Het volk: christen werkmansblad

2241 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Mei. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 19 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3b5w66bb5w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vier-en-Twinligste Jaar, ■IV. 116 CsdsdieGSt - Huisgezln - Eipndom Dinsdag, 19 Mei ï éJ i \ * Aile briefwisselingen vrachfc-*T)j te zcnden aan Aug. Va a Iseghem. uifcgevcr voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van. West-Vlaanderen : Gaston Bcssuyt. Gilde der Ain, bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbi'oederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft In s Op aile postkantoren aan 10 fr. . per jaar. Zes maandon fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. ( Bechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TEEEEOON N» 137, Gent. "Versclii jnt G maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 UrJVrimuJ&ix njCii nuiuiuxiiK 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEli GELIJHEID, RECHTVAARDIGHEID EN VRIJHEID Die woorden hebben in den mond der Socialisten eene andere dan hunne vroe-gere, oorspronkelijke beteekenis gekregen, sinds de roode heeren in de potdicht gesloten vrijmetselaarskrochten, ten koste der werklieden, mogen samenheulen met de woekerjoden, welke de leiding van allerhande anti-klerikale politiek overal in handen hebben. De socialistische politiek staat overigens in aile land.cn onder den klauw der woeker-joderij, die het oppergezag voert in de internationale Vrijmetselarij. 't Zijn die woekerjoden, die de nijver-heden uitbuiten en schatten vergaren op den arbeid van ingénieurs, rekenplichtigen, bedienden en 'werklieden ; 't Zijn die zelfde woekerjoden, die aile landen en natiën, welke oorspronkelijk katholiek waren, tôt op 't been hebben afgevezeld om ze dan, bij middel van liberale, radikale en socialistische partijen, over te leveren aan de politieke dwinge-landij der Vrijmetselarij ; 't Zijn die zelfde woekerjoden, die de roode heeren dwingen tôt eene geldpoli-tiek, welke de gentsche, door de socialisten gefopte werklieden doet zeggen nopens het nieuw afschuwelijk onkunstig monster-paleis van vier millioen : « Uit onzen zak komen die vier millioen, in onzen zak koml er nooit meer een cent terug van die vier millioen. » 't Zijn die zelfde woekerjoden, die ons de rechtvaardige vrijheid en gelijkheid misgunden inzalce schoolwet en nu een gewezen officieelen schoolmeesler doen schrijven in Vooruit, op de vraag : of de Koning niet tôt na de kiezing kan wachten om de eerlijke en heerlijk-demokratische schoolwet Poullet te teekenen : « De koning is eenvoudig eene stempel-machien. Hij teekent wat de ministers willen en wanneer zij het willen. » Dat is zijne roi, en hij is er de man niet toc om bewijs te geven van krachldadige onafhankelijkheid. » Hij zal dus de wet teekenen, hoe onrecht-vaardig en partijdig zij ook weze. » De kloosters hunkeren naar het geld, spoedig, spoedig moet en zal dus de wet geteekend worden en dan volgen weldra ook de mandaten op de Staatskas 1 » Maar dat die schoolwet lang blijven zal — dat gel-ooven wij niet. » Wij zullen er wel voor zorgen. » Ongenadig zal de strijd wezen die wij tegen de monsterwet zullen voeren. » De groote steden, de verlichte nijver- Eaitenlanâsche Politiek VREDESBEWEGING. De nederlandsche Bond « Vrede door Reéht » heeft ter bevordering van de al-gemeene herdenking van 18 Mei als ope-ningsdag in 1899 van de eerste Vredes-konférer.cie aan ruimlSOO instellingenvan onderwijs in het laïul een vlugschrift aan-geboden, waarin o. a. eene beknopte uit-eenzetting voorkomt van de beteekenis en uitkomsten der Vredeskonferer.ciën, als-inede eene beschouwing op welke wijze het Onderwijs de vredesbewegiug kan helpen bevorderen. Ook wordt op 18 Mei van dit jaar aan ruim 20.000 kinderen der openbare en bijzondere lagere scholen in een groot aan-tal gemeenten van Nederland, met toc-stemming van het betrokken schoolhoofd, een geïllustreerd boekje ten geschenke ge-geven over Hugo de Groot en zijne beteekenis voor de beweging van Vrede door Recht. ♦ * * De goed béfaamde amerikaansche schil-der Angus Mac Donnai heeft eene schil-derij voor vredespropaganda vervaardigd. Een officier trekt ten strijde. Zijn paard staat beneden voor de verandah reeds te wachten. Hij heeft al afscheid genomen van zijne vrouw, nu omarmt hij zijn kina. En het meisje vraagt hem met haar iieel lief en teer stemmetje : « Vader, gaat gij nu den vader van een ander meisje dooden ? » De groote en mikle vredesvriend Andrew Carnegie heeft deze schilderij in zijne werkkamer hangen en kijkend naar de roerende voorstelling, is bij hem de ge-daclit opgekomen, dat zij een goed propa-gandamiddel tegen den oorlog zou hunnen wezen. Hij heeft daarom 50.000 reproduk-ties laten vervaardigen, die bestemd zijn om in lokalen van universiteiten en mid-delbare scholen, waar ook ter wereld, op-gcliangen te worden. HET NOODLOTTIG BEVEL. Sedert versclieidene weken is in het Buigaarsche Sob_ranje eene bespreking aan heideenters, de rijkste en machtigste pro-vinciën zullen niet willig buigen en zich laten stroppen. » De klerikalen hebben eene partijwct gemaakt, die partijwet moet en zal uit de voeten, zoo spoedig als 't maar zijn kan ! » Aan 't werk dus, aile Belgen, die gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid hoog-aehten I - En dat is onderteekend door een gewezen officieelen schoolmeester, alsof Vooruit zelf daardoor hadde willen bewijzen hoe noodzakelijk de stemming der rechtvaardige gelijkheidsschoolwet Poullet voor de gewetensvrijheid van den christen nijyerheidswerkman was. Partijdig de schoolwet? — Misschien nog een beetje, maar ten bate der officieele scholen. Geld voor de kloosters? — Waarom richten de socialisten dan geene vrije scholen in, als er geld aan te winnen is, zij die zoo jagen achter kluiten onder den drang der—woekerjoden? Verlicht, de nijverheidscenters? — Ja, met gas en electriciteit, waar de liberaal-socialistische stadsbesturen zware belas-tingen op leggen. — Maar verstandelijk verlicht? — De plattelandsche veldarbei-der denkt, overweegt en oordeelt bij 't licht van eigen open verstand, terwijl de mis-leide socialistische stadswerklieden blin-delings, zonder oordeel, dus zonder licht een dom, onberedeneerd geloof hechten aan den meestal onzinnigen woordenpraal van de roode en blauwe praatknechten der woekerjoden. Eene partijwet? — De schoolwet is even geldig voor iedereen, voor liberalen en socialisten gelijk voor de katholieken. Welke partijdigheid kan er dan in gelegen zijn? Neen, neen, dat is het niet. De waarheid is, dat socialisten, evenals liberalen, oor-deelen dat er hun in opzicht van gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid wordt te kort gedaan, van zoodra, op rechtvaardige wijze, de vrijheid door de gelijkheid aan de katholieke werklieden en klein-burgers gewaarborgd wordt. Als slaven van de woekerjoodsche meesters der Vrijmetselarij, achten zij hunne eigene vrijheid gekrenkt, wanneer hun de macht ontnomen wordt eens anders vrijheid te krenken. De belgische bevolking zal er anders over oordeelen en het hun den 24 Mei bewijzen.den gang over het voorstel om een parle-mentair onderzoek in te stellen naar 't be-leid van de kabinetten Gesjof en Danef, tijdens den rampspoedigen tweeden Bal-kanoorlog.Tôt duverre was koning Ferdinand bui-ten het débat gelaten. Nij heeft echter Kostoerkof, radikaal afgevaardigde, als zijne meening te kennen gegeven, dat het onderzoek in de eerste pïaats zal moeten uitmaken welke vcrantwoordelijkheid den koning treft. Het besluit, waarbij de koning is be-noemd tôt opperbevelhebber van het leger, is,naar Kostoerkof mededeelde, niet geteekend door den minister-president, hetgeen wel het geval was toen in 1885 de vorst (prins von Battenberg) benoemd werd tôt opperbevelhebber in den oorlog tegen Servie. Voor mij, eindigde spreker, staat het vast, dat het noodlottige bevel van 29 Juô 29 Juni 1913, om de Serviërs en Grieken aan te vallcn, gegeven is door den koning EEN KAMERLID AANGEVALLEN. Blijkens berichten uit Boedapest, is te Boekarest een incident voorgevallen, dat de verliouding tusschen Oostenrijk-Hon-garije en Roemenie geen goed zal doen. Dr Vasil Mangra, lid van de Hon-gaarsclie Kamèi en bisschoppelijk vikaris, te Groswardein, was vrijdag aanwezig in eene vergadering van de Akademie van Wetenschappen te Boekarest, waarvan hij lid is. Na de vergadering heeft een troepje Roemeensche studenten hem aangevallen en leelijk toegetakekl, voor hij lton worden ontzet. Dr Mangra heeft bij herhaling gepleit voor eene schikking tusschen de Hon-gaarsche regeeiing' en de in Hongarije wonende Roemeniërs. Daaraan schrijft men den brutalen aanval der studenten op den reeds bejaarden man toe. De Hongaarsclie pers dringt er op aan dat de regeering voldoening zal vragen voor de mishandeling van een Hongaarscli afgevaardigde. VA11 ALLES WATm TOEKOMENDE REGEERDERS. — Liberalen en socialisten zouden in België niet kunnen regeeren zonder er onderling Kartel voor te sluiten. Hoe het daarmede zou toegaan, nebben ze zondag nogeens getoond te Luik. 't Was daar liberale meeting in den Théâtre des Variétés en er is inderdaad afwisseling geweest. Als socialist Troclet op het verhoog kwam, was er geschuifel en gejuich. Als 't liberaal bureel, met de volksver-tegenwoordigers Deveze (dolle-haver) en Hymans (droog-liout) op 't verhoog kwam, was 't gejuich en geschuifel. Ge ziet : afwisseling van ... 't zelfde. Manneke Deveze, 't onnoozel kind der ultra-onnoozele Dernière Heure, lapte al de dwaashede» ai', die 't gewoon is in de Kamer uit te kramen. 't Jongske kreeg, bij afwisseling, ... geschuifel en gejuich of gejouw. Dan wildëri de socialisten dat Troclet zou spreken. Maar deze was met de liberalen overeengekomen dat hij maar na Hymans spreken zou, en de voorzitter, M. Magis, weigerde hem dan ook het woord. Toen ging de kat op de koord, zoodanig dat de vergadering geheven werd zonder dat Hymans had gesproken. Troclet be-gon dan te parlasanten, maar de liberalen deden 't gordijn neervallen en 't liedje was uit. Troclet heeft don wraak genomen met op den boulevard, van op eene bank, zijn woordje te doen. En waarom niet? De katten doen wel, maar 't is in de kolen. Dat zijn nu de toekomende regeerders ! HET VISSCHERBEDRIJF IN CONGO. — Betreffende de visscherijzending in Congo wordt medegedeeld dat ten gevolge der doeltreffende proefnemingen door luitenant Goor in het ineer Moëro het werk van den « Ibis » beslist heeft, de methodische uitbating van den vischlian-del te Pweto te beginnen. De stuurman Van Hyfte heeft een be-langrijk vischmatêrieel naar daar overge-bracht, bevattende namelijk een motor-boot, verschillende vonw!)are booten en allerlei soorten vischtuig. Wanneer de automobielweg Elisabeth-stad-Kasenga voltooid is, zal er middel bestaan om met kleine kosten gerookte en oningelegde visch naar Elisabethstad over te brengen. ROODE PROPAGANDA. ■«— Een roode propagandist schrijft schaamteloos in Vooruit van zondag, hoe hij het aan boord legt om de buitenmenschen te bedriegen. Hij hitst lien op tegen het verplicht onderwijs, dat hij hun zegt uitsluitend aan de katholieken te moeten wijten, terwijl het sedert lang deel uitmaalrt van 't programma der socialistenpartij. Hij zegt hun aile kwaad van de alge-meene gelijkstelling van rijk en arm voor den legerdienst en vertelt hun tegen de pensioenwet al de grof domme leugens, waarmede Rotte Visch voortdurend in Vooruit afkomt, nadat wij ze reeds her-haaldelijk vôlkomen weerlegd hebben. Dat liberalen en socialisten achter onzen rug veel liegen, wisten we sedert lang. Maar dat ze 't zelf in hun eigen blad zouden ten toon spreiden en anderen aan-raden, zulke schaamtelooslieid hadden we zelfs van hen niet durven verwachten. Ze zullen er toekomenden zondag naar aangerekend worden ook. OP ONS SPOORWEGNET. — De ont-vangsten op den spoorweg die in de drie eerste maanden van het jaar verminderd waren tegen vroeger zijn nu weer geste-gen. In de maand April 1914 bedioegen de ontvangsten 2.886.000 frank meer dan in April 1913. Ailes bijeenwerd er ontvangen gedurende de viei eerste maanden van het loopend jaar : reizigers 31.070.000 fr. tegen 75.488.000 fr. in 1913. 't Zij dus op het totaal eene vermeerdering van 1 077 duizend frank voor die vier maanden. LIBERALE GRIEVEN. — We lezen in 't blad der liberale associatie van 't arrondissement Gent-Eekloo : « Honderden en nog honderden grieven tegen de klerikale regeering zouden we kunnen acmhalen I » Maar 't gazetje haalt er geen enkele aan . 't Zou er honderden en nog honderden kunnen aanhalen. Waarom doet het 't dan niet? 't Zou toch wel met eenige kunnen beginnen, en we wachten te vergeefs. Ja toch, 't haalt eene enkele grief aan, maar 't is er geene, 't is eene voorzegging. Het meent namelijk als grief te kunnen vooruitbrengen, wat de katholieke regeering zal doen na de kiezing. Dat is ernstig, he I Op wat gebeurd is, weet het geen enkele van zijne honderden en nog honderden grieven te doen gelden. Maar daarom kib-belt en kijft het op wat, iil zijne verbeel-ding, gebeuren zal. En dat moet zijne kiezers paaien I ROODE WEROHNSLIEFDE. Uit Charleroi is aan een brusselsch blad geschreven : « Woensdag 13 Mei, verscheen voor de boetstraffelijke rechtbank eene arme vrouw van Farciennes, beschuldigd wat kolen ont-vreemd te hebben. » Bij de ondervraging wendde de vrouw hare ellende voor : zij heeft negen kinderen, waarvan zeven minderjarigen ; haar man kan niet werken als slachtoffer van een arbeidsongeval. » — Als uw man daar bij gekwetst werd, zegde haar de voorzitter, moet gij eene ver-goeding gekregen hebben. » •— Ja, antwoordde de vrouw. Er is ons 27.000 frank toegekend. Maar daarop hebben wij reeds 5000 frank moeten geven aan onzen advokaat, M. Pastur....» Deze M. Pastur is niemand anders dan de socialistische henegouwsche bestendige afgevaardigde, socialistische kandidaat voor de Kamerkiezing van 24 Mei aan-staande.* * * Kort geleden is een werkman der schrijnwerkerij van Vooruil, een genaamde Liclithcrte door verdrinking bij ongeluk aan den dood gekomen. Vooruit lieeft er een schoon artikel aan gewijd maar De zoon van Lichtherte werkte daar ook en verwachtte, tôt steun zijner moeder en hare twee andere weezen, in de plaats van zijn vader gesteld te worden. 't Is echter anders gebeurd : tôt vergoe-ding- voor 't verongelukken van den vader is de zoon nu weggezonden geworden. Zoo worden weduwe en weezen gesteund door çle roode heeron die met 's werkmans geld paleizen van vier millioen kunnen bouwen ! Hpbeidepsfeewegg Seiff* IN ENGELAND. Onderhandelingen zijn te Londen aan-geknoopt tusschen de vereeniging der stokers en geleiders van automobiel en tramrijtuigen en de maatschappij der Omnibussen. De werklieden vragen voor de mécaniciens fr. 12,50 daags en voor de geleiders fr. 10,10. Het ware te wenschen kon er een vcrgelijk getroffen worden. ROND HET KONINKLIJK BESLUIT NOPENS HET STEENBAKKEN. Men weet dat op 1 Maart laatstleden een koninklijk besluit werd uitgevaardigd nopens het bakken van den steen. De voornaamste bepalingen er van zijn de volgende : 1° Het steenbakken kan ten allen tijde geschieden in gesloten ovens voorzien van een schoorsteen, op minstens 25 meter hoogte al de verbrandingsvoortbrengselen afvoerende ; 2° In de ovens, waar aan die bepaling niet wordt voldaan, wordt het steenbakken sleclits van 15 Augustus tôt 31 Decem-ber van elk jaar toegelaten ; 3Q Het stoken der veldovens wordt slechts gedurende voormeld tijdperk toegelaten. In de steenbakkerijen, evenwel, welke slechts voor één jaar toegelaten zijn, mag een veldoven van ten hoogste 500.000 steen tusschen 15 Juni en 15 Augustus aangestoken worden. 4° Dit besluit wordt van kracht op 1 Januari 1915. Het is onbetwistbaar dat dit besluit ontzaglijke en voor vele onoverkomelijke moeilijkheden meebrengt, wanneer men aan de toepassing op 1 Januari 1915 vasthoudt. Men mag zeggen dat die moeilijkheden algemeen zijn voor de patroons der Neer-Schelde, der omschrijvingen van Luik en Brussel en bijna algemeen voor dezen der Rupel- en Scheldeboorden. Van-daar dan ook verzet tegen dit besluit. 't Is tegen dat besluit dat de steen-bakkersbazen opkomen en waarover dezer dagen bij den heer minister van Arbeid een onderhoud piaats had. Aan « Vooruit »'s Pcnsioeuzaag. Het ventje dat in 't socialistenblad Vooruit is aangesteld om inzonderheid de katholieke werkmanskandidaten te be-Ieedigen en te bezwadderen heeft een gemakkelijk middel gevonden om die propere demokratische taak te vervullen. Het heeft een viertal vraagjes •— waarop sedert lang door ons is geantwoord geworden — in zware kloefletter doen zetten en het lascht aile dagen dat zelfde gezetsel in de kolonnen van zijn blad. Dubbel profijt : 1) het ventje levert aan zijn blad kopij zonder ze nog te moeten schrijven ; 2) de uitgevers van Vooruit kunnen maar blij zijn dagelijks vulsel te hebben zonder er zetwerk voor te moeten betalen. Aïs die jongen zoo voortgaat, zal hij nog wel varen vanwege den opperbaas, vooral wijl hij zoo onuitputtelijk scheldcr. kan — wat in een sociàUstisch blad altijd beter past dan redeneering. Wilde die knaap antwoord op zijne' vraagjes erlangen, hij kan het overvol-doende vinden in onze artikels : 't Ouder-domspensioen, zaterdag 9 Mei ; Vet smet, maandag 11 Mei ; Schooierij of niet, woensdag 13 Mei ; Van Snujjegem en K i es vergadering te Gent, zaterdag 16 Mei. Maar hij moet gebaren die artikels niet gezien te hebben, wetende dat de meerder-lieid zijner lezers ons blad niet mogen lezen. Zoo kan hij zijn pensioenzaagske aan den gang houden en het dubbel profijt blijven genieten dat we hooger aanduidden. Intusschen welen zijne lezers niet waarom de socialistische Kamerleden geweigerd hebben de nieuwe pensioenwet te stemmen, die het te verwerven pensioen van ten minste een frank daags algemeen maakt en het hulpgeld voor behoefiige ouderlingen van 65 op 120 frank brengt. Vooraleer 't ventje van anderen wat hervraagt dat ze hem reeds herhaaldelijk gezegd hebben, zou hij mogen trachten • eens uitleg te geven over die stemming der socialistische Kamerleden tegen het ouder-domspensioen der werklieden. De Deensche Vorsteu te Brussel, Heden dinsdag zullen koning Christiaan X van Denemarken en zijne gemalin, koningin Mary, te Brussel aankomen. Het vorstenpaar dat om 10 u. 's niorgens Parijs verlaat, zal om 3 ure in de Noord-statie aankomen per bijzonderen trein. Voor de ontvangst zijn de volgende militaire maatregelen genomen : In de grensstatie Quévry zal de eere-dienst verricht worden door eene eere-wacht van het 2e jagers te voet, in grooten tenue, met het regimentsvaandel en het muziek. Bij het binnenrijden en het ver-trek van den koninklijken trein zal het Deensch volkslied gespeekl worden. De Deensche vorsten zullen bij hunne aankomst te Quévry om 1 ure45innaam des konings begroet worden door de bur-gerlijke en militaire overheden en door den luitenant-generaal Ruwet der 58 legerafdeeling. Zullen daar ook aanwezig zijn : graaf Jaak d'Oultremont en graaf de Lannoy, die door Koning Albert aan-geduid zijn om deel te maken van het gevolg der Koningin Mary, gedurende haar verblijf te Brussel. Te Brussel-Noord zal eene eerewacht van het 2e regiment karabiniers, bestaan-de uit 4 detachementen, met het vaandel en muziek geschaard zijn. De burgerlijke en militaire overheden zullen aanwezig zijn. Koning Albert en koningin Elisabeth zullen hunne gasten in de statie ontvangen.Op het oogenblik dat de koninklijke stoet de Noordstatie zal verlaten, zullen dé battêrijen geseliut, geplaatst in den Kruid-tuin, 51 kanonschoten lossen. De Rogier-plaats zal gansch afgezet zijn door de troepen, die ook de liaag zullen vormen op den doortocht van den stoet, langs de Rogierplaats, Kruidtuinlaan, Koning-straat en Paleizenplaats. De stoet zal voorafgegaan en gevolgd zijn van een detachement van het eerste regiment gidsen met vaandel ; op heel den doortocht zal het Deensch volkslied gespeeld worden. In den koninklijken stoet zullen negen koetsen van groot gala zijn, allen be-spannen met vier paarden van Engelsch-Normandiscli ras. Eene eerewacht van twee kompagnies van het eerste karabiniers van Brussel zal post vatten aan den inkom van liet koninklijk kasteel. OFFICIEEL PROGRAMMA. Ziehier het officieel programma van het bezoek der Deensche vorsten aan het belgisch Hof. Dinsdag 19 Mei, aankomst in de Noordstatie te Brussel, om 3 ure 10. Om 3% ure> in het paleis van Brussel/ voorstelling van den hertog van Brabantj van den graaf van Vlaanderen, van, prinses Marie-José, van de voorzitters van Senaat en Kamer, van de ministers en van de grootwaardiglieidsbekleeders van het Hof. Ten 7% ure, galadiner, in het paleis van Brussel. Woensdag 20 Mei, ten 9 ure 's morgens,' troepenschouwing te Boschvoorde. Koning Christiaan en koning Albert zullen zich per automobiel naar Boschvoorde begeven en zullen op de Gemeenteplaats te paard stijgen en de troepen in oogen-schouw nemen, die zullen opgesteld zijn' van aan de Vorstenlaan tôt aan de Viaduc' van Woluwe. , De delilé der troepen zal plaats hebben1 in gesloten gelederen, per peloton voor' het voetvolk, per stuk voor de artillerie,i van het tweede rondpunt der Tervueren,1 dicht de S. Michielslaan, waar een verhoog zal opgetimmerd worden voor koningin Elisabeth en koningin Mary. Na afloop der militaire parade zullen koning Christiaan en koning Albert te paard rijden, begeleid door een schitte-renden staf en vergezeld van al de militaire geattacheerden aan de vreemde'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes