Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

679 0
30 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 December. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k93262f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N° 52 Dimanche 30 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Iîct nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuvcn, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTHOUT, rue de Diest, 32. Gelukkig Nieuwjaar î « — v/p+gvv ■ • Elkeen tracht naar Nieuwjaai■, doch elkeen tracht er ook naar dat hij voorbij is, vooval nu in deze droeoe tijden van kommer en ellende. Elkeen gaat geerne een gelukkig en zalig Nieuwjaar wenschen en soins wel ook Nieuwjaars-giften ontoangen, doch er van sijnen kant geven, sie dat bevalt zoo seer niet. Daarbij, op het laatst wordt men het Xicuwjaanvenschen en het Nieuwjaar hooren wenschen zoo moede, dat men zich reeds een eind ver in het jaar sou wenschen. Vit vrees dus van onze lezers te vervelen, Èsullen wij het Xieuwjaarwenschen maar kort maken, en hun enkel den eenvoudigen, doch zooveel omoa.tte.nden wensch onzer voorouders herlialen : « Een gelukkig en zalig Nieuwjaar, en nog veel navolgende, maar er bijvoegende met een duurzamen vrede l » IVe gelooven, inderdaad, dat het onmogelijk is, voor 't oogenblik, wat beters te wenschcn hier op aarde. NIEUWJAAR! Ieder jaar, met Nieuwjaar, wordt daarboven, bij God, een blad omgekeerd van het rékeningsboek waar al onze daden van 't algeloopen jaar in opgeteekend staan, en een nieuw blad begonnen. En bij die gelegenheid wenschen wij aan malkander, hier op aarde, een zalig en gelukkig Nieuwjaar. Maar om te weten welke dingen juist wij aan malkander hoeven te wenschen, moeten wij die laatste. bladzijde uit ons rekeningsboek eens overzien, om na te gaan hoever wij staan, wat wij gewonnen hebben, vooral wat we nog te kort komen : dat laatste dan moeten wij malkander toewenschen. I. Dingen die wij niet meedragen. — Vraagt nu eens aan vele menschen, of het afgeloopen jaar voor hen is goed geweest, dan krijgt ge meeslal antwoor-<len in dezen aard : « Ja, want mijne zaken zijn goed vooruitgegaan. De oogst is wel gelukt, goed binnengehaald en aan goeden prijs verkoeht... Mijn stal is met een paar koeien vermeerderd... Ik heb een paar duizend franks kunnen terzij Ieggen... » Ofwel : « Iedereen in de familie is goed gezond gebleven, wij hebben geen cent aan den dokter moeten uitgeven... » « Neen, 't jaar is slecht geweest. Sterfte onder het vee, de oogst verhageld, de pacht opgeslagen, en mijne spaarpenningen moeten aanspreken... » « Oneenigheid in de familie, twist over dit en twee-dracht over dat ; zorgen en bekommernissen, treurige <lagen en slapelooze nachten... » « Geld en goed verloren door den oorlog ; een teer-geliefde zoon of vader gesneuveld op het slagveld... » « Vader of moeder, vrouw of kind naar 't kerkhof gedragen; tegenslag op tegenslag... » O, wij beweren niet dat al die dingen van geenen tel zijn in ons leven en ons niet gelukkig of ongeluk-kig mogen en moeten maken. Wij zijn zelfs door God i verplicht, ons met die aardsche zaken te bekommeren, ic tujjciucii »uui uh/.c laiinuc, ic vyciivi u uni uwu^ door de wereld te geraken en aan ons huisgezin een fatsoenlijk bestaan te bezorgen, te streven naar ons geluk en dat van onze familie. Maar wij zeggen, dat die zaken niet ailes zijn in het leven ; en vooral,4eens dat het jaar voorbij is en die moeilijkheden achter den rug zijn, dat wij dan misschien nog kunnen bevestigen : « Mijn jaar is goed geweest, hoewel ik tegenslag geliad heb», ofwel: « Mijn jaar is slecht geweest, hoewel mijne zaken vooruitgingen ». Enwaarom? Omdat wij bovenal, om ons jaar te wegen, moeten zien welke de zaken zijn die wij bij God kunnen voor-brengen en die wij in Gods weegschaal kunnen leggen. Als gij op ditoogenblikvôôr God moest verschijnen, zou Ilij u niet vragen of uw oogst, uw veestal voor-spoedig zijn of niet; of gij een zwaren spaarpot aan uwe erfgenamen nalaat ; of de dokter veel in uw huis is moeten komen of niet ; of gij veel gelâchen hebt of geweend... Dat toch zijn allemaal dingen die gij niet meedraagt, die niet blijven. II. Dingen die wij meedragen. — Maar over lieel andere dingen zou Ilij u ondervragen : over uwe plichten vooral jegens God en jegen de tandere menschen. Ilij zou vooral vragen, of gij regelmatig uwen dag hebt begonnen en geëindigd met hetgebed. Of gij 's morgens, met een rechtzinnig hart, aan uwen Schepper hebt gezegd : « Wat ik vandaag doe, doe ik voor U ! » — en zoo uwen dag hebt geheiligd ! en doen tellen voor den Hemel, 't zij hij met voor-spoed of met tegenslag gevuld was. Hebt gij, als cliristen mensch, getrouwelijk al uwe plichten gekweten? Hebt gij, b. v., uw best gedaan om kuisch en rein te leven ? En dan, uwe betrekkingen met andere àienschm ? Eerlijkzijn, tôt in de kleinste dingen; geen strooi-halm, geen cent willen bezitten die aan anderen toe-behoort. dat is de plicht van een echten cliristen. En als hij, in een oogenblik van hebzucht en zwakheid, onrechtvaaro'ig goed genomen heeft, dan geeft hij aan-stonds weer wat hem niet toekomt. Eerlijk zijn is niet voldoende, want een eerlijk mensch kan een schrokker en vrek zijn. Wij moeten aan anderen ook goed doen. Een boer, b. v., heeft zoo dikwijls gelegenheid om gedienstig te zijn : aan eenen gebuur eeu handje toesleken op zijn werk ; zonder gevraagd te worden, een goeden raad geven over veld en zaad en oogst ; vriendelijk en gemakke-lijk iets uitleenen ; zijne feld- en stalprodukten, vooral in deze droeve tijden, zonder woekerzucht of gouddorst aan den man brengen ; en honderd andere dingen meer. Dat noemen wij met een schoon woord « gedienstigheid », maar bij God lieet dat tevens « christelijke naastenliefde ». Doch daar zijn dikwijls menschen, die tegenover vreeinden altijd vriendelijk en gedienstig zijn, maar in hun eigen huis onverdraaglijk. Want het is in den dagelijkschen omgang met ouders, echtgenoot en kinderen, dat de mensch waarlijk laat zien wat hij is ; tegenover vreemden kan men dat nogal bestoppên. Gij allen, hebt gij door uw eigenzinnig, of liaat-dragend, of oploopend, of jaloersch karakter, uw buis niet veranderd in eene hel, waar uwe familie- icucu uiueti gçu rruu^cu inauiiicu : itcui ^ij diui ïiuuw en kinderen geen schrik gegeven tegen dat het etens-tijd is, oindat^zij weten dat dan uwe grillen losbreken? Als ge soms slecht gez'ind zijt, laat het zijn met reden, waarom moeten anderen dat ui'boeten? Als de zon voor u niet schijnt, moet gij daarom wolken hangen voor de zon van anderen ? Gij, ouders, hebt gij in ailes uw best gedaan om uwe kinderen beter te maken en godsdienstiger ; hebt gij daartoe bijgedragen door woorden en vermaningen, ja, maar vooral door uw eigen voorbeeld ? Gij, kinderen, hebt ge geluisterd naar uwe ouders, hebt ge waarlijk liefde voor hen gehad, hebt gij zet bijgestaan door uw werk ? Dat zijn de punten waarover God u zou ondervragen, moest gij nu voor Hem verschijnen. Als gij daarover, op dit oogenblik, met gerusf hart kunt antwoorden dat het goed geweest is, dan moogt gij tevreden zijn over uw jaar, en dan moeten wij ir wenschen : « Dat het zoo voortja ! » Zijn die zaken niet in regel geweest, dan is, trots allen aardsclien voorspoed, uw jaar onwel geweest, dan komt gij iets te kort en dan wenschen wij u : « Dat het dit jaar betere, en uw tekort aangevuIA worde ! » En bovenal wenschen wij, dat gij in ailes aan God de eereplaats blijft geven ! Met Nieuwjaarsdag vroegen wij aan een cliristen, of hij het jaar goed ingezet iiad r « Ja, antwoordde hij, ik heb mijne Nieuwjaars-bezoeken begonnen met den waardigsle : ik bon dezen morgen eerst bij Onze Lieve Heer geweest» naar de Mis en te Communie. » Hij stelde dus God. eerst en voor ailes. Zoo moet ieder doen op de 365 dagen van 't jaar ; want laten we het nooit vergeten : « In Gjds zegen, is 't al gelegen ! » Annoncer! op Grafsteenen DE NIEUWSTE AMERIKAANSCHE REKLAAM Als wij de Amerikaansche bladen mogen gelooven, zegt de Amsterdamsche «Telegraaf», dan neemt de reklame-woede in het land van den dollar onrust-barende vormen aan. Zelfs grafmonuûienten zijn voor de adverteerders niet meer heilig- Een journalist heeft op de begraafplaats van een stad in den Staat Ohio, verscheiden grafsteenen-annoncen gezien. — « Onder dezen steen rust — heet het op een monument — Annie Hawkins. Zij stierf uit verdriet over haar verloren schoonheid, hetgeen haar zeker niet was over-komen als zij elken avond voor zich ter ruste ta begeven, haar gelaat met de sclioonheids-crême van II. S. Cartes liad ingewreven. Verkrijgbaar bij aile soliede apothekers. » Een ander opschrift luid : « Hier rust Eduard Mac Kremer ; hij stierf plotseling, nadat hij den loop va» 'n Parsimmon-revolver, het voor allen die dit aardsch tranendal verlaten willen, voortreffelijk wapen, tegen het voorhoofd had gezet. » Op den voorkant van een door zijn smakeloosheidf opvallend gedenkteeken leest men : « Hier zal eens Joë Bauinstamm en Shepp, van de welbekende Arma Baumstamm en Shepp, in gor-dijnen en vitrages, welke hij tôt vrejgde van zijn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Leuven van 1839 tot 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes