Kortrijks oorlogsblad

2008 0
01 augustus 1919
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1919, 01 Augustus. Kortrijks oorlogsblad. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6q1sf2ms4h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 10. Oogst 1919. KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.... van 't moe gemarteld Iand ! Verschijnt als 't kan. Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan den Heer Jef Van de Kerckhove, Groeninghestraat. Vooi- nadere inlichtingen sclïcjjve men ;ian den Heer Arthur Van den Broucke, Meenenstraat, 7. EEN WOORDJE VOORAF. Beste soldaten, biermede verschijnt het laatste nummer van ons « Kortrijks Oorlogsblad ». Uw '• Kortrijks Oorlogsblad •> geboren tijdens de wereld-kamp, uit liefde voor onze stadsgenoten, groeide en gedijde in liefde, verheven boven eigenbelang, zelf-en bedilzucht ! De Vlaamsche soldaten nu sclionken wederliefde aan hun klein, maar gegeerd bladje. Immers, het inzenden van inschrijvingen en bijdragen bevredigde ons, ofschoon ontevoorziene en dus niet te voorkomen moeielijkheden oprezen en.... 't verder ver-schijnen van ons blad tijdelijk moest stopgezet worden. Thins echt.er, ltopen WO mit» oc ri vroinig- goocion wil — ons bladje 'n ander taak op te leggen en als " Oudstrijdersblad ■> het goede zaad te doen werpén over gansch het arrondissement Kortrijk. Al onze krach ten zullen gericht worden naar dit eenige doel : Ons frissche maar krachtige kind der " Soldaten beweging " tôt een forsige knaap op te voeden en te ontwikkelen « Immers, wat ui+ liefde gedaan wordt, dat wordt geheel en al vruchtbaar «. In en bij ailes hebben wij steeds gekampt voor het goede recht van den Vlaming ; we hebben den Vlaam-schen soldaat geleerd hoe eensgezindheid macht baart, en hoe onze belangen nooit •' iets kunnen » noch « mogen » verwachten, van de gevaarlijkste aller verdeeldheden, van de politiek. Ach, « Kortrijks Oorlogsblad •>, heeft op het punt gestaan, van met den tijd mede te gaan, van te veran-deren. Als één man echter zijn de soldaten opgestaan, en hebben getoond dat het hun blad was... « Het Oudstrijdersblad voor 't Kortrijksche » zal weerdig aan « Kortrijks Oorlogsblad » opvolgen en steeds openstaan voor de gedachten van wat jong is, zicli nog volop voelt leven en nog niet versuft is door het prozaïsche van de wereld of door den strijd voor het bestaan Opeersterang zal ons « Oudstrijdersblad » opkomen voor de belangen onzer gedemobiliseerde soldaten, onze verminkten en niet minder voor de weezen, weduwen en overlevenden onzer duurbare gesneuvelden. Nevens de stoffelijke belangen onzer soldaten zullen wij ook onverpoosd strijden voor hunne geestesbelangen en geen stond rust kennen vooraleer al de rechten onzer soldaten bekomen worden. Vooruit nu, makkers, de lianden uit de mouwen ! Dat allen, die soms al eens een « graatie •• vinden, oordeelen in dien zelfden geest. van liefde We zijn allen « ffontmannen ! Ons leven was soms droef, soms blij, maar we aanvaardden het eene met het andere, omdat we wel wisten dat « onrecht was gepleegd en nog niet hersteld •■. Zoo, en zoo alleen zal ons •• Oudstrijdersblad » zijn en blijven de vertrouwde en getrouvve vriend van ons Vlaamsch soldatenvolk uit het Arrondissement Kortrijk. Onze opvatting zal het weêrgeven en verhalen van den bitteren tijd dien wij al te strijden en te lijden had- den voor ons recht en voor een zuiver « 2'oed vlaamsch zijn ». Allen gewerkt en fiink vooruit, onder de lijfspreuk : " Vlaanderens jongens leeren de wereld ! •> Het Bestuur. Vergeet ons steunfonds niet. Aile giften, hoe gering ook, zijn welkom en zullen met dankbaarheid aanvaard worden bij onzen schatbewaarder : Mijnheer Gaston Coignée, Sweveghemstraat, Kortrijk. MiQKCMNING. « Ai is het gee» hoog, geen heuig ieea, Zoolang we nog mensehen zijn, Metaardsche broed'ren in 'taardsche kleed. Zoolang doet miskenning pijn ! « Neen, een hoog, een heilig leed is het niet, maar het is zoo door en door menschelijk. We zijn nu eenmaal op onze medemenschen aangewezen, en beginnen meest-al onze loopbaan met de begeerte hun van mit te zijn en de wereld vooruit te helpen. We achten de wereld hooger dan zij verdient en meenen dat ze dat streven begrijpen en op prijs stellen moet. En wanneer we dan koud en onverschillig bejegend worden, enkel en alleen omdat we Vlaming zijn, dan kan het niet anders of het doet ons pijn. Het duurt ge-ruimen tijd voordat we geleerd hebben niet ineer naar liaar goedkeuring tp vragen, en uit een andere veel zui-verder bron kracht te putten om voorwaarts te gaan. Tocti is dat de weg, dien wij gaan moeten ; en we zullen het vaak zien gebeuren dat juist wanneer we dit procès hebben doorgemaakt, het eens zoo vurig begeerde ons als een rijpe vrucht in den schoot valt. Miskenning is het gevoel van niet begrepen of met onverschilligheid behandeld te worden door hen, die wij hoogachtenen op wier instemming en goedkeuring wij prijs zouden stellen. Van die beide is onverschilligheid net pijnlijkst, want zij slaat ons de wapens, waarmede we ons zouden willen verdedigen, uit de hand. Niet begrepen of verkeerd beoordeeld te worden is daarentegen nog altijd voor herstqjling vatbaar. Dikwijls ishetalleen een zaak van geduld ; en de miskenning kan ons een aansporing zijn om met ons zelven tôt roeerdere klaar-heid te komen, en een beteren vorm te kiezen om onze gedachten aan de wereld kenbaar te m'aken. Slagen we hierin en wordt dientengevolge aanmoediging ons deel, dan zal die aanmoediging een ontzaglijke steun zijn. Zij kan zelfs tôt een ladder worden, waarlangs wij verder omhoog klimmen ; maar steeds moet zij middel blijven en nooit mogen we in haar ons einddoel zien. Van lieverlede wassen we ook haar boven het hoofd en vragen naar de goedkeuring van ons geweten alleen. Deze gedaclite moge ons troosten : iets dat waarlijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Kortrijks oorlogsblad behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes