Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent

637 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Maart. Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c24qj78f9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 6 Verschijnt met toelating der Krijgsoverheid MAART 1918 i nuniicl eurbit issqsrpi nct ot-®c gmt 1 Si KO/TE 100/ OO&LQG/BIAD VOQft OP/TÊLLER.: GEORGE/GOCTCCBUER §ff M- DE yOLDATEh VAI1 GCI1T. ®£> l,Avtrtuc Dt> Uwuume/.-LC nAVftDS ® Gentsche Typen NE ZEEVAARDER Wi e onzer lezers kent Fons R... niet?! Hisschien wel de sypathiekste figuur uit deu IJzerenwegwereld. Talrijk zijn de Gentsehe jongens die hem als Peter hebben, maar van al zijne doopkinderen zijn er maar weinigen over wien hij zoo fier is, als over zijnen zeevaarder, Fons Spriet. Fons was te Gent, als de Duitschers er binnenvielen. 't En duurde niet lang of hij had moeilijkheden met de mofl'en... Maar hij was hun te rap en wist uit hunne klauwen te geraken en de plaat te poetsen. Zijn maat erchter, M. Achter-gale, zoon van den kommandant der pompiers, was zoo gelukkig niet ± ons trok naar Engeland en eens <la,ar, nam hij dienst op den steamer e ». Pas eenige dagen later werd de 4 » getorpilleerd, maar toegesnelde torpedo-booten konden hem vlot houden en hem in een vriendenhaven binnenbrengen. Onze zeeman vaarde eenige dagen later op de « », der « » werd 00k door een Duitsche sluip-moordenaar naar den kabillauwskelder gestuurd,.. maar ons ;;tropken ontkwam het, en werd door patroeljeerders opge-pikt.Eenigen tijd nadien vinden wij onzen onversaagden stadsgenoot op den « Ditmaa.1 had hij buitengewone kans. Toen de & » 'tzelfde lot on- derging als de Paul en de « », bleven er enkel twee leden cter beman-ning gespaard, en... onze Fons was er bij ! Zooveel tegenslag zouden de kloeksten ontmoedigen. Op onzen *Gentenaar had dit geen ander eiïekt dan zijn zelfbetrou-wen te versterken. Toen hij over eenige dagen hier met den « » aankwam, zeide hij met een guilen lach: — Ziede wel, dat ze inij nie en kunne krijgen!... — 'k Zou het gelooven 00k, antwoord-de zijn « Peetje ». Nen echten Gentenaar moet altijd weten boven te drijven! Yriend Spriet, we bewonderen uwe moedige taaiheid en wenschen u eene blij vende « chance », de woorden van uw peetje zullen voor ons 00k ten goede komen; wij 00k zullen zorgen, dat Gent immer en overal boven drijve ! THEO MOENS We hoeven hem onze lezers voorzeker niet voor te stellen, want Théo is zoo-wat overal bekend. Zijn naam alleen brengt ons reeds een glimlach op de lip-pen, en herinnert ons aan al]es wat er aan verwant is: zijn thuis « Den Duitsch », waar Théo eenvoudig debu-teerde als jongste zoon van gansch een zangersfamilie. Zijn oudere broers, waar-van er een aan onzen Nederlandsclien Schouwburg was verbonden, waren zijn leermeesters of liever zijn's gelijken, want het komisch talent is hun allen in-' geboren. Reeds voor den oorlog stond Théo ons als één onzer beste karakter-humoristen bekend. De veldtocht welke hij als sold-daat meêiuiek, en de kwetsuren welke hij aldus opliep, sc-hijnen geen vat op zijn krachtig gentsch temperament te hebben gehad, en guitiger dan ooit vinden we hem als zanger aan 't leger terug in Auvours, in Raies, op het front en in de h'ospitalen, waar hij voor onze soldaten en gekwetsten zingt. Zijn typiscli spel en luimig optreden hebben hem het hart van al onze jongens doen veroveren, en de echt-vlaamsche noot zijner liederen heeft hem tôt hunne « idole » gemaakt. Doch zijn groote verdienste ligt dààr nog niet in. Onze kluchtzangers in 't algemeen hebben tôt heden steeds ver onder hun taak gestaan, en Théo is een der eersten welke hunne roeping hebben begrepen. "Voor den oorlog werden in Gent en omstreken, menigvuldige pogin-gen gedaan oni ons volk een muziekonder-wijs te geven, om het volkslied een ze-kere zedelijke en verstandelijke hoogte te doen bereiken. Théo heeft begrepen wat gelden kon voor liefhebbers, voor het volk, vooral gelden moest voor een ( beroepszanger-, Zijn kunst is er door ge-rijpt. Met zijn pittigen tongval, zijn lollig gebarenspel en onweerstaanbaar mimiek, heeft hij zich de liederen onzer hedeudaagsche schrijvers weten toe te eigenen. Weinigen vermogen het als hem de liederen van Emiel Hullebroeck te vertolken. Zeker is ailes nog niet bij hem tôt volmaaktheid gekomen en is zijn kunst nog vatbaar voor verfijning, maar zijn groote verdienste, welke blijven zal en hem onloochenbaar tôt een der meest belovende onzer vlaamsche jongens hebben gemaakt, is, dat hij het vlaamsche lied een trap hooger heeft weten te doen stijgen. En daârom vooral juichen wij toe. A^roeger werd zoo vaak de vraag ge-steld : Rrijgen we eindelijk eens een echt vlaamsche humorist-kunstenaar? Dezen welke Doorke hebben g'ehoord, hebben reeds bevestigend geantwoord. Het Activisme te uent De Bisschop van Gent teelcent protest aan tegen den zoogenaamden « Raad van Vlaanderen » Ziehier in vvelke woorden Mgr protest aanteekende tegen den « Raad van Vlaanderen » : « Gezien. dat de priesters van ons bis-dom zich steeds onderscheiden hebben door hunne getrouwheid jegens het Bel-gisch Yaderland, dat zij de vaderlands-iiefde aanzien als eenen plicht en eene christen deugd, denk ik zoowel in mijnen naam als in dien van de priesterschaar van het bisdom Gent te moeten verkla-ren, dat wij het hoegenaamd niet eens zijn met de handelwijze van het komiteit dat zich den *naam geeft van Raad van Vlaanderen, en dat' wij het als onzen plicht aanzien, getrouw te blijven aan het Belgisch Vaderland, zijnen Roning en zijne regeering. » DE GEMEENTERAAD VAN GENT KRACHTIG PROTEST De gemeenteraad van Gent protesteert krachtig tegen den « Raad van Vlaanderen ». Overwegende dat de handelingen van dit Comiteit ten zeerste inbreuk maken op de Grondwet en op de wetten van het Belgische volk, dat zij tôt niets minder strekken dan de eenheid en de ondeel-baarheid van het belgische vaderland te vernietigen ; Overwegende dat de overgroote meer-derheid der bevolking deze handelingen af'keurt en veroordeelt met al de kracht harer liefde tôt het vaderland; dat zij het feit zijn van enkele alleenstaande personen, handelend zonder daartoe hoe-danigheid noch wettig mândaat te be-zitten, alleen gehoorzamend aan drijf-veeren welke het gansche land ten stel-ligste heeft afgekeurd van zoodra zij tôt uiting kwamen ; Overwegende dat de handelingen van dit Comiteit des te laakbaarder zijn daar zij gepleegd worden, terwijl het Vaderland zich onder den druk bevindt eener vreemde bezetting en aan de bevolking aile openbare vrije uiting harer wezen-lijke gevoelens is ontzegd; Overwegende dat er in België, buiten de feitelijk bezettende macht, geene an-dere machten bestaan dan de wettelijke machten door de Grondwet tôt stand gekomen ; En overwegende dat het als nood-zakelijk voorkomt het Duitsche Rijk in te lichten aangaande de ware gevoelens der Gentsehe bevolking; Teekent eenpariglijk protest aan — in naam van de Gentsehe bevolking die hij vertegenwoordigt en wier wezenlijke gevoelens hij overtuigd is uit te drukken —- tegen de handelingen gepleegd door - den voormelden « Raad van Vlaanderen », ontkent aan dit Comiteit aile wettelijke en f'eitelijke macht, veroordeelt ten strengste deze handelingen als zijnde een verraad tegen de heiligste belangen van het Vaderland en betuigt uit al zijne kracht en met den meesten nadrukj zijne trouw aan de Natie, aan den Koning en aan de Regeering van het Belgisclie Volk; ' Beslist dat onderhavig besluit zal over-gemaakt worden aan den ffanselier van het Duitsche Rijk en aan de vertegen-woordigers van de Duitsche Overheid in België. In zitting van Maandag 28 Januari 1918. DE OUDSTE SOLDAAT VAN GENT Er zijn ons reeds verscheidene ant-woorden toegekomen en in ons volgend nummer maken wij aan onze lezers den oudsten soldaat van Gent bekend. Onze W&îrin£>r>G>tm Onderluitenant Verwée met zijne Gente-naars, mannen van de genie ir. 20.— De stropkes van de 2e lue van Z... willen niet dat hulderen Roeland alarm kleppe . . » 15. Ins chr i j vingsli j st van adjudant Bossaert » 13. iiijin en 21 zijner makkers . » 7. Omhaling' van Arthur De Smet » -L25 Drie stropkens van Z. . 4. . » 3 «0 Gaf 100 /?•.: Eerw. Heer Servrancks. Gaf 20 fr.: Lui tenant Generaal Drubbel. Gaf 10 fr. 75 : M. Martien. G aven 10 fr.: éïapitein De Smet, Ingenieur Maur. Morimont, Rolonel Olaerts, Eerw. Ileer Lefebvre, Edm. Bocqué (maandelijksche storting), Vereecken Richard. G aven 5 fr.: Luitenant Aimé Colpaert, Jan Van Hoorebeke, M. Viskens, Charles Poû'ijn, Van Hollenberghe, E. Kestelijn, Melis, Rossmann, D. Moycke, Majoor Gee-rinckx, A. Wellens, Marcel De Schee-macker, Van Damme, Luitenant C. Hey-mans, Onderluitenant Minne, Doktér Louis Ronse, Adj. Devis, Adj. Van Box-staele, Van der Sluys, Magelinck, Ernest Drubbel, Edm. Dewilde, Léon Treme-rie, Heyerick, Maur. Serck, G. Verbanck Lippens, Westendorp. Gaf 3 fr. : M. Aug. Van den Iierkkove. G aven 2 fr. 50: MM. Leeman, Le Buf Victor, De Bock Félix, Impens, R. Cortvriend, Jo-ris De Clercq, Triphon Revijn, Callens Marin, Cassan JDe Brabander G., De Nijs Julien, Follman E., Hooste C., Laeremans Jos., Thonon H., Vermeire. Gaven 2 fr.: MM. Rich. Rigoir, Joz. Wauters, Smjan, Maur. De Vreese, Dhondt, Léon De Ruyck, H. Sambaere, Van Reyse-ghem Bruno, ltters E., Van der Schue-ren, De Graeve Alf., Van den Hende Fr., Bernardus Ern., Bogaert Pierre, De Metter Albeft, Meerschaut Ern., Turf Charles, Van de Velde J"., Lang-haskens Arthur. Gaven 1 fr. 50: MM. Van den Hove, Kerki Maur., Van den Noortgaete Jules. Gaven 1 fr. 25.- MM. Gierets, Rutsaert, Temmerman, Wellens, Wiift'els, Haentjes, De Fijn B-, Van der Haegen Ose. Gaven 1 fr.: MM. G. De Coeyer, De Jaegher, Félix Boudry, R. J. W. Scott, Lescrau-waet, Isidoor De Volder, A. Holvoet, H. Ilendrick, Frans De Planter, Alfons Seux, Emile De Keizer, Keppens Camille, Vleurinck, Ilerdenvert J., De Smaele, Colpaert Aug., De Smaele Benoît, Ackaert Arthur, D'Hondt Cyriel, Manhout, Masure R., Peers Jos., Rijm Gust., Van Overmaet Maur., Van den Bunder, Van den Hove Jos., Van lloucke Rich., Stock Jules, Verbrugge Rémi, Corijn Oscar, Elderweirt A., Schepens Henri, Versluys, De Caluwe. Gaf 0 fr. 75: M. J. M. Colle. Gaven 0 fr. 50: MM. Gust. De Herdt, Polyd. Raes, Adolf Pourbaix, Osp. Swars, Alf. De Ruyck, Noterman Julien, Vande velde Emiel. Aan allen onzen besten dank. Paaschklanken w ij outvingen net voigena scnrijven, waaraan wij gaarne piaatsruimte at-staan, om het groote deel onzer lezers, die zulke schoone herinneringen hebben bewaard van de retraites door pater van Acker geieid, een genoégen te doen. Ontvangt ge ons blad, Mynheer? Hebt ge « Roeland » gelezen? Door verschillende stropkes werd mij zuiks gevraagd. 'k Moet erbij voegen dat Jiun geziciit van fiere vreug'de straai-de.Met al die jongens ben ik danig ver-heugd, omdat de Gentenaars eindelijk nun orgaaiî bezitten, waarm gesproken wordt van hunne stad, van hun huisge-zin, van hunne belangen, van hun ge-looi', van al wat zij lief hebben en waar zij thans zoo hardnekkig voor strijden. Elk jaar, sedert 1904, zag ik in 't Re-traiteniiuis van de Bestormstraat, hon-derden onzer Gentsehe werklieden deel-nemen aan de geestelijke afzondermg. Namelijk met Paschen, was ons huis be-zet met meestergasten en bedienden. (Wie kende niet Wardje Rogiest van de Mnide, Richard Segers van Gentbrug-ger') 't Was een doorslaand bewijs dat de Gentsehe bevolking getrouw bleef aan het vaderlijk geloof en aan haar. oude . Vlaamsche zeden. Die gevoelens zijn onveranderd ge-bleven. Daarom laat a Xlokke Roeland » haar bronzen stem 'luiden; om de Gentsehe soldaten op te roepen tôt hunnen Paaschplicht. « In Gods zegen is ailes gelegen! » Wie twijfelt er nog aan? Hun plichtbesef jegens God, de vol-brenging van dezen plicht zal hunnen plicht jegens het vaderland veredelen en versterken Als zij de geliefde kerken onzer stad zullen terug zien, zullen zij een blij de danklied mogen aanhef'fen! Zalige Paschen! P. VAN ACRER, aalmoezenier. NIIEWS UIT GENT DE MUNT Onze stad heeft in omloop gebracht geldstukken van vijf frank, een mengsel van koper en aluminium, met de wapens van de stad. DE TOESTAND Te Gent is geen vleesch of geen eieren meer te krijgen die niet gesmokkeld zijn. De Pensionaten hebben hunne leerlin-gen moeten naar huis zenden. Aile scho-len en openbare gebouwen zijn door Duitsche soldaten ingenomen. Terwijl de inwoners geen brandstof kunnen bekomen, hebben de Duitschers daaraan geen gebrek. Op aile manieren tracht men het mo-raal der soldaten hoog te houden om hen aldus voor een te verwachten oïïensief klaar te maken. Hit een brief van Januari laatstleden: Kolen, 3 fr. 50 de duizend kilogr. Boter, 28 fr. de kielogr. Een haring, 1 fr. 25. Een ei, 80 centiemen. Vleesch, 14 fr. de kilogr. Een wit brood, 18 fr. Een paar kousen, 15 fr. Een liemd, 18 fr. Een meter kleerstof, 80 tôt 90 frank. DE VLIE GERS AAN V ALLEN" Sedert eenigen tijd is op het plein der Oude Tentoonstelling, te Gent, een groot vliegplein opgericht. Aanhoudend wordt die plaats door verbondene vliegers met bommen bestrooid. SCHIELIJK OVERLEDEN J. Joseph ' Cooreman, S.-J., geboren +e Gent, vicaris van Mgr Van Reetb, bisschop van Galle, Ceylon, is in 't be-gin der maand Maart schielijk overleden te Calcutta, Bengalen. Hij was de broe-der van den voormaligen voorzitter der Belgische Ramer van volksvertegenwoor-digers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Le Havre van 1917 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes