L'écho de Belgique

1093 0
26 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 Februari. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 24 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xs5j963t7j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderlan Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscriptioa : 1s. 9d. voor drie maanden. h, 9d. for three mor.ths Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915. Price ld. Opzoekingen. Onze Priiskamp. Gewonden in Frankrijk Paaschplicht. I)e Belgen kunnen hun patschplicht in Engelan< volbrengen van Assche Woensdag tôt Belokei Paschen. Dat allen, ook de meest afgelegenen, al he mogelijke doen om die groote christelijke plicht t vervullen. Priesters die Vlaamsch en Franscl spreken houden zich ter beschikking dergenen di< ter plaatse geen biechtvader zouden vinden. Mei bevrage zich ter naast gelegen *' ROMAP CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voo Assche Woensdag en Goeden Vrijdag, uitgenomei in het aartsbisdom van Liverpool en in het bisdon Newport waar vleesch moet gederfd worden op al di vrijdagen. Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De YVachte laat ons toe volgende regelen hier aan toe t< voegen : " Iedere Belgische famille zal zorgen de noodigt inlichtingen te bekomen van den Belgischen priestei die hen bezoekt. " Dat onze landgenooten ook gedenken dat zij dooi het stipt onderhouden der geboden Gods, door he bijwonen der heilige Mis zoo veel het mogelijk is door het dikwijls en waardig ontvangen der HH Sakramenten, boetvaard igheid doen en Gods oneindigt bermhertigheid afsmeeken over ons dierbaar vader land ; dat onze uitwijkelingen den herderlijken briel van Z.E. den Kardinaal Mercier lezen en overweger en zich schikken naar die vaderlijke vermaninger ledere familie zou een afdruksel van dien brie! moeten hèbben. Duizende zijn er van rondgestuurd er blijven er nog duizende ter beschikking dei uitwijkelingen : dat de priesters er mij vragen Vlaamsche of Fransche ; zij zullen hun gestuurd worden." A. DE WACHTER, Vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUCEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them with a weekly nevvs-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat- Eigen Volksleven in Waies. Ons braaf Vlaamsche volk dat in de streek van Radnor (Wales) werd on-dergebracht vroeg neer een Viaam-schen priester, hakende naar de H. H. Sakramenten der Moederkerk. De goede pastor van Llandrindod bood me de gastvrijheid. En daar haal ik op tafel " De Stem uit België" met het artikel van " Gwynn Jones" over het land van Wales. " Maar, zegt mijn goede pastor, dan zijt gij ook voor de Welschen, die Gwynn Jones is mijn vriend en ik oefen me ook in 't Welsch." En daar kreeg ik de photo te zien die ik in dit nummer meedeel: Het tafereel stelt voor de vergadering der Barden van " het Britsche eiland " eene geeikte uitdrufeking .van aller-oudsten oorsprong: Ynys Prydain, uit den tijd dat heel Brittanje Britsch of Welsch was, dus voor de zesde eeuw. Alla jaren.heeft er de Eistedd-fod plaats (zie vorig artikel). Die dagen vereenigt men zich " in het oog van den dag " in 't zonnenoog ; dan gaan de barden processegewijs in hun rok en met hun hoofdband,—aan hun hoofd de Archdruid, i.e., thans de groote dichter,—naar de groote plaats in het park. Rond hen zijn steenen gesteld de windstreken aanduidend. Midden in lipt de logan stone, een groote steen van twee meter lang. Van daar op wordt gesproken. En de barden staan daarrond, eerst de drui-den, dan de barden, dan de ovates (vertegenwoordigend godsdient, dicht en kunst). In de processie wordt een zwaar de-gen gedragen, in de scheede. Alvorens de zitting te beginnen wordt het zwaard drij keeren uit de scheede ge-rokken. Telkens klinkt de vraag in 't Welsch: "A oes heddwch?" d. i. " Is er vrede." En men antwoordt " Heddwch," d. i. "Vrede" Moest er geant-woord worden :l " Nag oes," d. i. " 't En is," de vergadeeing zou geen plaats mogen hebben naar de oude gebrui-ken.In de processie droeg men ook een ossenhoorn, belegd met goud en zilver, ~n gevuld met bloemen, om geluk en overvloed te beduiden. Hij wordt neergezet in den mystieken barden-kring.De archdruid draagt zelf een eken kroon, en om den hais een gouden ket-ting (op de photo staat de archdruid naast den logan sloné). De standaard die in de processie gaat draagt een afbeeldsel van de zon. In de vereeniging nu is ailes Welsch. Men spreeht redevoeringen uit en draagt gedichten voor over vaderland-liefd een liefde voor eigen taal. De vergadering vangt aan met een oud ge-bed : " Geef ons, O God, de kennis der zakeng en in die kennis de liefde van het goede en in deze liefde de liefde van al het geschapene, en in deze liefde de kracht." Na de dichten en redevoeringen wordt er eer betuigd aan degenen die bijzonder bijdroegen tôt de Eistedd-. fod. Ieder jaar wordt voor dese bijeen-komst een bijzondere stad gekozen Menige stad dingt om die eer en zendt daarom twee sprekers tôt de bijeen-komst der barden, twee jaren te voren. Onze photo is genomen in 1908 te Llangollen (Merioneth). 't Was in deze Eisteddfod dat Father Kane den rang van bard verworf, de eerste Katholieke priester die het bracht tôt daar. Opmerkenwaardig is het hoe men-schen van verschillend geloof in desen taalstrijd naast elkander staan. De Katholieke godsdienst wordt er juister door gekend van wege de niet-katholieken, en vele vooroordee-len vallen er door weg. Waar is de tijd dat geheel dat volk behoorde tôt de Roomsche moederkerk en eenzelfde gebed sprak tôt den Heer ! Honderden Welsche dor-pen dragen den naam van hun pa-troonsheilige (Llan beteekent Heilig ; Llandrindod is de Heilige Drievuldig-heid). Een Welsch moderne dichter, meester in de oude letterkunde van zijn volk, getuigde dat geen enkel oud (Zie vervolg blz, 2,^ se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsburef.l.—Eerw. heer Prims en Eervv. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van 10% ure tôt 11% ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is i*4d. vrachtvrij. Cateciiisme Français. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. 11 est en vente au prix de sd. frais d'envoi compris. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Goede lezing voor ' soldaten en voor ons volk, boeiende romàn?, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op' ons bureel voor onbepaalden tijd te leen. te^ krijgen aan 2d. per boek. ^ •' Gf.bedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek; is op ons bureel te verkrijgen aan ij^d. ; vrachtvrij, ook in het Fransch. T: Inschrijvingen.—Vlamingen die ons wÉgk-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit qat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie).—Vergadering der Belgen onder voor-zitterschap van Mr. Ide-De Wilde ieder Zondag van 4 tôt 6 ure ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. Rriefwissei.inc met Krijgsgevangenen. —Voor. de Belgische krijgsgevangenen is er een correspondentiedienst ingericht die uit-muntend werkt. Men sture aile vragen om nieuws. naar : M. Cools, Amerikaansch college, Naamsche straat, Leuven. Om den brief te doen toekomen in Leuven doe men hem posten door een vriend in Holland. Naar men ons meedeelt wil ook Het Wounded Allies' Relief Committee zich gaarne daarmee gelasten. (Adres: Grand Hôtel, Trafalgar Square, London.) Aan Onze Jongf.ns in Frankrijk.—TteStem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. Lier.—De burgers van Lier, thans in den vreemde, vooral die welke verblijven in Fngeland en in Frankrijk, worden dringend verzocht hun naam en gebruikelijken voor-naam, hun vorig en huidig adres te sturen aan Dr. Aug. Laporta die woont, 102, Foster Street, Lincoln, Engeland. Heer Laporta zal de volledige lijst opmaken en laten drukken in De Stem uit Belgie die aan aile de inge-komen adressen zal gezonden worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes