Het volk: christen werkmansblad

541 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 16 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 28 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4d63m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ïijfen-TmiigsSc Jaaf. — S. 74 Gtisdiesst — Mspzin — Elgenflon Binsdas, IS Maarl 19! S Aile Tbfïefwiseelingen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Van lâeghem, iiitgever voor de naaral. inaatsola. « Drukkerij Het Volk», tSleersteeg» n° 13, Gent. Bureel voor West-VIaanderen! C-aston Bossuyfc, Gilde der Am-Jjachten Kortrijk. Telefoon 52S. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, tlindcrbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijft la : Op aile postkantoren aan 10 fr, per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen s Prijs volgens tarief. Voorop t< betalen. jRechterlijke herstelling, 2 £e per regel. Ongeteekende brieven wordgï gëweigerd. TELEFOON N° 13?» Gent. Tei'sdîijot © m a al per week CHR1STEN WlRKMANSBLAD $ Centiemen Iiet nummer Officieele Mededeelingen Jn Vlaandereu en FranscMoorden. (Duitsche Meldingen.) BERLIJN, 12 Maart. (Wolff.) Uit het 'groote hooîdkwartier : | Twee îinieschepen van den vijand, ver-igczeld door eenige torpedobooten, vuur-;den gisteren tegen de badplaats Westende meer dan 70 schoten af, zondër eenige ischade aan te richten. ! Toen onze batterijen in werlting kwa-men, verwijderde zich het eskader vân •den vijand. De Engelschen, die zich in Neuve-JChapelIe genesteld hebben, hebben vanna ac ht herîiaaldelijk eene voorwaartsche ■beweging in Oostelijke richting onder-iiomen, maar werden teruggeslagen. Ook ten Noorden van Neuve-Chapelle :zijn gisteren vrij zwakke aanvallen van jde Engelschen afgeslagen. De sti'ijd in die streek is nog aan gang. In Champagne heerscht algemeen rust. In de Vogezen wordt tengevolge van *zware sneeuwbuien slechts weinig ge-ivochtcn.- BERLIJN, 13 Maart. (Wolff.) — Offl-jcieele mededeeling van heden uit het igroote hooîdkwartier : Ten Zuiden van IJper zijn op zichzelf r'staan&e aanvallen der Engelschen zonder unoeite afgeslagen. s Onze aanval, die tôt herovering van het Jîlorp Neuve-Chapelle begonnen was, is, Via aanvankelijk succès, op eene sterke nieerderheid van de Engelschen g est uit ■en daarom niet doorgezet. ' In deze streek hebben de Engelschen groote bedrijvigheid met vliegers ontv.'ik-jkeld, van wie er eergisteren een en gisteren 'twee naar beneden geschoten zijn. 3 In Champagne îs op enkele plaatsen |de strijd weer opgeîlikkerd. Aile gedeel-îtelîjke aanvallen van de Franschen zijn firièt zware verliezen voor den vijand alge- < jmeen afgeslagen.Tweehonderd gevangenen ibleven daarbij in onze handen. jj In de Yogezen zijn de krijgsverrichtin-. jgen door mist en sneeuw belemeerd. (Fransche Meldingen.) c PARUS, 12 Maart. (Havas.) — Eene 'ofîicieéle nota zegt dat door de sedert verscheidene weken in Champagne on-jîïçxnomen krijgsverrichtingen, het doel, dat de Fransche generale staf zich "er mee <had gesteld, volkomen bereikt is. Zij be-oogden op dat punt een zoo groot mogelijk aantal Duitsche strijdkrachten vast te houden, hen veel munitie te laten ver-jschieten en den vijand elke overbrenging van troepen naar het Russische front Te beletten. j De Duitschers hebben zich inderdaad igenoodzaakt gezien groote versterkingen naar Champagne over te brengen, doch 2ijn er desondanks niet in geslaagd voor-^dcelen te behalen. fc Hierdoor is het succès van het Engel-jschc leger, den 10 Maart ten Noorden ivan La Bassée bevochten, begunstigd. jDe werking is bovendien voor ons eene «nafgebroken reeks van plaatselijke suc-cessen geweest. \ PARUS, 13 Maart. (Reuter.) — Offi-jeieel bericht van vanmiddag : < In de bocht van den User hebben de jBelgen het donderdag door hen gewonnen .terrein bevestigd en uitgebreid, In de Vogezen heeît de vijand een aan-Jval ondernomen, die is mislulst. {Engelsche Meldingen.) LONDEN, 12 Maart. (Reuter.) — Veld-înaarschalk French zegt in een rapport : Smds mijn laatste bericht is de toestand »p ons front tusschen Armentières en La Bassée aanmerkelijk gewijzigd door de jongste welgeslaagde krijgsverrichtingen. ;Dcn 10 dezer, even na acht uur 's morgens, ondernamen onze troepen een aanval op de Duitsche loopgraven bij Neuve-Cha-pelle en veroverden ze. 'Er wordt nog steeds hard gevochten. kl Oôslelijk deveclilslerrelD. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 12 Maart. (Wolff.) Uit het groote hoofdlcwartier : î Ten Noorden van het bosch van Au-■gustow zijn de Russen verslagen. ! Door een snellen terugtocht in de richting van Grodno onttrekken zij zich aan eene volkomene necïerlaag. Wij namen hier meer dan 7000 gevan-•genen onder welke twee regimentskom-mandanten, bovendien 3 kanounen en 10 machinegeweren. Ook in de buurt van Augustow is de vijand in de richting van Grodno begonnen terug te trekken. Ten Noordwesten van Ostrolenba vielen wij aan en namen 3 officieren en 2(50 man gevangen. Ten Noorden en Noordwesten van Przacnysz vorderen onze aanvallen. Meer dan 3200 gevangenen bleven hier gisteren in onze handen. BERLIJN, 13 Maart. De Russen trok-ken zich terug uit de streek van Augustow en meer ten Noordoosten tôt achter de Bobr, en onder de bescherming der kanonnen tôt bij Grodno. Bij den Orzye, ten Noordoosten van Prasznysz, werd een Russische aanval afgeslagen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 12 Maart, (Wolff.) — Uit het hoofdlcwartier : Onze troepen hebben de bevestiging der nieuwe stellingen, in Russisch-Polen en West-Galicië vermeesterd, voltooid. De vijandelijlce aanvallen daarop zijn niet herhaald. Nij Inowlodz (aan de Pilica) heeft onze artillerie gisteren na een kort, hevig vuur-gevecht verscheidene vijandelijke batterijen tôt zwijgen gebracht. In de Karpathen hebben wij na een verbitterd gevecht een dorp aan den weg Cisna-Baligrod genomen en de aangren-zende heuvelstijdenseene dichte sneeuw-jacht van vijanden gezuiverd. In den ten Westen aan deze streek grenzenden sector is tegelijkertijd een hevige vijandelijke aanval afgeslagen. Op het overige front in de Karpathen en in Zuid-Oost-Galicië is niets van belang voorgevallen, daar er den geheelen dag een zware sneeuwstorm heeft gewoed. Ook ten Noorden van Czernowitz is het rustig. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 11 Maart. (Reu-' ter.) — Volgens eene officieele mededeeling hebben den 10 Maart tusschen de Njemen en den Weichsel uiterst hardnek-kige gevechten plaats gehad, in de dalen van de Omulef en de Orzye, en m de richting van Przancysz. In de Karpathen zijn aile aanvallen des vijands afgeslagen. Een tegenaanval onzerzijds in de buurt van Gorlice heeft de Oostenrijksche éenheden vernietigd, die na een mislukten nachtelijken aanval zich op onze frontlinie poogden te neste-len.TERZEE. NEWPORT NEWS, 12 Maart. (Reuter.) De Duitsche hulpkruiser Prinz Eitel Friedrich,die te New-Port News binnen-gevallen is, had reeds in andere havens de bemanningen aan wal gezet van in den grond geboorde schepen, namelijk van het Britsche stoomschip Charcas, de bark Kildalton en de Fransche bark Jean, die in den Stillen Oceaan in den grond geboord waren. De Prinz Eitel Friedrich bracht de Jean op naar het Paasch-eiland, waar de lading (30.000 steenkolen) werd overgeladen, en bracht haar toen door eene bom tôt zinken. De ontvanger van de douanegelden te Newport-News heeft aan den gezag-voei'der van de Eitel Friedrich verzocht, een door hem onderteekend verslag in te zenden over de vernieling van (het Amerikaansche schip) de Frye en van mogelijke andere, door de Eitel Friedrich in den grond geboorde Amerikaansche bodems. Ook vroeg de ontvanger de over-legging van de scheepspapieren van de Frye. Thierichsen, de gezagvoerder van de Eitel Friedrich, deelde den douane-ont-vanger mede dat hij niet van plan was zijn schip te laten interneeren, en dat hij zou pogenzijnereis voort te zetten, indien hem niet werd toegestaan de noodige herstellingen aan zijn schip te do en uit-voeren.Zeventig passagiers die zich aan boord van het Fransche stoomschop Florida liadden bevonden en van dat schip op de Eitel Friedrich waren overgegaan, zijn door de Amerikaansche autoriteiten tôt ongewenschte immigranten verklaard en moeten dus aan boord van de Eitel Friedrich blijven, totdat hunne regecrin-gen maatregelen hebben getroffen om de zorg voor hen over te neinen. De Duitsche marine-gehechte Boy-Ed is te Newport News aangekomen en heeft zich aan boord van de Eitel Friedrich begeven. NEW-YORK, 12 Maart. (Reuter.) De neutraliteitsraad heeft beslist, dat aan de Prinz Eitel Friedrich zal toegestaan wor-den, om, onder toezicht van de Amerikaansche marine-autoriteiten, herstellingen te doen uitvoeren, noodig om haar zeewaardig te maken. NEWPORT NEWS, 12 Maart. (Reu-ter.)Yôôr de fftlil Friedrich naar het dok gebracht v.'erd, Zijn gbterarvond.. de bemanningen der in den ^rond geboorde. Engelsche, Fransche en Russische schepen aan land gezet. De passagiers van de FZonWolijven aan boord van de Eitel Friedrich. De kapitein van het stoomschip Wil-lerby beweert dat hij er bijna in geslaagd was de Eilel Friedrich te rammen. PANAMA, 12 Maart. (Reuter.) Veertig opvarenden van de Engelsche bark Kildalton en van de Fransche bark Jean, die in de Stille Zuidzee door de Eitel Friedrich in den grond zijn geboord, zijn hier aan boord van het stoomschip Narvic, dat hen op het Paasch-eiland had aan-getroffen, aangekomen. Naar men weet, had de kruiser hen daar aan land gezet. if£alië9s KEULEN, 12 Maart. — De korrespon-dent te Zurich van de Iiolnische Zeitunç, meldt : Terwijl Italie met Duitschland en Oostenrijk onderhandelt, voert het tege-lijk diplomatieke onderhandelingen mel demogendhedenderdrievoudige Verstand-liouding. Tegenover von Bulow eenerzijds. speelt anderzijds de Engelsche gezant, die gisteren weer door Sonnino ontvangen is, eene zeer belangrijkc roi. Een gewoonlijh goed onderricht Italiaansch staatsmar telegrafeert uit Milaan aan den korres-pondent der Iiolnische dat op 't oogenblil met Frankrijk door bemiddeling var Engeland belangrijke onderliandelinger gevoerd worden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 13 Maart. (Wolff.) — Uil Rome aan de Vossische Zcitung : Minister Salandra heeft, volgens de Messagero, geweigerd eene interpellat.il van den afgevaardigde Dappa over on derhandelingen, die met Duitschland ei Oostenrijk zouden gevoerd zijn, toe t< staan. Dit heeft zoodanige opwindinj veroorzaakt, dat Martini, de minister vai kolonien, meende de gemœderen tôt kalm te te brengen, hetgeen hij deed met d< volgende toespfaak : « Wij zijn een vol! van zenuwzwakken. Eerst verbeeldt gi u iets en dan wenscht ge van ons te wetei of het waar is. Uit het bezoek van Salondr; bij Giolitti en uit 't bezoek van von BuIo\ bij Salandra trekt ge reeds de sloîsom da er van nu af aan Duitsche muziek gespeeli zal worden. Ik zeg u dat de in oinloop ge brachte geruchten verzinsels zijn, va 't eerste tôt 't laatste woord. » Ûoplogsmate^îaaii In tweede lezing heeft het Er.geisc Lagerhuis een wetsontwerp aangenomer waarbij de regeering gemaclitigd word machinefabrieken, fabrieken van motore en dergelijke in beslag te nemen om e oorlogsmateriaal te doen vervaardiger De eigenaars van zulke fabrieken woi den er voor vergoed en Zijn gevrijwaari voor het niet-naleven van vroeger geslote kontrakten. ■ ■ ■■ uhhhi'i'Ii i ii u "■ Tusschen Fi'aakrijk ea Engeland Van Fransche zijde wordt het reizigers verkeer tusschen Engeland en Frankrij beperkt. In Engeland is bekend gemaakl dat de Fransche militaire autoriteit gee inscheping naar Calais toestaat tenzij aa personen verbonden a an leger, vlool Roode Kruis, diplomatie, legerleverancie; en bezoekers van zieken en gewonden i Calais en voorsteden. De Fransche ami tenaren te Folkestone zullen streng o nakoming van die bepaling toezien. Ooiiôgseiade en Ooplogskoslen. In den Duitschen Rijksdag heeft E Helfferi'ch, minister van geldwezen, d hoop uitgedrukt dat in den ioop van he aanstaande begrootingsjaar de dag voo demobilisatie zal aanbreken. Sprekende van de oorlogskosten zegd hij dat de oorlog aan aile oorlogvoerende samen, wekelijks anderhalf milliard mar ko st. Tôt einde Maart zouden de Engelsch oorlogskosten alleen ongeveer 9 milliar mark bedragen. ANARCHIE M PORTUGAL. Naar uit Lissabon aan de Daily Chn nicle gemeld wordt, heeft de regeering g< volg gegeven aan haar voornemen, om d Kamerleden niet tôt het parlement; gebouw toe te laten. Toen de demokrat sche leden in groot getal kwamen om t vergaderen, vonden zij het gebouw afgeze met militairen, die niemand toelieten. D demokraten hebben daarop, onder feidin van den président der Kamer, in een voorstad van Lissabon vergaderd. Da£ is eene motie van afkeuring tegen d regeering aangenoraen. Gestorven voor 't Vaderland bevat d namen van meer dan 800 gesneuveld Belgische soldateru De toestand te Rijsel. Droevig is de toestand in de eens zoo drukke nijverheidsteden Rijsel, Robaais, Toerkonje en de ook voorname fabriek-plaatsen Hallewijn, Waterlos, enz., allen in het Noorclen van Frankrijk, niet verre van het front. Duizenden mannen loopen er werkloos. De fabrieken Iiggen stil. Reeds weken eet het volk zoogenaamd maïsbrood, samengesteld uit maïs, rogge, aardappelmeel en wortelen. In de eerste dagen van voedselschaarste ontstond eene paniek te Robaais. Voor de groote cooperatieve bakkerijen werd geworsteld tusschen leden en gewone koopers. De policie moest tusschenbeide komen. Nu gaat het rustig; ieder weet, dat hij zijne pegel van 300 gram per dag krijgt. Het maïsbrood verwekt bij tal van lieden maagkrampen. De boter kost in die steden 5 frank de kilo ; de aardappelen gaan tegen 12 fr. de 100 kilo, maar worden schaarsch, vooral nu er een verbod is ge-komen ze uit Belgic naar Noord-Frankrijk te voeren. Petrool is er ginder bijna niet meer ; velolantaarns met carbuur verlichten nu menig werkmans- of klein burgershuis. Overigens zijn kaarsen in gebruik, waar geen gas- of electriciteitsleiding is. Er werd ook voedsel gegeven. Dit ailes is nu bij plakkaten verboden Er mogen geen betoogingen gehouden worden. 1 Er zijn doorgaans veel militairen te Rijsel en te Robaais. Elke wijk heeft hare veldgendarmerie ingericht in een leeg-staande huis. Er heeft dikwijfs eene militaire muziekuitvoering plaats. Niet lang geleden werden drie jongens [ bescliuldigd eene spoorlijn te hebben wil-: len doen springen. Ze werden opgesloten en met den dood bedreigd, doch hunne straf J kon door eene zware boet door de slad af-J gelcocht worden, wat dan ook geschiedde. = In plakkaten waarschuwde de overheid 1 tegen zulke daden. [ Vau Rijsel en Robaais rijden treinen, l voor militair nut, maar ook wel voor ï burgers, naar Brussel en Gent. 't Verkeer ^ met België is echter moeilijk, omdat men 1 niet gemakkelijk passen aflevert. RobaaiS, Toerkonje, Croix, Wattrelos ' en de andere fabrieksplaatsen naar de i grens hebben niets geleden. Te Robaais werd een huis in brand gestolcen, omdat er soldaten verborgen zouden geweest zijn. 1 Dat te toestand te Rijsel anders is, weet men. Men heriimert zich het bombardement dezer stad. Het pain der verbrande huizen wordt opgeruimd. Ook hier wordt er veel van gebruikt om de wegen te her-1 stellen. IN BELGIË. î Cenlraal Verhonci der Chrlstene Texîielbewerkers van België. Het Uitvoerend Bureel laat bij deze weten : Aan J. V., van Vilvoorde, dat het on- - mogelijk is zijne vraag in te v.illigcn, voor ^ den 15 April. , Aan de bestuurleden van de vereeni-i gingen, in Oost-Vlaanderen gevestîgd en i welke aandrongen op den onderstand die , zij van het Yerbond te goed hebben, dat > hun niet vroeger kan voldaan worden dan i in de maanden Mei en Juni. Aan de besturen der vereenigingen van ) Kortrijk, Wevelgem, Bissegem, Gulle-gem en Bellegem, dat cen bediende van het Verbond zich donderdag 18 dezer des voormicîdags ten huize van Gaston Bossuyt zal bevinden om nuttige mlichtingen te ,, verschafïen. Een vertegenwoordiger van elk dier l vereenigingen wordt daar verwacht tegen r 10 ure. Wij maken hierbij ook kenbaar dat het , hoofdbestuur van het Verbond zal ver-J gaderen den laatsten zondag der maand . Maart, om 2 ure namiddag, in het gewoon lolcaal. I. D. î ANTWERPEN 1 ANTWERPEN. — De policie heeît zaterdag, als gevolg van ingewonnen inlichtingen, drie kerels aangehouden. Het zijn : Jan G..., 26 jaar oud; Jos. A..., 18 jaar, wonende Burgerwelzijn, en Cor- - neel De C..., 23 jaar oud, woonachtig - Handelstraat. Zij worden beticht van î diefstal met bezwarende omstandigheden. . De laatste wordt daarenboven beticht van - aanslag op de eerbaarheid van een meisje, î minder dan 16 jaar oud. In hun bezit t werd een heel stel inbrekersgerief ge-; vonden en een bos valsche sleutels. t Eene huiszoelcing werd ten hunnent ; gedaan en allerlei lijnwaad werd aange-r slagen alsook twee naaimachienen, potten ; in alluminium, enz. Dit mag eene goede vangst genoemd ■ worden. 3 25 centiemen, da brochuur Gestorven voor 'i Vaderland. WEST-VLAANDEREN LAUWE. — Brood. — De gemeente heeft de groote volksbakkerij De Voor-zienigheid aangestell om al het brood voor den onderstand te baklcen. Daardoor geeft 't gemeentebestuur een bewijs van onpartijdigheid en spaarzaam-heid ; het neemt de algemeene belangen vôôr de bijzondere; 't is een maatregel, die in deze beproefde tijden vooral en overal dient gevolgd te worden. 't Strekt ook De Voorzieniglieid tôt eere*. Zij houdt immers haar doel gestand : T' allen tijde de menschen brood verschaf-fen, zoo goed en zoo goedkoop mogelijk. KORTRIJK. — Vrijdagnacht werden ten nadeele van August Dheygere, land-bouwer, wonende Pijpestraat 3, een haan en twee hennen gestolen. — Maria Peelaers, huishoudster, wonende Voetweg 79, werd vrijdagnamiddag. in twist zijnde met hare gebuurvrouw, nogal in den rechter vinger gebeten, da) zij door een'en geneesheer is moeten ver-zorgd worden. — Ten nadeele van den beenhouwei Jules Pattijn, wonende Beheerstraat, werc vrijdag'avond uit zijnen winkel eent hesp, ter weerde van 15 frank, gestolen. — Bij vrouw Leopold Vanlerberghe. wonende Voorstraat 19, werden donder-dagavond, rond 7 u. % twee paar mans-schoenen, ter waarde van 32 frank, ge stolen. De dieven zijn niet gekend. — Bij Jan Vandorpe, wonende Moorin> nenstraat, hebben dieven woensdag hc> raam en de miten zijner woning gebroken-, zijn binnengegaan en hebben er het kleer-goed en slaaplakens gestolen. DE TOESTAND TE OOSTENBE. De toestand wordt te Oostende vooi de bevolking niet beter, nu de vlieg-tuigen der Verbondenen de taalc van de vloot schijnen te hebben overgenomen en de stad met hare bommen bestoken. Tôt nog toe had een en ander nog geen levens van burgers gekost, maar de vorige week dinsdag is het eerste slacht-offer gevallen. Het is een karrevoerder die godood is en twee meisjes, die in de nabijheid gingen, zijn niet gevaarlijk gewond. De statie Oostende-kaai is slechts weinig beschadigd. De hooge officieren, welke geregeld in Oostende vertoeven of van het front terugkeeren, logeerden gewoonlij.k in het hôtel La Couronne. Dit hôtel is thans echter gesloten en de officieren vertoeven elders, sinds in de onmiddellijke nabijheid bommen geworpen zijn, welke een deel van de brug vernield hebben, kort bij genoemd hôtel. De Kapellestraat, die van de statie naar den Zeedijlc loopt, heeft nogal wat geleden door het bombardement. Op den boulevard zijn verschillende viila's beschadigd, welke in de nabijheid van de batterijen stonden, waarop Engelsche vliegeniers hunne bommen wier-pen.Per proclamatie is de bevolking bekend gemaakt, dat zij zich niet buiten de grenzen der gemeente mag begeven ; \oorts niet in den omtrek van het ge-noemde militaire hospitaal, de statie Oostende-kaaien voor zooverre de om-geving daar îs af gezet, en den Zeedijk en in de richting van Mariakerke slechts zôôver, als tôt waar eene groote Duitsche vlag het verboden terrein aanduidt. OOST-VLAANDEREN SaRien verîrokken, samen gesaeuveld, Yan bij het uitbreken van den oorlog vertrokken uit Lcde-bij-Aalst, drie jon-gelingen van om tient 18 jaren, om als vrijwilliger den Belgischen bodem te ver-dedigen. Het waren de genaamden : Jozef Rubbens, zoon van den heer Dr Emiel Rubbens, provincieraadslid ; Hubert Wil-loqué, oudste zoon van M. B. Willoqué, postontvanger te Lede, en August De Spiegeleer, zoon der Wed. Camiel De Spiegeleer. Volgens verschillende brieven van hunne makkers waren deze drie heldhaîtige jon-gelingen op 22e October 1914, in een loop-graaf der voorposten te Pervyse aan den User en werden aile drie tegelijk door een shrapnell getroffen en op den slag gcdood. Aile drie behooren tôt het 2e linieregi-ment, 1° legerafdeeling. Samen sloegen zij, van uit de genoemde loopgraven, de bewegingen gade van den vijand en be-hieldcn dien gevaarvollen post, niettegen-staande het hevig vuur tôt zij vielen voor het vaderland, na reeds medegevochtente hebben te Waelhem en aan de Nethe. Jos. Rubbens, een student, nam deel aan de 6e Vlaamsche Sociale Week te Leuven, met de studentengroep ; Hubert Willoqué was leerling op het Belgisch schoolschip en had reeds een jaar de zec gehouden ; Camiel De Spiegeleer, die cen werlcman was, voelde zich door zijne vaderlandsliefde en het voorbeeld der twee bovengenoemden medegetrokken en aldus namen zij samen dienst in het legei^ en gaven samen hun leven ten beste voor ons dierbaar Belgenland.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes