Het volk: christen werkmansblad

2222 0
25 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 25 Januari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 13 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1n7xk85q67/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

'Alto briefwîsselingen vrachfc-frij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. Inaatsch. « Drukkerij Het Volk •, Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcacliten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, liinderbroederstraat. 21, Leuven HET VOLK Men scbrljft Inî Op aile postkantoren aan 10 tî-, Êer jaar. Zes maanden fr. 6.00» •rie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta fcetalen. Kechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordon geweigerd. TELEFOON N» 137, Gent. Versclasjnt © maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD S CENTIEMEN HET NUE2MER •lll 1 ! -OfticieeieMededeeliîinenOp de beide Oorlogslooneelen. (Duitsche Melding.) Zatcrdag te Gent aangeplakt : Bij Atreclit (Arras) liebben steeds artilleriegevechten plaats; ten Noorden van Verdun werden fransche aanvallen lichtelijk afgewezen. Noord-Westelijk van Pont-à-Mousson duurt de strijd nog voort, oni Croix des Carmes. Sterke fransche aanvallen tegen een deel onzer stellingen, werden teruggeslagen ten Noorden van Cernay (Sennheim). Bij Abschnitt doen onze aanvallen Jangzame vorderingen. Elders in 't Oosten niets gewijzigd. In Vlaaiideren enPransch-Noopden. (Fransche Melding.) PARUS, 20 Januari. (Reuter.) — Van den generalen staf : In de streek van Nieuwpoort zijn artilleriegevechten geleverd, tijdens welke de vijand te vergeefs heeft getracht onze brug over den mond van de User te ver-nielen, terwijl wij er in geslaagd zijn een deel van zijne bijkomstige verdedigings-werken daar ter plaatse te vernielen. Ook de hoeve bij St. Joris, waar de Duitschers zich sterk liadden verschanst, is door ons vernield. In de streek van Yper en Lens zijn artilleriegevechten van uiteenloopende he-jVigheid geleverd. Blangy, bij Atrecht, is lievig beschoten. Van het front bij Soissons, Craonne en Reims is niets van belang te melden. In de streek van Camp-de-Châlons en ten Noorden van Perthes en Massiges heeft onze artillerie de vijandelijke verdedigingswer-ken met veel succès beschoten. | In het bosch La Grurie heeft de vijand «en onzer schansen verwoéU aangevallen. Onze troepen weken een oogenblik, maar hebben daarna door twee krachtige tegen-aanvallen al onze stellingen heroverd en er zich in gehandhaafd. • Bij St. Hubert hebben de Duitschers cen uitstekend punt ten Noordoosten van pnze loopgraven in de lucht doen vliegen, doch onze troepen stortten zich in den geslagen kuil en verhinderden den vijand er zich in te nestelen. Ten Noordwesten van Pont-à-Mousson zijn wij in het bosch Le Prêtre honderd meter vooruitgegaan. De vijand heeft tevergeefs aanvallen gedaan, teneinde de hem eergisteren ont-nomen loopgraven te heroveren. Op het front bij Thann zijn artilleriegevechten ten onzen voordeele uitge-ioopen.Op het oostelijk Gevechtsterrein. (Oostenrijksche Melding.) . WEENEN, 20 Januari. (Wolff.) Uit liet groote hoofdkwartier : . De algemeene toestand is onveranderd. , Op het front in Polen zijn, afgezien yan botsingen tusschen patroeljes, slechts artilleriegevechten geleverd. Aan de Dunajec heeft onze artillerie Jpxet goed gevolg de vijandelijke infanterie-Stellingen beschoten en den vijand ge-dwongen tôt ontruiming van eene sterk ibezette boerenhoeve. Eene onzer afdee-lingen is tôt aan de rivier doorgedrongen, heeft den vijand verliezen van eenige honderden soldaten toegebracht en eene door hem geslagen houten brug over de fcDujanec vernield. In de Karpathen zijn slechts onbetee-teekenende schermutselingen voorge-vallen.s (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 20 Januari. (Pet. Tel.-Ag.) Van den generalen staf : In de streek ten Noorden van Rawa hebben de Duitschers eene tweeledige ipoging gedaan om tôt een plaatselijk offensief over te gaan, doch zij zijn door ons vuur gestuit en genoodzaakt terug te trekken. In den avond van 17 Januari hebben Ôe Duitschers in West-Galicië, na onze stellingen ten Zuiden van. Bourgade en Radlow hevig te hebben gebombardeerd en twee dorpen achter onze stellingen ■in brand te hebben geschoten, onze stellingen in gesloten kolonnes aangevallen. Zij naderden tôt onze ijzerdraadversper-Tingen, maar tengevolge van ons moord-dadig vuur konden ze niet verder vooruit-komen en moesten met groote verliezen naar hunne stellingen terugkeeren. In de Boekowina zijn onze troepen met 3°ed gevolg vooruitgekomen en hebben na een gevecht het dorp Johanesjti, 15 I wersten ten Noorden van Dorna-Watra I (bij de grens van Moldavie), genomen. (De duitsche melding zegt alleen dat de toestand onveranderd is.) ZEPPELINS O.VER ENGELAND. .s BERLIJN, 20 Januari. (Wolff.) De n marinestaf deelt officieel mede : II In den nacht van 19 op 20 dezer hebben marine-luchtschepen een aanval onder- s nomen op eenige versterkte plaatsen aan de oostkust van Engeland. Het weer was mistig en regenachtig. Verscheidene bommen zijn met succès geworpen.« n De luchtschepen zijn beschoten, doch n onverlet teruggekeerd. LONDEN, 20 Januari. (Reuter.) Te Yarmouth zijn twee niet ontplofte bom-men gevonden. Ze hadden den vorm van een kegel en wogen 6 pond. • Er is heel wat schade toegebracht aan de werf van visschersschepen, waar van een aantal kantoren het dak zoo goed als geheel is afgerukt. De groote tribune op de renbaan is in stukken geslagen door eene bom. I- De nacht was vrij helder. De omtrekken e van de vlieggevaarten waren duidelijk te ;e zien. Om half negen kwamen er twee uit > de richting van de zee. Zij lieten vier n bommen vallen. Zij bleven slechts tien s- minuten en vlogen toen Oostwaarts. k Om 11.45 kwam er weer een luchtge-'s vaarte over de stad. Het kwam uit het is binnenland, uit Zuidwestelijke richting. Volgens policiegetuigenis vloog het r- zeer snel. Het liet geen bommen vallen :- terwijl het over Yarmouth vloog. Dit is luchtschip verdween ook in Oostelijke richting. n De policie zegt nog, dat haar niets is e gebleken van seinen die vôôr of tijdens r- den inval te land of ter zee zijn gegeven. :e Twee lichtschepen voercn omtrent half r- negen over Cromer. Toen de overheid bericht kreeg, dat Zeppelins over Yar-d mouth vlogen, gaf zij last aile lichten te î. dooven, zoodat de heele stad in het donker ;r lag. De luchtschepen vlogen, naar het i- scheen, om de stad rond en verdwenen n toen, zonder in Cromer bommen te laten vallen. •s Te Sherringham ging de Zeppelin om n om 8 u. 45 over de stad en beschreef een i, boog om de kerk heen. Zij was juist zicht-n baar geworden voor het oog, toen zij eene d bom liet vallen, die een huis trof, door het dak heen sloeg naar den grond, n zonder te ontploffen. De lont was bij het d neêrkomen afgerukt. De bom kwam terecht in eene kamer, waarin zich een a raan, eene vrouw en een kind bevonden, - die als door een wonder aan een ongeluk ontkomen zijn. i- Men zegt, dat eene andere bom is ge-vallen tusschen Cromer en Sherringham en dat deze eveneens niet ontploft is. Na het werpen van de bommen verdwenen de Zeppelins zee waar ts. • Te Runton werd een van de Zeppelins duidelijk gezien door bijna de geheele bevolking, die naar buiten liep bij het ^ vernemen van het geraas der motors. Men zegt daar, dat het luchtschip op eene hoogte van 2600 voet vloog. a LONDEN, 20 Januari. (Reuter.) De s verklaring, volgens welke de te Yarmouth aangerichte schade 50 pond ster-e ling bedraagt, berust op een misverstand. De schade beloopt in de duizenden. Alleen de glasschade beloopt tôt 100 pond ster-k ling (of 2500 fra? k . :- Een korrespondent van de Times te i; Yarmouth meldt nog, dat er van daar e niet op het luchtschip is geschoten. e De troepen hebben er zich uitsluitend e bezig gehouden met het bieden van hulp aan de policie bij het zoeken naar do slachtoffers. De overheid heeft volgens dezen korrespondent groote bedrijvigheid aan den dag gelegd; ambulances waren spoedig ter plaats, de brandweer was terstond op 't appel en de burgerij werd vlug gewaarschuwd binnenshuis te blijven. Tôt middernacht waren er twee lijken gevonden, waarvan een van eene vrouw, a en een soldaat met eene ernstige wonde c aan de borst werd in het hospitaal op-k genomen. r i g n Huwelijkcn te Berlijn. e De lijn der huwelijksstatistiek te Berlijn » maakt in de eerste oorlogsmaand een d luchtsprong, tengevolge van het groote n aantal oorlogshuwelijken, dat er toen is ge- l- sloten. Ziehier sprekende cijfers: Januari i- 984 huwelijken, Februari 1126, Maart ■ - 1803, April 2996, Mei 1742, Juni 1209, l- Juli 1213, Augustus.... 5793. In September > daalt het cijfer weer tôt 1570, en dan wordt n het voor de laatste drie maanden 1825, 1020 en 1420. Meer dan een vierde van ;t de Berlijnsche huwelijken in 1914 zijn dus n in Augustus gesloten. IN Z JEDEN. Een lid der Tweede Kamer van den Zweedschen Rijksdag heeft voorgesteld 30 millioen kronen voor de uitrusting van den landstorm beschikbaar te stellen. Gebleken is dat de uitrusting van don landstorm over het algemeen niet aan-wezig is, al heeft men langs particulieren weg beproefd te helpen. De uitrusting te velde, behalve de wapenen, kost ongeveer 200 kronen per man en daar de sterktc van den landstorm ongeveer 150,000 man bedraagt, zullen 30 millioen kronen noodig zijn. De voorzittej1 stelde in het licht, dat de ervaringen van de laatste jaren de be-teekenis der taak van den landstorm hebben doen uitkomen. De landstorm kan niet meer als laatste reserve ter verdedi-ging van het vaderland beschouwd wor-den.De Àardbeving in Italie. Het bezoek van den Paus aan de gekwetsten Het feit van den dag is het bezoek van den Paus, aan de gekwetsten in het hospitaal Santa Martha, diclit het Vati-kaan.Om in het hospitaal te komen heeft' de Paus den binnenwcg genomen die van het Vatikaan naar het hospitaal leidt, door de basiliek van S4 Pieter. De poorten der basiliek waren gesloten geworden en een ordedienst was verzekerd. De Osservatore Romano, officieel orgaan van 't Vatikaan, bepaalt dat de Paus, om de zieken te bezoeken in het pauselijk hospitaal, gepasseerd is langs de loge Raphaël, de hertogelijke en koninklijke ' zalen en de trap van het H. Sakrament; hij daalde daarna af in de basiliek, ging ' daarna in de Canonica Basilica, van waar hij in het hospitaal trad. Eene bijzondere uitgave van de Con-cordia zegt dat de Paus uit het Vatikaan ; is gekomen om 2 ure 30 om zich naar het hospitaal te begéven; een honderdtal gekwetsten, van de verscnillendegeteister-de plaatsen, waren er reeds opgenomen. Benediktus XV heeft zich met lien onder-houden en vroeg inlichtingen en bijzon-derheden over de ramp, hen oo,k aan-zettende hun betrouwen te stellen in 1 Gods bermhertigheid. De Paus liet bij zijn bezoek hulp voor 1 de gekwetsten. ! De slachtoffers ; De Roomsche briefwisselaar van de • New-York Herald heeft een onderzoek , gedaan en ziehier wat hij over zijn onderzoek, betrekkelijk de aardbeving zegt : ! « Wanneer men de getallen samentelt, [ zegt hij, door de telegrammen opgegeven, , van de slachtoeffers van de aardbeving, komt men tôt een ontzaglijk cijfer. » Aldus zouden er in de distrikt Avez-zona vijftien tôt t^vintig duizend dooden i zijn, waarvan acht duizend te Avezzona , zelf, vier duizend te Celano, Luco, Pisano . en vele anderen in het omliggende. « Ik trachtte in auto te Avezzona te komen, doch onmiddellijk voorbij Taglia-cozza, is de weg belcmmerd door de opeen-hoopingen van puinen. Ik zette de reis voort per ijzerenweg ; van beide zijden van i den weg zijn de huizen, statiën, dorpen weggemaaid. Op duizend inwoners van Cappelle blijven er een vijftigtal over-1 levenden, bijna allen gekwetst ; zij ver- ■ blijven langs den ijzerenweg die te Avez- ■ zano eindigt. » Van deze stad van tien duizend in- ■ woners staat nog een huis recht ; tucschen ■ de puinen verheft zich het huis alleen op. »De ramp was zoo plots en zoo geweldig dat niemand kon vluchten. » Overlevenden verhalen datzij, door het geweld van den seholc, vijf meters hoog werden geworpen. » Dezen zijn, in deze koude nachten, 1 in de open lucht gelcampeerd, rond klcine vuren. Rondom hen ziet men niets dan puinen en hoort men niets dan angstge-schreeuw van nog eenige levende, onder de puinen verblijvende wezens. » 1 * * * Volgens de bestatigingen in het weer-1 kundig bureel te Potsdam, zou de aardbe-' ving te wijten zijn aan de scheuring der aardkorst. Volgens professor Dr Schwey-dax doen deze sftheuringen zich voor op 5, 40 en zelfs 100 kilometer onder de aardoppervlakte. Het middenpunt van de aardbeving die plaats had in Calabre, had 5 kilometer diepte. De aardbeving van 16 November 1911 die plaats had in 1 Zuid-Duitschland en die de hevigste was, die men in Duitschland heeft waargeno-men, had hare oorzaak gevonden op 40 kilometer diepte. Nieuwe aardbeving. Rome, 20 Januari. —Eene agrdschomme- ■ ling heeft gisteren in de provincïe Cofenza groote schade veroorzaakt en te Rome eenen ongemeenen schrik verspreid. Verscheidene gekwetsten zijn in de statie te Rome gestorven, bij gebrek aan draagberriën. VRIJHEID! Weinig woorden worden zooveel uit-gesproken, maar ook weinige zooveel mis-bruikt als het woord vrijheid. Het protestantism heette zich vrijheid, en het stool, brandde en moordde tegen alwie durfde zoo vrij zijn geen protestant te willen wezen, — zoodat het natuurlij-kerwijze beteugelingsmaatregels uitlok-te, die soms strenger waren dan mensche-lijk kon heeten. Het liberalism heette zich vrijheid, en 't bracht over gansche volkeren de zwaar-ste politieke en economische verdrukking die de moderne tijden gekend hebben. De godsdiensthaat heette zich vrij-den-kerij, en waar hij eenige bestuursmacht veroveren kon, wendde hij deze m acht heel en al aan tôt verdrukking der vrijheid van denken voor hen. die oordeelden dat ze godsdiensthaat best konden missen. Uit liberale verdrukking en godsdienst-hatende vrijdenkerij geboren, durft ook het socialism zich vrijheid noemen, alhoe-wel het zich vertoont als het hatelijkste verdrukkingstelsel, dat in onze tijden denkbaar is. Weinig woorden worden meer mis-bruikt dan-het woord vrijheid, zegden we; 't is omdat weinig menschen grondig 1 gaan indenken wat vrijheid is en wezen moet, in overeenstemming van het per-1 soonlijk met het algemeen belang. De Kerk leerde ons dat de ware vrijheid is : het vermogen om goed le doen.— ! 't Is te zeggen dat hij, die niet vrij over ; de noodige middels of het vermogen be-; schikt om de plichten zijner levenszen-ding volgens zijnen staat te vervullen, ! geene noemenswaardige vrijheid bezit. ; Welnu, geen socialism, van welke soort ook, lcan die vrijheid aan den menscli laten, zonder zich zelven te verlooehenen, Het leek ons dan ook alleszins bespotte-lijk toe, dezer dagen 't volgende in een [ blad te lezen : « De socialistische Staat wordt niet de ■ meester over de bevolking, maar veeleer de dienaar. Hij is de uitvoerende macht, maar daarom nog de alleen- bevclende, tzaristische macht niet.... 1 » Het is inlegendcel de demokralie volop en de Staat wordt wat hij moet en kan zijn, namelijk het bestuur der zaken, zonder over het gewelen of de persoonlijke vrijheid van den mensch te beschikken.... » En daarom zeggen wij, zonder vrees van tegenspraalc, dat het socialism, hetwelk het recht op leven en op welstand wil ge- ■ waarborgd zien,het eenig beginsel is waar-mede de vrijheid vereenigbaar en bereik-baar is. » Te vergeefs hebben we in het lang artikel, waaruit we die beweringen knip-pen, naar eene enkele bewijsvoering ge-1 zocht, welke zou hebben lcunnen dienen 1 cm die al te gemakkelijke bevesligingen ' te staven. Te vergeefs ook zochten we naar zulk eene bewijsvoering in een volgend artikel, hetwelk de socialistische toekomstmaat-schappij in de volgende bewoordingen af-schetst : « Internationale verstandhouding aller werkers ; economische en politieke organisa-tie van het proletariaat tôt eene klassenpartij voor de verovering van het bewind ; sociali-seering der middels van voortbrengst en ruil voor de vervorming der kapitalistische maatschappij in eene collectivistische oj communistische samenleving. » Het blad wenscht zich zelven geluk over die bapaling, met te verkondigen dat ze « kort en klaar » is! ; Ja, ongeveer zoo helder als eene troe-bele inktflesch, want die woordenrommel , zegt juist zooveel als niemendalle; en in 't belang der sociaal-demokratische op-flesschentrekkerij mag hij ook niet anders dan niets-zeggend zijn. Dit bekent het blad zelf, waar het 't vanwege de eerste socialisten een gebrek noemt, klaar te hebben willen zeggen wat hunne toe-komstmaatschappij zou behooren te wezen.In dat gebrek zullen de hedendaagsche sociaalmeesters voorzeker niet vervallen, omdat ze te goed weten dat ze, met klaar te wezen, iedereen van hen zouden ver-wijderen en dus hunne négocié zouden te niet doen. Juist daarom î^ocliten we in twee opeenvolgende artikéls nog geen enkele bewijsvoering vinden om des schrij-vers vrijheidsbeweringen te staven. Zulke bewijsvoering ware overigens omnogelijk uit te denken, want socialism in toepassing is het tegenovergestelde van vrijheid. Verre van iedereens dienaar als uitvoerende macht te kunnen wezen, moet de socialistische Staat, wil hij leefbaar zijn, de bevelende macht wezen, van de-welke iedereen de verplichte dienaar moet zijn. En niet alleen de persoon als voort-brengend wezen, maar ook de mensch als denkend wezen, moet aan die dienstbaar- heid onderworpen worden, wil de socialistische Staat leefbaar zijn. Immers: ofwel is het socialistische staats-bestuur overluigd dat ailes socialistisch moet gericht zijn, wil het allen leden van den Staat goed gaan, — en mag het niet dulden dat een enkel lid nfe/-socialistisch werken, spreken, schrijven of denken zou, — zoodat het met aile geestelijkc en liclip-melijke vrijheid amen en uit is; — ofwel1 is het daar niet van overtuigd, — maar dan speelt het met zijne socialistische richting eene schandelijk zelfzuchtige komedie ten nadeele en ten koste van 't algemeen. Socialism sluit onvermijdelijk aile vrijheid uit, het is met aile vrijheidsbeginsel in volslagen tegenspraalc en kan met het behoud der persoonlijke vrijheid niet bestaan. Juist daarom is het niet leefbaar en1 is er nog geen enkele proeve mede gelukt.; Want de mensch is aan de vrijheid ge-hecht met al de liefde voor het vermogen om goed te doen, dat de ware vrijheid is. Belgische foinderen in Hoiiand. Donderdag zijn twee afgevaardigden, van de maatschappijen tôt bescherming der Belgische kinderen naar Belgic gekomen om met de plaatselijke propagan-disten en geestelijlcen, die gelast zijn met' de opleiding dezer kinderen, te onder-handelen, ten einde de meest noodlijdende kinderen naar Holland over te brengen.' Een der propagandisten heeft reeds 200 kinderen, meest weezen, bijeenge-bracht.Binnen enkele dagen zullen deze in verscheidene groepen van 20 tôt 50 naar Holland vertrekken. TenlooiisteîlSog bij de ingekwarlierden, Vrijdag werd door de Belgische mili-tairen, die te Kampen, in Holland inge-kwartierden zijn, eene tentoonstelling gehouden van huisvlijt. Deze tentoonstelling werd gehouden in de gehoorzaal der plaats. IN BELGIË. Bsieven poste-restante Sas van €ent Het Consulaat der Nederlanden heeft door de vriendelijke bemiddeling van den Duitschen Consul te Terneuzen ,den heer Blankers, van de Duitsche Overheid alsnog de toelating verkregen om al de te Sas-van-Gent van af 8 Januari poste-restante toegekomen brieven naar Gent te doen komen. Deze ruim 20.000 stuks zijn vrijdag laatst aan de post op het Paleis van Justifie afgedragen en zullen aan de ge-adresseerden door den Duitschen post-dienst met bekwamen spoed worden thuis bezorgd. De Consul der Nederlanden. Belasting op rijke Viuehtelingeu. BRUSSEL, 20 Januari. (Wolff.) — Eenige Belgische stedelijke besturen hebben het voornemen opgevat om aan de gevluchte gegoede inwoners, die niet terugkeeren, eene bijzondere belasting op te leggen. De gouverneur-generaal heeft dit plan aanvaard en overgenomen voor heel België. Vluchtelingen die vôôr 1 Maart niet terugkeeren, zullen de tienvoudige personeele belasting hebben te betalen. Behoeftigen blijven vrijgesteld van belasting. De helft van de opbrengst der be-lastingen komt aan de gemeenten, de andere helft wordt ter hand gesteld aan den gouverneur-generaal, ten belioeve van het landsbestuur in België. Oe pst^coi te Bb*uss%1. Het gemeentebestuur van St-Jans-Molenbeek heeft petrool te koop aange-boden van 32 centiemen. (ijirehgem-Aiiderlecht heeft dit voor-becljl gevolgd, men verkoopt er petrool aan 35 centiemen. UIT H&§3ELBEiŒ. Dinsdagnacht is er bij de wed. Eduarà Lobeert, landbouwster, wonende in de Gaverstraat, omtrent 1000 kilos aardap-pqlen gestolen. De policie heeft een onderzoek gedaan. Men heeft vermoedens en hoopt de daders te kunnen vinden. G. UST TE SU SC HE. In deze plaats blijft de toestand nogal voldoende. Voor wat het brood betreft hebben wij hier nog geen wit brood gemist en daarvan eet men zooveel liet liarte lust, want ook het rantsoen is hier niet gekend.Wanneer ik zeg dat men er van eet zooveel het hartje lust, moet ik er toch bij-voegen dat men toch naar den prijs niet mag zien, want men betaalt fr. 0,54 den kilo, maar dan is het ook geen 900 of 950 grammen, maar wel 1 kilo gebakken brood. ïijf-eH-Twlntlgste Jaar, N. 21 Godsdlenst — Hulsgezln — Elgesdom lassdag. 2 S Jasaari 191 S.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes