Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

390 0
14 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Februari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0kg7t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

% cht ei^feertigste jaar •weaMBKtfai v,ii.*>\mm<tuk intmammama»^im—raa a >fnnqwr Zaterdag 14 Februari 1914 ^ mu nier 7 fr, 5-00 * jaars, »et de post besteH ïflBR KGQRD-NEDERLAND franco s ggr< 25. 0» ftînmaemenispriji te YiMitoj» bettaUttar. *»s komâlgl agn •JS a-- sJen drak*wpeS. HET VOLKSBELANG fr. 5-0® 'i jun, a«i de psït fce*î*Sâ. î/ose mm-mmim a g. es. fee aÏM>k«jtawsSj(Sf%s & testante «f„ À«,sfe*Bë'â#'î a g*£ VËKSCHIJNENBE BLKJEN ZATERDA® Afzonderlijke m rs xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERGKENRATH, Veldstmat 47, te Gent, en bij aile ga&etverkoopers, tegen 10 cent. IBUREEL VAN HET BLAD : 25» t© Car©.: " "t. Aile mededeelingen. brieven, nanascnrnten, enz., vracnivrij ie siureu Aan de Redactie van het Votksbelang, Galgenberg, .*23, Gent. Inhoud : De Vlaamsche Amendementen. — Protest meeting te Gent. — Gaat het herbeginnen ? — h ons honinklijh Stamhuis. — Zich verzetten ei zich niet verzetten — Van ailes wat uit Noord Nederland. — Uit de Hoofdslad. — Libéral Associatie. — Kunstfeest in het Algemeen Neder landsch Verbond. - In 't Zal wel gaan. —Willems fonds. — Vereeniging voor beschaafde Nederland sche Uitspraak — Hooger Onderwijs voor he Volk. —Tooneelkronieh. — Muziehonderwijs voo het Volk.—Liederavonden van het Willems-fonds Onze Tijdschriften. — Kunst- en Letternieuws - De Vlaamsche Amendementen. Het gekonkel Nobels-Woeste-Schollaert Destrée in zake de Vlaamsche amendementei aan de Poullet-wet zal in ieder geval dit voor deel hebben gehad, dat het op vele plaatsen d< Vlamingen heeft wakker geachud. Het zou te veel ruimte innemen, moestei wij al de protesten afdrukken, die ons na he verschijnen van ons laatste nummer werdei medegedeeld. Dergelijke protesten gingen, onder meer, ui van de Vereeniging der Vlaamsche Letterkun digen (2e lijst), van den Bond der Vlaamachi Reohtsgeleerden, van de Vlaamsche Conferenti* der Balie van Gent, van den Antwerpschen Tal van het Algemeen Nederlandsoh Verbond, va: het Verbond der Vlaamsche Maatschappijei van Antwerpen, van het Algemeen Bestuur vai het » Liberaal Vlaamsch Verbond omvattem afgevaardigden uit al de arrondiasementen vai het Vlaamsche land, met inbegiip van he arrondissement Brusseljook van de Antwerpschi Afdeeling van den Algemeenen Belgisohei Onderwijzersbond. Dit laatste protest zegt o ». : » Uit een opvoedkundig oogpunt beschouwc is het een ketterij op te jeugdigen leeftijd eei tweede taal te willen aanleeren. Het kind moe zijn eerste onderricht krijgen in de moedertaal, de taal waarin het denkt, voelt en leelt. « Van de handhaving van dit principe hangl voornamelijk zijn latere ontwikkeling af. » Slechts wanneer de geest genoagzaam be grippen heeft opgedaan in de moedertaal, ma£ men er aan denken de studie der tweede taal te beginnen. " Is overigens de verstandelijke minder-waarde van het Vlaaaische volk niet voor eei groot deel te wijten aan de tweetalige opleiding t <■ De geestelijke herleving van on*en volks-stana hangt af van de stemming der voorstellen Franck-Van Cauwelaert-Huysmans. • * • Twee belangrijke proteatvergaderingen moeten vooral vermeld worden : de zitting. Zondag in de Scheldestad belegd door den Antwerpschen Tak van het Algemeen Neder-landsch Verbond, en de meeting, Dinadag in de hoofdstad ingericht door de Vlaamsche Wacht van Brussel Te Antwerpen, waar de heer Max Rooses voorzat, spraken de heeren Wildiers, Alberic De Swarte en advocaat Van Roy. De « rerraders » kregen er van den eerste harde waarheden te hooren. » Over boord ! » riep de tweede uit, en de vergadering stemde luidruchtig met hem in. Uit de redevoering van den derde nemen wij het volgende over : « De Miomandre doet in de « Revue de Belgique « helder uitschijnen dat de twee aan» genomen bepalingen beteekenen : Franschspre-kende Belgen in Vlaanderen kunnen erFransche scholen hebben, gemeentescholen, aangenomen • of aanneembare, met recht op toelage, dus, Vlaamsche en Fransohe scholeti op gelijken 2 voet in Vlaanderen. In den Brusselschen om- . trek en in de tweetalige gemeenten, zooals Antwer, en. Gent. Leuven, Mechelen... mogen t ' • „ de Vlaamsche kinderen Fransch on'ervvija . ontvangen en zelfs dan, wanneer zij geen Fransch kennen ! » Proficiat, Vlaamsche volksvertegenwoor-digers, die dat hebt gestemd 1 » De handhaving van deze wet beteekent een " ontzaglijke veraterking van de verfransching in 1 Vlaanderen, den genadeslag van onze Vlaamsche ■ nationaliteit ! i » Wij zullen het niet gedoogen, wij willen Vlamingen blijven en zijn bereid het te be-i wijzen ! « t Eene dagorde werd aangenom, waarin het i amendement Franck-Van Cauwelaert-Huysmans de eenige juiste oplossing wordt genoemd en t gezeid wordt dat het beter waro aile amende-- menten en bepalingen nopens het taalgebruik te ; verwerpen, dan een stelsel in zwang te brengen 3 dat in de praktijkop een ware fopperij van het : Vlaamsche volk uitloopen zou. Er werd ge-î vraagd dat bij de tweede lezing in de Kamer, i de afvvijkingôn van den regel: in het Vlaamsche t land moedertaal-voertaal, tôt Brussel en v ,or-1 stedea zouden beperkt blijven en bij koninklijk » of ministerieal besluit geregeld worden. t Al de liberale volksvertegenwoordigers van 3 Antwerpen hadden aan de inrichters van de • meeting eenen brief geschreven waarin zij • zeggen dat zij de stemming van eene bepaling in den zin van het amendement Franck-Va?i ' Cauwelaert-Huysmaus als het onbetwistbaar 1 recht van de Vlaam3che bevolking aanzien. « Zoo was overigens — schrijven zij — de bedoeling en de tekst van het amendement Pécher. Zoo ook hebben wij eensgezind geatemd ' bij de eerste lezing ; wij zullen hetzelfde doen bij de tweede stemming, en rekenen ons daarbij geen andere verdienste toe dan getrouw te 1 blijven aan ons programma, wat de eerste plicht en de eer is van elk politiek man. « % $ * i Op de meeting te Brussel, waar de heer 1 Julius Hoste voorzat, werd het wooid gevaerd door den heer Alberic De Swarte, pastoor Hugo Verriest en den heer A ;gust Vermeylen. De eerste zette uiteen welke opvoedkundige misdaad er te Brussel gepleegd wordt. iîlf per honderd der leerliagen, zegge 1300 in 't geheel, zijn drie jaren ten achter in h un studiën. Van al die achterlijken zijn er 10*/, Franschsipre-kenden en 90 0/„ Vlaamschsprekenden. Dit legt ailes uit. Moest het onderwijs te Brussel op gezonden padagogisohen grondslag ingericht zijn, er zo i maar weiriig overblijven van die 90 % achterlijke Vlaamsche kinderen. Het Brusselsche stelsel leidt tôt niets anders dan tôt het ontvlaamschen der kinderen ; zij kunnen per slot van rekening noch Fransch noch Vlaamsch, alleen Beulemansoh. Wanneer Woeste, riep spreker uit, samen-gaat met Destrée, welnu, dan gaan wij, Vlaamsche socialisten, hand in hand samen met pastoor Hugo Verriest. Laat ons eensgeziud staan tegenover de eer.sgezinde Franschdolle reaktie. Opwekkend was het woord van pastoor Hugo Verriest. Den dag van morgen kunnen wij verliezen, zei hij, de toekomst nooit 1 Indien men nu moest stemmen over Vlaamsch of Fransch, dan zouden onze menschen eenparig roepen : Wij vragen volledige rechten voor het Vlaamsche volk of... — een pastoor mag dat niet zeggen, maar — of wij werpen u al te zamen buiten 1 De heer Vermeylen was er fier op, Flamingant te zijn, énergumène, forcené. In dezen tijd bestaan er maar twee soorten van Vlamingen meer : de zoogezegde « énergumènes » en de platbroeken. Er zijn twee punten waar volstrekt niet mag op toegegeven worden : 1* Moedertaal moet de voertaal zijn zonder | de minste afwijking ; i 2° Wij moeten waarborgen hebben voor den grondslag waarop de moedertaal zal vastge-i steld worden. | Er zijn te Brussel kinderen wier moedertaal ; het Fransch is en anderen wier moedertaal het : Vlaamsch is. Waarom dan niet klassen met 1 Nederlandsch als voertaal, waarin men op tijd en stond zorgen zou voor behoorlijk onderwijs van de Fransche taal, naait klassen met Fransch als voertaal ? Dat eischt de gelijkheid, en de eenvoudige redelijkheid. Maar die uitzon-deringsmaatregelen hebben hier geen ander doel dan de stelselmatige verfransching van al wat in Brussel nog Vlaamsch is. Bedenkt het wel, riep de redenaar uit : wij staan hier voor geen vraagstuk van onderge-schikt belang, maar voor het nationale vraagstuk zelf. En dat staat boven aile partijen-politiek.En daarom zeg ik u, in het voile besef van den ernst mijner woorden : laat u niet ten doode opschrijven, geeft ditmaal niet toe, gaat tôt het uiterste. En worden we tochoverwonnen door de samenspanning van domheid en haat en argliat en lafhartigheid, het worde dan de oorlog, zonder meedoogen en zonder genade, de oorlog die niets meer ontzieten niemand spaart, de onbarmhartige strijd in de verkiezingen tegen wie ons verraden heeft, tegen al wie niet in deze zaalc met ons is, welke ook de diensten mogen zijn die hij zijn partij bewezen heeft. Het worde de oorlog, de tweedraoht en de scheuring in iedere partij ! Het gaat hier om iets hoogers dan den vrede in de partij en. Wat wij verdedigen is ons bestaan zelf ! Wij zullen ons mot la'en kapot msken. Zelden, schrijft ons een vriend uit de hoofdstad, zelden hebben wij zulk eene ontploffing van geestdrift bijgewoond als na die woorden. Het was overigens een eenig schouwspel : de socialiat De Swarte naast den ouden pastoor van te lande, opgekomen om een opvoedkundig belang, eeu volksbelang te verdedigen, dat di vijanden onzer taal door behendig gekonkel getracht hadden te verraden, maar dat zij ten alotte zullen moeten waarborgen, plus par force que par amour. . * * Hoe staan nu de kansen van de Vlaamsche amendementen bij de tweede lezing der Poul-| let-wet ? Tusschen de « Nobelsmannen » (de heeren Nobels, Lefebvre, Verachtert, Debue, De Meester, Thienpont, Van Brussel) en de oor-\ spronkelijke Vlaamsche katholieke groep (de > heeren Van Cauwelaert, Van de Perre, Borgi- \ non, Henderickx, Gielen, Peel, Ramaekers) werden onderhandelingen aangeknoopt. Men 8chijnt het e«na te zijn geworden over eenen tekst, die de tweetalige gemeenten, waar afwijkingen aan de wet zullen geduld worden, j beperkt tôt Brussel en voorsteden en gemeenten, aan de taalgrens gelegen. Afwijkingen zouden enkel bij ministerieei besluit, m het Staatsblad verschijnend, kunnen toegestaan worden. In Brussel en in de tweetalige gemeenten zou, in de scholen, voor de Vlaamsche kinderen het Vlaamsch de voertaal van het onderwijs zijn, de eerste twee jaren. In de volgende jaren zou het Fransch de voertaal mogen zijn voor Vlaamsche kinderen, in sommige vakken, doch zonder dat het aanleeren der moedertaal er door gehinderd worde; daarom zou nooit minder dan de helft der vakken in het Vlaamsch mogen onderwezen worden. Op het oogeublik dat we dit schrijven, weten we niet juist welke formule er gevonden werd om te weten wie de moedertaal zal vaststellen, en welk onthaal het ministerie aan de gemeen-schappelijke voorstellen zal voorbehouden. Er werd trouwens een nieuw amendement ingedient door de heeren C. Huysmans, Buyl, Anseele, Persoona, Vandervelde en Royers. Maar we meenen toch dat de regeering aan den rechtmatigen eisch der Vlamingen zal moeten toegeven, tôt spijt van Schollaert, Woeste en Destrée. r o J ' n ' PB0IESTMEËTING TE GENT- Maandag, 10", te 7 1/2 uur 's avonds, wordt in de Beurs, Kouter, door het Nationaal Vlaamsch Verbond en den Gentschen Tak van het Algemeen Nederiandsch Verbond eene volksvergadering be'egd, om protest aan te teekeneu tegen het verwerpen der Vlaamsche amendementen aan de schoolwet. Sprekera : de heeren Persoons, Camiel Huysmans, E. Wildiers en Hector Plancquaert. Aile sanbeveling zal hier wel onnoodig zijn. t p A * G2S2 t ' , aAAT HET HEBBiGÎMNFN ? De Katholieke Vlaamsche Bond van het arrondissement Brussel heeft, als gevolg van een dagord3 in zijn laatste algemeene vergadering aangenomen aan aile katholieke Kamerleden uit dit arrondissement een brief geschreven, waarbij zij verzoclit worden de meening van de heeren Van Cauwelaert en coiîsoorten bij te treden aangaande de voertaal in het lager onderwijs. Tevens wordt hun medegedeeld dat, bij den aanstaanden kiesstrijd, er op ieder meeting aan de mandatarissen rekenschap zal gevraagd worden over de stemming door hen uitgebracht, en dat men van die heeren zelf, en niet van tusachenpersonen, een antwoord zal verwachten. Dit bespreekt een Brusselsche correspondent van de Flandre onder den titel Un Chantage flamingant. Hij noemt den brief «une lettre comminatoire» en voegt er ten slotte bij : « Dans les couloirs, les intéressés ne cachaient pas leur indignation pour un procédé qu'ils qualifiaient ouvertements de chantage ». Dien pour heeft zeker een zoon van Madame Beulemans uitgevonden, maar het poer heeft hij nietuitge-vonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent van 1867 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes