Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

545 0
10 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Januari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26rm1n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Àcht en ?eertigste jaar /.aterdag IO Jaauari 1III4L lltioaixier 2 fr. 5-00 t* fflct ii<» i>e*teid. »Oa!»OORD-tfOEBLi»îO frvjciv 3 sç. 25. *9t :«•»<? Spfip if *Oi«; <tli i a r* & £» £ kï t'g i si g ?» $ *4* •»>**< . - * • *-*! 3Pgr 3B&m*X? VOLKSBELANG ^ERSOHIJNBN-DE El :RN &À.TE&DÀ® 1 fr. 5-00 '* jenr*, œu <1* jkw hfszt'J- ÏCBI PfôS^-SOKSLI® tT*»ee 3 g-, Il *Ssea»rrî.-»ir;i:|Mj^ «s «fsôreji fc-M;. ' ~*r- 4St.«.t»5R-»«WM.^ <»»?»% / *&)#*< Afzonderlijke nummers xijn te bekomen bij AD. H OS TE, Galgenberg en bij AD. HERGKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile gaaetverkoopers, tegen 10 cent. - BUREEL YAN HET BLAD : Gralgenlserg, 25, te Gent. mededeelingen. brieven, handschriften, enz., vrachtvrij te sturen Aan de Bedaclie van het Votksbelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud.—België en Holland in 1913. — Op het Gentsch Stadhuis. — Vlaamsche Belangen. — Van ailes wat uit Noord-Nederland. — Een Vlug-schnjt van actueel Belang.—Financ'ëele bezwaren tegen eene meuwe Hoogeschool. — Wagner-avond in liet Algemeen Nederlandsch Verbond.—Willems-fonds.— Een HuldebUjk aan Léo van Gheluwe.— 7ooneelkroniek. — Liederavo7iden van het Willems-fonds.—DeVlaamsche Gids. — Onze Tijdschriften. — Kunst- en Lettemieuws. België en Holland in 1913. Het afgeloopen jaar, waarover in Holland aile vrienden van den vooruitgang zich slechts te verheugen hebben, is voor de vrijzinnigen van België een ongeluksjaar geweest. De plotselinge meerderheid, hun door een ! veldtocht vanlaster, omkooperij en kiesbedrog bezorgd, heeft de clericalen dronken gemaakt, '• juist omdat zij,trots hun verwoeden kiesstrijd. ! voor een heel anderen uitslag beducht waren. En alsof zij, te midden van hun roes, toch nog ; geen groot vertrouwen stelden in de duurzaam- | heid van hun verdachte zegepraal, hebben zij zich gchaast maatregelen te nemen om den tegenstrever voor goed met onmacht te slaan. : De voorgestelde schoolwet moet het kind, de toekomst van het land, in hun handen leveren, en de gelden van iedereen doen vloeien in de groote clericale partijkaB. De dreigende herziening van het kiesstelseî, het gevaar van het zuiver algemeen stemrecht dat perk en paal zou stellen aan het kiesbedrog op groote schaal,hebben zij weten af te wenden; zij hebben, onder den drang der om-standigheden, de aanstelling van een commissie toegelaten, die nu beraadslaagt, terwijl zij... tijd winnen. Ook wat den algemeenen dienstplicht betreft heeft onze regeerimg getoond dat zij onbekwaam is tôt wat hoogers dan de meest bekrompen partij politiek. Dezelfde heeren, die voor de verkiezingen vuur en vlaam spuwden tegen die hervorming, verklaarden na de verkiezing, dat die hoogst noodig was, omdat buitenlandsche invloeden zich hadden doen gelden.Wat zij uit reohtva irdigheid niet wilden doen, en uit partijdrift verwierpen, namen zij aan uit onwaardige vrees. Niet echter zonder voor gemakkelijke vrijatelling hunner vriendjes van den krijgsdienst gezorgd te hebben. Evenzoo voelden zij zich gedwongen einde-lijk de rechten onzer taal in het leger te er-kennen; maar, getrouwaan hun gewonetaktiek, hebben zij een taalwet gemaakt die overal openlijk » gesabotteerd « wordt. Intusschen groeide de Staatsschuld maar altijd aan, enmoesten zij tôt drukkende nieuwe belastiogen besluiten. In hetzelfde jaar 1913 schudde Holland het reeds gevaarlijk wordende cléricalisme af en kregen onze Noorderbroeders een liberale regeering die, buiten het parlement gekozen, op groote moeilijkheden scheen te moeten stuiten. Maar het beleid van het nieuw ministerie is er in geslaagd aan de geweldige aanvallen der katholieke en protestantsche conservatieven te weerstaan, dank zij hare bezadigde houding en die van de Socialisten. Ook kon de eerste minister, de heer Cort van der Linden, onlangs zeggen dat hijeen nationale politiek voerde, van aard om het land te bevredigen. Holland vierde met luister de honderdste i J verjaring van zijne onafhankelijkheid en wel mocht het dat. Ailes wijst op groote stoffelijke welvaart. Rotterdam zag 10500 zeeschepen met 18 millioen ton hare haven inloopen, en die cijfers werden in 1913 voor het eerst be-reikt ; ook Amsterdam verheugde zich in een groote aanwinst op hetzelfde gebied. De bevolking der groote steden is sterk toege-nomen, zoodat nu Amsterdam 600.000inwoners telt. Rotterdam 460.000, den Haag 300.000 en Utreoht 125.000. Talrijke tentoonstellingen, over het geheele land verspreid, brachten andete bewijzen van de algemeene welvaart, terwijl onze Gentsche tentoonstelling vooral gediend heeft om de drieste annexatiezucht van Frankrijk en de platbroekerij onzer kleine en groote Frans-kiljons in het voile daglicht te stellen. Tweemaal heeft Holland, gedurende het afgeloopen jaar, de blikken van de beschaafde wereld op zich gevestigd. Eerst door de opening van het Vredespaleis, dat haar voor goed tôt het centrum maakt van | aile vredelievende pogingen die nog gedaan ' zullen worden. En dan door het winnen van den Nobelprijs in de natuurkunde door Prof. Kamerlingh Onnes. Aldus klom het getal Nobelprijzen, door die Nederlandsch sprekende, schrijvende, denkewde Universitoiten veroverd, tôt zes, ongeveer op het oogenblik dat te Gent de Vlaamsche Hoogeschooldag verboden werd, en terwijl de eerste Belgische Nobelprijs op wetenschappelijk gebied nog altijd op zich laat wachten. Is dan dat jaar 1913. dat voor Holland zooveel over had, vertrokken zonder ons, Vlamingen, iets goeds achter te laten ? Neen ; het heeft ons niet veel, maar toch iets gelaten : d# hoop dat uit overmaat van kwaad hei goede zal spruiten. Misschien zal men, vooral onder Liberalen en Socialisten, beginnen inzien, dat de taal van een volk, dat Nobelprijzen wint, Vredespaleizen bouwt, de Clericalen omver werpt, meer eerbied verdient dan haar ten onzent bewezen wordt, hoewel zij ook de onze is. Missichien zal het jaar 1914 het getal zien verminderen van dieLiberalen, die het Willems-fonds minachten en slechts voor de Fransche cultuur oog en oor hebben. Reeds werd in 1913 het Liberaal Vlaamsch Verbond gesticht, dat onze partij in het Vlaamsche land op nieuwe wegen moet stuwen. Misschien xullen de liberale leiders ook gaan begrijpen dat in Vlaanderen het libéralisme Vlaamschgezind moet zijn, of tôt ondergang gedoemd is. Misschien zal du« de Fransch-Belgische pers ophouden de Walen tegen de Vlamingen op te ruien, in plaats van hun te doen begrijpen dat onze volksmassa alleen in en door zijn taal tôt den noodigen graad van verlichting te bren-gen is. Misschien... 0P HET GENTSCH STADHUiS- Door het aftreden van den heer schepen Félix Cambier was eene plaats opengevallen in het College van Burgemcester en Schepenen, welke plaats aan de radico-socialistiche groep toekwam. Verleden Maandag heeft de Gemeenteraad (met 29 stemmen tegen ééne onthouding en vijf stemmen gegeven a«m den heer Siffer, oud d. d. burgemeester) den heer Constant Heynde-ryckx tôt schepen gekozen. Verleden Woensdag werd de bevoegdheid , van het vemieuwd College gerege'd. Het f schepenschap van onderwijs werd aan den heer De Bruyne toevertrouwd. Voor de liberale partij en voor de openbare zedelijkheid is die oplossing buitengewoon gewenscht. Onze Vlaamsche vriend Prof. De Broyiie is, door zijne bekwaamheid en zijn karakter, the riçht man in the right place. $r ' 7 VLAAMSCHE BELANGEN- Voor de Vlaamsche Amendementen aan de Schoolwet. Morgen wordt te Antwerpen eene meeting belegd door den Katholieken Vlaamschen Landsbond, Het Davidsfonds, den Nederduit-schen Bond, de Oud-hoogstudentenbonden e. a., om te handelen over het onpedagogisch en antinationaal stelsel, dat nog maar te vaak in ons onderwijs wordt gevolgd en te eischen dat de moedertaal de voertaal weze van 't lager onderwijs. Onse Tsal ia de Stelgische Musea. Het Katholiek Vlaamsch Secretariaat, gevolg gevende aan de talrijke klachten die het in den laatsten tijd ontving, heeft een verzoekschrift gericht tôt de bevoegde Ministers, om te vra-gen dat onze taal in het Muséum van Tervueren en in het Muséum van het Jubelpark te Brussel, de plaats zôu krijgen die haar toekomt : dat de uitsluitend Fransche opschriften zouden ver-vangen worden door tweetalige. DeVlamiugen mogen zich niet langer vreem-delingen gevoelen in de Belgische Musea ; de opschriften moeten ook tôt hen spreken, en voor hen een onderwijzende waarde hebben. Te Etterbeek wil men, in de Staatsmiddelbare school die eer-lang zal geopend worden, een Nederlandsch-onkundigen Waal, bestuurder der middelbare school te Bergen, benoemen. Etterbeek, volgens de laatste volksoptelling, wordt door negen tienden Vlamingen bewoond. De benoeming ' van een Waal ware eene nieuwe inbreuk op het gezond verstand en den normalen loop der inrichting, en eene vernedering voor de Vlamingen.In de vrije Scholen te Gent, In een katholieke lagere school te Gent zijn, volgens een katholiek blad zelf, de kinderen van 10-11 jaren verplicht aile speeltijden Fransch te spreken en dat op gevaar eene straf of geld-boete op te loopen. In dezelfde school stonden tijdens de prijsuitdeeling 8 stukjes op 't programma, waarvan GFransch.Van de aanwezigen verstonden slechts enkele uitzonderingen Fransch. Dit gebeurt op eene parochie, bijna uitsluitend door werklieden bewoond. In een gesticht bezocht door meer dan 600 leerlingen, allen kinderen van de kleine burgerij j en van werklieden, werden al de nieuwjaars- ' brieven in 't Fransch geschreven, zelfs wanneer ze moesten dieoen voor uitsluitend Vlaamsch-sprekende ouders. MO Hoofdcn van Scholen en van... Brieven. Een der gemeenteraadsleden van de Schelde- stad zal, naar Hel laatste Nicvws mededeelt eerlang den schepen van Onderwijs onder-vragen over de uitsluitend Fransche brieven hoofden in gebruikin een der jongensgemeente-scholen. " Het ia noodig, schrijf't het blad, dat misbruiken in dien aard tôt in den wortel uit -geroeid worden en de verantwoordelijkheid er voor wordt vastgesteld. Schoolhoofdden die zich aan zoo iets vergrijpen zijn een gevaar voor ons onderwijs. » Te Gent zijn er ook hoofden van scholen... en van brieven, aan wie eene ondervraging deugd zou doen. Misschien zullen zij ook, zonder ondervraging, begrijpen wat, in het hartje van Vlaanderen, hun plicht is. In de Staatebibliotheek te Luitnbo (Congo) zijn 456 Fransche boeken en 79 Vlaamsche, 19 Engeischeen 2 Duitsche. Van de 41 tijdschriften zijn er maar 2 Vlaamsche; buiten 2 Duitsche en 2 Engelsche is de rest allemaal Fransch. Zoodus dat onze taal daar behandeld wordt als een vreemde... De « Gazette de Hollande, » hoofdzakelijk uitgegeven om de buitenlanders op de hoogte van de Nederlandsche toestanden te brengen, heeft klaarblijkelijk niet genoeg aan de diplomatieke taal, daar te beginnen met het jongste nummer nu ook de handelstaal, namelijk het Engelsch, wordt gebruikt.. De Gazette de Hollande wordt dus tweetalig : Engelsch en Fransch. Vergtandige en otiverstandige Handelaars. Een onzer kennissen, zegt De Vlaamsche Gazet, schreef, in 't Nederlandsch natuurlijk, aan een sigarenfabrikant te Idegem, om een prijslijst te bekomen. Hij bekwam een ant-woord... in 't Fransch ! De dwaze Idegemsche handelaar zal nog lang op eene bestelling wachten. Daarentegen schreef dezelfde kennis naar tabakplanters te Frahan s/ Semois, bij de Fransche grens. Op zijne Vlaamsche vraag bekwam hij een Vlaamsch antwoord, wat aan-leiding gaf tôt eene flinke bestelling. VA*i ALLES WAT UIT NQ0RQ-NE0ERLAN0 Algemeen Overzlcht. Het verloopen jaar is hier door menige ge wich-tige gebeurtenis gekenmerkt. De Nieuwe Rot-terdamsche Courant wijdt daaraan een belangrijk hoofdartikel. Daarin wordt aangestipt dat 1913 begon met een strijd, den grooten verkiezing strijd. Het is een heftige worstelinggeweest, dezen keer. De voorbereidingen werden reeds vroegin de lente getroffen. Er was warmte, belangstelling, overtuiging. Daarbij kwam dat voor het eerst, sindslange tijden, tegeno vereene eensgezinde rechterzijde eene verbonden vrij-zinnige concentratie hare krachten ging meten. De slag werd door de rechterzijde verloren. De kabinetsorisis, welke op de verkiezingen volgde, was lang en moeilijk, en eindigde met het optreden van het ministerie-Cort van der Linden, dat, gesterkt door de debatten van de laatste weken eene verzoenende, kalme, maar kloeke politiek schijnt te willen volgen. zonder de ondubbelzinnige uitspraak van de kiezera te veronachtzamen. De opening van het Vredespaleis is een twee-de voorname gebeurtenis. Een aantal internationale congressen zijn daaromheen gegr^-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent van 1867 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes