Het volk: christen werkmansblad

1510 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0k95t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Îljfea-Twinligsle Jaar. — S. 159 GoMlenst — Haisgezin — Elpniom Dfflierdag, 10 M <94S Aile brïefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naamt. rnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten» etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwcrpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljlt In s Op aile postkantoren aan 10 ffc. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regei. Ongeteeker.de brieven worden geweigerd. XELEFQQN N° 137, Gent. "Verscliîjot G maal per week CHRISTEN WERKMAN SBLAD 9 Cteratiemen Siet nu ramer ZIELENOOD. Als een drukkende last weegt de oorlog op onze zielen. We zouden liem willen wegweren, maar dat gaatniet: als ijzer, als lood hangt hij boven ons gemoed en drukt. Ook leven we zooveel niet met het oorlogsgeweld mee als de andere er in ,betrokkene volkeren, als Russen, Engel-Jschen, Franschen, Italianen.Oostenrijkers, [Duitsehers. Wij zijn immers van het gros ivan ons leger afgesneden, en missen ook idestuwe richtende kraclit van onslands-bestuur. ïoch voelen we ons, klein volk en klein landeke, nietig tegenover de reuzenmachten. Zoo komt het noodzake-flijk dat we, meer lijdend dan werkend, Imeer gedoogzaam dan daadkrachtig in 'den strijd Staan. Zoo weegt de oorlog j j'zwaarder op ons, meer neerdrukkend, (jneer verlammend. * * * Hadden we nog de opwekking en de 'stuwkracht van het dagelijksch werk 1 jMaar de arbeid is stilgevallen; althans zit !er geen jacht in. En zoo staan we, met inge-'slapen spierkracht, de handen in de 'broekzakken, veelal het geroesemoes van den oorlog bloot aan te zien. * Wat kittelt en prikkelt soms, is het dreigen en sarren van den nood. Geen werk, geen gewin. Geen gewin, geen eten. Toch, waar de werklieden niet heele-maal zonder organisatie staan en de hoofden van 't volk niet heelemaal onbe-kommerd, laksch of hondsch zijn, is er wel middel om aan eene redôîijke, het leven mogelijk makende ondersteuning te geraken. Moeten we hiermeê wel veel van onze -goestjes en weeldegewoontjes missen, we zijn toch geen kindereii meer : als we het dagelijksch brood op eene menschelijke, niet inenschonteerende wijze kunnen be-komen, moeten we kracht genoeg gevoelen om ons boven de verîijnde levensnood-wendigheden te verhefïen. Het geluk is wel mogelijk zonder weelde : de mensch :leeft niet van brood alleen I j Jammer is het echter — en dit is de sgrôôte nood, de zielenood — jammer is ihet, dat een aanzienlijk deel van ons jvolk, te veel ingefokt in de uitsluitende ,gedachte aan lichamelijken arbeid, keel-■doorgeute, maagvullinge en kermisple-zier, geen open blik en geen goeste genoeg ■heeft voor hooger mens chengenot, voor •echt menschelijk, verstandelijk, gemoe- clelijk, verlicht godsdienstig leven. * $ ^ We hebben reeds, in een vrœger artikel gewezen op het genieten van het natuur-ïchoon, dat ons leven zôô goed zou kunnen aanvullen; dat zoodra we over het nood-zakelijke voor 't bestaan beschikken, ons leven tôt een rijkemans-, tôt een hoog genotrijk leven zou kunnen verhelfen. j "We kunnen niet nalaten onze vrienden, lier en wederher, tôt het smaken van natuurgenot aan te zetten !... De rijke bloemenpracht is nu voorbij, Maar nog altijd blijft het schitterende uitspansel, de zoele malsche morgen- en avondlucht. ook de zonnedrift, de speie-rende schakeering van het vruchten-veld,, het ruischen van wind en van boo-men, de overpereling door het vogel-gezang, het voelen van het woelende, ïijzende, groeiende en rijpende levens-gewcld. Nog altijd is er meer dan genoeg : er is overvloed. Gaan we dan en grijj*en we, met breedvademende greligheid, uit die volte !... ♦ sjî * Daarbij, diende ons volk veel te Iezen. Geene boekèn met buchtvertellingskes, waar wij ons aîjagen alleen om het his-torietje. Neen ! eerst en vooral boeken over natuurkennis, boeken ons binnen-voerende in de heerlijkheid van Gods schepping. Op dit gebied zijn de werken van ■Kanunik Martens van onschatbare waar-de. Op bijna al de gemeenten zijn ze te lcrijgen. En waar ze nog niet voorhanden zijn, mochten overlieid of volksvrienden van den kleinen geldvoorraad toch-wel nog iets aîdoen, om die — ja ook eerste icvensnoodwendigheden — aan te schaf-îen. Iedereen in deze tijden moest lezen Martens' zaakrijke, genotvolle boeken over Het Water ; Steenkolen en petroleum; De opkomst der stoomtuigen ; Electrici-feit en magnetisme ; Reizen naar den Tstoordpool ; Schetsen uit het dierenrijk ; henevens zijne Voordrachten en zijne xMengelingen. Gelijkaardige, degelijke, »antrekkelijke boeken van andere schrij-vers bestaan er zeker ook nog wel. Men kan met de eerste beginnen eu deze laatste er dan bijdoen. In aile geval, zal men door deze lezrng ;het verstand verruimen, het genieten van de natuur vergemakkelijken en ver-Jjreeden : Ook den grondslag leggen voor Jneer verlichte, levenwekkende gedsdienst-jeennis, en dra ook voor breeder, meer ^menschelijk maatschappelijk leven ; en alzoo den nijpenden zielenood lenigen. REMO. BINNENLAND west-vlaanoeren MEENEN. — Jan Isenbaert, 51 jaar, daglooner, Bruggestraat 23, heeft in de Rijsselstraat van een gekende kerel ver-schillige slagen op het hoofd ontvangen, zoodat hij ten gronde viel, veel bioed verloor, eene wonde aan het voorhoofd bekwam en het neusbeen gebroken is. Dokter Ravesehot heeft hem verzorgd. De policie heeft proces-verbaal tegen den dader opgemaakt. ISEGHEM. — Maandag laatst werd alhier een lijkdienst gedaan voor onzen diep betreurden vriend, Gustaaf De Bus-sehere, mitrailleur bij het 9e linieregiment, gesneuveld rond Luik in de eerste dagen van den oorlog. De groote S* Hiloniuskerk waa propvol. De gansche bevolking hJeJd er aan een laatste blijk van genegenheid te geven aan onzen vriend en <ian zijne be-proefde familie, aan zijne weduwe, zijn ouden vader en moeder, aan broedei's en zusters. Wij brengen hier ook nogmaals onze gevoelens van innige deelnemicg aan do familie; maar tevens ook nog een laatste hulde aan onzen lieven vriend Gustaaf. Hij was voorzitter van het Ohristen Syndi-kaat van xnetaalbeweikers, de vriend en raadsman van zijne gildebroeders. TJiterst begaafd had hij zich zsaf weten op te werken tôt den kundigsten en knapsten vakman; immer was hij aan *t werk en zoovele ma-chienen, zooveel nieuwe toestellen had hij afgemaakt of ontworpen. Hij was een man ter trouwe, geen spreker; immer aan den arbeid, immer aan de studie, altijd bereid om dienst te bewijzen. Hij wist waarlijk niet wat het was : eigen bate; t'tmis ieefde hij voor zijn gezin, daarbuiten voor zijne studie, zijn werk en zijne werkgezellen. Hij volbracht zijn plicht en viel op het veld van eer. Godloane hem eens zijne vroomheid en om al het goede dat hij stiohtte on der zijne vrienden - werk! ie den. ïwee vrienden verloren we sedert den oorlog, twee onzer beste, onze twee knapste vakmannen.: Achiel Hoornaert en Gustaaf De Bussphere. Hun aandenken bewaren we als een koste-lijke schat, en blijve hun voorbeeld steeds voar de oogen onzer werklieden. OOST-VLAANDEREN NINOVE. — Nog drie moorddadige ban-dieten aangehouden.' — Wij hebben op-volgenlijk de misdaden bekend gemaakt welke bijna dagelijks in onze streek plaats hadden. T'akkoord met de Duitsche gendarmerie heeft onzen policiekommissaris zekere Jozef De B,..., van Liedekerke, aangehouden; het is hij die dikwijls de voeten zijner slachtofîers met teer be-streek en in brand stak, totdat zij de plaats aanwezen waar het geld verborgen was. Ook Albert D..., van Liedekerke, en B..., van Denderleeuw, zijn opgesloten als medeplichtigen in de bandietendaden van Castres, Burée en Wambeek; een andere bandiet is kunnen vluchten, zekere Van den H die een der oversten der bende was, wonende wijk « Huyssegem », te Denderleeuw; hij is weggeloopen toen de gendarmen in zijne woning drongen. Al die kerels, 14 in getal, zullen kortelings voor de assis enhoven van Gent, Brussel en Bergen moeten verschijnen; allen zitten vast. Wij zullen op tijd en stond op die zalcen terugkomen. AALST. — Altijd onvoorzichtigheid. — Een handelsreiziger wilde maandag op den tram springen, welke reeds in gang was, in de richting van Gent. De onge-lukkige viel en bezeerde zich zoo erg dat men hem per rijtuig naar zijne woonst heeft moeten overvoeren. Zijn toestand is erg. — Geheimzinnige verdœijning. — De Brauwer Louis#, wiens verdwijning wij gemeld hebben, is nog niet teruggevon-den. De laatste maal is zij alleen gezien geweest tusschen Assche en Berchem. Zij was gekleed met grijze rok, witte blouse en dito voorschoot; zwarte doek en zwarte kousen. Het meisje is zeer blond van haar. — Moordpoging. — Zekere Vande M... zocht maandag twist tegen personen der patronagie, op de Moorselbaan. Plotse-lings trok de schurk een mes uit den zak en plofte het mes in den rug van een vreedzame toeschouwer, die ten gronde nederzonk. Vande M.... is aangehouden en ter beschikking van den prokureur des konings opgesloten. — Verleden zaterdag is er op de weke-lijksche markt eene vrouw op heeterdaad van diefstal betrapt geweest door de policie. Zij had op een kraam twee bloezen ontvreemd. De diefegge, die aan haar proefstuk niet is, werd naar het policiebureel opge-leid.OPBRAKEL. — Pleclitige lijkdienst. — Dinsdagmorgen, Ie Juni werd in de kerk van Opbrakel, een plechtige lijkdienst opgedra-gen tôt lafenis der ziel van Jozef Willems, soldaat bij het Ie regiment jagers te voet, gesneuveld op het eereveld te Boncelles (Luik)in de eerste dagen van Augustus 1914. Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius. Eene overtalrijke menigte parochianen waaronder wij meer dan 300 le den van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius bemerkten, woonde deze plechtigheid bij. De standaard van het genootschan van den H. Franciscus Xaverius met rouw om-floerst prijkte op het hoogkoor en de lijk-baitr was met de vaderlandsche kleur be-hangen. De mis van requiem werd machtig uitgevoerd door de jong gestichte kerkzang-maaischappij on der keurige begeleiding van den heer A. De Croo, koster. Het zal voorzeker trooetend gsweest zijn voor de diepbeproefde ouders en familie, zulk een groot getal vrienden en kennissen in dien zieledienst aanwezi.g te zien. EXAARDE. — Het gemeentebestuur van Exaarde brengt ter kan nia van de belang-lie bbeuden. dat al de straten binnen de ge-meente goed en degelijk zullen gemaakt worden ten koste der gemeente. De grachten aan païen de de straten zullen gekuiseht en gedolven worden. Aangezien het bewezen is, dat de slechte Uitwatering sommiger grachten, allerna-deeligst is tôt het in goeden staat houden der straten en wegen, zoo wordt iedere eigenaar huurder of gebruiker verplicht, verdeis binnen de velden de grachten te kuischen of te âelven. Daarenboven moeten aile uitwegen of menne-gaten langsheen de straten of wegen vooirzien zijn van huizen. Hieraan wordt geene uitzon-dering gemaakt. — Voor de binnenstraten voldoen buizen van 0.15 cm, voor de andere wegen buizen van 0.20 cm. — Het gemeentebestuur zal voor de buizen zorgen mtts het aangevraagd wordt. ISeemt wel in acht, dat de huurders of gebruikers zullen verantwoordelijk gesteld worden voor het leggen der huizen, daar waar de eigenaars buiten de gemeente wonen gezien de moeilijkheid der briefwiasaling, Het leggen der buizen moet gedaan zijn vôôr 20 Juni, daaraa wordt dit werk ten laste der belanghebbenden uitgevoerd. -Bij >evel der Duitsche militaire over-heid is ieder uitvoer van paarden uit het gebied der Etappen, zonder uitdrukkelijk verlof van da Etappen Inspection verboden ; ook van de paarden die geslacht zullen worden.SWIJNAERDE. — Gevonden. — Maandag, in de St. Denijsstraat, alhier, aan het kasteel van Mej. Van den Berghe, een bos sleutels. Terug te bekomen bij den hovenier van voornoemd kasteel. LEDEBERG. — Bedelarij. — De bur-gemeester, aangezien, sedert Augustus 1914, ailes in het werk is gesteld geworden om de uitgobroken krisis en ellende te keer te gaan en ,wq1 bepaaldelijk door het uitreiken van hidp (en onderstand, onder aile vormen : ffniOverweging nemend dat het plaatselijk WeBk der Volksvoeding, op breeden voet, ondersteuning schenkt aan behoeftigen en dait(de erlangde hulp altoos, zonder verwijl, vejcleend wordt ; Ten einde misbruiken en ongeoorloofde daden te beteugelen, vanwege personen, die zich ten huize der inwoners aanbieden onder voorwendsol aalmoezen te vragen en veelal slechte inzichten verduiken ; In het belang der openbare rusten veiligheid; Herinnert : Dat het strafwetboek en de wet van 27 November 1891 atrenge straffen tegen de bedelaars voorzien. De lOvertreders zullen door de policie gevat en aan het gerecht overgeleverd TsrrwrJ . Gemsentsraafl van Gsnt, Zitting van 7 Juni 1915. DE BAAD, ci) voor de redenen reeds verscheidene malenaangehaald (maar nog nooit gestaafd). besluit met 27 stemmen tegen 6, een on-gunsti^ advies uit te brengen over de rekeningen aangeboden door 15 kerkfa-briekeu..b) keurt de rekeningen goed voor 1914, aangeboden door de Israëlitische gemeen-schap en de Protestantsche kerk, (Los van Rome !) e) stelt ter beschikking der Burgerlijke Godshuizen : 1° een krediet van 1975 fr. in hare begrooting van 1916 aan te halen, ten einde hen toe te laten tôt de volledige herstelling van den dienst der bellen en tclefoonen binnen het Burgerlijk Hospitaal over te gaan, 2° een krediet van 30.479 fr. 60 insgelijks aan te halen in hare begrooting voor 1916, bestemd tôt het dekken der ontoereikend-heden welke 12 artikels van hare begrooting voor 1914 aanbieden, d) machtigt het Bureel van Weldadigheid om te beschikken over eene som van 2.523 fr. 38 om de ontoereikendheden te dekken van drie kredieten van hare begrooting voar 1914, namelijk voor de uitgaven der apothekerijen der behoeftigen, het onderhoud van ongeneesbaren en van rachitieke kinderen en voor bureelbe-hoeften,e) stemt er in toe het Gemeentebestuur van Swynaerde eene leening te doen van 0.250 fr. in stadsbiljetten en aan dit van S1 Amandsberg een voorschot van 10.000 fr. op de leening van 100.000 frank welke zij gemachtigd werd van de Stad te doen, f) machtigt het College, mits goedkeuring der hoogere overheid, zekere schadeloos-stellingen uit te betalen, verschuldigd uit hoofde van de plundering in Augusti 11. en van opeisching van mobilier van eenen eigendom te Gent. — Het College deelt aan den Raad de briefwisseling mede gericht, door de Duitsche overheid, aan zekere ververijen eener-zijds en aan de Stad anderzijds, gezegde werkhuizen aanmanende werken voor het Duitsche leger uit te voeren, onder bedrei-ging de fabrieken aan te slaan en onder militair toezicht te plaatsen, mits verant-woordelijkheid der bestuurders en, gebeurlijk van het gemeentebestuur. Het College is nog niet officieel Verwittigd geworden vai> het besluit der niiveraars. Bcgraving van een slachtoffer van Stet hfchtdpama. Woensdagmorgen had, in de kerk van het Begijnhof te St-Amandsberg, de begraving plaats van de kleine Odile Maes, het on-schuldig en jeugdig slachtoffer van het lucht-drama van maandagmorgen laatst. Het lijk van het kind werd door zes be-gijntjes uit het geteisterde huis gebracht, waarvan het dak gansch weg was. De plechtige lijkdienst, opgedragen door den E. H. A. Boen, bestuurder van het Groot Begijnhof, bijgestaan door zijn o»der-pastoor en een derden geestelijke, had eene gansche kerk volk gelokt, Na den lijkdienst, waarbij honderden en honderdenbegijnt;|es, familieleden van het slachtoffer, eçmge klassen der moisjesschoo) van het. klooster der Visitatie en veff) burgers aanwezig wsren, werd het lijk van de kleine door xim-n$personen naar het kerkhof gedragen. Op het doodbeeldeken lezen wij c*naer andere : «Het duïirbaar kind sliep den eaçnten slaap der onsehuldigen, toen zij platseUng daor een wreed moorcttuig van uit de lucht twetrd getroffen. Het kind had den vorigen morgen nog zoo vurig geeommunieeerd, wat zij ultijd deed met engelachtige gevoeleiis. In den dag had zij, Jezus uitgesteld in zijn Hexlig Sficra-ment, aanbeden met liefàe en dankboAtr!\ eid. » De kleine Odile was dochter van Leapold Maes en van Emma De Veiiman, deze laatste overleden. Zij werd geboren te Oouillet den 29e Januari 1906. , De vader en zijn nog overblijvend kind, een meisje van omirent 14 jaar, stoïtten bittere tranen en de gansehe menigte, diep bewogen, kon ookhaariunigmedelijden met verduiken. Godlate de ziel van het onschuldige slachtoffer de vi'eugde der Engelen genieten.. * * * Het verkeer, dat.sinds maandag langs de bijzonderste steenwegen van St-Amandaberg onderhrolcen was, is thans opnieuw herstold. De opruimingswerken. in de Gentstraat, tusschen de kerk van St-Arnaud en het Moederhuis van het klooster der Visâtîatie, zijn geëindigd. Vele bezoekers komen nog dagelijks zien naar de plaats waar het verschrikkelijk luchtdrama plaats had. IIST GESiT. PLECHTIGE BEGRAFENIS. - Gister-morgen werden acht le den de<r bemaniuing van het Zepj)elin-Qngeval, op het gemeente-lcerkhof begraven. Van in de vroegte was de toegang tôt het gemeentekerkhof dos* bezettingotroepen afgezet en. werden gjeene burgers meer toegelaten. In onze hoedanig-heid van dagbladschrîjver, kregen \^j van den bevelvoerenden luitenant verlof de plechtigheden van bij te volgen. De lijkkisten berustten in het dooden-huisje, bij den ingang van het kerkhof. Een groot getal officieren van allen rangen uit onderscheidenregîmenten, bleven wachten op het voorplein. Iets over 9 ure (Duitsche tijd) werden de doodsldsten buitengehaald en de begrafenisstoet ge-vormd : Aan het hoofd vîer Gentsehe policiemannen en een militair muziekkorps, dat treurmarehen speelde, vervolgens 16 peletons soldaten en daarachter de acht klsten, elk door zes soldaten aan de hand gedragen. De zeven eerste kisten wnren gevolgd door een predikant en twee officieren, de achtste kist was voorafgegaan door den lcatholieken aalmoezenier en drie soldaten, kruis, wijwatervat en wierookvat j dragende. Hierachter stapten de officieren, de ziekendiensters en nog een aantal man-schappen, al te zamen 300 personen. De stoet richtte zich naar het nieuw ge deelt e van het kerkhof, op het vierkante plein, daar waar reeds honderden Belgen, Franschen, Engelschen, Russen en Duit-schers begraven liggen. Onder het spelen der muziek en het presenteeren der wapens werden de kisten van de bloemenkransen ontdaan en ter aarde neêrgelaten. Eenslalaps zwijgt de muziek, de wapens vallen neêr, de officieren treden nader, de predikant begint eene vaderlandsch-godsdienstige aan-spraak.welke eindigt met eene aanroeping terwijl hij op elk der zeven kisten een weinig aarde laat nedervallen. Nu doet de katholieke aalmoezenier de gewone oere-moniën over de kist in den lijkstoet door hem voorafgegaan en wederom komt de predikant vooruit. De omstandera ©nt-blooten het hoofd, wijl hij luid-op de laatste gebeden bidt. Eenigen der hoogste officieren werpen een schepken aafflen op de acht kisten, het muziek speelt eene laatste treurmarsch en de begrafenisplechtigheden zijn afgeloopen. EEN GENTSCH POLICIEKOMMISSARIS OVERLEDEN. — In den nacht van dinsdag tôt woensdag is de heer Antoon Couvreur, policiekomm5ssAris der 6e wijk, alhoewel sinds een heelen tijd ziekelijk,toch op het onverwacht, door de Heilige Sacramenten versterkt, aan de liefde van vrouw en eenigen zoon ontrukt. De heer Couvreur trad in dienst der Gentsehe policie in 1890, was onderkomniis,saris op de 6 e wijk en op de 5 e hulpwijk en werd in 1909 tôt policiekommissaris benoemd. Aan zijne brave vrouw en zoon en aan 't gansche policiekorps, bieden wij onze innige betuiging van welgemeende deel-neming.BRAND. — Dinsdag," rond 3 y2 uur van den namiddag ontstond een begin van brand in de apotheek van den heer VanBock-staele, Antwerpschestraat, ten gevolge eener ontploffing. De vlammen willende uitdooven, werd de meid aan de hand gekwetst. BEEN GEBROKEN. — Gistermorgen, rond 10 \/2 uur, viel de genaamde Prudence Engelbert, 26 jaar, rondleurster, woon-achtig S4 Aman dstraat, 22, vôôr hare woning enbra.khaar linker been. De vrouw werd naar het hospitaal overgebracht,. yPâJEMETAALBEWERKERSBOND. -Vrijdag om 8 uur (Duitsche tijd) bestuur-zitting,« G BOEN KRUIS». — Het bestuur van het Groen Kruis brengt ter kennis van het publiek dat ten einde te weerstaan aan den overgrooten toeloop dezer laatste dagen, het in 't vervolgeene persoonlijke bewijskaart zal eischen van diegenendie zich aan het winket zullen aanbieden. Deze kaarten zullen kosteloos afgeleverd worden in de bureelen van den Vlaamscheri Schouwburg, aile dagen van 10 tôt 13 ure-(Duitsche tijd), aan aile personen drager yaneenuittreksel vanhet bevolkingsregister. Er zullen geene kaarten afgeleverd worden aan personen die door de tegenwoordige gebeurtenissen niet getroffen zijn. PLANTMAIS. — Eene zekere lioeveelheid plantmaïs (paardentand) is ter beschikking van Gent en omliggende. De aanvrgen mogen ingediend worden tôt zaterdagmiddag 12 Juni in de bureelen van de Lakenhalle. Zij moeten aanduiden de oppervlakte van den te beplaaten grond, de hoeveelheid verlangde maïs en moeten daarenboven echt verlclaard worden door den policie-kommissaris van de wijk. Iedere aanvraag welke aan die voor-waarden niet voldoet zal streng geweigerd worden. (Medegedeeld.) Soldatsn gesneuveld voor het Vaderlanâ. Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. Voordeelige conditiën : Bestuur der Inter-gemeentelijJce begrafenisdiensten, Gewatj 11, Gent.-* (420s) PATHE-SCHOUWBURG. - De Gentsché Symfonische Kunstkring, die het initiatief nam achtereenvolgens de symfoniën van den grooten van Beethoven uit te voeren, zag zijn pogen met den besten uitslag be-kroond.Hierdoor aangemoedigd, heeft hij besloten de volgende concerten te wijden aan de sijm-foniën van Mendelssohn, Mozart, Haydn enz. Wij zijn vast overtuigd dat de Gentsehe Kunstliefhebbers voort door hunne talrijke opkomst den Kring zullen stermen, die niets verwaarloost om, naast de hedendaagsche componisten, ook de beroemde oude meesters te doen genieten. Zusters van de Visitatie- — Aangs-noœen Normaalschool St-Amands-berg (Gent). Het aannemingsexaam voor het studie-jaar zal plaats hebben op 5 en 6 Juli aanstaande. OfficieeleMededeelingen In Vlaandepen, Fraokrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 8 Juni. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Op de Oostelijke helling der Lorette-hoogte mislukte een vijandelijke aanval volledig ; van verdere aanvalspogingen zagen de Franschen aL Ook Zuidelijk Neuville werd door ons artillerievuur een vijandelijke aanval weerliouden. In de streek Zuidoostelijk Hebuterne duurt het gevecht nog voort. De aanval Noordwestelijk van Soissons bij Moulin-sous-Touvent is door onzen tegenaanval tôt staan gebracht. Bij Ville-aux-Bois, Noordwestelijk van Berry-au-Bac, onderging de vijand zware verliezen bij eene vruchtelooze poging om zijne in Mei verloren stelling te beroveren. Bij Douai werd een vijandelijk vlieg-tuig neergeschoten. (Fransche Melding.) PARUS, 8 Juni. (Havas.) Ambtelijk bericht van gisternamiddag : Noordelijk Atrecht was de nacht ge-lcenmerkt door buitengewoon hevig artillerievuur, bijzonder in het gebied van Lorette, Ablain, bij de Administration rouge, in de nabijheid van Souciiez en in 't Labyrinth van Ecurie. De vijand deed op hetzelfde frontdeel twee tegen aan-vallen, de eene, die tegen de suiker-fabriek van Souchez gericht was, werd door onze artillerie gestuit ; de andere, die in 't Noordelijk deel van 't Labyrinth gebeurde, werd door onze infanterie teruggedrongen. Onzerzijds deden wij nieuwe vorderingen ; bezonder wonnen wij terrein Oostelijk van de LorettekapeL In 't Labyrinth namen wij omtrent honderd meter in het centrum dei schanswerken. 's Morgens om 5 uur vielen wij i« de nabijheid van Hebuterne de vijandelijko stelling aan in de omgeving van Mont-vent, en namen twee ©peenvolgende liniën schutsgraven in. Noordelijk de Aisne duurden de gisteï gemelde, vijandelijke tegenaanvallen, bij den molen Sous-tous-les-vents den gan-schen nacht voort. Met hevige gevechteir

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes