Het volk: christen werkmansblad

738 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 Mei. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2b8v980s4t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aile briefwisselingen vracht-Vrij te zen den a an Aug. Vais. Iseghem, uitgever voor de naami. tnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereai Gaston Bossuyt, Recolletten-Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra« bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijft in t Op aile postkantoren aan 10 fR per jaar. Zes maanden fr. 5.00, Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgtogen : Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regeï. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Gent. "VersctiïjHst © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD Î3 Centiemen Siet nummer KEMïSGEVSNG. 1) Van heden aî zullen de personen Scdoekl onder cijfer 1, 4 der bekend-ftiaking over duiven, uitgevaardigd door den opperbevelhebber van het 4e leger, in geval van overtredingen, met eene boet lot 500 mark oî met eene daarmee over-eenstcmmcnde gevangenisstraf gestraît worden, indien de wet geene strengere strafïen toepast. Onder « duiven » volgens den geest der 'kennisgeving zijn niet alleen reisduiven, maar duiven van aile soorten, ookluxe-iduiven verstaan. 2) Het dekken van merries, die nog in het bezit van inwoners zijn, isverboden zonder goedkeuring der kommandant uur. Overtredingen zullen gestraft worden met eene boete, die kan gaan tôt 500 mark of eene daarmee overeenkomende gevangenisstraf, voor zoover niet door de wet eèn strengere straî voorzien is. Gent, den 12 Mei 1915. De Etappenkommandant. Burger>«facht wan Sesit De kontroolvergadering van de biirger-Wacht der vierde wijk zal plaatshebben den 20 dezer, 's morgens ten 10 uur, fBelfort) in de Zuidstatie. Voor de 5e wijk heeft de controolver-fadering plaats op 22 dezer, orn 10 uur (Belfoort) in de zaal Willem Tell, Ba-gattenstraat.De aîwezigen Zullen gestraft worden. De Kommandant. liaSië's H©&isli§ïg« KEULEN, 15 Mei. (Part.) De Zuricher-correspondent van de Kolnische Zeitung seint : Een Italiaansch journalist heeft als Eijne meening te kennen gegeven dat het verzoek om ontslag van het kabinet Sa-landra Italie eene onzekere toekomst te-gemoet doet gaan en misschien het begin is van het grootste treurspel in zijne ge-schiedenis. Het schijnt inderdaad, alsof er eene omwenteling voor de deur staat. De klove tusschen parlement en volk is nog nooit zoo diep geweest als thans. % * * ROME, 15 Mei. (Reuter.) Gistermor-hen zijn honderden studenten, voorstan-ders van oorlogsbemoeiïng, naar het Piazza Monte Citorio getrokken en plot-seling de vestibule van het gebouw der Kamer van Afgevaardigden binnen ge-dTongen. Zij hebben deuren en vensters vernield. De aanwezige afgevaardigden liebben met behulp van beambten de binnegedrongen studenten weer verwij-derd.Nadat drie afgevaardigden eene rede hadden gehouden ten gunste van den oorlog, zijn de betoogers afgfttrokken. Tengevolge van dit incident is de kom-missaris van policie, belast met de be-scherming der kamerleden, op k><rt van •den minister van binnenfcfndsche zaken geschorst. De oorlogsbetoogingen hebben op het 'Piazza Barberini en andere plaatsen in de middenstad tôt den middag geduurd. Voor Salandra's woning en het ministerie van oorlog hebben de betoogers geestdriftige kreten geslaakt als : « lang leve het leger. » De betoogers zijn ten slotte uiteenge-gaan zonder dat de orde verder werd gestoord. * * * ROME, 13 Mei. (Wolff.) De Giornale d'Ilalia meldt dat de Koning aan den Kamervoorzitter Marcora zou voorge-steld hebben het nieuw kabinet samen te stellen. Marcora heeft geen bepaald antwoord gegeven doch met M. Salandra eerst en dan met M. Giolitti onderhandeld. Daarna ging hij naar liet Koninklijk Paleis. LUGANO, 15 Mei 1915. — De Koning hield heden, voor de tweede maal, eene raadszitting met Giolitti. De betoogingen tegenover Giolitti worden heftig voort-gezet. Alhoewel groote troepenmachten ontboden zijn, gaan de betoogingen toch voort AanhetredactiebureclvandenPopuZo Romano en denDuitschenboekhandel Lo-scha werd veel schade aangericht. Vrijdagnamiddag waren vele werlthui-zen en winkels gesloten. De straatbewe-ging is zeer druk. Marcora welgert MA IL AND, 15 Mei. — Het bericht {s hier aangekomen dat Marcora, wien de Koning verzQcht had het nieuw kabinet samen te stellen, dit aanbod van de hand heeft gewezen. Hij had een kabinet willen samenstellen dat zoowel Salandra als Giolitti bevredigde, doch zuïk kabinet kon niet tôt stand komen. Giolitti lieeît beslist geweigerd aan een ministerie, welke het ook zij, deel te nemen. Salandra met de samensîelilng gelasf. ROME, 16 Mei 1915. —■ De Giornale d'Ilalia meldt dat M. Salandra opnieuw met de kabinetssamenstelling belast is ge worden. Eene mededeeling daarover werd heden voormiddag gegeven. M. Samanflra en 't nieuw kabinet. De Koning heeft M. Salandra verzocht het nieuw ministerie opnieuw samen te stellen. Deze heeft de voorwaarde gesteld dat Sonnino of een ander persoon, die het programma van Sonnino aankleeft, de portefeuille aanvaardt vanbuitenlandsclie zaken. 's Avonds om 7 uur vernam men dat de Koning de samenstelling van het kabinet officieel had aangevraagd aan M Salandra. ROME, 16 Mei 1915. — De Koning heeft heden vroeg den volksvertegenwoor-diger Boselli ontvangen. Gister hernieuwden zich te Rome de straatbetoogingen, met meer scherpte. Zij namen een ietwat revolutionair ka-rakter en waren gericht tegen Duitsch-land en Giolitti, dien zij aïs een verkochte aan Duitschland aanzien. Ook tegen den vorst Bulow werd de betooging gehouden. Smaadgeroep werd allerwege gehoord. De betoogers volgden den gewonen weg. Erge woelingen hadden plaats tegen de aan-liangers van het onzijdig blijven van Italie. Later in den avond kwam het tengevolge van eene voordracht van d'Annun-zio in het « Theater Constanzi » tôt erge opstooten in de omgeving van het theater. De straatlantaarnen werden afgerukt,zoo-dat de gansche Via Bioninale in de grootste duisternis gedompeld werd. Barrikaden werden opgericht en de aanvoerdersder betoogers haalden hunne revolvers te voorschijn. De voorstelling in de theaters moest geschorst worden, ook in het theater Quirino. Ook uit andere talrijke steden zooals uit Mailand, Florenza, Benedig, enz. werden hevige betoogingen gemeld. In Mailand schijnen de betoogingen het hevigst te zijn. De aanhangers voor den oorlog houden te Mailand de Groote Plaats bezet. De galerij is door het leger afgezet. Het tram-verkeer is onderbrolcen. Nergens wordt meer gewerkt. Van de trappen van de Do m hield de republikeinsche afgevaar-digde Sappa eene vurige aanspraak tegen Giolitti. Groote bezorgdheid heerschte voor den namiddag, ter gelegenheid der begraving van een gedooden man, Sadda genaamd. VERBOD. De Antwerpsche gazetten mogen niet meer verkocht worden in het Etappen-gebied, dat gansch Oost-Vlaanderen be-slaat.De coiapons van AiitwsppesE worden ui3foetaa!rï De bezitters van obligatiën op de stad Antwerpen zullen met genoegen verne-men dat de coupons der leening Antwerpen 1887, die vervielen in Januari 11., uitbetaald worden. Voor Gent en omlig-gende mag men zich wenden tôt de Bank van Gent, op den Kouter. Volgens de loo pende geruchten zullen de in Januari vervallen coupons van Luik binnen kort ook betaald worden. Wij kunnen den be-langhebbenden eveneens melden dat de. Nationale Bank van heden af coupons der Belgische schuld tôt 500 fr. per maand en per persoon aankoopt mits 1 % | kommissieloon. Voorgaandelijk was het maar tôt 100 frank per maand. BINNENLAMD BRABANT LEUVEN. — Zaterdagnamiddag heeft Mgr Kardinaal Mercier een bezoelc ge-bracht aan de Belgische en Fransche ver-minkten die nog altijd in het gesticht Louis XIII verblijven. De Kardinaal had voor ieder dapper held een sterkend en aanmoedigend woord. Het bezoek duurde omtrent één uur. — Van af maandag is de prachtige ; zwemkom der Tervuerensche poort voor het publiek geopend geworden. OOST-VLAANDEREN NINOVE. — Nachtelijke diefstal. — Bij M. Albien De Decker, koopman in granen, Geeraardsbergschestraat, zijn die-ven in het magazijn gedrongen en hebben er eene hoeveelheid koopwaren gestolen van tamelijke waarde. Daar zij in hun «werk» onderbroken zijn geweest, moes-ten zij op de vlucht gaan, doch in het-maanlicht konden de bestolenen bestati-gen dat de eene misdadiger van lange Restai te was en de andere veel minder. De policielcoinmissaris, M. Thuylie, opende van vroeg in den morgen een ernstig on-derzoek en heden zijn de dieven geknipt. Zij noemen zich Emiel Vanden N...., welke een onregelmatig leven leidt, en Emiel W , een andere gevaarlijke kerel. Zii zullen in het kort voor de Korrektio- neele Rechtbank van Audenaerde ver-schijnen en gestraft worden. EREMBODEGEM. — Ongehoorde ban-dieterij bij Aalst. — Woensdagnacht, rond 11 ure, zijn drie zwart gemaakte bandietenin de woning gedrongen, bijmid-del van braak bij de kinderen Asscherickx, oorspronlcelijk van Denderleeuw. Zij stampten de ingangdenr open en met wapens in de hand dwongen zij vader Asscherickx, een bejaard man, de plaats aan te wijzen waar de spaarcenten ver-borgen waren. Denzelfden morgen was een schaap geleverd voor de som van 125 frank. Vader Asscherickx wilde niet de ban-dieten inlichten, hij werd met dolkstéken getroffen en doorkerfd, totdat het slacht-ofïer zonder kennis ten gronde bleeflig-gen.Ondertusschen werd eene som van 200 frank gerobberd alsook eenige hespen en andere waarden; dan namen de ban-dieten de vlucht. Toen des anderdaags de Duitsche gendarmerie ter plaatse kwam, kon de veld-wachter hen inlichten. Tweeaanhoudin-gen zijn gedaan; die van zekere M.... Tr.... Zij zijn door de slachtoffers herkend geworden en naar het gevang van Aude-narde overgevoerd. OOST<. KKER. — Verkooping ten ge-meentenhuize op woensdag 19 dezer, van 's voormiddags voedermaïs, 's namiddags plantmaïs. Voor de plantmaïs moet men op vôor-hand ingeschreven zijn. Prijs : 34 centiemen de kilo. A. L. SOMERGEM. — Voederma/s en plant-mais. — Heden dinsdag" van 9 tôt 1 ure (Duitsche uur) zal men op den koer van Jules Ysebaert voedermaïs en plantmaïs bestellen trfgen 0,35 fr. de kilo. De toe-gekomene hoeveeelheid is gering en bij-gevolg, gezien het groot getal aanvragers zal de bestelling ook in Ideine mate moeten geschieden. Voeding. — Rantsoen. — Op bevel van het Provinciaal Hulp- en Voedingskomi-teit moeten de gemeenten het rantsoen inrichten. Ten titel van proef heeft ons plaatselijk lcomiteit beslist aan elk huis-gezin zijne hoeveelheid bloem af te leveren berekend tegen 195 grammen daags en per persoon. Die eerste bedeeling heeft plaats op morgen woensdag, in de vol-gende schikkingen. Wijk Stoktevijver en Meirlare van (Duitsche tijd) 8 tôt 9 yz uur. Rijvisch van 9% tôt 10% uur Hoet-sel en Necke, van 10 y2 tôt 12% uur. Beke van 1 % tôt 2 % uur. Durmen van 2 % tôt 3 % uur. Boven 3 % tôt 4 % uur. Langeboeken en Korteboeken van 4% tôt 6 uur en 't Dorp van 6 tôt 9 uur. Ieder huisgezin bekomt zijne kaart, aanduidende de hoeveelheid waarop hij recht heeft. Niets verplicht u die bloem zelf af te halen. Men kan zijne kaart aan den baklcer geven en deze weet hoeveel brooden hij u voor die kaart per week moet af leveren. De bakkers mogen denzelfden woensdag van 7 tôt 9 uur de hun toevertrouwde hoeveelheden afhalen. De prijs is van bloem en meel voorloopig bepaald aan 50 centiemen de kilo. Op bevel van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit mogen de bedeelingen van bloem noch île vergaderingen der Komiteiten niet meer plaats hebben in de gemeentehuizen noch in de herbergen. Uit dien hoofde zullen dus de bestellingen van woensdag gedaan worden in het huis van den heer veearts Doorme. Woensdag zal men ook goed spek kunnen krijgen tegen 2,15 fr. de kilo. w.T. LOVENDEGEM. - Broodbons. - Einde-lijk komt het stelsel der broodbons ook hier, uit noodzakelijkheid, in voege. Ilet streeft er naar de belangen zoo van de bevolking als van de eerlijke bakkers te vrijwaren. Volmaakt is het niet, maar de tijd zal moge-lijks nuttige Verbeteringen aanwijzen. We beginnen dus donderdag aanstaande met aan al de huisgezinnen in ons magazijn van het voedingskomiteit aooveel broodbons uit te deelen als het rantsoen ons voor liet ortgen blik toelaat ; met die bons zullen de menschen onmiddellijk bij hunnen bakker gaan ; den vrijdagmorgen komt deze met al de bons die hij van zijn klanten ontvangen heeft, zooveel meel afhalen als hij noodig heeft om voor een week te bakken. Degenen die liever zelf te bakken hebben, zullen daarvoor donderdag terstond meel ontvangen, zonder bons. Die b. v. de-heli't bons verkiezen en de helf t meel, kunnen dit insgelijks bekomen. Het meel wordt komptant en zooveel mogelijk met gepast geld betaald. Die meel komt-halen, brengt natuiuiijk een of meer zakken mee volgens noodzakelijkheid. Het wordt den menschen aanbevolen zoo goed als 't mogelijk is, op te komen volgens den A, B, 0, 't is te zeggen de letter D 's voormiddags, de letter V 's namiddags. Zoo zal er meer orde en des te spoediger bediening zijn. Bijzondere maalregel. — Tôt gemak van de inwoners der wijken Eeksken, Boterho'ek, Haantjen en Meienbroek zullen de bons voor hen uithedeeld wOiden den donderdag na 5 ure (Duitsch uur) in de sehool van 't Eeksken. De bons worden insgelijks naar den bakker gebracht. Wie echter meel ver- langt te bekomen, moet dit met zijne bons vrijdagmorgen komen halen naar 't magazijn op 't dorp. Noehtans kan een bereidwillige gebuur met de bons van verscheidene gezinnen tegelijk om meel komen. BemcrTcing. — Er zullen alleenlijk bons afgeleverd worden volgens het getal personen die in het huis inwonen. Een dag-liuurman bij voorbeeld, woont niet bij zijnen boer in; hij moet dus ofwel zijn brood meôdragen naar zijn werk, ofwel zijne bons aan zijnen boer geven, ofwel zich op eene andere wijze met den boer trachten te Verstaan. Het VoedingsJcomiteit. UIT 3EIIT. KLOPJACHT. — De policie der 5e wijk, vergezeld van Dnitsche soldaten, heeft zaterdag eene klopjacht gedaan in ver-schillendeherbergen van Sint-Pieters.Een dertigtal vrouwen werden aangehouden en in de stadsgevangenis opgesloten. SCHIELIJK OVERLIJDEN. — De ge-naamde Karel Sanders geboren te Gent den 17 Juli 1864, wonende Plateaustraat n° 55, die naar het hospitaal was gegaan ten einde zich te laten verzorgen, is aldaar schielijk overleden. VAL. — Zondagmorgen viel de genaam-de Zareus, oud 69 jaar, woonachtig Kleine Ram, op de Groenselmarkt en werd erg aan het hoofd gekwetst. Geneesheer Verstricht verzorgde haar. AAN DE WERKLIEDEN DER DARSEN. — De werken, diestilliggensinds lOMei, worden hernomen den 17 en 24 Mei aanstaande: Den 17 Mei voor de werkers van 25 tôt 50 jaar; den 24 voor deze van 24 jaar en min en van 51 jaar en meer. Wij hebben dezen maatregel genomen, omdat. voortaan de werkers volgens hunnen oudei'dom in ploegen zullen gegroepeerd worden; omdat, over het algemeen, de vol-wassenen den grootsten last van familie hebben en ook omdat de nieuwe werlcrege-ling niet goed kan toegepast worden wanneer in één dag het werk hernomen wordt door omtrent 6000 werkers, die ons, door hun gémis aan orde en tueht, tôt het stilleggen der werken genoodzœakt hebbe-a. Wij laten hieronder de voornaamste be-palingen van het Nieuw Werkreglement volgen. Wij hopen dat aile werkers het zullen naleven. Moest zulks echter het geval niet zijn, wij zullen het streng doen uitvoeren en de werken aan de darsen voortzetten eritcel met die groepen. welke begrijpen dat de werkman altijd de fierheid moet bezitten door zijn arbeid zijn loon te verdienen, en dat hij, vooral in dezen tijd, gelijk al onze medeburgers, zijn plicht moet doen tegenover de Stad, die thans de duurbaarste belangen vertegenwoordigt en verdedigt. Wij vernemen met genoegen dat ruim 1500 wei'klieden gevraagd hebben zelve hunne ploegen te mogen vormen. Het werkreglement kan elke werker volgen; de vereischte voortbrengst kan elke ploeg leveren. Zoodat, met goeden wil, het werk aan de darsen in goede orde kan geschieden. Ziéhier de voornaamsle bepalingen van het werlcreglement : De werkuren aan de darsen zijn (Belfort-uur) : van 7 tôt 11 uur; van 11 l/> tôt 3 %; van 4 tôt 8 uur. Het loon blijft 50 centiemen per uur. De ploegen, van omtrent 20 man elk, zijn samengesteld naar den ouderdom der werkers : van 24 jaar en min, van 25 tôt 50 jaar en van 51 jaar en meer. De ploegen blijven verantwoordelijk voor de voortbrengst, die moet zijn van minstens 60 goed gevulde kruiwagens geslort per week en per man. De werkers moeten aan den -arbeid zijn van bij den aanvang der werkuren van den ploeg waartoe zij behooren. Zij zullen die 4 uren werken, min een rustkwartier. De toezichter duidt het werk aan dat elkeen moet volbrengen. De toeziohter stelt de «ree's » vast; de werklieden mogen de païen der «ree's » niet verplaatsen en als de ploegen onvolledig zijn, moeten zij doorrijden. De werkman die zonder gegronde reden te laat komt wordt gestraft. Niemand ruag het werk verlaten, zelfs niet bij slecht weder, vôôr het signaal, gegeven door den toezichtdienst. De werkman die, daartoe door den toezichtdienst, weigert zijn jeton af te geven, wordt afgedankt. jDe Gemeentesecretaris, De BurgemeeMer, DE BRUYCKER. E. BRAUN. DE WERKEN AAN PORT-ARTHUR. -Het stilleggen en weêr beginnen der delf-werken aan de haven van Port-Arthur is niet zonder moeilijkheden gegaan. Zaterdagnamiddag moesten honderden mannen op de werken den onderstand van het Nationaal komiteit ontvangen. Op zekere oogen-blikken ontstond geweldig gedreum, zoodat de policie moest tusschenkomen. Zondagmorgen stonden honderden darsewerkers aan de Werkbeurs op de Hoogpoort hun toer van onderstandsuitkeering af te wachten. De m?oschen waren nogal opgewonden. De sociaïistische schepon Lainpens, die met den hoofdingenieur daar in rijtuîg voorbij reed, werd geweldig uitgeschuifeld. Gister-m irgen zijn de werken met nogal een groot getal ploegen hernomen. De nog niet weêr aangenomen werklieden, worden in de weik-beurs voort ingeschreven. Ze moeten echter 3en bewijsschrift van goed gedrag bij hmi aen policielcoinmissaris gaan halén, Volgens wij op eene lijstvan Port -Art hur-svei'K persooniijk konden vaststellen inoe-ben nogal veel misslagen begaan zijn in het (zeker zeer te haa-stig) opmaken der fichen. die moesten dienen. BRAND. — Zondag, rond den middag, is brand ontstaan in eene stalling der Ôlijf-; straat, toebehoorende aan den heer Van dat Putte, uit de Azaleastraat. Een paardstamp-j te de plankenafsluiting omver en redde aldus' zijn eigen. Gansch het plankenspel en tweei rijtuigen werden opgebrand. De pompiers! waren spoedig ter plaats en konden gemak-! kelijk beletten dat de langs weerskantenj aan païen de huizen door het vuur weidem aangetast. Veel volk volgde de' werkzaamheden onzer dappere vuurdoovers. Of do stoffelijke schade door verzelceringî gedekt is, weten wij niet. INDELUCHT. — Zondagavond en maan-' dagmorgen was er veel te zien in de lucht. Rond 5 1/i ure, zondagnamiddag, vloog een vlieger, zeer hoog rond Gent. Hij kwam uit' het Westen, draaide over Mariakerke, Won-delgem, Dampoort, Ledeberg en verdweem in Zuidelijke richting zonder dat een enlcel schot gelost werd. Een goed half uur later steeg een twee-dekker omhoog, volgde op klèine hoogte borengenoemden weg, hier en daar een vuurbol uitwerpende, om op hefc' punt, waar hij vertrokken was, in zwierigen draai weer op vasten grond te landen. Te 8 y, ure zag men heel duidelijk een lucht-1 schip het Westen invliegen. Te 10 ure hoor-de men het geweldig gesnork van een ander luchtschip, dat naar het Noorden scheen te vliegen. Sommigen beweren dat ze te 2 ure, maandagmotgen een luchtschip hebben zien terugkeeren, en om 5 ure heeft men duidelijk een luchtschip uit het Westen naar1 het Oosten zien drijven. OP RONDE. — De policie doet de ronde1 ten einde op te nemen of de menschen ko-' nijnen, kiekens, enz., houden en hoeveel. Ook op sommige buitengemeenten worden het aantal kiekens eveneens opgenomen. GESNEUVELDEN. - Het inlichtings-bureel Het Volk, Oudburg, 36, Gent, dafe zetelt maandag, woensdag en vrijdag van 10 tôt 12 uur (Belfort) 's morgens, heeft uit Leuven bericht gekregen dat de soldaat Leopold Verheeclce, 6e linieregiment, 2/2, klas 1909, 3e legerdivisie, n° 69685, wonende te Gent, Groot Meerhem, 10, begraven werd door de ambulanciers Léo XIII, van Leuven, maar er werd geen nota genomen van de plaats waar de begrafenis gebeurde. — Volgens een brief, geschreven door Ferdinand De Feyter, wonende Kerkstraat, Gent, zou de aangetrouwde zoon van den bankbediende Adolf Leybaert, die woont in de Notelaarstraat, 92, den 26e Gctober aan den IJser gesneuveld zijn. Zijn naam is Pieter-Emiel Van de Velde, behoorende tôt het 4° jagers te voet, 1/1, 3e legerdivisie, n° 24644, der klas van 1910. Als er iemand is die meer zekerheid geven kan, wordt hij verzocht de ouders te verwittigen. VOGELTEELTMAATSCHAPPIJ « HET NEERHOF », Gent. — De prachtduiven zullen ten allerlangste Woensdagavond moeten ingebracht worden bij den heer V. Pu-linckx-Eeman, Brugschen steenweg, 260, (ingang Azaleasteeg). De prijs per duif voor onderhoud is vastgesteld op een frank, voor twee maanden. De liefhebbers zullen wekelijks hunna dieren kunnen bezoeken, den zondagmorgen en den wonesdagnamiddag. (Ingang Azalea- HET WERK. — Op de 350 leden van den gentschen letterzettersbond zijn er rond de 150 totaal wei'kloos. Volgens een der be-stuurleden ons gister verzekerden, zijn in gansch het letterzetters-, drulckers- en boek-bindersvak heel zelcer de helft der gezellen zonder een slag bezigheid. — Een zink'oewerkersbaas deed ons ook zijn beklag. Tengevolge van het stormweer eenige weken geleden, waren eenige onmis-bare reparat-iën uitgekomen. Dat is nu zoo goed als gedaan, zoodat er eer verslechting dan wel verbetering komt. Er passeeren weken, bevestigde die man, dat we geen 2 fr. verdienen en we moeten toch huishuur en lasten voren-af-betalen. — In de fabriek La Louisiana (Smet), is een bericht uitgehangen dat de 40 % zal afgeschaft worden. Solîtatsn gesneuveld voor hat Vaderlanl Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. Voordeelige conditiën : Bestuiv der Inter-gemeentelijke bejrafenisdiensten, Gewat, 11, Gent. (420s) STEDELIJK WERK DER VOEDING. -Algemeene herzièning. — De herziening voor de 6° wijk zal plaats hebben in de refters ; 1 ° Rooigemstraat. — Dinsdag 18 Mei. 2° Meibloemstraat. — Woensdag 19 Mei. 3° Peterseliestraat. — Donderdag 20 Mei. 4° Kiekenstraat. — Vrijdag 21 Mei en zaterdag 22 Mei. De uurverdeeling volgens de ninnmera is in de refters uitgehangen. Georges De Sutter, kapitein-kommart* dant der génie, geboren te Doornikinl878, zoon van Edmond De Sutter, vanSint-Nikolaas-Waas, en van Louisa Glorieux, van Doornik, door 'n shrapnell in liet hoofd getroffen te Dixmuide den 25 Oc tober 1914, aan hersenvliesontsteking overleden te Manchester (Engeland), den 23 Januari 1915, en aldaar op het R. K, kerkhof begraven. Bij 't beschieten der stad Dixmuide moest kommandant De Sutter met zijne manschappen den omtrek van het kerkhof versterken, onder 'n gedurigen regen van kogels. Op aanzoek zijner gezellen om zich tegen dien kogelregen te verschuilen,, antwoordde de moedige kommandant :■ « Ik heb liet recht niet eene scliuilplaals. te zoeken, als mijfie mannen aan 't gevaar blootgesteld zijn. » Wijf-cn-TwiBligsle to. — N. 158 GgiMteHSt — Msgezln — Eipaisa Dinsdag, 18 Mei Î9IS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes