieid der werklieden de vol-gende verklaringen afgelegd : 10 De werklieden moeten met de nieuwe werkwijze aan hun vorig loon komen ; 2° Den tarief, die nu niet meei zal ver-anderen, zal aan de werklieden gegeven worden, alsook een nota van hun afgelegd werk, opdat zij aile betaling zouden kunnen onderzoeken ; 3° De werklieden hebben het recht met het bestuur en beheer te onderhandelen over dé tarieven die hun zouden nadeelig vallen, en zelfs worden de Sécrétai issen toegelaten om ailes te onderzoeken ; 4° De ploegwerkers worden ook verzekerd meer op hun werk te mogen blij-ven, om, zoodanig de voortbrengst te vermeerderen en meer loon te kunnen verdienen. 't Is bijgevolg de volledige erkenning der vereeniaine'. om door haie tusschen- tJf uJ komst den toestand der werklieden en loonen ten beste te regelen. . Diè regeling zal enkel kunnen gedaati worden na eenige weken goed werk, gezien de laatste weken s ta'aï schadelijlc waren voor werkman en patroon. In den namiddag had terug eene ver-gadering plaats der werklieden, waarop de onderliandeling werd besproken. Ook den moeilijken toestand der fabrikatie werd uitgelegd — 't geldt hier eene nieuwe fabriek — en de gevolgen van het ongunstig weder. Na ailes gehoord te hebben besloten de werklieden eenparig terug aan 't werk te gaan onder de bovengemelde voorwaarden en zich sterk vereenigd te houden om dioor de vereeniging liunnen toestand te verbeteren. Het is nu het werk der vereeniging die moet ldaar trekken wat tôt lieden duister bleef. De werklieden moeten volledig hun tarief leeren kennen en de werkwijzen. Zich ook onderling wel verstaan om ge-makkelijk te werken en zoo het werk wel te regelen dat niemand moet wachten den een op den andere. En 't zal enkel voordeelig zijn langs beide kanten, patroons en werklieden, wanneer deze laatsten van een goed loon verzekerd zijn, zich onderling goed zullen verstaan en eensgezind zullen werken. Hopen wij dat de werklieden zullen verstaan welke groote roi de vereeniging hier te spelen heeft. Hopen wij dat ze sterk zullen aanecngescliakekl blijven in ele vereeniging, die hunne toekomst in lian-den heeft. Dit beloofden de werklieden eensgezind, en zondag aanstaande zullen zij reeds vergaderen 0111 een règlement te bespre-ken en een bestuur te kiezen. Om 3 y2 ure in het Volkshuis. E. A-: BIJ DE ENGELSCHE MIJNWERKERS. Verleden week werd te Londen eene buitengewone zitting gehouden van de afgevaardigden der engelsche mijnwerkers federatie die ongeveer 700cluizend leden . telt. In die bijeenkomst werd geliandeld over twee kwesties, namelijk de heerschende ontevredenlieid 110 peu s het wettelijk minimumloon en de aanduiding van eigen ver-tegenwoordigers in de wet gevende licha men. Sinds 4 welcen zijn te Rotlierliam 10.000 mijnwerkeïs iii staking en 't is wel te vreezen dat de strijd zich over gansch Yorksliire zal uitbreiden. Bij het bestaande wettelijk minimumloon hadden deze werklieden 15 % loons-vermeerdering gevraagd. Dit niet be-komende werd den arbeid gestaakt. Met het oog op eene algerneene werkstaking 111 't gansche engelsche kolenbedrijf, zoeken de mijnwerkers eene overeenkomst met de dokwerkers en ijzerenwegwerklieden, te einde te beletten dat er tijdens de staking een klontje kolen vervoerd worde. Inder-daad, met de staking van 1912 hebben de mijnbeheeren millioenen gewonnen. Eene maand op voorhand van de staTdng verwittigd zijnde, liadden zij ernorme stocks gevormd en konden deze afzetten aan 011-gelooflijk hooge prijzen. Dit willen de mijnwerkers deze maal beletten, zoodat eene algemeene staking maar zal worden uitgeroepen, van zoo-haast de overeenkomst met de vervoer-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes