Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

500 0
17 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Januari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 26 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cj87h1g26v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Acht en veertigste jaar Zaterdag 17 Januari 1914 Nuuimer 3 fr. 5-00 % !W», met d« po»t besteld, ÏO0BNÛOKD-MDERLAND fr*nco & g. 25. Se ïhoaiiementsprij* il «raroj» betaatkaar. àasfcoBdlglngeB K US *2? VOLKSBELANG TBRSCHIJNENDE ELKEN ZATEEDAJ fr. 5-00 jiara, sact de M*t fee*M£ «O0RSae88-!iiEK2UjSI tïSBCO 3 «S. &t «bcsât.îrtsat.'prfïs fe TBWSJ! i»eS4*{*k»?, A*fc *««mM g3 s £8» f8«ttaton (teaire-y-À Afzonderlijke nummera xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile 4. 1 - < A A i. BUREEL VAN HET BLAD : 1 ^TJTt ~S^>ïT"*C -4-OUr' Llle mededeelingen, brieven, handschriften, enz., vrachtvrij te stu Aa» de Redactie van het Volksbelang, Galgenberg, -.>3, Gent. Inhoud : De Kloosternijverheid. — Burgermeeslei Braun. — De Voertaal in het lager Onderwijs, — Vlaamsche Belangen. — Van ailes wat uit Noord-Nederland. - Uit de Hoofdstad. — Handelinger, van het XXXIIe Nederlandsch Taal- en Letlerhun-dig Congres. —Sterfgevallen. — Willems-fonds — Ilooger Ondei wijs voor het Volh. — Liederavonder van het Willems-fonds. — Tooneelkroniek. — Muziekonderioijs voor het Volh. — Kunst en Let-ternieuws.De Kloosternijverheid. De Nationale Raad der Liberale Partij vestigl de aandacht van de propagandisten op eeii leerrijk boek van Louis Bossart, L'industrie et le commerce des congrégations en Belgique, versohenen bij Rossei en zoneu, 29, Leuvenschc plaats, te Brussel, à 2 fr. Deze overvloedig gedocumenteerde studie, die wel verdient ir het Nederlandsch vertaald te worden, vruchl van drie jaar opzoekingen, werpt een heldei licht op de doodende concurrentie, die zoovee! geestelijkegenootschappenaan de lastenbetalers aandoen, en brengt feiten aan, die elkeen tei plaats kan nagaan. Zij stipt inderdaad eene reeks gemeenten aan, waar de met naan vermelde kloosters het bedrijf uitoefenen var bakkers, brouwers, drukkers, waaschers, melk boeren, kroegbazen, hotelhouders, boter- er eierenhandelaars, beestenkoopmans, tapijten wevers, wijnkooplui en wat niet al Wij zouder meer dan eene koloui noodig hebben, zoo wit het volledig lijstje wilden overschrijven. W< zullen het dan ook maar alleen samenvatten Louis Bossart vermeldt onder de kloosters : 3 fabrieken van keurslijven ; 3 fabrieken van tapijten ; 7 werkhuizen van gebreid goed ; 3 gestichten voor wasschea en opmaken vai: matrassen ; 2 werkhuizen van koorden sloffen ; 3 gestichten voor mandenmakers ; 1 fabriek van matten ; 1 werkhuis voor 't vervaardigen van hand-schoenen ; 4 gestichten voor goud- en zijdeborduurders; 1 werkhuis van kunstbloemen ; 50 gestichten waar fijn linnenweik wordl geuiaakt ; 16 kloosters waar gewasschen en gestreken wordt ; 68 kantwerkscholen ; 12 kloosters die melk, boter en kaas verkoopen ; 6 die handel drijven in bier, wijn, likeuren ; 1 waar suikerij en chooolade wordt gemaakt ; 12 boek- en steendrukkerijen ; 10 herbergen en volkshotels y en daarenboven verschillende, waar tal var bedrijven samen worden verricht. Zoo vermeldt hij b. v. te Antwerpen : paswerkers, mekaniekwerkers, schipbouwers, diamantslijpers ; Doornik : schoenmakers, kleermakers, sohrijnwerkers, slotenmakers, boekbinders ; Doornik : sohrijnwerkers, beeldhouwers, schilders, graveerders ; Hasselt: steendrukkers,boekdrukkers, boek, binders, meubelmakers, sohrijnwerkers, kleermakers, schoenmakers ; Luik : mekaniekwerkers, draaiers, paswer kers, smeden, slotenmakers, sohrijnwerkers meubelmakers, beeldhouwers, boek* en steen drukkers, boekbinders, kleer- en schoenmakers bakkers ; Lummen : sohrijnwerkers, schoenmakers kleermakers, bakkers, holleblokkenkapper3 mandenviechters ; Manage : steen- en boekdrukkers, boekbin ders, sohrijnwerkers, kleer- en schoenmakers bakkers ; Mechelen : drukkerij. handel in speelgoed ei schoolvoorwerpen, hotelhouderij ; Turnhout : steen- en boekdrukkers, boek i binders, meubelmakers, sohrijnwerkers, schoen ; en kleermakers ; 1 ! Oostakker : sohrijnwerkers, meubelmakers beeldhouwers, gehilders, drukkers, boekbin | ders, smeden, bakkers, schoen- en kleermakers Wetteren : sohrijnwerkers, meubelmakers slotenmakers, wevers, kleer- en schoenmakers bakkers. Daarbij moeten nog gevoegd worden klooster 1 (het boek vermeldt er een dozijn) die hoeven ei landen bebouwen, soms van versohillend hectaren oppervlakte, waarbij dikwijls de oud 1 menschen der godshuizen worden benuttigd ' : En dan spreekt Louis Bossart niet eens va 1 zulke kloosters, aan wie de regeering he 1 monopolium verzekert voor het bewaken va i zinneloozen, noch van de gestichten waa • zenuwlijders, teringlijders, zieken, oude men i schen enz. worden verpleegd, wat natuurlij: ■ ook eene milde bron van inkomsten uitmaak i Inkomsten, geldbejag, dat is voor de kloos ters de hoofdzauk. ! Eén voorbeeld onder honderd. De Francis canenzusters te Antwerpen (Congostraal vestigden zich, zoowat vijftien jaar geleden, i de Soheldestad, zonder een knop te bezitten Ze gingen aan 't bedelen, en nu bezitten ze eei eigendom dat langs drie straten uitgeeft en we een millioen waard is. Het is niet de bewaai school en de lagere school die ze houden di hen in zoo weinig tijd rijk heeft gemaakt. He is veeleer het vervaardigen van tapijten ei matten, van fijn linnenwerk, kanten en kunst bloemen, hun volksrestaurant waar zij d spijzen opdienen die in hunne huishoudkundig school, door de regeering gesubsidieerd, wor den gereed gemaakt. De zusters verkoope , gemakkelijk het werk van hunne leerlingen e oud-leerlingen aan rijke dames en groot œagazijnen. Dat de kinderen voor een appel en ei werke en meer dan eens den arbeid van volwassene moeten verrichten ; dat de volwassenen i kloosters harder moeten werken dan in gewon werkhuizen is overbekend. Maar daar kom zooveel nog bij 1 De kloosters hebben meereE deels groote kapitalen, voortkomende van d doode hand, die door giften van geloovigen e subsidiën der regeering nog vergroot worden Ze hebben geen personeel voor bestuur en toe Izicht te bezoldigen. Ze beta'ien noch paten noch verzekering ; ze hebben geen arbeidstoe zicht en geen werkstakingen, geen conflicte met voortbrengers of met syndicaten te vreezen Wie kan dus tegen hen concurreeren ? Maar de kloosters berokkenen niet allee schade aan de handelaars, ze berokkenen er no . meer aan de werklieden, daar de arbeid, doc ■ kinderen verricht, anders door volwassene zou worden gedaan en daar de goedkooj: ■ prijzen, waartegen de kloosters hunneproducte , kunnen leveren, noodzakelijkerwijze de loone ■ der gewone werklieden doen dalen. Het bewi , ligt voor de hand : bij de kantwerksters en t de linnennaaisters zijn de loonen in den reg , hetlaagst, juist omdat de concurrentie door < , kloosters in zake kanten en fijn linnenwerk h grootst is. Er werden wetten gemaakt om de vrouwt , en de kinderen te beschermen. De huisarbe | zal ook eerstdaags door dewet geregeld worde i I Maar zoolang men allerlei nijverheidstakken i de kloosters zal uitvoeren, zullen die wette - onvoldoende zijn : de misbruiken, die men in c . gewone werkhuizen zal uitroeien, zullen i 't geheim in de kloosters voortbestaan. I , bescherming van den arbeid der kinderen hee . een deel der jeugd van het werkhuis ortttrokkei • maar.. ten vooi'deele der kloosters,die ook zulle i ontsnappen aan de bepalingen van eene evei tueele wet op den huisarbeid. Voor a'i die redenen dringt de tusschenkomi 3 van den wetgever zich op. De belangen van c j nijveraars, de handelaars, de werklieden, t s kinderen staan op het spel ; de eenen moetf s tegen oueeriijke mededinging, de anderen tege de misbruiken en de uitbuiting bescherir i worden. ^ , 1 BUHGŒEESTËR BRAUN- r Verleden Zondag had te Gent in de groo j Gothisohe benedenzaal van het stadhuis c aanbieding plaats van het burstbeeld V£ - Burgemeester Braun aan de atad Gent, o geplaatst te worden in de zaal van de . Gemeenteraad, naast de borstbeelden der vro ^ gere beroemde bestuurders onzer stad : schepe j Gustaaf Callier, burgemeester graaf de Ke chove en burgemeester Hipp. Lippens. 5 Namens de inschrijvera hield de heer [ j Ridder eene uitgebreide Nederlandsche redi voering, waarin hij de loopbaan van Burgi „ meester Brann schetste. Namens den Raa j £ spraken de heer schepen De Weerdt i 1 't Fransch en de heer schepen Anseele i . 't Nederlandsch. De heer Braun antwoordi B met eene tweetalige redevoering. Hoe jdmmer, dat de Vlaamschgezinden zic . niet uit ganscher harte bij die huldebetoogin 1 konden aanshiiten, door de sohuld van den lie* 3 Braun zelven, wegens zijne Franschgezinc B houding in zake de Wereldtentoonsteliing e zijn onbegrijpelijk verliod van den Hoogi ^ schooldag in Juli 11. ! , Onder de talrijke organen der Belgische e a buitenlandsche pers, die dit verbod stren 8 hebben afgekeurd, is wellicht Het Volksbelat, t het strengste van aile geweest. Dit geeft ons het recht ter gelegenheid vs e die hul lebetooging ook al het goede in herii a nering te brengen, door Burgemeester Bran . in zijne achttienjarige loopbaan als eers' i- magistraat der Arteveldestad tôt stand gebrach t Toen hij in Januari 1896 na Burgemeesti :- Lippens optrad als hoofd van het homogee ri liberaal schepencollege, was de politieke to . stand op gemeentelijk gebied buitengewoe moeilijk. n Door de eerste toepasang van de evenredij g vertegenwoordiging in de verkiezingen, was < r j Gentsche Gemeenteraad in diie nagenoeg evi n sterke derden verdeeld : liberalen, clericalen ! e social'sten. n Geene der drie partij en beschikte over n meerderheid. js Van samengaan van twee groepen tegen ij derde was nog niet ernstig spraak. Noch libe el ralen noch clericalen wilden er van hooren. le Alzoo bleven de liberalen aan 't roer, maa et zonder meerderheid in den Raad. j Burgemeester Braun heeft in den tijd var sn het liberaal College de algemeene bewondering id van vriend en vijand afgedwongen door der nt tact en de behendigheid, waarmedehij regeerde, „ ] Aile gevaren en klippen wist hij te vermijder n | en door zijne kalmte, hoffelijkheid en handig-le | heid in het leiden der debatten wist hij den n Raad allengskens tôt bedaren te brengen. le Zelden was de stad Gent zoo rustig en zoo degelijk bestuurd geworden. , Dat duurde tôt Nieuwjaar 1909, toen plotse-n ling de coalitie Siffer-Vande Vyvere-Cambier-j. Anseele optrad in de plaats van het homogeen liberaal Schepencollege. Schitterend mooht die nieuwe clerico-socia-[e listische regeering stellig niet heeten. Zij hield je het slechts een drietal jaren uit en maakte in ,n Januari 1912 plaats voor een liberaal-sooialis-,n tigeh schepencollege, waar Burgemeester Braur ^ onder de toejuichingen van de gansche stad Gent het hoofd van werd. Met die korte tussohenpoos van drie jaren is de heer Braun aldus sedert 1896 de werkzamc en knappe Burgemeester der stad Gent te geweest. le De uitbreiding van onze haven aan de n Terneusche vaart te Meulestede, de groote m lanen getrokken door de nieuwe wijken van de m ;!erouwstraat, van het Patijntje en van St-3. Pieters Aalst, de herstelling van onze voor-:n naamste monumenten en van enkele onze] r- pleinen en merkwaardige huizen, als de Veerle plaats bij 't Gravenkasteel, de Hoogpoort en >3 achtersikkel der Graslei, de heropbouw van het 3- Belfort, en zooveel andere openbare werken, }- die de stad Gent in de laatste jaren verfraaid d hebben en onkennelijk gemaakt, — dat ailes is n grootendeels aan de onvermoeibare werkzaam-n heid van Burgemeester Braun te danken, die op 'e de Arteveldestad zijnen stempel heeft gedrukt. Alhoewel te Nijvel oij de Walen geboren uit h Duitsche ouders, heeft hij te Gent als student g en daarna als stadsingemeur en burgemeester sr het bestedeel van zijn leven onder de Vlamingen le doorgebracht. n Hij leerde onze taal aan en spruk ze meei 3- dan eens in openbare plechtigheden. Zelfs bewees hij in enkele omstandigheden, dat hij n aan de Franskiljons het hoofd kon bieden. g Toen in 1899 de Gentsche Vulgarisateurs het g koninklijk atheneum in den grond wilden boren, onder het leugenachtig voorwendsel dat ,n er de taalwet van 1883 het Fransch uit ver-i- banaen had, en toen zij daar tegenover hun n Institut Hachez opgerioht hadden, trad Burge-;e meester Braun als beslist verdediger van het t- atheneum op. Bij de plechtige openingszitting ïr der Hoogeschool, gezeten naast den heer rector n Van Wetter, die zijnen zoon uit het atheneum 3 getrokken had om hem naar het Institut Hachez 'n te zenden, sprak Burgemeester Braun eene redevoering uit, waarin hij verklaarde, dat de ;e behaalde zegepralen der leerlingen van het le atheneum wel van aard waren om te bewijzen m dat de vijandigheid tegen dit gesticht « o{ sn onbillijke en onrechtvaardige gronden « berustte. le Toen in October 1901 het Willems-fond zijn 50 jarig jubelfeest te Gent plechtig vierde de kwam Burgemeester Braun met eene Nedei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes