Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

438 0
07 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Februari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gh9b56fm8h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nommer © Âcht en ?eertigste jaai Zaterdag 7 Febrnari 1914 KBT fr. 5-00 % )**rï, cset de poei besteid 1m HI30SB-NMEBLAHD franco 3 g§r. 35. S-5 ;iftK»ei(.enUpnji il - *'r <£ bttsuifcûftr. Sfe- é« 4«a VOLKSBELANG VWSfIHTJNElTOE ELKEN ZATERBAC fr, 5-00 '# jtsïs, net àe j»ri bcftatâ fgôE mm umauM a «, sut. £>s '> --i vswjj» ^sSssIS-*»*. Ja*B*«S&t£tïs tsa Afzondetlijke ni»'rs xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERGKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, eu bij aile gaaetverkoopers, tegen 10 cent. BUREEL YAN HET BLAD : 25, tes G-es**. IAlle mededeelinge'n. brieven, handschriften, en?.., vrachtvrij te sturen Aan de ftednctie van het Volksbelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : De hatholiehe Vlaamschgezinden en de Onderwijswet. — Nog de Vlaamsche Amendemen-ten. — Vlaamsche Belangen. — Van ailes icat uit Noord-Nederland. — Uit de Hoofdslad. — Eene Huldebetooging te Eehloo. — Vlaamsch Kunstfeest in de Melomanen. — Hooger Onderwijs voor het Volk. — Tooneelkronieh. De katholieke Vlaamschgezinden en de Onderwijswet. De katholieke Vlaamschgezinden steken hunne verbittering over het verwerpen der Vlaamsche amendementen aan de schooîwet Poullet niet onder stoelen of banken. In een ingezonden artikc-1 geeft het weekblad O/is Becht de ware reden op van het gekonkel tegenover die amendementen: menmoet immers, zegt dat artikel, de talrijke overgewaiide nonnen en paters uit Frankrijk, die hier zoo gemakkelijk genaturaliseerd worden, toelaten de Belgische onderwijzers en onderwijzeressen te onderkruipen. In een hoofdartikel, getiteld Over ùoord, schrijft hetzelfde blad : « Aïs bezeten van den Franschen duivel zijn de Vlaamsche volkaverte^nwoordigers ge-vallen op de Vlaamsche amendementen, en Woeste heeft zelf niet geaarzeld zijn lakeien op te hitsen tegen de besten onzer voormannen. Wij hebben nooit veel geloof gehecht aan de oprechtheid van de groote meerdtrheid dur katholieke gekozenen, maar wij hebben nooit kunnen vermoeden dat er zooveel misprijzen en haat in hunne harten heerschte tegen al wat Vlaamsch is. « En verder : » Wij verwaohten van onze voormannen eene daad die ophef maken moet in den lande en de oogen moet openen aan aile tegenwoor-dige en toekomende volksverraders. De heeren Segers en De Meester hebben on? volk verraden en hun gegeven woord verbro-ken. De Meetin^partij had plechtig beslist dat hare gekozenen het grondbegin der Vlaamsche taal als voertaal in het lager onderwijs in het Vlaamsche land zouden verdedigen. Segers en De Meester, zonder voorafgaandelijke verwit-tiging, hebben dit besluit in den wind geslagen en gestemd met de vijanden van ons volk. Welnu, Van Cauwelaert, Van de Perre en Hen-derickx moeten weigeren met die heeren nog in het strijdperk te treden. Zij zijn niet meer waardig ons nog te ver tegen woordigen. Het ware een eeuwige schande, moest ons volk dit verraad vergeten en vergeven ! « Het heeft nu lang genoeg geduurd dat we twee derden van franskiljons en lamlendigen moeten slikken om een der Je Vhiamschgezinden ; gekozen te zien. Onze jongens moeten dienen om de andere langs hun rug te tillen. Daar moet een einde aan komen! « De tijd der zcthouderij is voorbij ! » Het lot en de toekomst van ons volk liggen in de handen van de heeren Van Cauwelaert, Van de Perre en Henderickx. Wij verwachten van hen de daad. i In een ander artikel heet het : « 0, Woeste !0, Segers ! O, Poulet ! Nobels, de Meester en gij gansche tros van parasieten, die aast op onzen stam en zijn levensbh;ed uitzuigt, wij verachten u, en slaan u de vuisten in 't gelaat. ! " Gij hebt uw volk verraden en zijn dood geteekend, gaat en verhangt u, als Judas. <• Tegen Segers in 't bijzonder gaat het van « triste sire, minister gcworden door 't militarisme, oingekooht doov woordverbreking. Ver-heven tôt het hoogste arnbt in den Staat door kuiperij. Gij gaaft het voorbeeld van den lafsten politieker waarvan ooit de Vlaamsche ge.-chiedenis melding maakt. Toen Woeste aan Van Cauwelaert den jarnaesstoot toediende en hem beschuldigde met andersdenkenden te heulen, wees Van Cauwelaert er op dat Segers vroeger een ontwerp onderteekende naast den heer Franck. " Volstrekt niet ! Dat is onjuist ! » liet gij u dan ontvallen, Segers » En ik weet nog zeer çoed hoe gij u te Antwerpen liet huldigen en door de bladan bewierooken, omdat gij, Segers, met Franck, eenbrokje Vlaamsche wetmedeonderteekendet. I Thans looehent gij zulks, maar wat geschiedde : en geschreven staat kan niet meer gelooehend worden. « Wij denken er met afschuw aan dat het , Vlaamschgezinde Aiitwerpen, de Meetingpartij, u tôt afge?aardigde kooa ! Wij hopen ook dat I men thans genoeg van u heeft en u er terug uit ; zal trappen. » * # Het oordeel van Hooger L'ven valt ook niet , malsch uit. Het blad klaagt er over dat het veto van één tnan den wil van duizenden verijdelt. » Wat zal er, « vraagt het, * van het wéts-voorstel over de vervlsamsching der Gentsche Hoogeschool geworden, en zal men ons, aan wie men geen deugdelijk lager onderwijs, geen Vlnainsch middelbaav onderwijs toentaat, hooger onderwijs gunnen ? Hoe zal dit pïachtig voorstel, bestudeerd door bevoegden, aan flarden getrokken worden door Nobelsen en anderen, die van ons Vlaamsch ideaàl geen volkomen besef hebben ! Waf zullen beloften verbroken worden ! — Hoe lang dit ailes duren zal ? Zoolang ons volk niet willen kan, zoolang het den moed niet heeft te zeggen neen tôt hen die altijd n en zeggen wanneer het zijn recht geldt. » * * * De n Katholieke Vlaamsche Landsbond » en f'e » Oud-Hoog8tudentenbonden « van Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost Vlaanderen en West-Vlaanderen zonden een « Vertoog aan het Vlaamsche volk» in het licht, waarin uiteen. gezet wordt met welke looze knepen er in de Kamer werd te werk gegaan om de Vlaamsche amendementen aan de schooîwet te doen verwerpen : Schollaert, Woeste, Destrée en anderen trokken aan één zeel om de Vlamingen te foppen. , Maar bij de dubbelz-innigbeid die in eerste lezing asngenomen werd, staat er in het mani-fest, zullen wij ons nooit neerleggen en onze strijd zal gaan tôt het uiierste. » Wij eisehen waarborgen, klaar en duideli^k in de wet geschreven : " ludat hetbeginsel ? Moedertaal voertaal « in het Vlaamsche land onverminkt worde toe-gepast zonder afwijkingen aa?i dien regel ; » 2° dat de afwijkingen waarvan de noodza-kelijkbeid erkend wordt in de Brusselsche omgeving en sommige tweetalige gemeenten van de taalg. ens nader omschreven worden. " Deze waarborgen moeten in de wet geschreven worden. « Of wel dient ailes wat de taalregeling betreft verworpen » * « * De " Nederdui sche Bond » van Antwerpea hield Zondag eene openbare volksvergadering, met de dagorde : « Veriet tegen de stemming 1 der Kamer over de Vlaamsche amendementen." Er zijn ongelooflijke dingen gebeutd op die meeting. De vierduizendkatholiel;e Vlamingen, die zich daar te pletter drongen, hebben met oorverdoovend lawaai om minister Segers ^eroepen, die niet was opgedaagd ; dan hebben ze de voorlezing van een verontschuldigings-brief van den heer De Meester door gejouw letterlijk onm jgelijk gemaakt ; ze hebben da Regeoring, den heer Woeste en ten slotts... Kardinaal ercier uitgefloten ; — maar dan uitgefloten, zooala dat nog nooit op een meeting van Iiberalen is gebeurd ! De heer Van Cauwelaert heeft uitgeroijpen dat de ! katholiek n •> aan c'n pans genoeg hebben » en de heer Henderickx heeft eenvoudig met eene afscheuring van de Vlaamsche kathoheken ge-i dreigd, voor het geval dat het Gouvernement niet toe zo^ geven. De heer Van Cauwelaert zei o. a. : « Als ik inoot kiezen tusschon mijn trouw aan regeering en partij en den hongerschret uw van ons Vlaamsche volk naar betere toeBtanden, | dan kan mijn keus niet twijfelachtig zijn : ik I keer mij naar mijn volk. Neen, wij gaan niet mede met één persoon, die een onverantwoor-delijken kuddegeest wil kweeken. " ls de kabinetskwestie gesteld? " Het stellen daarvan is een zeer gevaarlijke zaak ; in gevallen b. v. van buitenlandsche verwikkelingen kan zulks het laatste woord der regeering zijn; maar in de huidige kwesiio was noch het bslang van h?.t land, noch dat van de partij i i gevaar. « . aar ais men dan tocli de kabinetskwestie stelt, dan stelt men ze met het gelaat gekeerd naar het volk, in voila kiaarheid, en niet met het inzicht op sommige ouvaste volkswrtegen-woordigers invloed uit te oefenen. « Wij leggen ons niet neer bij het gebeurde. Bij de tweede lezing begint de strijd opnieuw. In z.ake de vervlaamsching van het lager ondt r-vvijs behoort het laatste woord aan ons. Wij hebben het volk inet ons; de prachtige verga-dering van heden is er een bewijs van. De houding der Vlaamsche pers sterkt ons ook. Wij leggen de wapens niet neer, al moesten wij dan ook in botsing komen met hen, die hoog boven het volk staan en het niet begrijpen. Over die meeting schrijft de Antwerpsche briefwissélaur der Nieuwe Rotl rdamche Cou* rant het volgende " O wat moeten daar ministerieele en andeie parlementaire ooren Iv bben getuit vanmiddag, toen al die wraakkreten uiteen hoofdzakelijk Katholieke voiksmemgte opstegen, als een dreigement waar men naar luistt ren moet, en onder wier davering ook Kamerzetels aan 't schudden kunnen gaan ! Want, voorwaar ik zeg het u, het i3 meeneus : en men houde het zich te Brussel voor gezegd. Het is nog maar een begin, en de Vlaamsche leeuw, dien men een tandeloos, versleten mallemolenbeest waande, heft zijn klauw, en hij bruit. " Ge hadt den volkshumor, onverbiddelijk, sarcastisch, zooals de Uilenspiegelsche Antwerpsche humor zijn kan, door de znal moeten hoorsn flitsen, bij de tienmaal onderbroken lezing van een brief, geschreven door een Antwerpsch Katholiek Kamerlid, met een i; echt-Nederlandschen naam — De Meester heet i| hij, godbetere 't ! —die van « zijn genegenheid tôt de Vlaamsche zaak » durfde komen praten | in een brief waar hij zijn afwezigheid en zijn ; Vlaanderen-verloochenende houding trachtte in mooi te praten. En hoe werd de naam van Iden achtbaren heer Woeste, den parlementairen Paus, uitgejouwd : waarlijk, deze populariteit is van zuiver gehalte, en de afgevaardigde voor de in-Vlaamsche stad Aalst moet zich in zijn nopjes en volkomen in harmonische verstand-houding met zijn Vlaamsche partij- ea landge-nooten voelen..., En minister Poullet dan, deze ongelukkige Pilatus-natuur, die den Vlaming van Herodes naar Kaïphas stuurt, en zijn handen in Belgische tweetalige onschuld wascht, uit vrees voor eenige Waalsche, en meer nog voor eenige Fransch-vulgariseerende keffers, die geen hooger wijsbegeerte bekennen dan het hooggeroemde « middelmatisme », waardoor ons volk tôt een ras van Beulemansen zou worden opgekweekt. Ik zweer u, 't was een heuglijke dag, en ik ben blijde dat ik een verslaggever ben om dat historisch momentje voor de nakomeiingschap vast te houden. Wij zullen het niet gauw vergeten, en wij zullen het vooral weten te prenten in 't geheugen van de schare, die buiten deze zaal zich voor de VlaauHche toekomst warm maakt, opdat te goeder ure een naklank er van doordringe tôt in de Landskamer, waar eerstdaags over het lot der komende Vlaamsche geslachten zal worden bealist. « Als buitenstaander ken ik me wel in staat om over deze uiting van het Katholiek-Vlaamsche gemoed een objectieve beschouwing te geven, en ik beken dat het me zelden gegeven werd zulk een ontroerende, eerlijke en indrukmakende betooging bij te wonen. Be-driegen de teekenen niet, dan zal van hieruit de verontwaardiging als een breede stroom zich over heel het Vlaamsche land gaan uitspreiden, en ik viaag me nu af of er werkelijk een regeering zal gevonden worden, die den treu-rigen moed zou hebben, om den zoo éenstem-mig uitgesproken volkswil te miskennen en te braveeren ? Gebeurt dit wel, dan zeg ik, dat de Vlamingen het lamste, het lammenadigste, het meest wezenlooze volk zijn, dat op den aardbo-dern leef't, en waarlijk het zout op zijn brood niet waard ! " * « Nu weten wij wat verleden Zondag te Antwerpen gebeurd is. Ki) de katholieke Vlaamschgezinden van Gent, waar blijven zij ? Zullen zij, stom als visschen, het met ge-kruiste armen blijven aanzien, dat al hunne voîksve'tegsnTVoordiçers tegen de Vlaamsche amendementen gesteind hebben, zalfs de acht-bareh eren Maenhout, Siffer en Huishouwer, dio sedert jaren eene patent van Flamingant genomen hebben en als dusdanig op de c'ericale lijst in tijd van verkiezingen dienst doen ? * * * Het voorgaande was gezet, toen wij verna-men dat de Snellaertkrinq van Gent verleden Donderdag eene algemeene vergadering hield met de volgende dagorde : Gaat UEd. de schanddaad herstellen, begaan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes