L'écho de Belgique

801 0
22 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 Januari. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 14 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3j39022n44/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'Echo de Belgique DE STEM UITBELGIE Voor God ônVaderland. Bureau : 55, Russe!! Square, W.€. Abonnement : 1s. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, E.C. No. 18. VRIJDAG, 22 JANUARI, 1915. Price ld. * ' * T ç* ' -"l.. a >- -i t >- i * V '' - * -• >••• • «XL- ; Lettre du E.P. Vermeersch.—Kerstohotos. —In Memoriam Fr. Drvvers Please Read This There are in Engîand, at the présent ~ittG3ner»t, about 130,000 REFUGEES, men, women and chsldren, including about 22,000 Belgian Soldiehf mcstly wounded or convalescent, and in orc^er^ie mitigate in some smail cegree the terrible soriows and trials which these brave Belgianc ave undergoing, we are urgentîy in need of funds for the fol-lowing objects :— 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," wfcich not only gives them news of their country and îovcd ones for which they are pining, btt helps them, through printing their addresses, to find îost relations and friends, and also affords them a direct cham:ei of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, caiechisms and reading bocks in Flemish. 3.—To facilitais for those who are at présent hot;sed ai a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating* with & Flemish speaking priest and of :eceiving the consolations of their re'igion in this the hour of their sorrow and » deiî>Kt΀fït. We therefore appeal most earnestlyto your generosity and charity to nelp us. By pro-viding U9 with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Chèques and Postal Grders to be crossed "Belgian News Fund.*' i • Algemeene Inlichtingen ÎGeestelijke Diensten.—EE. HH. Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Roomsch-katholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed ora ter plaat-se te komen. Indien er m de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvrageh zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureei..—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten i oor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van io£ ure tôt ii£ ure, en van 2-i ure tôt 4 ure, op het bureel çç Russell Square, W.C. Bureau de Renseignements.—Monsieur labbé Prims et le R. P. Jacobs, S.J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de io^ à 11 j. heures, et de 2^ à 4 heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. Catechismus. -De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. Eene nieuwe uitgaaf is onder druk. De prijs is i^d. vrachtvrij. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Oanisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. ' — ^——11 . —1 Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta. u ÎKluriofl 01, i . pa-..o. l , V. 5an? Mui-niVee. Seif \ ijwilliger alii'.oezen, n* ' werd dozer dagen om zijn dapperheid ridder geslagen van de Leopoldsorde. Waar is de tijd dat de Vlamingen hem den Leeuw hieten ? Wij hebben met onze gelukwenschen hem dankte zeggen om de beide photos hierboven: ze zijn op Kenstmis getrokken. Luister : "... Zeshonderd meter achteruit van de eerste loopgrachten hadden we onzen hulppost van het roode kruis ingericht. Moesten wij evenals de soldaten verstoken blijven van de kerstmisvreugde ? Neen, Gode zij dank Welwasde kerk in puinen. Getuige de rechtsche plaat : de zware balken waarop wij zitten schraagden eens den toren, daarachter het neergestuikte, halfgevouwen dak, rechtsvooraan de lichtgeschonden preekstoel. Maar was 00k de rechterbeuk neergehaald in den linkervieugel was een zijaltaar ongedeerd gebleven en we vonden in de sacristie al het noodige om het Heilig Misoffer op te dragen. " Hoe roerde het ons Jezus' geboorte in den stal hier te gedenken in een daklooze kerk, te midden van oorlogsverwoesting den engelenzang des vredes te herhalen, midden den strijd der volkeren zich te spijzen met het liefdemaal, verre van ouders en vrienden zich vereenigd te weten in den Messias. " Aan den wand hing nog het Christusbeeld met afgeslagen armen . . , " Aile onze mannen gingen te communie, ..." Op de portretjes vergat ik aan te teekenen waar ik me bevind (1) ik doe de heilige Mis; (2) ik ât rechts bovenaaO: de mail met ruigen baard en so'dateskepi van de jagers te voet. De priester met almoezeniershoed is E. H. Fisoul, prof, te Hal-bij-Brussel. During the War Préparé for Peace Je ne fais que passer par Londre et l'Angleterre, et voilà que la direc tion de l'excellent ECHO insiste pou qu'au courant de la plume, entre L train qui m'amène et celui qu m'emporte, je laisse quelques ligne; parlant des choses de Belgique à d> chers exilés. Comment résister à cette pressioi amicale, et ne pas montrer un peu cl bonne volonté a qui fait preuve d tant de dévouement? Le cœur de notre pauvre et che pays se partage maintenant entre se fils qui combattent pour sa liberté et ceux qui, sur le sol natal ou l'étranger, attendent d'eux l'heure d la délivrance ou du retour. Ceux qui combattent ont à leu tête un roi pour les fasciner par so: exemple, pour les entraîner vers 1 gloire et le triomphe. Sur le sol natal un vaillant arche vêque, d'intrépides évêques, de bourgmestres aussi fiers que dévoué: maintiennent haut les courages e tracent à tous la ligne du devoir. A l'étranger, des sympathies vrai ment fraternelles, des générosités qui dépassent l'attente, tempèrent les rigueurs de l'éloignement. S'il est partout des douleurs, Dieu 3 nous a ménagé partout le baume de consolations douces à goûter, r Vue du dehors, la Belgique s'étend ; morne sous son ciel, morne aussi en i cette saison humide et froide de janvier. Le va-et-vient de cent mille î Belges n'anime plus les gares de Bruxelles. Celle du Nord loge des 1 soldats Allemands. Les trains, nos : trains, transportent des troupes et ; quelques rares privilégiés. Ils roulent d'ailleurs à lente allure et les erreurs r d'aiguillage multiplient les accidents, s Beaucoup de Belges vont à pied, la plupart utilisent les trams et des ï carrioles. Depuis la Noël, l'accès des s trams à vapeur n'est permis que moyennant passe-port. Ce passe-r port s'accorde ici et se refuse là ; en 1 tel endroit se paye à 7 francs, en tel a. autre se délivre gratis. Les usines sont en majeure partie fermées. La matière première et même dit-on, les s grandes machines prennent le chemin ;, de l'Allemagne. Toute exportation t est d'ailleurs impossible. Comment produire, sans débouchés? (Zie vervolg bis. 2.) *■* ' • Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Men mag 6 boeken in eens vragen en meer in uitzonderlijke gevallen. Deze week geraakte onze stock uitgeput. Nieuwe boeken zijn besteld. Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan i^d. vrachtvrij, 00k in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over 'de Belgen ten uwent. Verzamelingen.—Wij hebben nog een 40 tal volledige collectien van onze verschenen nummers van 1914. Die nummers zijn belangrijk zoowel door de onderteekenaars der artikelen (B. Mgr. Bourne, Mgr. Casar-telli, E. H. Poell, E. P. Vaughan, Fred. de Bernhardt,, Jules Persyn, Kan. Luvtgaerens. Dr. Jan Bols, eirz.) als door lun meeaee-lingen omtrent ons volk in Engeland. Wij stellen aan de eerst aanvragenden enkele verzamelingen te koop aan 3s. Burgf.rlijke Stand.—'Wij roepen de aandacht onzer landsgenooten en 00k onzer Engelsche gastheeren op het nut voor nu en later dat hebben kan eene geregelde afkon-diging in ons blad van ailes wat de burger-lijke stand der Belgen in Engeland betreft. Photos.—Het was ons onmogelijk in ons Kerstnummer aile de photo's op te nemen die ons toekwamen. Wij gaan echter in dit nummer en in de volgende voort met de opname. Op het einde hopen we dan aile die photo's van Belgen in Engeland in een album te kunnen vereenigen. Men zende dus nog photo's in, en hebbe een beetje geduld om ze te zien verschijnen. De Shilling voor de Soldatenkousen. —Men zende geldelijke bijdragen of gebreden goed naar M. Coenen, 55 Russell Square, W.C., alsook voorstellen om voor het werk in uwe omstreken te ieveren. Een uitmun-tend werk is het de Belgische vrouwen den noodigen wol te bezorgen oal hun tijd te besteden aan het breiden van éo^ifetenkousen. Brieven voor Belgie.—De inrichting die( ons tôt hier toe uitmuntend en met niet te schatten toewijding hielp om onze brieven in Belgie te bestellen laat ons weten in dato van 6 Januari dat het haar tôt nader bericht geheel onmogelijk is geworden gezien het Duitsche verbod, nog brieven in Belgie te bezorgen. Een persoonlijke informatiedienst blijft echter ingericht. Wie daarvan verlangt gebruik te maken schrijve naar : Antwerpsch Centraalbureel voor inlichtingen aan vluch-telingen, Brugstraat, 23, Roosendaal (Rolland).Prijskaiip voor Soldaten in Engeland. —Dat onze soldaten een verhaaJ opstellen van hetgene zij van den ooulog hebben gezien. Gemoedelijk oprecht verteld is best. Elk ingestuurd verhaal mag niet langer zijn dan 8 blz. Ailes in te sturen bij ons voor 15 Februari. Er duidelijk naam en adres des inzenders bijvoegen. Twaalf prijzen zijn tôt hiertoe uitgeloofd. Vragen om Inlichtingen.—De personen die ons inlichtingen vragen over familieleden worden verzocht Naam Voomaam Ouderdom Beroep, Adres in Belgie aan te duiden van die personen die gezocht worden. Het is volstrekt noodig deze inlichtingen te be-zitten om kans te hebben in de opzcekingen te gelukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres van 1916 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes