Het volk: christen werkmansblad

2727 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 31 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 25 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2qr4d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ywftjwin I m- r,—I rr n rmrm- ntMrTTïïwn-Wgftfl'fiTaWVfrril^Yî i■ lîilr îr ffï 1 mtrn Zes-en-T^vinlfesle Jaar. — H 75 Boâsâlenst — Ksisgezin — EisenSom wjri».i*. >■■■ ■ ■ i.<ii .iiiKi ■ m. ,i jjinwi iii«. ■ m -m Yrijdag, 31 laart I9!(i /IW- t>r5efwisseîi»gen vracht* rrij te eendcn aan Ang. Van Jrcghc-m. uitgever voor de es ami. îriealsoh. « Drakkerij Hct Volt*, îfc^teeg, n° 16, Gent. voor West-Vlasaderen: Gaston Bossuyt, Recollette ri-«traat, 14, Kortrjjjk. Bnrcel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kayl, Yaartetraat, S, Leuvea. HET VOLK Men sohrljft la s Opalle postkantorenaan 10 f?» per jaar. Zes maanden îr. 5.0(X Brie maanden fr. 2,50. AankoncRgingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. RechterHjke herstelling, 2 îR per regel. Ongeteekende brieven wordon geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verschîjnt © maaï per week CHRÎSTEN WERKMAN SBLAD 3 Gentlemen ht et nommer Rai!sebeSede3eeîlH^nen'VereraeaiDgea. 144. — Bijvoegsel toi de verordsningen be- trefîende de hbogste prijzen (Verordenlngs- blad N° 2, feiz. 43. Voor geconserveerde warcn worden voor het Etappengebied en operatiegebied tôt nader order de volgende hoogste prjjzen bepaald : gerookte hesp en spek 4 îrank de kilo, gekookte hesp en spek 6 îrank de kilo, in 'r klein, in hoeveelhcden beneden de kilo, 7 /îrank de kilo. A. H. Q., den 20 Maarfc 1916. Der Oberbefehlshaber, (get.) Heraog Albrecht v. Wurttemberg. 145. - VERORDENING. De loop vanaile burger-, handels-, straî-en pro<■ es-gerec hteilijke termijnen zooals de loop der vef jaringen is, voor zoover dezc terinijnen en verjaringen jegens Onderdànen van het Duitache Rijk, de Oostenrijk-Hon-gaarsche monarchie, het koninklijkBulgaïije en van Turkjje alsook onderdànen van neu-trale Staten loopan oî geldig gemaakt kunnen. worden, voor den tijd van Augustus 1 1914 tôt 15 November 1914 geschorst. A. H. Q„ dqn 23 Maart 1916. Der Oberbefehlslia.bc.r, Herzog Albrecht von Wurttemberg. Nituwe Verordening over Wei'kloozinsteun. (Vervolg en Slot.) D. DE ONDERSTAND. - De onderstand bedraagt steeds S îr. per week en per werk-looze; 1,50 îr. voor de huishoudsfcer; 50 cent, voor elk kind beneden de 16 jaar. De kin-deren, die sinds het uitbreken,, van den oorlog ten voile 16 jaar geworden zijn, en perso onlijk niet als werklooze kunnen wOrden aangenOmen, zullen voort 50 cent, per week ontvangep. E. BEREKENING VAN DEN ONDERSTAND. — Met het 00g op de nieuwe ver-Ordenmg zijn de werkloozen in vier kate-goriën verdeeld : 10 Degenen die geen gcicône inkomsten hebben■; zij genieten de volledige onderstm-ning ; 2 * Zij die inkomslen hebben ; zij genieten het wrschïl tusschcn het noodrooster der familie en de inkomsten ; 3° Zij die gewone inkomsten hebben als-mede liet loon van gedeeîtélifk werk. Vooraleer dit uit te leggen moeten wij eenige inlichtingen geven over : Den theo-retischen onâerstand. Door theoretischen onderstand wordt bedoeld de ondersteunin,g waarop eene fa-milie ingevolge hare samenstdling reoht heeft-, wanneer er geene inkomsten is geli.jk van welken aard. Is eene familie b. v. sa-tnengesteld uit vader, moeder, twee werklooze kinderen van hoven de 16 jaar-«n twee kinderen beneden de 16 jaar, dan zal de theoretische onderstand bedragen : B-|-l,50+3+3^-2x0,50=11,50 îr. per week. Na deze uitlagging gaan wij voort met het berekenen der ondersteHning vau de îamiliëri die in de derde reeks vallen. Zijn er zekere inkomsten (miten de op-brengst van gedeelteîijk werk, dan wOrden die inkomsten eerst aîgetrokken van het noodcijfer. Is het versehil tusschen nood-cijîer en inkomsten klein.-r dan het bedrâg van den theoretischen Onderstand der îa-milie (zie bei-ekening hierboven), dan wOrdt dit verschil aanzien als 't bedrag der aan-moedigingspremie tôt de werkhernenaing. Voor een gelijk bedrag wordt dan het loon (de opbrengst van gedeeltelijk werk) Ont-last. 't Is te zeggen dat dit bedrag eerst van het loon wordt argerekend vooraleer eenige vermindering Op de ondersteuning wordt toegepast. Voorbeeld : Familie van man, vroaw, 2 kinderen boven de 16 jaar en twee kinderen tusschen de 10 en 16 jaar : Nood cijfer : 22 frank. Theoretischen onderstand : fr. 11,50. Verondersteld een inkomen va» 15 îrank, on 12 îr. loon (opbreeagst van gedeeltelijk werk). I-Iet inkomen (15 îrank) wordt van het uoodcijîer (22 fr.) aîgetrok-to'n ■ Blijft 7 îr. verschil. Dit verschil kleiner zijnde dan het bedrag van den theoretischen Onderstand (fr. 11,50) zoo wordt dit verschil het bedrag der aanmOedigingspremie tôt de werkherneming. Van het loon (12 frank) wordt eerst 7 îrank Ontlast (genoutralisfierd). Voor de overige 5 îrank wordt de ondersteuning verminderd in verhouding van 25 cent, per 50 cent. De onderstèunteg dezer familie zal dus bedragen : 7 —2,50= fr. 4,50. Voor deze reeks mogen inkomen, loon en onderstand het noodcijfer der i'amilie Overtreffen. (Voor bovenstaand voorbeeld: is het. noodcijfer (22 fr.) overtrofîen met îr. 9,50 (15+12+4,50 fc.=Sl,50 fr.) 4e Zij die alleen over het loon van gedeeltelijk werk beschikken. Voor de gedeeltelijk werkloozen, die geen ander inkomen hebben, komt een waar guiiststelscl in toepassing. Hot bedrag van dan theoretischen onderstand wordt voor dezen de profetne tôt aan-moediging van het werk. Van het loon, door de gedeeltelijk weïkloozen eener zeîfde familie gewOnnen, wordt eerst eene som gelijk aan het bedrag van den theoretischen onderstand ontlast (geneutraliseerd). De vermindering der ondeBsteuning, op den gïOndslag van 25 cent, voor ieder 50 cent, ioon, is slechts toepasseiyk op hct loon dat het bedrag van den theoretischen Onderstand fco boven gaafc. Eene familie, geiijk hierboven ala voorbeeld aangehaald, met een noodcijfer van 22 îrank en een theoretischen onderstand van îr. 11,50, zal tôt îr. 34,50 per week aan loon van gedeeltelijk wçrk mogen Ontvangen vooraleer de ondersteuning teenemaal ver-valt.III IMM II 'lllll II ^ »■ ■■ De Koafereocie te Parijs. Volgena de «Ilavaa Agenciez heeft de Konîerencie der Verbondenen de volgende beslissingen genomen : «De vertegenv/oordigera der Verbonden Regeoringen, ta Parijs vergadord Op 27 en 28 Maart, bokrachtigen de rolle eenheid van de doeleinden en de solidar.teit der Verbondenen; zij bekrachtigon allo getrofîen maatregolen tôt verwezeulijking van de eenheid in het handelen en vOOr de eenheid van het front ; zij begrijpen daaronder ins-gelijks de oenheid der militaire werkingen verzekerd door de getroîfen overeenkomst tusschen de général» stafs, de eenheid der economische handelingen, waarvan de orga-nisatio door de tegenwoordige Konferencio geregeld werd en de eenheid der diploma-tischo werkingen, die borg staat voor het ouwrikbaar willen den strijd door te zotten tôt aan de zegopraal der gemee,uschappelijke zaak. De Verbonden Regeeringcn besluiten de solidariteit hunner inzichten on hunner bclange.ïOp oconomischterreinloetepassen. » Zij dragon de economiscbo Konferencie, die binnen kort te Parijs zal bijeenkomen, op, bunne maatregelen uit to breiden, om deze samenwerking in werkelijkheid te bren-gen tôt versterking,samenordening en eenheid in werking dezer econoinischo handelingen, tôt verhindering van de vyandelijko verzorging. De IConferencie heeft besloten te Parijs een bestendig komiteît te vormen, in hetwelk aile Verbondenen verfcegenwoor-digd zullen zijn. De Konferencie heett be-sloten : »1) Het samonstellen van ee-* Centraal bureel voor vrachtwozen, dat in Londen begonnen werd, voort te zetfcen ; » 2) Gemeenzaam enbiiuien den kortsten termijn de middelen en wegen te oïiderzoe-ken, om geli.,ktijdig op allé Verbonden Nation, de towoeggebrachte lasten der zee-transporten te verdeelen en do vrachtver-hooging te verbinderen. » Be Oorlogsoitgavea ia Fran'irijk. Tijdens eeno redevoeriiig, in de Pranscbe Kaizier, door den heer Ribot, minister van îinanciën, gehouden Over het ontwerp der tijdelijke twaalfden, gaf hij de volgende verklaring : « In zijn algemeen verslag, heeît de heer Raoul Peret onze dagelijksehe uitgaven op 86 ndllioeti geraamd. Dit cijfer is niet vOlle-dig. Hij heeît inderdaad geone rekening gehouden met de leeningen aan do bevriendo ianden, gedaan. De dagelijkâehe uitgaven bedragen werkeljjk 93 imUiuen. » Telegraafverkeer tasschea Eageiaad ea Nedcrland otâcrbrolwn. . AMSTERDAM, 29 Maart.— Sinds gister, avond is bot t. legraîisch verkeer met Enge-land onderbrokeu. Volgens bet lïrm'telsbUid was sinds eenige weken nog een kabel in gebruik. I e Overige kabels waren re -dsge-broken en maatregelen Om zo te herstollen zijn waarscb.ijnlijk niet genomen gewordea. Over de oor/aak dezer stoomis is niet,; be-kend, doch het Ilcmdetsblad nearat aan dat do kabel door een sebipsw/ak vernic-ld werd. Hoe lang de staOrnis zal duren is niet bekend. Eene Retle m SemasoMs. In eene rode dio hij gehouden heeît voor deliberalen, die 3 kandidaton gesteld hebben voordekomendeverkiezingen.zotteministeï président lîomanones de be.îWichonde enoime economische moeilijkheden uiteon. Hij ver-klaarde intusschen dat Spanje toeii nog oneindig minder leed dan de Overige Knro-peesche staten en neub'aal zou bl.jvon, in weerwil van do sterke inblazingen dio op det tegendeel aansturen. Spanjo wensoht hat hot uur van den vrode rasch moge slaau. m* m mauLm®* Troepsaîanâinaea. Ëngelsche en Pransche troepen zijn gela nd bij Patras, in Pireus en op \ erschillende plaatsen van Kreta. Bij Patras worden de kOmmandanten van een Duitsch en van een ûostenrijkscli sehip, door Engolsche troepen aangoliouden. Do poging om een Duitschen ingenieur aan. te houden, werd door de Grieksche overheden verijdeld. Bij Pireus werden Engelscho matrozen geland dio zich wildea meester makon van twee Grieksche schepen, die aan Engelsche reeders vorkocht waren. In do Sudahaai op lireta zijn Fransohe troepen geland ; zij oniierzochtendeb^adeb-raagazijnen en legden beslag op de waren Ondor voorwond&sl naar benïinovoo.raad te zOeken. Ook in faudra zijn trèepen van het Vier-vorbond geland. (Koln. Zeîturtg n° 327.) N. B. — Patras is de Grieksche sfcad ge-legen aan den grooton insprong der IonîacUe Zee, aan de golf van Patras. Pireus is de Grieksche stad, die 7 kîm. Zuid-westclijk van Atbene golegea is, aan do golf va*n Pireus. IDE « SUSS3X ». Uit Rotterdam wordt aan het SerUnet Tagebiaiigemeld dat de melding bekracbtigd ^nordt als zOudoU de 25 Amerikânen gered geworden zjjn, die zich op het passagieri>ehip Sussax bevonden, De hoKt der post is verloren gegaan. Do Nouvelliste van Lyon meldi. uit Parijs dat volgens de lijsten der p'assagiers dk naar Frankrgk en Engoland gozonden werden, er tôt. biertoe omirent nog 100 personen vermist worden. Het politiek département to Bern denki mede dat bij het verzinke.n .van de Sussex. ook dokumonten van bet Zwitserseh gezant-schap verloren gingen. OfficieeleMededeelingen k Vlaaadefen» Frankrijk ea Eîzas. (Duitsdte Aîekliny. ) BËBLI.m, 29 Maart. (Wolff.) Bit het groote hoOfdkwartier : Ziddelijk van St-Elooi werd den Engel-âChen bij een gevecht met hanugranaten een door hen bozetten ontploîfingstrechter we-der OntnOme.n. Op denlinker Maasoeveï bestormden onze troepen met geringe eigene verliezen de Pransche, veîscheideiie finies diepo stel-lingon van Malancouft op eene breedte van omirent 2000 iiiete' on drOngon ook in het Westolijk deeî van het dorp binnen. De vijand liot 12 oîîiciercn en 486 man aan on-vervvonde gevangenen, alsook een kanOn en vier macUiongev. oren in onzo handen. Hierdoôr werd met zekerheid de inzet van t\vco meerdeie divisies in deze gevechts-ruimte vastgesteid. (Pransche Melding.) PARIJS, 29 Maart. (Reuter.) Ambtelijk bei irlit van dinsdasrarikt«moen : RuStâgft nscht Oostelijk de Maas. Tame-lijk groote artilleriowerking Westelijk de Maas, in de streek van MalancOurt en ook in Woovhî, in den sector aan den vOet def JSlaashoogton. In tiOtnariagen, in het woud van Paroy, ondernamen vr ij eenen aanslag tegen een vijanâelijk werk. We lieten dat werk, als wij ons toruglTokken, in de Inchtvliegen. Op het 0\ érige front is geen gewicbtige gebenl-tonis to molden. — Ambtelijk berieht van dinsdagavond : In de Argonnen bet00 «do onze artillerie voort M-criidadigheid tegen de vijandelijke inrichtingon Noordelijk Van La Houyette, in do secîors van Fontaine aux Charnu s en Haute Chev auchée, alsook in de Oostelijke Argonnen. Hot vutil' van «ene vijandel^jko t-atterij tegoa bet woud van Montfaucon voL'ivokte eono h érige ontploîfing. . Wcstelijk de Maas nara de beschicting Op onze «teHij.gen van Avoconrt en Bethin-COtiït, in den loop van dc-n dag aan hevig-heid tOe. Tegen 8 uur 's namiddags oniler-namen de DaitseheïS eenen sterken aanval Bêschieti-ng Onzor tweede linie Oostelijk de Maas. In Woevre voerde onze aTÎ illerie TCroenigd vuttr uit Op de voornitgeschoven pimten dei' vijandelijke stellingen. In de Vogezen tameliik levendigc aiïilleriestiijd in de streken v«n Stoszweier, Muhlbach en Harfcmannsweilci kopî. (ïïngtfscke Melding.) LONDEN, 27 Maa t. (W. T. B.) - Na de ontploCting vaTI mijnen, ondernamen hoden vrosg do Nottlmniberlôrid-fïisilira'S en de "Royal fusiliers oeneji geh:kten aanval op den Dnlfschen uitsprong bij S-Elooi. De w*nkdad;gheid der Sïtillerie bleèf lieden hoofdzakelijk beporkt op de Omge-ving van Angrés, Wulveïgem, St-Elooi 6n Wielt je. Gistoravond on heden werd Veeî met mijnen gewerkt. Wij bfachteri met ge-< volgbijLaBoifSe'HeeenemijntO'tOntplOfîing; ' om do gîgiaf ontspon zich een gevecht, dat j gunstig voor ons verliep. > Zuiàelijk van Neuville, van St-Vaast en bij de Hohenzoliornschaïis liet de vijand g-isteravOnd togenover Hnlluch mijnen sj>r;n-gen, waannede hij onze loopgraven bescha-digdc en Ons eenige vorliezen toebiticht. Wij houden do ontploîfingsgraaf bezet. Op hct Oostelijk Geveehtslerrein. (DuAtséhe Melding.) BEBLI.TN, 29 Maart. (Wolff.) Hit het groote hoofdkwartier : Tenvijl de Russen hunne aanvallen in de Noordelijko sectors gister niet herhaalden, aetten zij Znidelijk het Naroczmeer dag en nacht hunne vergeeîschein^panningen^ort. Zervenmaal sloegen onze troepen, gedeelte-, lijk in baionnotgevecht, den vijand terug. Duitsche vliegtuigeslcaders wieipen met goeà gevolg bommen op vijandelijke spoor-wegaardagfâa, bijzonder op de spoorstatie van Molodeczno. ; u.XûfciLWiïRK. 33Ê HET DUISTER GEHEIM OF DE 5SISMID VOOR 'T GEL9 door FIUIEF DE MUNNYNCK» (1336-37). Mary bloosde toen hij haar aldus van iefe sprak dat geen jonge man tôt eene maagi moet zeggen ; maar zij bedacht hoe weinij govool van eer hij bezat on daarom liet zi die ta;il onopgemerkt voorbijgaan. Zoovee te meer voelde zij zich Ontroerd door be feit dat de onbeseboftste barer vijandon d< o»rsto was die haar rechtzinnig de waarhe Eegde. — Och, keor van dat besluit terug, David — zegdo zij bijna smeekend ; — laat mij ii vrijheid gaan, aanvaard drie vierden vai mijn fortuin, en ik verzoker u dat nimme: een woord o ver Gold-housc en zijne bewonen aan mijne lippen zal ont vallon. — Moestik zulke belofte doeainiw geval lk zou zo lieel zeker niet hoaden, — gaf hi; haar ton antwoord, — maar mij baaster haar to verbreken om wraak te riemen. Ii weet wel dat gij braver zijt dan ik, maar dat is mij geene reden om mij op uw woord te trertrouwen. Beloof zOOveel gij wilt, Mary 't is al verloren moeite. Er is geen andere oitweg dan dat wij olkandor huweu en dal tinnen den korst mogel ijken tijd. — Gij wilt dus niet anders, David? — Neen, het is onwederroepelijk i — Welau, liaver den dood S — Bedenk wat gij zegt, Mary, en spreek niet zoolichtzinuig zulk een vreoselijk woord uit, na mij geweigerd te hebben wat mij vol-strekt beboeft. Voor delaatste maal: wiltgij ? — Neen ! — Niet? Niet 1 ?!.... Mary, ik waarschuw u : ik moet uw fortuin bobbon en gij moet tôt onverbreekbaar stilzwijgen gobracht zijn. Denk wel ovor mijn woorden na, — vérvolgde hij meer opgewonden ; — noch uw stilzwijgen noch uw fortuin kunnen mij ontsnappesn. Boiden zouden mij toebehooren door een wcttig huwelijk. Gij wilt niet. Welnu, vergeet niet dat gij sterç^en kunt en de dooden niet meer spreken, en dat mijn vader en ik uwe eenige erîgenamon zijn. Bij die ontzettendo woorden, die zooveel 1 als eene doodsbedreiging golden, voeide > Mary do krachten haar begeven ; zij klampte . zich aan een stoel vast en sidderde Over ge-i heel haar lichaam terwyl zij smartelijk uit-riep : ( —■ O mijn God 1 ontfcrm u mijner ! t David bad moeite zieh nog langer zoo L ongewoon g'Oed te hOuden aïs hij het gedu-< rend e bij na gebeel dat onderhoud h ad gedaan. i Hij stapte Op haar toe, vatte hare beide han- ' den in zijnc krach tige vuisten, zag haar vlak , in do oogen on zegde met heesche stem : ; — Mary, ik heb u gewaarschuwd. Zoo gy t blijft woigeren, zal eerlang de waarschuwing vorwozenlijkt worden. Op dio woorden ging hij heen on smakto de deur acbter /.icb toe. In den gang stond Anna Diebfeldt, die blijkbaar geluisterd had en den tijd niet had gevonden «icb te ver-wijdoren j maar als zijne bewuste medeplich-tige bloosde zij daarover niet, doch zag hem . vragend in 't golaat. Hij logde zijne hand op haren krachtigea schouder, hietl haar staan en zegde : ' — Anna, zij blijft weigoren ; zij veracht mij.... Zoo zij binnen twee dagen geen be-vredigend antwoord heeît gogeven, moet zij sterven. — Dat is misschien nog de wijsste parttj, —■ gaf het boose wijî ten antwoord. — Ga op uw vaders kamer, David ; Elias Pirck, de boschwachtor, is daar in dronken toestand. Zij smeekto hem om een kus, maar hij.. stiet haar woest van zieh al en sohreed met groote stappen naar het vertrek van don Ouden lord. Anna Diebfeldt drykte de hand op hare borst waar zij den sfcoot zijner vuist had ontvangen en zag hem met smachtend oog na. Zij vergoodde den jOngen lord met al do fcracht die in liaar was, en, bedenkend dat de jougdigemiss G oldmanjiem, dien zij aanbad, dorst verachten, weïde een vcmielende storm in haar gemoed en bruiste er met on-meetlijke macht, haar opjagend tôt haat tegen het mr-isjo en tôt zucht naar bekoe-ling van wraak. Erampachtig sidderend baltle zij de vuist naar de deur der kamer van de Ongelukkige maagd, terwijl zij tusschen de vastgosloten | t-anden bromae : - — EUendige feeks, dien stoot van hem, heb ik aan u te danken, maar wacht, ik zal u tuchtigen als een hOnd. Met zonuwachtige haast spoedde zij zich naar benoden en lcwam weldra do trap weêr op met eene karwatsin de hand. Zij beproeî-de het lederen slagtnig door er mede in de iucht te zwaaien en het snijdend gesehuifel dat zij aldus voroorzaakte scheen hare woede nog aan te vuren. Vôôr zij 's meisjos kamer binnontrad, ver-borg zij de karvvats, zoo g'Oed het giag, tusschen hare rokspanden. I Mary zat weêr bij den h aard, aa» eene wel to b^rijpen ontroering ten prooi na d< vreeselijke waarschuwing van David, er toen zij het ijskoude, bleeke, door den in wendigen toorn nog kOeler gelaatvan Airnï Diebîeldt haar zag tegeriblikken, scheen hei haar toe aboî het noodlottig uur reeds ge-slagen had en die vrouw tôt haar kwam om een einde aan haar bestaan te .stellen. Naarmato de groote, akelig schoonc vrouw, met haren slanken buigzamen lecst in zwevende beweging voortschrijdend. op b.aar toetrad, richtte zij zich Op en deinsde tôt tegen den muur terug. Toen, niet verdet meer achternit kunnende, zag zij hare vijandin bevend aan, en sprak zacht : —• Kunt gij mij thans niet met rustlaten? Bon ik heden nog niet genoeg gefoltend? Wat komt gij hier doen? Anna Diebfeldt stak haar de beide vuisten toe en antwoordde met hare metalen stem : —- U U strafîen. Die Onbeschaamd geuite beulstaal had eene gansoh togenovergosteldc uitwertÊng als de slavin van lord Goldman en van ver-v.acb t had. In pksats van smeekend neêr te krimpen, richtto Mary zich verontwaardigd Overeind, daar gansch haar gemoed in op-stand kwam tegen die ongeboorde handol-wijze.— Gij hebt mij niet te straffen, — zegde zij krachtig, — wantik heb mij niets te ver-wijten, waardoor ik straî zou kunneu ver-diend hebben. Mij misbandelen kunt gij, maar ik zeg u, vrouw, dat ik het mij niet meer onverdetligd zal laten doen. Al té lang heb ik weerloos gebogen voor uwe beuls-handen. Voortaan zult gij geen lam meer in mij aantreffen maar iemand die zich uit al hare krach ten ver weren zal. C't Vervoîgt.) (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 29 Maart. (Wolff.) Ambtelijbt mededeeling : Gister was de vliegerswerking aan weers-kanten echt levendig. Verscheidene vijandelijke vliegtuigen werden door vuur en eigene vliegeniers tôt terugkeer gedwongen. Een door onze artillerie geschoten Russische tweedekker stortte Oostelijk van Buczacz, in Galicië, achter de vijandelijke linie neder. Door vliegershommen ontstond bij ons geenerlei schade. Onzo vliegeniers hebben eenige plaatsen achter het Russische front overvloedig en met waargeniomen gevolg beworpen. Verders geen gebeurtenissen van belang. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 29 Maart. (W. T. B.) Ambtelijk berieht van dinsdag : In den sector van Riga artillerie- en ge-weervuur. Onze artillerie gelukte goede trefters in de vijandelijke g r aven en batte-rijen Westelijk Olai en voor het bruggehoofd van Uexkull. In den sector van Jacohstadt vielen de Duitschers na hevige artillerie-voorbereiding aan in de streek van het dorp Warsung (13 kilometer Zuidelijk van Jacob-stadt), maar ze werden teruggeslagen. In de streek Noordwestelijk Postawy biedt de vijand hevigen wederstand en dœt aan enkele plaatsen woedende teg-enaanval-len. Aan het NarOczmeer bezetto de vijand het woud Zuidelijk het dorp Mokrzyce; in tegenaanval wierpen wij do Duitschers uit het Noordelijkdeei van het woud weg, waarbij wij twee machiengeweren buttmaakten en gevangenpn namen. In de streek der Rokitnomoerassen, alsook in de sectors Noordelijk en Zuidelijk daarvan, duren de geveehten voort. AlhOewel de Weersgesteltenis op gansch het front zoer ongunstig is en de terreinsvoor-waarden buitengewoon lastig zijn, voeren onze offerwillige troepen allos uit wat hun bevolen wordt- OcOosteDrijksch-tîaîîaassekOopîog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 29 Maart. (Wolff.) — Arabte-îijke mededeeling : De levendige geschutgevechten aan het Gorzer bruggehooîd en in de sectors dei hoogvlakte van Doberdo duurden ook gister tôt in den nacht voort. Er volgden evenwel geen nieuwe aanvallen op. Oostelijk Sslz drongen de îtalianen in eenige graven, die nu gezuiverd werden. In den Plocken-sector wezon Onze troepen weder verscheidene vijandelijke vooruit-«tooten al. Verders is de toestand onver-andord.In verscheidene frOntsectOrs arbeiden de Italianen aan achterwaartscho stellingen. (Italiaansche Melding.) ROME, 29 Maart. (A. S.) Ambtelijk be-ticbt van dinsdag : In h et bovendeel der But matig vijanâelijk artillorlevuur tegen de door ons wederver-Overde stellingen. Werkzame schoten onzer artillerie dreven eene vijandelijke kolonne ' terug, die door het Valentinadal tegen den Kleinen Pal opgestegen was. Regen en mist belemmerden ook gistei de artilleriewerking in het Opper-Isonzo-gebied. Intusschon vernielden wij Op den Mrzli vijandelijke posten en gelukten eenen • voltreîfer in eenen vijandelijken mijnenwer-per.In den Zagora-sector bedolven Onze koene bommenwerpers do vijandelijke schutsgra-ven en droven de bezetting op de vlucht, Een harde, verbitterde strijd op de hoogten Noordwestelijk van Gorz, die rond do veertig ' uren duurde, eindigde' dezen morgen met > goeden uitslag voor onze wapens. 1 Den 26 Maart had de vijand, na sterke vereeniging van zijn artillerievuur tegen onze schutsgraven van den Grafenberg die reeds te voren door een onweder beschadigd ' waren, eenen hevigen aanval met sterke kraGhten ondornonaen. De sterke weder-' stand onzer troepen hield de aanstormende vijandelijke massa's op, terwijl in het mid-j den een bataillon na woedend handgemeen omtrent 400 moter terugging, waarbij het ■ een dertigtal gevangenen medenam. i. (lister onderhield de vijandelijke artillerie gedurende gansch den dag een zeer hevig gordijnvuur tegen do bevOchten stelling. > Met den avond ging Onze infanter'e tôt tegenaanval over. Na herhaalde bloedige inspanningen, die door do artillerie glans-rijk ondersteund werden, nam zij stormen-derhand do verloren schutsgraven terug. iïai'danelieD^aukasuseûKlelB-Âzië. ( Tarksche Melding.) KONSTANTINOPEL. 29 Maart. (W. T. B.) Het hooîdkwartier deelt mede : Onze kustenartiilerie vorhinderde dooi haar vuur eenen aanval van Russische duik-booten, die aan do kust geseind waren, tegen de haven van Songnldak. De duikbooten verzwonden, zoohaast zij zich door onze vliegtuigen vervolgd zagen. Een onzer vliegtuigen, dat over het eiland Imbros vloog, viel vijandelijke transport-schepen in de baai van Kephalos alsmede drie groote vliegtuigloodsen met bonim^n aan. Het vliogtuig wiei-p twee bonaciàen op do transportstoomers en drie Op do loodsen en veroorzaakte eenen bi'and. Geen gewichtig^ meldingen van de overige îronten. OP DE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 29 Maart. (Wqlîî.) Uit lie» groote hooîdkwartier : Geen wezenlijke gebesttrtenissen. (Oostenrijksche Melding. ) WEENEN, 29 Maart. (Woh'f.) — Ambte-lijke mededeeling : De toestand is Oaveranderd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes