Het volk: christen werkmansblad

697 0
13 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vm42r3qf2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ipf en TwinUgste Jaar. - ■ R 223 Esâsdlenst — B&isgezin — Eipnâom Yrjjla» 13 Aagusli 191S fille bt?ëîwfeèî&>gen vra<3fkt-#Hj te ssenden aàn Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naaml. ibiaatsch. « Drokkery Het Volk», ÎMeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandererr: Gaston Bossu yt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrjjk. a Bureel van Antwerpen, Bradant en Lirnbnrg : Viktor Kuyl, yaartstraat, 3, Leuven. HET VOLK Men schrijît ln : Op aile postkantoren aan 10 fR per jaar. Zes maanden fr. 6.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgcns tarief. Voorop ta betalen. Bechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Vergchîjnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD » Centiemen liet nummer —T — • •• ■ * De WaardiBheld der Tronw. | Nu er zooveel jongc moeders zijn, wier echtgenoot sinds meer dan een jaar in het toorlogsvuur staat, vindt een socialistisch blad het juist de gepaste tijd om een zoo taijdigen als onberedeneerden strijd te voe-fen tegen de onschendbaarheid of onver-broekbaarheid van het huwelijk, — waar het blad natuurlijk de Kerk bijsleept, Zoo ongeveer alsol men aan het strafwet-boek zou verwijten dat er dieven zijn. Het onverbreekbaar huwelijk heet dat blad strijdig met de waardigheid der vrouw, omdat er mannen zijn die tegen-Over hunne vrouw slecht handelen en de vrouw door den huwelijksband belet is ïzullc een man te verlaten. Hetzelfde argument — indien het er een ware — zou men kunnen omkeeren om den man een voorwendsel te geven voor fret verlaten eener plichtvergeten gade. Oneenigheid in 't huwehjk moet heel zeker lastig om dragen zijn ; maar 't moet voor de kinderen uit zulk huwelijk nog heel wat lastiger wezen, om den wille Van zulke oneenigheid, moeder of vader Of beiden tevens te verliezen. — Is 't mis-jschim daarom dat hetzelfde socialisten-blad het zedelooze en lafïe malthusianism Voorstaat ? Waar kinderen zijn, wordt eene tijde-ïijke oneenigheid gemakkelijk verdragen en gauw vergeten en bijgelegd, omdat ouuerliefdc gemakkelijk en gaarne de ouderplichten en daarom de huwelijks-phchten draagt. — Zou 't malthusianism bij het socialistosnblad ook een middel zijn om dien sterken steun aan de trouw in het huwelijk te ontnemen? Het heet onwaardig van de vrouw en moeder, bij een man te moeten blijven die haar ontrouw is en haar 't leven tôt eene hel maakt. Als die vrouw niet zelve het vuur dier helle stookt, is het kerkelijk sacrament geen beletsel voor hare verlossing. Leert Immers de catechismus niet dat man en vrouw, om gewichtige redens, kunnen ontslagen worden van samen te wonen? Maar daarmede is het huwelijk niet pntbonden en kunnen ze met geen ander trouwen 1 — Ha neen, en dat is maar goed ook, bij voorbeeld voor de kinderen, en înzonderheid voor de vrouw en voor hare ■waardigheid. Wien het huwelijk inderdaad eene hel geworden is, zal naar geen ander verlan-gen : ééne hel is al genoeg. Maar wie naar het verbreken van 't huwelijk verlangt om met een ander 't huwelijlcsgeluk te kunnen genieten, die heeft geene hel in het huwelijk maar wel in de liederlijke drift van het wulpsch gemoed. En voor de slachtoffers van dezulken is 't alleszins best dat het huwelijk onverbreekbaar zij : Ook voor de waardigheid der vrouw. Hij die het huwelijk als een l'osse band beschouwt, welken men maar zoo verbreken kan, die zegt aan de vrouw wellce hij ten huwelijk vraagt : « Wilt ge mijne vrouw worden'! Wij tullen te zamen en afzonderlijk genieten Volgens het ons lust. Zoolang ge mij aan-staat, houd ik u bij mij. Komt er oneenigheid tusschen ons, ik zie nçtar eene andere uit. Zie ik eene andere wellce mij beter ûanstaat dan gij, ik zal wel zorgen dat die yewenschte oneenigheid tusschen ons komt. Wordt ge vroeger verouderd of verwelkt dan ik, met u kan ik dan geen genoegen meer tiebben, ge kunt dan gaan van waar ge ge-Icomen zijt of op de eene of d'andere wijze uwen verderen weg in de wereld zoeken. Ik houd u bij mij zoolang ge mij aanstaat, ûaarna werp ik u weg gelijk een uersleten schoen. Wilt ge mijne vrouw wordenl » Degene die weet en wil dat het huwelijk onverbreekbaar weze, zegt bij zijn huwe-• lijksaanzoek aan zijne toelcomende vrouw; « Wilt ge mijne vrouw wordenl Ik blijf u trouw zoolang we beiden leven. Wij zullen Voor elkander werken, elk volgens onze geschiktheid. Komt er een lastig oogenblik, wij zullen het samen dragen. Uw lijden zal bij mij immer steun vinden, mijn lijden gai uwe liefde verzorgen en verlichten. Ik fieb gebreken en gij denkelijk ook : wij zullen ze van elkander verdragen en weder-Jceerig trachten ze bij elkander te verbeteren cpdat onze kinderen ze van ons niet zouden naleeren. Een meeningsverschil, hoe scherp ook, zal ons niet van elkander scheiden noch iot veete overslaan. Wat er ook gebeure, in u zal ik steeds mijne trouwe gade en, zoo H God belieft er ons te schenken, de moeder mijner kinderen eerbiedigen. Verliest gij uwe schoonheid, ik zal mijne jeugd verliezen en u dankbaar zijn dat gij mij uw Schoon jong leven geschonken hebt. Wilt gij mijne vrouw wordenl » Woordelijk zullen de huwelijksaanvra-gers niet aldus spreken ; maar ïeitelijk zal hunne huwelijksaanvraag dat betee-jjjienen, volgens zij de onverbreekbaarheid Ivan het huwelijk wel of niet zijn toege-Jdaan.Welke van de twee eerbiedigt nu de Waardigheid der vrouw? Degene die de vrouw slechts als tijdelijk genotsgoed, of deze die ze als bestendige levensgezelBn verlangt ? De vraag geeft zelve haar antwoord : zonder de onverbreekbaarheid van het huwelijk is aan de vrouw aile waardigheid ontzegd. Zoo zullen de jonge moeders oordeelen, wier echtgenoot in 't oorlogs-vuur staat, en deze echtgenoot zal er voor-zelcer niet anders over denken. Het Spookhuis van liddelkerke. Middelkerke aan zee is zwaar gebom-bardeerd, zoodat er naar aile waarschijn-lijkheid wel nets meer van het spookhuis zal overgebleven zijn. Daarmee is eene merkwaardige be-zienswaardigheid verdwenen : het spookhuis of de scheeve tobbe. Elken nieuwen gast op de badplaats vertelde men direct na zijne aankomst van het geheimzinnige huis, dat in Baedeker niet genoemd werd. Men lachte er over en geloofde er niet aan. Uit nieuwsgierigheid ging men wel ten slotte kijken. Het huis stond wel scheef, maar overigens was er niets buitengewoons aan te zien. Men ging de eveneens scheeve trap af en was blij met eenige moeite be-neden aangeland te zijn. Maar, o schrik, direct verloor men den grond onder de ,voeten en viel van den eenen muur tegen den anderen. Het angstzweet brak den bezoeker uit en wie lang beneden bleef, werd er heusch zeeziek van ; alleen met vreemde hulp kon men, zoo wordt be-richt, tenslotte uit het spookhuis komen. Al had men bij het naar binnen gaan ook nog zoo gelachen, beneden had men het wel verleerd en de grootste spotters waren maar wat blij weer in de vrije natunr terug te zijn. Wat was nu eigenlijk de kwestie? Het huis werd ongeveer vijftlen jaar geleden gebouwd voor het verzamelen van regen-water. Het gebouw, dat van cernent en ijzer gemaakt wwd, verzakte langzamer-hand in den zachten grond naar êên kant, terwijl de andere kant evenveel omhoog ging. Overigens verandecde er niets. De bodem is ongeveer voor de helft met regen-water gevuld, dat ten opziçhte van de scheeve muren horizontaal staat ; maar dat watervlak berust op een optisch bedrog ; het oog wordt er niet meer wij s uit scheef en recht ; het menschelgk even-wicht wordt verstoord en dat veroorzaakt het angstgevoeL B1NNENLANO BRABANT BRUSSEL. — Straten gestraft. — De volgende aanplakbrief is op de muren der hoofdstad verschenen : « Aan de inwoners van de Trap- en de Damstraten : Alhoewel het te herkennen is dat het stadsbestuur het noodige deed om, op 4 dezer, door zijne dagbiaden, de voor-geschrevene maatregelen te doen eerbiedigen, blijft het feit bestaan dat, in twee straten, afgezonderde personen ç»p betoogenderwijze zich grof aanstelden ten opziçhte van de duitsche wachten. Het is spijtig dat die personen niet konden ontdekt worden ; daardoor blijft er mij enkel over maatregelen te nemen tegen de straten, waarvan spraak en waar de overtredingen plaats hadden. Bijgevolg besluit ik het volgende voor wat de twee straten Trap- en Damstraat betreft : Te beginnen van maandag 9 dezer maand en gedurende veertien dagen, 't is te zeggen tôt den 23e dezer maand inbegrepen : A. — Al de handels- en koffiehuizen zullen van af 7 uur 's avonds (D. T. gesloten zijn ; B. — Te beginnen van 9 uur 's avonds (D. T.) mag niemand buiten huis, op straat zijn. Van af dit uur zullen al de vensters op de straat uitgevende gesloten zijn. Het wordt de stad opgelegd het boven-staande aan de inwoners dezer straten mede te deelen, de voorgeschreven maatregelen toe te passen en eene strenge waakzaamheid uit te oefenen tôt naleving der maatregelen. Ook verzoek ik de stad dat deze straten voldoende verlicht zijn tôt 11 ure des avonds (D. T.). Bovendien zal ik deze straten doen onder toezicht houden der duitsche wachten. Moesten, ter dier ge-legenheid, nieuwe overtredingen zijn tegen de duitsche wachten, dan zullen deze yan hunne wapens gebruik maken. WEST-VL.AANDEREN ANSEGHEM. — Het pensionaat van Anseghem wordt heropend. De ingang der leerlingen is gesteld op 27 September aanstaande. (276) RUYSSELEDE. — Heropening van het Pensionaat van O. L. Vr. der Zeven Weëen. De ingang der leerlingen is gesteld op 3 en 4 September aanstaande, (130) I93T GESIT. HET WERK. — Men verzekert ons dat de puntfabriek van Gentbrugge maandag begint te werken. integendeel is de weverij De Porre dier gemeente, volledig stilgevallen. In de fabriek Feyerick wordt nog slechts 12 uren ge A'orkt. Er is sprake maar om de 14 dagen ti betalen. De werk-licden komen daar echter heftig tegen op, voor gegronde reden gevende dat z'het nu reeds zoo lastig hebben. Denkelyk wil de fabriek de 14daagsche betalingen invoeren om tijd te winnen en de moeîlijk-heden met het pasgeld te verminderen. Eene oplossing zou qchter gemakkelijk kunnen gevonden worden, door na eene week werk de volgende week bij te betalen. Aldus zouden de werkmenschen nog eene kleine verbetering bekomen en de patroon zou toch maar op twee welcen werken, éénmaal betalen. En aldus ware iedereen voldaan 1 ZIEK GEVALLEN. — De genaamde Maria Verstraeten, woonachtig Groen-dreef, 127, werd woehsdagnamiddag in den Franschen Schouwburg ongesteld. Na verzorging werd zij huiswaarts over-gebracht.VALSCH GERUCHT. —■ De inwoners van het huis nummer 17 der Jan Breydel-straat dachten woensdagnacht, omstreeks 1 y2 uur, gerucht in hun huis te hooreai. De policie verwittigd, kwam zien doch ontdekte niets. VROUWENSECRETARIAAT. PEPER-STRAAT, 17. — De les van Godsâienst-verdediging, maandagavond in het vrouwen-secretariaafc gegeven, werd wederom goed bijgewoond. Bsrwaarde Pater Stracke S. J„ van Dron-gen, wijzende op de ovei'eenstemming van aile volkeren, sprak over het bestaan van God. Ons geloof steunende op rotsvasfce grond--slagen, wordt dooi de ontkenning onzer tegenstrevers, in plaats van omver geworpen, integendeel, versterkt. Waaroin het bestaan van God looehenen, als dat bestian volgens hen onmogelijk is. Het groot getal werksters welke deze les-san volgen, bewijst gei.ueg, dat er in ons Vlaanderen nog vele vrouwen zijn, die be-seffen, dat men, om volgens onzen Gods-dienst te kitnnen leven, men hem eerst moet keanen, en dat het genoeg is hem te kennen om hem te beminnen. Soldaten gssueuvel'J voorhst Vadsrlanl Vervoer en begravlng naar het kerkhof 'hunnei' woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. Voordeelige conditiën : Bestuur der Inter-gemeentélijke begrafenisdiensten, Gewat, 11, Gent. (420s) ALGEMEEN KUNSTVERBOND VOOR BEIDE VLAANDEREN. — Kunsttombola (2e trekking). — Lvjst der ■prijzen. — 10798 Danses favorites, Vander Meulen; 11274 Mannenkop, Sarteel; 12103 Rhodonden-drons, Mar. Van Beveren; 12312 Zeeuwsche, Mevr. Willaert; 13664 Boekomslag, Mevr. Vande Putte; 13788 Inga Heine, Mevr. Logeman; 13920 Zomer morgen, P. Hoste; 14402 Avond in de Kempen, J. Miry; 14693 IJservallei, A. Heins; 15158 Landschap, Ed. Roelant; 15584 Zeezieht, A. Oogen; 15814 Booten, Mevr. Lebpucq; 15818 Stil leven, Mevr. Cauterman; 16020 Bosoh-wachtershut, A. Dutry; 16915 Vlaanderen 1530, V. Fris; 17057 Doode natuur, H. De Praet; 17937 Zwellende botten, I. Van Beughen; 17945 Popje spelen, Oug. Boute; 19674 Doode natuur, Mej. Acart; 20353 Stil leven, P. Devos; 20554 Zeezieht, Ceu-pens; 21681 Vruchten, Mevr. Haut; 21807 Wolk. J. Boulez; 21906 Daken, Aug. Desmet; 22132 Leie boorden, Vanden Abeele; 24535 Bij Bieuwpoort, Alb. De Vos; 24565 Ch,ry-santhemums, L. De Buek; 25662 Muziek-werken; M. Henderick; 25688 Studiekop, V. Lorrein; 25704 Verdoemenis van Faust, C. De Porre; 27625 Bloemen, Mevr. Vinde-vogel; 27935 Album pour la jeunesse, Potjes; 27946 Zoute (ets) A. Heins; 29143 12 Nocturnes, F. Devos; 29412 Zeezieht, R, Voortman; 29528 Vlaamsche zanger; L. Lambreehts; 30101 Landschap, Mevr; A. Dutry; 30682 'n Jîouwer, J. Cantré 30930 Zalige stonden, Van Belle; 31535 Avond (litto) Servaes; 31844 Knoeke (ets) A. Heins; 32026 Tony, Mevr. Logeman. VervoJgt.j De prijzen mogen afgehaald worden, Pouillemarlct, 7, aile werkdagen van 5 tôt 6 uur (Duitsche tijd) namiddag ten laatste tôt 30 Oogst aanstaande. De werken op dien datum niet afgehaald zullen uit ter hand verkocht worden ten voordeele van het steunfionds voor beeldende kunstenaars. GENTBRUGGE. — Vrij onderwijs. — Woensdag zijn wij een kijkje gaan nemen bij de kinaers van de Broeders. Daar waren de twee laagste klassen ; 94 ingeschrevene kinders namen deel aan den maaltijd. (Daags te voren hadden reeds 87 kinders van de hoogste klassen genoen-maald ; 't zij een totaal van 87 en 94 is gelijk aan 181 kinders.) 's Voormiddags hadden zij eene wande-ling gedaan in de faisselle velden, en nu Stonden aile magen scherp. Groetensoep, aard-appels met zurkel en saucissen : daaraan ver-gastten zij zich. Ziet eens die handen, die mond en die oogen gaan ! Wat doet hun het deugd ! Ook zijn zij gezind als koningen als jtiog voor elk een lekkere pruim wordt ôpge-diseht.Nog een korte wandeling en de kinders zullen algauw aan moeder gaan vertellen hoe goed het gesmaakt heeft. ! Wie zou niet gaarne ondersteuning ver-leenenaan zulke schoolkoloniën, waarelkeen kan aan deelnemen en dat op de gemeente zelf. Voor de hrijgsgevangenen. van Gentbrugge. — Het Katholieh komiteii heeft ontvangen van den weledelen heer baron Rotsart de Hertaing 50 frank, ten voordeele der krijgs-gevangenen van Gentbrugge, die door bet gemeentebest uur zijn uitgesloten ovulai hunne kinderen naar de gemeenteschool niet gaan Ontvangen 25 frank van een onbekende uit Gent, die protesteert tegen de hatelijke handelwijze der gcmeenteraadsledon. — Eenige katholieke werklieden ten hoogsten verontwaardigd over de hatelijke opvatting der fanatieke meerderheid van den gemeenteraad van Gentbrugge van de echte vaderlandslierde, storten hunnen ne-derigen penning tôt leniging der krijgsge-vangenen, zonder nazicht van denkwijze 10.00 fr. Pe'ijsuiti'eikiiigen. S» LUCASSCHOOL, GENT. - Uitslag der Kampstrijden. — I. Bouwkunst. — 7e jaar : 1e prijs Joris Vleurinck; bijzondere melding Renaat Schaubroeck. 6e jaar : Ie prijs Juliaan Verschelden. 5e jaar : Eeremelding Bernardus Par-mentier.4e jaar : 1e prijs Donders Philibert; 2e prijs Oscar Desmet; eeremelding Albrecht De Buek. 3e jaar : Ie prijzen Maurits Olieux, Firmin Verpaele en Gusiaaf Vande Sande; 2 e prijs Eugeen Cansse; eeremelding Joris d'Haese en Jozef De Weirdt. 2 e jaar : Ie prijs met onderscheiding Adriaan Bruynseele; Ie prijs Jozef Geleyn; 2e prijs Robertus Gisquière; aceessiet Hip-poliet Van Lierde. Ie jaar : 1e prijs Joris Fontaine; 2e prijs : Gaston Gavel. II. Schilderkunst. — 4e jaar : Ie prijs Mathias Vei'hoeven; 2e prijs Verhulst. 3e jaar : 1e prijs Joris De Coeyer; 2e prijs Richardus Neyt; bijzondere melding aan Maurits Defyn aan wie de eerste prijs is niet kunnen toegekend worden wegens onvoltooiing van zijn werk. III. Bijzondere afdeeling voor samen-stelling voor gedreven leder, r- 7° jaar : Ie nrijs Frans Bilsen. TV. Teékemng naar plaaster. — 2° jaar : Ie piijs César Van Hevele; 2e prijs Marcel Smetryns; accessiet Urbain Den Dooven en Joris Martens. Ie jaar: Ie prijzen Frans Huyghe en Herman Van Ooteghem; 2 e prijzen Gaston Derlcinderen en Arthur De Schuytter; accessiet Fernand Couvreur, Adile Braet, Camiel Rottieis en Paulus Van Staey. 1e jaar, 2e afdeeling : 2e prijs Adolf Cansse; accessiet Marcel Geixnaert, Léo Moerman, Joz^.fy Van Oyen en Léo Van Volsem. Klas der grondbeginselen. — Afdeeling A : Ie prijs Jozef De Caluwe; 2° prijzen Constant Van Lierde, en Cyriel De Meulemeester; eeremelding Paulus Velman; accessiet Boes-man, Do Smet en Robrecht. Tuypens. Afdeeling B : Accessiet Julius Van Hautte en Gustaaf Peters. Afdeeling C : Ie prijzen Albrecht De Grave en Fiorimond Hebbrecht; 2e prijs Theophiel De Smet; eeremelding Frans Vander Steene en Léo De Clercq; accessiet Maurits Vande Velde en Robertus Michiels. Afdeeling D : 2e prijs Firmin Hoste; accessiet Albrecht De Lathauwer en Maurits Notte. Daglessen. — I. Bouwkunst. — 3 e jaar : Ie prijzen Firmin Verpaele en Maurits Olieux; 2 e prijzen Gustaaf Vande Sande, Eugeen Cansse en Mar :cl Roelandt. 2e jaar: 1e prijzen Adriaan Bruynseels en Adolf Cansse; 2e prijs Fernand Couvreur; eeremelding Robertus Gisquière; accessiet Alfred Van Severen. 1° jaar: Ie prijs Robertus Tuypens; 2 e prijs Maurits De Jaegher. II. Beeldhouwkunst. — Ie jaar: Ie prijs Marcel Smetryns; bijzondere melding Urbain Den Doove. De tentoonstelling zal zichfcbaar zijn voor de leerlingen en de ouders den 15e, 16e en 22e Augustus, van 10 tôt 1 uur en van 3 tôt 7 ure (Duitsche tijd). g® » ScBiaften 9, welke in de bszeUs Strekea hegraven Hggsn, Er gaat. geene week voorbij, schrijft een Parijsch blad, of de militaire overheid ontvangt brieven, welke de sclrailplaatsen aangeven, waar de inwoners der bezette streken hun geld of kostbaarheden ver-boi'gen beblien, alvorens zij gevlucht waren. En de militaire overheid, die wel andere dingen te doen heeft, neemt toch aan om schattenzoekers te worden. Aldus, des nachts, onder het gefluit der kogels en obussen, dringt een kleine groep van mannen, voorzien van houweelen en gewapend met een dievenlantaarn, een bouwval binnen of een tuin door de mar-miten overhoop geschoten. En daar, dicht bij de vuuriinie, graaft men onder de vloer-steenen van de keuken en onder het gras van hetgeen eens eene graszode was. — Wel, daar is het voorwei'p ! En een pakje komt bij het flauwe schijnsel van de lantaam te voorschijn, een pakje geheel vochtig en waaraan eene lijklucht hangt. Men gaat naar de rabij gelegen schuilplaats, en, in tegenwoordigheid van den officier, die de functies van notarié waarneemt, wordt de schat onderzocht, ten minste .mon tracht het te doen, want het water dat door den bodem zijpelde en op het .pakje te recht kwam, heeffc ailes wat er ■—— - —i zich in bevond in een onnoemelijke brei herschept. Wat is dit voor een stukje papier? Een waardepapier of een bakbiljet? Een biljet van hoeveel? Welk waarde papier? De grove vingers der soldtaen betasten met overgroote zorg deze overblijfselen; men tracht de stukken te verzamelen, de verbleekte cijfers te ontcijferen... Eindelijk komt men ertoe, zoo goed en zoo kwaad het gaat, om den inhoud samen te sfcellen; een proces-verbaal wordt opgemaakt, men onderteekent het, en het pakje,dat- gedroogd, opgeteekond en van een etiket voorzien is, wordt naar den generalen staf opgezonden of naar den kommandant der streek, die het aan zijn rechtmatigen eigenaar zal teruggeven ! Wie kan zeggen hoevele kleine fortuintjes aldus gered werden ? Maar wie zou ook al de zonderlinge, vreemdsoortige dingen kunnen opnoemen, welke men uit al die schuil-plaatsen te voorschîjn heeft gehaald? Op het oogenblik dat zij hunne schatten begroeven, schijnen enkelen hun verstand verloren te hebben, zoo vond men dan ook in den tuin porceleinen kopjes begi'aven, terwijl op het buffet, zeer in 't oog vallend, zilveren voorwerpen waren blijven liggen, ofwel zij lieten hunne gouden horlogie achter en ramen hun parapluie mede 1 Men heeft indertijd de geschie dénis ver-haald van die goede vrouw van het département Seine-et-Oise, die, toen er paniek ontstond, op het kastje een handzakje met 17.000 frank aan waarden liet liggen maai niet vergat om in eene groote doos haren zondagshoed met bloemen meê te nemen. Sntwaofdlen. — Antwoord 147 aan E. de Broe, Oostende. — A. de Broe bezoek gebracht in Juni aan A. Sturtewagen, E. De Winne en hier, allen gezond; terug naar Bi ussel. Onze kinders laatste nieuws einde Juni, God zij dank, nog altijd gezond; noch'ans nog geen nieuws van Léon. Van wege M. De Vuyst, Sley-dinge.— Mad. Désiron-Meseeuw, De Meester-straat, 62, S' Nikolaas (Waes), laat weten aan hare ouders Charles Meseeuw, Sas-Slykens bij Oostende, dat zij en hare twee kinderen het goed stellen te S* Nikolaas, schoonvader den 30 Mei overleden; met Leopold nog ailes goed, alsook met mijn huishouden. Dit blad bezorgen aan Mad. Degryse Alfons Pieterslaan. 64, Oostende. — Alfons Vercruyssen-S] aenhoven, van S* Nikolaas (Waes), laat weten aan den heer Fr. Vandenberghe, brouwer, Oost-Roosebeke, dat hèt zeer goed gaat; met zijn zoon Baldewijn. — Aan frater Ignace De Vos, tôt Boxlél in Holland. — Uwe ouders, zusters en broeders zijn welvarend, alsook groot-moeder. Wanneer moogt gij in vakantie komen? — Frans De Vos-Beerens. — In Het Volk van 5 Oogst vraagt het Inlicht ingskantoor het adres van de familie van den krijgsgevangene Frans Mertens. Dit adres is : Christiaan Mertens, landbou-wer, Ternath, Ophalferen Boterstraat, 2. — Familie Vlietinck, Oostende. — Onze brieven niet ontvangen; den 6 Februari was 't hier mis voor Emiel. V6ôr zijn terug-keer heeft Ed. 't droevig nieuws verteld bij Pierre, ook Alice en zuster, Robert die met Fern. Maertens is, Gérard per brief, allen welvarend in verschillige steden. Julo laatst te Kales. Julien 1 Juli getrouwd met Agnes, te Arnhem, bijgewoond door heel de belgische kolonie aldaar. Merkem-familie welvarend bij Irma. Georgina's echtgenoot krijgsgevangen in Duitschland. In Januari Juiie bezocht. Van Hove's niet vehuisd. Ida en kinderen nog in Pierre's stad. Geeft nieuws in Het Volk. — E. J. Vlietinck, Dambruggestraat, 53, Antwerpen. — A. Sturtewagen- de Broe, Leupeghem, laat weten aan de Broe, tôt Oostende, dat zij nog altijd goed in hun huis zijn en dat Arthur in •December bij ons geslapen heeft en vertrokken is naar Gonk'ode en Gent om te Oostende te komen. — August Càllens, Thielt. — Gelief onmiddellijk de zakken terug te zenden. — Wed. H. Baeyens, Cherscamp. — Aan de vrouw van René Saelen, van Reckem, Paradijs (West-Vlaanderen), mogen wij ver-zekeren dat het met haar man nog immer goed is en dat het hem aan niets ontbreekt. Hoe is 't met haar en de kinderen? Antwoord in Het Volk. — Ik Maria Saelfens vraag aan mijne schoonzuster Emerance, Gentpoortstraat, 34 te Brugge of zij het nieuws ontvangen heeft dat ik haar deed bezorgen ? Zend bij gelegen-heid iemand tôt bij mij. Bede haar dit num-merte bezorgen. — Leonie Romlaert vraagfc nieuws over hare zuster, Moeder Overste der Zusters-Maricollen te Staden, laatste nieuws ontvangen uit Poperinghe en laat weten datzij allen in goede gezondheid zijn. Alfied is krijgsgevangen in Duitschland. — De familie De Schoolmeester van Keyem, laat weten aan de weduwe Sinnaeve, bijgenaamd Bouduiv tôt Ichtegem, dat zij welvarend zijn te Eeklooen vragen inUchtin-gen over hunnen vader, wonende te Iveyem. — M. Coppens, landmeter-kadaster, te Boeselare. — Moeder en familie stellen het nog altijd goed. Hoe gaat liet met u allen? Hebt gij de vier kistjes half Juli opgezonden ontvangen ? — A an M. Fr. Bordon. Fortuinslraat, 85, Oostende. — Maria Vérrycke en hare familie bevinden zichnog goed gezond in Antwerpeïf Zij bieden hunne beste groeten aan Mijn heer E'. Bordon. Zij zelf denld. altijd aan hem. Maria Verrycke, Zune.nborgsfcraat, 43, te Antwerpen. — Wed. Alfons Versehueren, Capucienen» vest, 61, Mecbelen, laat weten aan Madatte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes