Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

176 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Geraadpleegd op 23 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tq5r786m5n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1 Februari 1914. N° 3. 3e Jaargan^ HOOGER OP! Orgaan van « H et Kruisverbond- voor 't Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. BUREEL : vprcrhîint rtpn 1 <=" pn iv< vin iprlprp Met vaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven ; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en berichten : Aan rîrnnd Van den BoGAERT' °" P'da3rt0e afeevaardiKd d°°r z- E- Kard- «ERCIER = Ee™' P- ^"en)"1'6 DeUrne"Zuid (Am" 'J. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mej. Stephanie WerPvoor inschrijvingen, verzendingen, Prijs per jaar : 1,25 fr. Vtt r Qude-Ood ; Mevr. A. De Groodt-Adant, Antwerpen ; Dr A. De Groodt, betaling : den Heer J. Van den Eyndenl Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Antwerpen; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Ons Kenteeken. Vrienden, leclcn van onze Bonden, draagt gij allen, altijd en overal dit kenteeken ? S ln vele bonden is dut dragen verplichtend gesteld. En jammer is het wel, dat nog niet aile afdeelingen die verplichting hebben opgelegd. Want het kenteeken speelt een grooten roi in onzen strijd : het spreekt waar gij niet altijd spreken kunt. Het zegt wat gij zoudt willen zeggen. Het toont uwe ont-houding, waar gij de gelegenheid mist, die te toonen. Het kenteeken doet ons kennen, doet onze gedachten, onzen strijd kennen. Het doet herkennen wie onze geestverwanten en strijdgenooten zijn. Vrienden, draagt altijd en overal het teeken van onzen heiligen kruistocht ! Te verkrijgen op het Bureel der Federatie «Het Kruisverbond», Brouwerijstraat, 10, Berchem-Antwerpen. > »«» < Karaktersterkte. Iedereen zegt het, wij leven in een tijd van karakterloosheid. Vele mannen zijn verwijfd, vele vrouwen levende poppen, vele kinderen « kruidjes-roer-mij-niet ». Al die karakterloozen zijn zinnelijken. Die mannen liggen in de herbergen. Die vrouwen verzadigen zich aan licht-zinnige voorstellingen, aan allerlei mode-grillen, aan reukwerken en bonbons. Die kinderen moeten ailes hebben wat ze zien, verdragen noch kou noch warmte, noch bestraffing noch tegenspraak. Die echtgenooten werpen heelemaal of ten deele van zich af de zware lasten van het huwelijk, en huldigen daarna hun eigen lafheid. Hun kinderen gaan denzelfden weg op, als het nu nog niet erger wordt. Er wordt veel geklaagd over die « wufte zuiderzeden ». Te recht ! Doch waarom durven sommige brave lieden, die bij al hun gejammer over de huidige zinnelijkheid, vleeschelijkheid en verwijfdheid, heel prozaïsch hun tweede of derde glaasje — o, dat gunnen wij hun ! — naar binnen gieten, steeds blijven spotten met onze katholieke drankbestrijding ? is drankweer geen allerbeste school voor bestrijding der zinnelijke lusten en voor edele karaktersterkte? Ook, al had de drankbestrijding geen ander nut dan op zinnelijk gebied te leeren « ja » of « neen » zeggen, wanneer men zich éénmaal voorgenomen heeft aan te nemen of te weigeren, dan reeds moest zij een groote weldaad heeten voor de huidige inaatschappij. Ourïers en meesters, wilt ge sterken van karakter vormen, voedt de kinderen in geheelonthouding op. Op, jeugd van Vlaanderen, wilt ge Vlaanderen van ziekelijkheid en laffe zinnelijkheid genezen, bestrijd het alcoholisme en weze voor u een gegeven woord een wet en een plicht. J. Van Roy. Voor de School. De algemeene schoolopziener der Rijn-provincie te Keulen, de heer Quensel, heeft voor aile scholen onder zijn toezicht een korten leiddraad samengesteld, dien de onderwijzers moeten volgen bij de behan-deling van het drankvraagstuk. In tien groote waarheden is die leer samengevat : 1. Geen enkele alcoholische drank, hetzij wijn of genever, bezit noemenswaardige voedings- of versterkingswaarde. 2. De in aile geestrijke dranken dus ook in aanwezige alcohol iseen vergif en werkt schadclijk op de gezondheid. 3. Het misbruik van alcohol veroorzaakt hevige ziekten, vooral van de maag, de nieren, de lever en het hart. 4. Ieder alcoholgebruik vermoeit naar geest en lichaam. 5. Het geregeld gebruik van alcohol veroor zaakt, in plaats van dorst te lesschen, integendeel steeds een nieuw gevoel van dorst. 6. Die iets degelijks worden wil, mag zich niet aan een geregeld gebruik van alcohol, dat licht naar de herberg voert, gewoon maken. 7. Een nuchter mensch staat gewoonlijk boven zijn medearbeiders, die drinken. 8. Ieder onmatig gebruik van alcohol voert licht tôt strafbare handelingen en buiten-sporigheden.9. Ailes wat men uitgeeft voor alcoholische dranken vermindert de middelen, die men anders zou kunnen besteden om zich verder te bekwamen. 10. Door het misbruik van alcohol worden ambacht en nijverheid onmiddellijk ge-schaad, zoowel in hetgeen zij kunnen voortbrengen, alsook in het vermogen om te concurreeren op de wereldmarkt. * * Ook groote menschen, hier zoowel als in Duitschland, kennen die tien waarheden te weinig. Zijn aile onderwijzers er wel van over-tuigd ? Daarbij niet vergeten : wie bovenstaande goed wil lezen en begrijpen, moet alcohol niet verwisselen met genever. In de volkstaal wordt dit te veel gedaan. Alcohol in deze tien punten moet men telkens verstaan als : genever, bier ofwijn, want het bedoelt aile dranken, waarin alcohol aanwezig is. Niets gekort? Het volgende opstel is getrokken uit het propagandaboekje zeer onlangs uit gegeven door de moedige studenten van het S. Rom-boutcollege te Mechelen. Een volledig verslag over dit boekje zal opgenomen worden in een volgend nummer : De meest herhaalde en wreedst ontmoedi-gende opwerping die we in 't college hooren, is : 't Is niet gekort ! We kunnen niets doen ! Mag een jongen, waar leven en werk in zit, zoo spreken ? Is dat de levenslust van de vroegere kerels ! Kunnen we waarachtig niets? Eens dat ge een jongen kunt begeesteren voor dat edel ideaal van naastenliefde, voor dieu kruistocht ter verlossing van tallooze on-gelukkigen, die verloren gaan door den drankduivel, ter verlossing van moeder en kinders, gemarteld door dronkaards, ter verlossing van millioenen onsterfelijke zielen, eens dat ge een jongen daarvoor begeesterd hebt, wees zeker dat hij kan en zal werken en propaganda maken lijk niet één ander. Maar meer is er nog ! Hier is het waar dat de onthechting van zelfzucht u zelven

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1912 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes