Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

335 0
31 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 Januari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/348gf0p582/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Acht eis Teertigsie jaar Zaterdag 31 Januari 1©I4 Huinmer 5 fr. 3-00 '» jurt, met de post hesteli ¥038 N80R8-NEDE8UNB franco m g-, as. &* tiramneinnmprij» ta >•;--■ <!p b«»»iJJ»a*r. & a.» fc ®»<sït gl a®ea t0 vitm. àraïu-oçei HBT VOLKSBELANG fr. 5-00 '# Jasr*, «a« it s*si fefsteiS. «BAI ifiSR? ëtSElUH ♦nacc 3 g£V SiS, . $e iNsaBerawlspHfcs S ' m $vm VWPKrïTT TM RIVrriT?. ^T,îr¥JSir rl, k TRR ' i À a Afzonderlijke nommera xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile gaaetverkoopers, tegen 10 cent. ■ l'i i i i i ~ i ■■■—i « ttutt—ti rtrwim~ttifwitnmwrni i ■ ■■ ■ uni 111 BUREEL VAN HET BLAD : Galgenberg, 2S, tes Gâ-eaat. Aile mededeelingen, brieven, handschriften, enz., vrachtvrij te sturen Aan de Redactie van het Volksbelang, Galgenberg, 23, Gent. aaaat—B—eaa—aaenanauioww!âgK?,& ■>. a»1 jjltjuct:^.tV'^^Trgy-gaiiiiri r.—iT<MTffîaoiwraK3MawBaMBBB Inhoud : Woeste en Schollaerl. — De Vlaamsch Amendementen aan de Schoolwet. — Vlaamsch Belangen. — Van ailes icat uit Noord-Nederlanc — Sterfgevallen. — Willems-fonds. — Hooge Ondet wijs voor het Volh. — Liederavonden van ht Willems-fonds. — Tooneelhroniek. — Muziek \ Onderwijs voor het Volh. —Kunst- en Lelternieuios Woeste en Schollaert. Wie aijn de twee gevaarlijkste vijanden de: Vlaamsche beweging ? Woeste en Schollaert. Het is nogmaals verleden week in de Kamei gebleken bij de bespreking en stemming ovei de Vlaamschgezinde amendementen. Die twee almachtige leiders der rechterzijd< hebben alweer van hunnen overwegendei invloed op hunne partij gebruik en misbruil gemaakt om de goedzakkige Vlaniingen t< foppen. Telkens dat eene Vlaamsche taalwet in aan tocht is, ziet mon de heeren Woeste er Schollaert, soms jaren lang, hunne lagen ei listen leggen, eerst om de bespreking op dt lange baan te schuiven, daarna om de débatte! op een dwaaispoor te brengen en de best inge richte bswegingen der Vlamingen op een mis kraam te doen uitloopen. Al wie de lijdensgeschiedenis der taalwe' Coremans, op de bisschoppelijke en jezuïeten collèges sedert 1884, gevolgd heeft, weet, da^ wij niets dan de loutere waarheid zeggen. In die kunst van uitstellen en ontfutselen is Woeste de leermeester gevveest en Schollaerl de knappe, schitterende leerling. In 1907 was de heer Schollaert,evenals heden, voorzitter der Kamer, toen de eerste bespreking der bovenvermelde taalwet tôt eener zoo ellendigen uitslag leidde, dat men eent parlementaire comniissie aanstellen moest on uitden warboel tegeraken, dien de heer voorzitter Schollaert grootendeels zelf geschaper had. Tijdens de twee laatste weken heeft hr opnieuw als voorzitter der Kamer dezelfde ro] gespeeld. In de algemeene verwarring zijn de Vlaamschgezinde amendementen in 't duistei geworgd. Walen en Franskiljons van aile kleui hebben zonder eigenlijke verantwoordelijkheid den wil hunner kiezers mogen trotseeren, dank zij Woeste en Schollaert ! Verleden week hebben reeds wij door uittrek-sels uit het Befcnopt Verslag aangetoond, dat zelfs de clericale Vlaamschgezinden in voile Kamer aan hunne bitterheid en verontwaardiging lucht geven. Enkele onafhankeiijke katholieke bladen doen het eveneens. Aan hun hoofd staat natuur-lijk Hooger Leven, het orgaan van de Vlaamschgezinde hoogleeraren en oud-studenten der Leuvensche Aima Mater. Ziehier eenige staaltjes van den toon waarop de parlementaire correspondent van Hooger Leven het laatste Kamerdebat bespreekt : » Nu is het weer gebleken op hoe weinig menschen ons Vlaamsche volk ten slotte rekenen mag en met welke (heet het) naïeve verwaandhtid en platte lafhartigheid het telkens weeï door zijn eigen mannen wordt bedro-gen en verschaoherd. sa*. iT^w.nccirinmffMfWs-Tra:.»1 wmmurrJ i v g </ Als Mijnheer Nobels meent te moeten e voortgaan in die richting, dan wordt het hoog , tijd, datze dat hondje zijn staartje wegknippen. Die mannen schijnen aîleen in de Kamer te t zitten om de Vlamingen bij elke gélegenheid : tuaschen debeenen te loopen. » Misschien gaat hij dit schrijven ook erg kwalijk nemen en hiervoor een zijner collega's ? verantwoordelijk stellen, zooals, naar me ach-teraf ter oore is gekomen, de heer Siffer heeft gedaan voor een vroeger stukje Over Poliliek. ïk heb met bedoelden volksvertegenwoordiger niets gemeens en ga bij niemand, wie het ook zij, om mijn ordewoord. Wie het Kamerleven vaa nabij volgt, is waarachtig genoeg gesticht ! " Het is weer een paloeterij, die we van minister Poullet niet hadden verwacht. Maar waarom ons ribg over iets verwor.deren in politiek ? Foei, wat een3 atmosfeer ! s « Onze regeering heeft procédés aangeno-1 men, die niet te verdragen zijn en het gezonde : leven onzer partij kapot maken. Weer deed ze i Donderdag het gerucht verspreiden, dat de schoolwet niet zou onderteekend worden, in- ■ dien het amendement Van Cauwelaert-i Franck- Huysmans werd gestemd. Natuurlijk ! was dat voldoende om een serie volksvertegen-! woordigersdie er geen eigen gedacht opnahou-1 den, of er niet dnrven voor uit kornen, op de ■ vlucht te slaan. » Het wordt hoog tijd, dat er een einde worde gesteld aan dezen toestand. » ~> Ja, wij ook zeggen het Hooger Leven na, • klagen, bedreigen en schelden, als 't kalf ver-dronken is, baat tôt niets. Maar hebben de Vlaamschgezinden der i Kamer niet zelf voor een klein deel schuld in , dien toestand ? In de plaats van eendrachtig op te treden gelijk de Franskiljons van allekleur en richting, vormenzij eendrietal kleinegroepjes, dietelkens ! met afzonderlijke voorstellen en amendementen i allerlei strategische manœuvers achter de scher-men verrichten eji elkander soms rechtstreeks of onrechtstreeks ondermijnen Zij zouden ééne enkele goed aaneengeslotene groep moeten vormen, die met eendracht en tucht zou werken en harc krachten niât ver-snipperen., De macht van zoo'n Vlaamschgezinde groep op de drie Staatspartijen der Kamer zou oneindig grooter zijn dan nu het geval is. Op beslissende oogenblikken zouden de Viaamsoh-gezinden den doorslag kunnën geven bij het aannemen of verwerpen van de belangrijksts wetten. Sedert lang wordt buiten de Kamer het tôt stand komen der Vlaamsche groep alom gewenscht. In de Kamer gaat het moeilijker, zegt men, omdat men bij iedere taalwet soms populair wil worden of blijven door radicale voorstellen in te dienen, die doodgeboren ter wereld komen, liever dan métal de oprechte Vlamicgen der Kamer koelbloedigteoverwegen wat in de gegeven omstandigheden kan bekomen worden en wat niet. That is the question. Intuaschen ziet men Woeste en Schollaert met hunne sleepdragora, die als Nobels met het grof werk belast zijn, in bunne vuist lachen over de naïeveteit hunner Vlaamschgezinde collega's, die zij er geregeld laten inloopen, p.r ! DE VLAAMSCHE Hffimm MIH AAN DE SCHOOLWET. In ons hoofdartikel der vorige week w?ze wij al op de o. i. door Schollaert gewilde vei warring.die er in de Kamer heerschte bij het i stemming leggen der Vlaamsche amendemente aan de schoolwet. De zaak is wel de moeite waard dat wij er o terugkeeren. Een gedeelte van het amendement Franck Van Cauwelaert-Huysmans luidde als volgt : i Eene tweede taal mag eerst te beginnei van den derden graad onderwezen worden. Di taal mag echter vroeger onderwezen worden ii de gemeenten der Bru-selsche agglomeratie ei in die waar de behoefte er van bij ministeriee besluit erkend wordt.» De VVaal Destrée vroeg en verkreeg dadelijk volgens ojis ten onrechte en met de hoop d Vlamingen te foppen, de splitsing va:i diei tekst, omdat hij wist dat de eeiste zin van dei voorgestelden tekst alléén veel minder kans haï er door te komen dan met den tweeden zii er bij. De heer Van Cauwelaert riep dan ook t recht ait : « Die splitsing plaatst on3 in ee valschen toestand ! » De. eerste zin werd, zooals te voorzien was verworpen, en daardoor verviel de tweede. In 't vervolg zal het dus raadzaam zijn ee oog in 't zeil te houden wanneer de splitsinj van een Vlaamsohen a ; endementstekst word gevraagd. Er is eigenlijk niets anders aangenomen dai de volgende tekst : • In al de gemeentelijke, aangenomen o aanneembare scholen is de moedcrtaal de voer taal voor. de onderscheidene graden van he lager onderwijs. « Gedeeltelijke afwijkingen kunnen toege staan worden, nameiijk te Brussel en in di voorsteden van Brussel, alsmede in de twee talige gemeenten. » Volgens een interview van minister Poulie zou dat beteekenen : 1° dat het Nederlandsch de eerste taal za zijn in de mee&te (! !) Vlaamsche gemeenten het Fransch in de meeste Waalsche gemeenten Wat niet beletten zal dat, zoo er in. een Vlaam sche gemeentc genoeg Waalsche familievader zijn, de gemeente- of de vrije schoolbesturci voor hunne kinderen bijzondeie kiassen zullai kunnen inrichten, en omgekeerd Vlaamsch kiassen in het Waalsche land, op aanvraag vai Vlaamsche huisvaders ; 2° dat te Brussel en in de omstreken Vlaam sche kinderen, met toestemming hunner ouders leergangen zullen mogen volgen die in 'tFranscl gegeven worden. Hij voegde er bij dat er bij de tweede lezing eene daidelijker formule zou kunnen gevonden worden. Wij meenen dat de nu aangenomen tekst minder waarborgen aanbiedt dan het vroegere stelsel van willekeur, dat niet door de wet bekrachtigd was, en dat het daarom gewenscht zou zijn, hem bij de tweede lezing heelemaal te schrappen. Tenzij men hem kon verbeteren. En daar moeten nu de Vlaamschgezinde katholieken voor zorgen : zij kunnen aan de regeering hunne eischen stellen, wantzij kun- I nen de schoolwet doen vallen. Wel verre van zich te laten afrchrikken door het stellen der kabinetskwestij, moeten zij de regeering hun-n nen wil opdringen, die de wil is van het Vlaamsche volk. | Ons Recht en Het Ilandelsblad van Antwer-pen zijn het daarmede eens. !Zoo schrijft Ofis Recht : » Wij vragen aan de Katholieke Vlaamsche Kamerleden, die beloofd hebben, is elk geval voor de Schoolwet te stemmen, of zij nog hun beloften moeten houden, nu zij door de kwade 1 trouw van hunne partijgenooten. zoo ijselijk u bedrogen worden ? 1 » Zij weten toch wel dat het genoeg is dat | met acht man eens duideiijk zeggen : « Of de taalregeling in de Schoolwet zooals wij die willen, of géén Schoolwet ! » •> Zij hebben ja beloofd de Sohoolwet te stemmen, maar hunne Vlaamsche collega's 1 ! • hebben ook beloofd de taalregeling te stemmen! 1 Houden nu deze laatsten bunne belofte niet, dan 1 • • zijn de eersten ook niet meer door de hunne 1 gebonden. « Eene overeenkomst verbindt in rechten g . • • twee partijen ; komt een van beiden aan haar 1 verbintenissen te kort, dan is de andere ook niet meer verplicht de hare na te leven. « Zoo eenvoudig is hier het vraagstuk : gcen taalregeling zooals overeengekomen, geen 3 Schoolwet ! » En Het Handelsblad, dat eerst t' akkoord was met Nobals, den » poesjenei, » schrijft Ons Recht, » waarvan Woeste het koordeken 5 trok, » Het Handelsblad vindt de uitgebrachte stemming « droevig, recht droevig ; dat komt f er van wanneer men in kwestie niet luistsrt naar 't Vlaamsche volk, en eenvoudig het oor leent aan hem, die eeuwig en erfelijk heeft gepaloa- terd en die nochtans de gekozene is van het arrondissement Aalst. « De katholieke Vlamingen, die de achoolwet zouden stemmen, zooals de heer Woeste haar gestemd wil zian, — dat is : zou 1er éénige t bapaling betreffende de voertaal van het lager onderwijs, — die helpen dus mede om de Vla- j mingen te paloeteren ! Du katholieke Vlaamschgezinde Kamerleden ' weten ook wel wat spreken wil zeggen. • * IEr is deze week door bekende voormannen der Vlaamsche beweging, buiten het parlement ataande, onaangezien de politieke denkwijze, j aan minister Poullet een schrijven gericht geworden, om de gevoelens van teleurstelling uit te drukken, onder het Vlaamsche volk verwekt door de stemming in de Kamer over d<3 Vlaamsche amendementen. Geleerden, letterkundigen, kunstenaars hebben er eene eer in gesteld dit schrijven te onder-teekenen.Ziehier dat stuk : Antwerpen, 28 Januari 1914. Aan Zijne Excellentie den Heer Poullet, Minister van Schoone Kunsten en Wetenschappen. Mijnheer de Minister, Zich plaatsend op een ruim vaderlandsch standpunt, geheel vrij van partijdige bijbedoe-ling, hadden onze volksvertegenwoordigers Frans Van Cauwelaert, Louis Franck en Kamiel Huysmans het edel initiatief genomen om gemeenschappelijk een amendement voor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes