Het volk: christen werkmansblad

1151 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 12 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x05x63cj6r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

p———ia——■MU 111 ■ ii i iw nim>i<iiwLi#r■ ■■ i ■ hmaius Yier-cn-Twinligsre Jaar, -N. 170 f. —* I i..■■■!»th,ii a-ge»'... iitmiUm-u TrnK«i'■»W n im«mKV ■ 'iI fcîMgari. aJML■ IjaSMtaamSgfl&^Aj Godsdteost — Hnisgezln — EipaSam Yrijdag, 24 Juli i 9 i i Aile briefwisselingen vrachfc-rrij to zen don aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor do naamL tnaatsch. « Drukkerij Hefc Volk », SIcerstceg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-VIaanderen. : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bacliten, Kortrijk Telefoj.* 523 Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Ivuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK | Men scferljft in: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 6.ÛQ< Drie maanden fr. 2.50. Aa nkondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop tt betalen. Ilechterlijke herstelling, 2 tt, per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. i TELEFOON N° 137, Gent. ¥ersch5|nt G rnaal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMES MET BIJVOEGSE « JE SUIS MADAME CAILLAUX... » Die leugen is het bederf van de wereld. Zij heeft dinsdag nogmaals, in eene )»etuigcnis, weerklonken te Parijs, voor îict assiscnhof der Seine. De vrouw die M. Calmette, den bestuur-3cr der Figaro, vermoordde omdat hij de polilieke schelmerijen van minister Cail-iaux aan 't licht bracht ; van M. Caiilaux, met wien zij in onechte vereeniging samenleéfde ; als zij na hare misdaad vervoegd werd door den bediende Nicet, zegde zij hem : « N'ayez crainte, je ne vous ferai pas de mal, je suis madame Caiilaux et je suis venue me faire justice moi-même. »■—(Vrees niet, 'k zal u geen kwaad doen, ik ben madame Caiilaux en 'k ben mij zelve recht komen verschaffen.) — Je suis madame Caillaax. — Die leugen, herhalen wij, is 't bederf van de wereld. Vrouw Renouard, de moordenares van M. Calmette, is madame Caiilaux niet. Zoomin als iemand twee eigen moeders kan hebben, zoomin kan een eerlijk man eene tweede vrouw erkennen zoolang zijne eerste cchtgcnote leeft, zoomin kan eene eerlijke vrouw een tweeden echtgenoot erkennen zoolang haar eerste echtgemaal in leven is. Of men moet tôt de uiterste barbaarsch-lieid terugkeeren en, in menschelijke hoe-danigheid met een uiterlijken schijn van verfijnde beschaving, leven gelijk dieren. Vrouw Renouard is madame Caiilaux niet. — Omdat zij zelve, haar minnaar, tlezes medeministers, medepolitiekers en allerlei lieden der genietende wereld in staat zijn haar dien valsehen naam te geven en er haar recht op toe te kennen, daarom loopt gansch hunne levensopvat-ting glad verkeerd. En 't is het volk dat daarvan te lijden heeft. W'n zôô vais eh oordeelen kan, te zeggen: mijne eerste vrouw bevalt mij niet meer, 'k heb goesting naar de vrouw van dien a ri der e ; deze moet ook maar van haren man scheiden en 'k zal haar opnieuw juffer noejnen en ze tôt mijne vrouw nemen ; wie zoo afschuwelijk spreken kan en het uitvoeren durft, die zegt : ailes voor mijn persoonlijk wellust-genot, wat er ook toe sta. En als zoo iemand tôt macht komt gelijk minister Caiilaux, en als er onder de machthebbers van een volk vclen zijn die zoo spreken en zoo liandelen, dan wordt dit volk bedrogen, misleid en u.tgezogen om aan eene vrouw Renouard te laten zeggen : Je suis madame Caiilaux. En 't ergste van al : dat volk wordt zoozeer verleugend dat het die madame gelooft * * * De parijzer correspondent der liberale Indépendance belge haalt aan dat M. Zévaës, gewezen vrijmetselaar en wild-.oocialistische afgevaardigde in de fransche jKamer, dezer dagen die soort caillauxisten •ais volg-t uitkleedde : I :3uitenlandsche Politiek PESTBESTRIJDÏNG IN JAVA. ) -De nederlandsche regeering heeft van Vieil- gouverneur-generaal van Neder-ilandsch Oost-Indië bericht ontvangen niât alhoewel twintig geneesheeren voor de bestrijding der pest zijn aangekomen, uit-zending van nog tien geneesheeren voor de pestbeslrijding wenschelijk is. DE ALBANEESCHE OPSTANDELINGEN Te Durazzo is antwoord uit het kamp van de opstandelingen ontvangen. Zij wei-geren op eene andere plaats dan te Sjiak met de vertegenwoordigers vandemogend-heden te onderhandelen. Het heet dat de gevolmachtigden van de opstandelingen zich verbonden hebben erop te staan, dat de ondehandelingen te midden van liet volk gevoerd zullen worden. De vertegenwoordigers van de mogendheden zullen een besluit nemen of zij naar Sjiak zullen gaan. Het staat vast dat de militaire leider van den opstand een officier is, die onder Torgoet-pasja kolonel van den generalen staf is geweest. DE GRENSGESCHILLEN. De Rumeensche en Bulgaarsche regee-ringen, hebben de volgende beslissingen ge-nomen om de onderlinge grensges chilien te betwisten. Iedere regeering zal eene commissie benoemen ; de beide commis-siën zullen te samen handelen. De bevelhebbers langs de grenzen zul-!len verwittigd worden en hunne troepen achteruit trekken op 100 meters van de grenslijn. De lijken der gedoode soldaten zullen onmiddelijk na het onderzoek begraven worden. « Onder de eerlijke lieden is er thans niemand meer, die niet betreurt den staf van zwendelende schoften gevolgd te hebben, welke ons land ten stormloop jaagde tegen de nederige woonsten van 't lijden, waar de zelfopofferende naastenliefde slechts vroeg verborgen te blijven. » De laatste sluiers zijn thans weggeval-len, en het blijkt zonneklaar dat men die uitstekende wezens welke 'de Zusters van Liefde zijn, tôt prooi heeft toegeworpen aan de menigte om deze te verstommen, terwijl de politieke rakkers in de fransche spaarkous wroetten en zich renten sneden uit de nationale begrooting. » Men heeft met de papenvreterij veel kunnen uitrichten ; nooit heeft eene fop-perij langer aangehouden... » De vijanden van 't volk, het zijn die kopstukken der eng-gesloten clubs : die vrijmetselaars, welke niets anders beoogen dan vereeringen en vette geldwinsten, — die zoogenaamde radikaal-socialisten welke aan den ministerieelen kaas gekleefd blijven, — die groote leiders van de Confédération générale du Travail welke rijk worden op de ellende van 't werkvolk. » Ziedaar hoe het gaat in eene wereld, waar eene vrouw Renouard geloofd wordt als ze zegt : Je suis madame Caiilaux. 't Eene is onafscheidelijk van het andere. Alleen de dommen zien zulks niet, omdat de uitbuiters der domlieid hen beletten het te zien. 't Gezin is de basis der samenleving ; wie het gezin verbreekt, die verbreekt de samenleving zelve ; 't gezin berust op liefde en onderlinge gertrouwheid, en op ontzag voor 't gezag der goddelijke wet ; de samenleving kan op niets anders berusten ; waar 't een ontbreekt, daar ontbreekt het an der ; doch 't een en 't ander hebben één zelfden oorsprong : God, oorsprong van 't leven en daarom het eerste en éénig gezag. Dit is het wat niet kan erkend worden in eene samenleving die eischt dat eene vrouw Renouard moge zeggen : Je suis madame Caiilaux. En zulks bewijst dat lieel het vraagstuk van 't welzijn der menschheid een zede-lijk vraagstuk is, waarvan aile stoffelijke vraagstukken afhankelijk zijn. In eene samenleving, waar eene vrouw Renouard zich madame Caiilaux mag noemen en Zusters van Liefde uit haar liefdewerk worden weggegeeseld ; ia zulke samenleving waar het volk zoo iets duldt en aan madame Caiilaux gelooft ; daar is geen welzijn voor het volk mogelijk, omdat de basis van 't welzijn er ontbreekt, die is : 't onderling vertrouwen en 't ontzag voor 't gezag, geput in de wet van God. Waar madame Caiilaux is erkend, daar is de menschheid in het volk miskend. 't Kan niet anders. IN MEXIKO. De oud-president Huerta is dinsdag-avond met generaal Blanquet aan boord van den Duitsçhen kruiser « Dresden » in-gescheept en naar Jamaïka vertrokken. De generaal blikté met zijn verrekijker naar Mexiko tôt dit aan den gezichteinder verdween. De geruchten dat Villa bezig is, in het j noorden des lands eene eigen republiekte [ grondvesten, nemen vasten vorm aan. Volgens berichten door de regeering der Vereenigde Staten ontvangen, zou die j republiek de Staten Chihuahua, Coahuila en Sonora omvatten. Villa heft daar reeds belastingen. VAN ALLES WAT. BEHOORLIJKE VERGQEDING. — Men meldt uit Chicago : Aan een spoorwegbeambte werd door de gezwoornen eene vergoedingvan375.000fr. toegekend, tengevolge van kwetsuren die hij onder dramatische bijzonderheden heeft ontvangen. Gedurende 72 uren, dus tijdens drie dagen en drie nachten, was hij gedwongen te werken, zonder meer dan 7 uren te rusten. Gedurende den derden nacht, was hij zoo afgemat dat hij op het spoor viel en door een aanstoomenden trein werd gevat. De ongelukkige had den rechterarm vermorzeld en bekwam ver-scheidene andere kwetsuren. De hem toe-gekende schadevergoeding is de belang-rijkste, welke in de Vereenigde Staten ooit werd toegestaan hij ongevallen van derge-lijken aard. EENE RAMP IN DE DUIVENWE-RELD. — Van de 1515 duiven, die deel namen-aan den duivenwedstrijd, waar-voor de stad Brussel en den Staat eene toelage schonken, bestaande uit een vluch van S'-Vincent, in Frankrijk, zijrde 90 kilometers, kwamen cr tôt nu toe maa enkele duiven terug. Men voorziet eene nieuwe ramp voor d duivenkweekers, ten gevolge van he sleclit weder en het langdurig verblijf i de wagons. WILDE DIEREN. — De provinci Pendjab (Engelsch-Indië) is zonder twijfc een der streken op de wereld waar me nog het meest wilde dieren aantreft. D toestand schijnt niettemin tijdens d laatste jaren wat gebeterd te zijn. Zo werden in 1912 en 1913 rond de 900 pei sonen door slangenbeten vergii'tigd ; se dert 18 jaren reeds was het getal slaclit ofïers altijçl veel grooter._ In 1912 werde 794 personen door wikle beesten gedooe en 909 in 1913. Daaronder telt men : 89 slachtoffers van slangenbeten, drie slachi ofiers van wolven, twee van luipaards e: twee van hyenas ; drie personen werde: ook vevgiftigd door een gevaarlijke sooi hagedis, gobera genaamd. Onder het ve worden de meeste slachtoffers door de lui paards gemaakt ; zij hebben in 1913 mee dan 1500 stuks vee-gedood. 't H. Saci'amcnlskoDgrcs te Lourde Het eigenlijke Kongres van 't Allerl Sacrament te Lourdes (Frankrijk) is woem dagachternoen geopend door Z. D. t Mgr Heylen, bisschop van Namen, vooi zitter van het bestendig komiteit d< internationale H. Sacramentskongresseï Maar claags te voren had eene grootscli pleclitigheid plaats gehad, namelijk d ontvangst van den pauzelijken lega; Z. Em. kardinaal Granito di Belmonti Deze ontvangst is eene grootsche volk: betooging geweest ter eere van den Par en van zijn afgezant. Deze was vergezel door Mgr L eg as s e, ap o s t o 1 is e b e n proloru taris ; MM. Sassoli dei Bianchi en Camill Bellaigue, geheim-k^nierheeren ; Z. E. F Delpy, kanunnik |der Grot, vertegei woordiger te Rome van Mgr Schoepfe: bisschop van Lourdes ; E. P. Delouchi der Oblaten van Brussel ; en M. Francise Zanetti di Carpadasso, hoofdopsteller de Osservatore Romano. Een afgesloten weg leidde van de stat: naar het liotel Terminus, waar de lega£ werd opgewacht door den gemeenteraa en een tiental onlangs aangekomen Bii schoppen, waaronderuit Louisiana, Colon bia, Venezuela, Nièuw-Zeeland, enz. M. Lacaze, meier of burgemeester va Lourdes, begroette den pauzelijken gezar met hartelijke dankbetuigingen voor de Paus en de nadrukkelijk gezegde hoop d£ de zegeningen van Lourdes de toekoms van Frankrijk mogen redden. De Kardinaal dankte welgemoed, zic gelukkig achtend tôt het welslagen van d: Kongres te Lourdes te mogen bijdragei Als de legaat vervolgens op de open plaats verscheen, barstte eene overtalrijk menigte in toejuichingen los : Leve a Paus ! leve de legaat 1 terwijl het kano donderde en de klokken luidden. In prachtkoetsen, met vier paarden g( trokken, voorafgegaan door het stedelij muziek, werden de kardinaal en de bis schoppen naar de voorstoep der basilie van den H. Rozenkrans gevoerd, waar no een dertigtal prelaten aanwezig warei Na het zingen van 't Magnificat, wer de pauzelijke gezant verwelkomd doc Mgr Schoepfer, die zijn eerbied, zijne liefd en zijne erkentelijkheid voor den Paus uil drukt. Lourdes is thans een versierd cens kel geworden. Wat men van dit kongre mag verwachten, daarvoor staan de Paû! Maria en Jezus ons borg. De Kardinaal dankte voor die woorde in naam van den Paus, aan wie zij bc stemd zijn. Door het h art is de H. Vade met u. Wezen wij met Hem door het har Zoo liopen we dat dit kongres rijk aa zegen zal wezen voor al de landen de wereld die er deel aan nemen. Vervolgens begaf zich de Kardinaal me zijn gevolg in stoet naar de Grot, waar ge beden en gezongen werd ter eere va Maria en ter intentie van den Paus. Zoo verliep die plechtige ontvangstda£ Den woensdagachternoen, zooals hoc ger gezegd, werd het kongres op de plaat van den H. Rozenkrans geopend door de voorzitter Mgr Heylen, waarna eene red is gehouden door Mgr Schoepfer, bisscho van Tarbes en Lourdes. Dan is er Iezing gedaan van de Brev< waarbij aan kardinaal Granito Pignatel di Belmonte de titel van pauzelijk legaa is toegekend. Deze heeft claarop eene ir leiclingsredc tôt het kongres uitgesproker waarna verscheidene vreemde Bisschop pen den groet hunner natie aan Frankrij brachten, in welks naam, geantwoord i door Z. Em. kardinaal Luçon, aartsbis schop van Reims. !Te 6 ure was er processie met het H. Sa crament en tert 8 y2 uur lichtstoet e algemeene veriichting. ? ârbeiâersbeweoina. C VOOR ONZE VROUWELIJKE t BEDIENDEN a Onder de klassen onzer hedendaagsclu maatschappij die, uit hoofde van liunne? stoffelijken en zedelijken toestand de al e gemeene belangstelling verdienen, moetei •1 voorzeker de vrouwelijke bedienden ci i winkeljuffers gerangschikt worden. e Hoevelen onder hen moeten hunne da e gelijksclie bediening uitoefenen verre vai 0 huis, in de groote stad, met hare talrijki - gevaren en hinderlagen. Hoe menige onder hen, nog jong ei . onervaren, bevinden zich aldaar aan zicl ! zelven overgelaten, van familieleden ei [; ware vrienden verwijderd. 9 Waar vinden die jonge juffrouwei - een behoorlijk noenmaal? Waar kunnei 1 ze, van gevaren gevrijwaard, de vriji a middaguren overbrengen? t Maar al te dikwerf moeten ze in lier c bergen hunnen intrek nemen of lang: - wegen en lanen rondslenteren. Menigi r ongewenschte bijeenkomst heeft aldus — voorheen cleftige meisjes — ten zedelijkei val gebracht. We mogen zonder overdrijving zeggei dat de toestand onzer vrouwelijke be § dienden de aandacht opeischt van al dez> die om de zedelijke en stoffelijke welvaar l. van ons volk bekommerd zijn. Wij, katholieken, kunnen dien toestani [. niet beschouwen zonder naar reddings •- middelen uit te zien. Daarom hebbei :r we in de Peperstraat te Gent eene bij i. zondere spijszaal voor vrouwelijke be e dienden en winkeljuffers ingericlit. Di e juffrouwen zullen daar een aangenaan t en deftig verblijf vinden, en er tegei 5. matigen prijs een lekker en versterkem middagmaal kunnen nemen. s Een groote liof en eene schoone leeszas d zijn ter hunner beschikking, ze moge: i- er hunne vrije uren nuttig en aangenaan e komen doorbrengen. 1. Voor deze die het verlangen zulle i- welelra leergangen van taalkunst, ma r, ehienschrift, boekhouden, enz., enz. woi den ingericht. o Bovengemelde werken zijn g:roepe: •r om veel goecl te stichten. We wensche nogthans vurig dat de werken onzer so e ciale instellingen van de Peperstraa it weldra mochten volledigd en bekroon d worden door het tôt stand komen van ee i- « te huis » voor vrouwelijke bediencler i- waar mooie kamers zouden ter beschik king gesteld zijn van deze, die in famili n niet kunnen verblijven. it Al wie de belangen der jeugd en d n verzedelijking van ons volk ter hart t neemt, zal ongetwijfeld met ons mede t werken tôt meerderen groei en bloei va onze vrouwelijke sociale inrichtingen. h Voor aile inlichtingen wende men zich t Vrouwensecretariaat, Peperstraat, 17, t l. Gent. e STAKING TE MECHELEN. e Men schrijft ons : e Woensdagmorgen, 22 dezer, zijn d 11 werklieden van het meubelfabriek,vanlV: Jos. Era in staking gegaan. !" Al de atelierwerkers, negen in geta weigerden het stukwerk te aanvaarden. ' In dit werkhuis worden uitsluiten Amerikaansche bureaux gemaakt. Nauwe § lijks was het stukwerk drie dagen inge '■ voerd, of de patroon wilde reeds de ge wone prijs, 18 franken per bureaux, me r zes franken verminderen. c De thuiswerkers zullen zich ook moete solidait verklaren. Niemand mag zich op dit werkhuis gaa s aanbieden, want deze staking moet en ze '» gewonnen worden. H. V. n STAKING IN DE LINIERE te KORTRIJI Dinsdag is er in de spinnerij staking uit r gebroken voor de wegzending van een de spinsters. De spinsters liadden naar me: ! ons bericlite, gevraagd den Maandag he r werk om 4 % ure 's namiddags te mogei eindigen, watniet toegestaan werd. t Een der meisjes werd weggezonde !- waarop verscheiciene anderen ook vei n trokken. Nu staan er 64 op straat, waai onder ook gedwongen staaksters. ;. BIJ DE STEENBEWERKERS TE SWEVEGHEM s Sedert de staking dezer catégorie werk 11 lieden en gedurende den twaalf weke e langen strijd der metaalbewerkers, hebbe: P de vereenigingsgedachten veld gewonner Een aantal steenbewerkers zijn in de: laatsten tiiel de vereeniging toegetreclei: " Donderdag avond na het werk had t t Knokke eene buitengewone vergaderin " plaats waar door vriend Gaston Bossuij l> gesproken werd over de vereeniging, ove " den gang der steenfabriek en wat e ^ door de vereeniging nog dient verbeterd t s worden. Na de aanspraak werd overge " gaan tôt de verkiezing van zes nianneri, di samen met drij bestuurleden zondag zul ■" len onderworpen worclen aan een kiezini n van 4 bestuurleden. De kiezing die ver plichtend is on hoete, zal plaats hebben û Het Volkshuis, tusschen 8 en 11 ure voor- • middag. Zorgt dus voor goede bekwame en ; verstandige bestuurleden, Traclit u ook i meer en meer te ontwikkelen door ern- - stige lezing en bijzonderlijk door uw chris-î ten werlcmansdagblad Het Volk. i Bij de borduursters. — Zondagnamiddag om 4 ure vieren de vereenigde boorduur- - sters van Swevegliem haar patroonsfeest. i In Het Volkshuis komen ze samen en ; zullen er door spel en zang en aanspraak een paar uurtjes treffelijk verzet genieten. i Voorzeker dat geen enkele vereenigde i borduurstcr daar zal ontbreken. i EENE VRAAG. Hoe komt het dat in België, in die 1 plaatsen waar de socialisten het mach-J tigst zijn onder de sigarenmakers, dat ' daar ook juist de loonendelaagsten zijn? o. a. te Gent winnen de sigarenmakers " gemiddeld per week 15.85 fr., per uur 5 29 centiemen ; ite Ninove 14.52 fr. per 3 week, per uur 27 centiemen ; te Brugge 14.17 fr., per week, per uur 23% centié-1 men ; te Geeraardsbergen 13.50 fr, per week 22 y2 centiemen per uur. 1 En dat de socialisten nu maar niet af-[ kome met te zeggen dàt wij deze aan-3 halingen uit onzen duim zuigen, v,rij ^ hebben die cijfers gevonden in het boek-je (bladz. 30) uitgegeven in 1912 door de * roode federatie zelf, handelende over de " loonen en werkuren in de sigarennijver-1 heid. (De Vereenigde werkman). BIJ DE FRANSCHE MIJNWERKERS. » O^ eene vraag tôt verhoor door het i Natinoaal Comiteit der koolmijnwerkers-! federatie aan den minister van arbeid ; gezonden, heeft deze geantwoord dat zij Dinsdag in verhoor zullen ontvangen 1 worden. x Hij voegde er bij dat hij aan de pre-1 fectuur orde gegeven had om te trachter: de geschillen tusschen de mijnwerkers en 1 de maatschappijen in der minne te rege _ len. -• STAKING DER TRAMBEDIENDEN IN DEN HAAG. i Niet veel verandering, doch er begin-i nen eenige rijtuigen meer te loopen. Het - bestuur der trams zoekt volk waar het t te krijgen is, doch de stakers poslen. i Er komt veel ondersteunmg, maar van u onderhandeling wordt niet gesproken. > GEWELDIGE BETOOGINGEN IN RUS-LAND.0 De werkersbetoogingen m Rusland slaan over van stad tôt stad. Te St-Petersburg waren 12000 werklieden der werkhuizen Poutiloff op den ~ koer vergaderd, ten einde te protesteeren tegen de doening der policie hij de werk-. stakingen van Bakou. Hier ook kwam de ' policie tusschen, er werd gcschoten en met steenen geworpen, twee werklieden werden gedood «n 50 gekwetst. Wel-haast waren meer dan 100.000 werk -lieden op straat, trams werden omgekeerd c en treinen tegengehouden. ^ Ook te Riga legden 40.000 werklieden den arbeid neer en te Bakou neemt d I, staking eerder uitbreiding dan wel te verminderen.: INSCURIJViNGSLIJST t aangeboden aan Eerw. Pater RUTTEîî ter gelegenheid der 10e verjaring van hefc il Algemeen Secretariaafc der Ohristene Be-roepsvereenigingen van België tôt hefc stich- Q ten. te Genb, eener bestendige school van i sociale propagandisten. TIENDE LIJST. ( Kloosters der Predikheeren van België fr. 400 - M. Thiery de Nettine, Brussel 200 r M. K. Cuyck, Antwerpen 100 a Naamloos Gent 100 t Naamloos, Gent 50 , Door tussclienkonisfc van La Dépeche, Luik 40 O. L. Vrouwcollege te Oostende ... 30 a EE. BH. Best uurder en Leevaars van St-Commaruscollege, Lier... 25 - Z. E. Alg. Overste van 't gesticht der PP. Joséphieten, Geeraardsb. 50 M. Van Zele, vrederechter, Ledeb. 20 Werkmanskring Ste-Coleta, Gent .. 20 E. B. Damiens, onderpastoor, Elsene 20 " Leve de veredeling van ons volk door il onderricht, Eekloo 20 il TT. KR. MM. Aug. en J. Posteau, T^PPP-pri 10 i Juff. Van Becke, Gent 10 M. J. Graindor, advokaat, Ciiregem 10 " Pidder G. Sehaetzen, Terhove 10 Z. E. H. Van Poucke, ruste ide- ? pastoor, Nazareth 10 t M. .T. Belpaire-De Decker, St-Niklaas 20 r Onderlinge maatschappijen, Sle- r Maiia-Hooiebeke 15 3 E. H. Meert, onderpastoor, Ste-Maria Boorebeke 5 E. B. Van Caeneghem, leeraar te St-Niklaas 6 M. Streignard, Manage .......... 5 ' M. Flamion, Aerlen 5 - M. L. Dosfe!, Dendermonâe ...... 5 l Onbekond, Boom .............. t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes