L'écho de Belgique

1037 0
05 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Februari. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m94t3d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderlan( Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Xubscription : h. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price ld. Decreet Znner Heiligheid. rhotos. Belsische Gewonden in rrankriik Please Read This. There are in England, at the present moment, about 130,000 REFUGEES, men, women and children, In-cluding about 22,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects :— 1.—To provide them with a weekly newspaper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their ad-dresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of communicating with a Flemish speaking priest and of recelving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to défend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55. Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Giîestelijke Diensten.—EE. IIH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der lielgen die in hunrie gebuurte geen Hoom-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijxi gereed ora ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Erigelsche Roorasrh katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. ' / Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. 1'. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van ioJ^ ure tôt ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Bureau de Renseignements.—Monsieur l'abbé Prims et le R. 1'. Jean Jacobs, S.J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de 10% a 11% heures, et de à 4 heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. • Catechismus.— De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. Eene nieuwe uitgaaf is onder druk. De prijs is i^d. vrachtvrij. I Cateciiisme Français. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. ■ Il est en vente au prix de 5d. frais d'envoi | compris. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Men mag 6 boeken in eens vragen en meer in uitzonderlijke ffAvallpn. Decreet van Z. H. Paus Benedictus XV. VOORGESCHREVENE GEBEDEN. Z. H. Benedictus XV, smartelijk getroffen door het aanschouwen van den oorlogsgruwel, die jeugdige levens verwoest, huisgezinnen en steden in rouw dompelt en bloiende naties ten gronde richt ; overwegende, dat God de Heer, die "geneest door te slaan en behoudt door te vergeven," zich laat vermurwen door de gebeden van berouwvolle en nederige harten ; heeft, terwijl hij geestelijkheid en volk uitnoodigt en aanspoort om werkente verrichten van boetedoening voor de zonden, waardoor de geesels van Gods rechtvaardige straf worden afgeroe-pen, bepaald, dat in geheel de katholieke werèld tôt God nederige smeek-beden zullen worden opgezonden, ten einde van Zijn barmhartigheid den zoozeer verlangden vrede te verkrij-gen.Te dien einde schrijft Zijne Heilig-heid voor, dat in elke metropolitane, kathedrale, parochiale en reguliere kerk van Europa op den 7 den Feb-ruari a.s., Zondag Sexagesima, en in de bisdommen buiten Europa op 21 Maart, Passie-Zondag, de volgende bijzondere godsdienstoefeningen plaats hebben: Des morgens, na de conventueele of parochiale H. Mis, zal het Aller-heiligste Sacrament plechtig worden uitgesteld en, na de bewierooking, zal gezongen worden psalm L : " Miserere mei, Deus," gevolgd door den anti-phoon : " Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi tu, Deus noster," met het vers: "Fiat pax in virtute tua," het resp: "Et abundantia in turribus tuis " en de oratie voor den vrede : "Deus a quo sancta desideria" enz. Het Allerheiligste zal den geheelen dag blijven uitgesteld ter openbare aanbidding ; het is wenschelijk, dat 00k de kinderen, voorzooverre mogelijk, daaraan deelnemen. Des avonds zal, voordat het Allerheiligste wordt weggesloten, de rozen-krans worden gebeden en vervolgens — gemeenschappelijk — het gebed, door Z.H. saamgesteld ter verkrijging van den vrede. Daarna volgt het zingen der Litanie van Aile Heiligen, volgens de regelen bij de expositie van het veertig-urengebed (Rome-insch Rituaal 1913). Onmiddellijk na de litanie wordt gezongen: "Pasce Domine, pasce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis " met de verzen en oraties, die gebeden plegen te worden na de processie in quacum que tribulatione met de oratie voor den vrede : " Deus a quo sancta desideria" enz. De plechtigheid zal gesloten worden door de benedictie met het Allerheiligrste more solito. Opdat God de Ileer Zijn genade des te overvloediger doe neerdalen, spoort de H. Vader de geloovigen aan bij deze gelegenheid het Sacrament der Biecht te ontvangen en tôt de H. Tafel te naderen, en verleent hij aan al degenen, die, na gebiecht en gecom-municeerd te hebben, des morgens of des avonds de godsdienstoefening zullen hebben bijgewoond, ofwel eenigen tijd voor het ter aanbidding uitgestelde Allerheiligste Sacrament gebeden zullen hebben, een vollen aflaat. Uit het Vaticaan 10 Januari 1915. PIETROkardinaal GASPARRI, staatssecretaris. GEBED. "Ontsteld over de verschrikkingen van een oorlog, waarin volken en landen worden medegesleept, nemen wij, o Jésus, tôt Uw liefdevol Hart, als tôt ons laatste redmiddel, onze toevlucht. Van U, God der barm-hartigheden, bidden en smeeken wij het einde af der yreeselijke ramp. Tôt U, o Vredevorst, zenden wij ons gebed op voor den vrede, waarnaar wij zoo vurig verlangen. Uit Uw Goddelijk Hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen, opdat aile tweedracht zou worden wegge-nomen en onder de menschen alleen de liefde zou heerschen ; terwijl Gij op aarde vertoefdet, hebt Gij het teederste medelijden getoond met de ellenden der menschen. O, moge Uw Hart 00k geroerd worden in deze ure, zoo vreeselijk voor ons dooi* nood-lottige uitingen van haat, door ver-schrikkelijke slachtingen. Heb medelijden met zooveel moeders, die sidderen voor het lot harer zonen, met zooveel gezinnen, die van hun hoofd beroofd zijn ; heb medelijden met het ongelukkige Europa, waarover zulk een verwoest-ing is neergekomen. Beziel regeerders en volken met zachtmoedige gevoe-lens, maak een einde aan de verdeeld-heid, die de volken uiteenrijt en geef, dat de menschen elkaar den kus des vredes schenken, Gij, die hen tôt broeders gemaakt hebt met den prijs van Uw bloed. En gelijk Gij eens de smeekbede van den apostel Petrus : " Red ons, o Heer, want wij vergaan ! " genadiglijk beantwoord hebt door de woesté zee te doen bedaren, zoo ver-hoor heden goedgunstig onze ver-trouwvolle gebeden, door het aan-schijn der wereld te vernieuwen en haar de rust en den vrede weer te geven. En Gij, o allerheiligste Maagd, help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen, be-scherm ons, red ons. Amen," Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan ij^d. vrachtvrij, 00k in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uvvent. Verzamelingen.—Wij hebben nog een 40 tal volledige collectien van onze verschenen nummers van 1914. Die nummers zijn belangrijk zoowel door de onderteekenaars der artikelen (B. Mgr. Bourne, Mgr. Casar-telli, E. H. Poell, E. P. Vaughan, Fred. de Bernhardt, Jules Persyn, Kan. Luytgaerens, Dr. Jan Bols, enz.) al* door hun meedee-lingen omtrent on's volk in Engeland. Wij stellen aan de eerst aanvragenden enkel# verzamelingen te koop aan 3s,. Photos.—-Het was ons onmogelijk in ons Iverstnummer aile de photo's op te nemen die ons toekwamen. Wij gaan éditer in dit nummer en in de volgende voort met de opname. Op het einde hopen we dan juin-die photo's van Belgen in Engeland in een album te kunnen vereenigen. Men zende dus nog photo's in, en hebbe een beetje geduld 0111 ze te zien verschijnen. De Shilling voor de Soi.datenkousf.n. —Men zende geldelijke bijdragen of gebreden goed naar M. Coenen, 55 Russell Square, W.C., alsook voorstellen om voor het werk in uwe omstreken te ieveren. Een uitmun-tend werk is het de Belgische vrouwen den noodigen wol te bezorgen om hun tijd te besteden aan het breiden van soldatenkousen PRIJSKAMP VOOR SOLDATEN IN ENGELAND. Dat onze soldaten een verhaal opstellen van hetgene zij van den oorlog hebben gezien. Gemoedelijk oprecht verteld is best. Elk ingestuurd verhaal mag niet langer zijn dan 8 blz. Ailes in te sturen bij ons voor 15 Februari. Er duidelijk naam en adres des inzenders bijvoegen. Twaalf priizen zijn tôt hiertoe uitgeloofd. Elewijt.—Aile de menschen van Elewijt nu in Engeland worden verzocht hun' naam en huidig adres in Engeland te zenden aan E. H. Laughendries, 25, Lodes Road, Pres-ton Park, Brightou. De volledige lijst zal daarna in ons blad verschijnen. Dendermonde.—.Ten einde de opzoekin-gen te vergemakhelijken gelast zich de Heer Advokaat Arnold Broeckaert, North Parade, Aberystwyth (Wales), met het opmaken van de lijst der inwoners van Dendermonde, nu verblijvende in Engeland. Men zende hem naam, voornaam, adres in Dendermonde en adres in Engeland (duidelijk). De volledige lijst zal daarna aan iedereen door De Stem ht Bei.gie meegedeeld worden, en ongetwij-feld aldus vele verlorenen terechtbrengen. Oostende. — Menschen van Oostende, worden dringend verzocht naam en adres te zenden aan F. Everaert en Simons, liarlev College, Bow, London, E. E. II. A. Legrand, Bestunrder van het groot Seminaire te Brugge, verzoekt dringend de kerlingen in Wijshegurte en Godgeherdheid van't bisdom, hein adres en nieuws te zenden, Bishop's llouse, Ports-mouth."DOISELIER'S Chocolade Fabriek vraagt mannen en vrouwen die in het chocolade vervaardigen ervaren zijn. Schrijven naar " Manager." Watford Mfg., Watford, England. "INTERESSANTES séries de Cartes-Postales mout-1 rant la destruction et les ruines de Louvain, joyau de la Belgique. Prix 6d. la série de six. Réduction suivant quantités. Ecrire sous Initiales C, A. D„ Bureau du Journal,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes