L'écho de Belgique

2029 1
28 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Januari. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8s73v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Registered at the General Post Ofîicç as a Newspap Telcphoon: Central 12 86. Q0d en W'12< Bladz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Rrnwl ♦ CC Rii«;<ï<>11 Sruiarp W P Abonnement: is. 6d. voor drie maanden. ureei . 55, Kusseii square, W Subscription Î is. 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 19. VRIJDAG, JANUARI 28, 1916. A?"': Price Id. WAT GEBEURT EB IN HET NADER-OOSTEN? "Echo de Belgique." EDITION . SPECIALE FRANÇAISE. A la demande de nombreux amis wallons, un exemplaire exclusivement français de " L'Echo de Belgique " allant paraître dès février prochain, toutes les communications et annonces rédigées en français seront insérées dans le dit exemplaire. Toutefois si la personne désire que ce qu'elle nous adresse soit publié dans le numéro flamand, nous le ferons bien volontiers. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que l'édition française ne sera pas une traduction du texte flamand, les articles différeront complètement. " L'Echo de Belgique," en français, aura 8 pages, format et papier comme l'édition actuelle, illustré, d'inspiration catholique et populaire, mais écartant toute politique interne belge. Pour la réussite de notre entreprise, il nous faut 2,000 souscriptions à 1/6. Ceux qui s'abonnent aux deux éditions, flamande et wallonne, les reçoivent au prix de 2/9. Nous nous recommandons à tous ceux qui se dévouent à nos exilés ainsi qu'à nos amis anglais. Que chacun collabore, qui par des nouvelles, qui par des annonces. Qu'on nous aide de partout, par des abonnements, en même temps que par des dons destinés spécialement à la nouvelle publication. Le journal est en bonne voie, que toutes les bonnes volontés se mettent en (feuvre et le succès nous est assuré. Ons Kapitaal. Geld is 't bijzonderste kapitaal met ; 00k niet een paar kloeke handen. Een deugdelijk karakter is het dat de zonneweg door het leven baant. In tijden van beproeving als deze komt dat meer dan ooit uit. Wij leven in tijden van onderlmge hulp en bijstand. En het komt zoo duidelijk uit dat geven,—geld of raad of eender wat hulp,-—aan karakter-zw.akken, is, ach zoo dikwijls, een af-grond willen vullen die geen bodem heeft. Werken worden er dezes tiids ge-sticht : comiteiten, scholen, kringen. Is de geestdrift voor het vaderland niet genoeg om er fellen levenstocht in te houden? 't Is nu geen tijd van politiek. En men omvat onder die benammg ook de zooveel-hooger-staande levensbeginselen waar karak-terdeugd op berust. Daar wordt niet naar gezien, daar wordt niet op ge-werkt ! Helaas! Wat hebben wij edel-uitgedachte werken zien te niet gaan in ongeluk of in schande, omdat de christelijke deugd en drijfveer ont-brak bij hoogeren of bij lageren... Niets grootsch of duurzaams komt er tôt stand zonder karaktermenschen. Ook geen nieuw groot vaderland. * * * Katholiek-zijn is op verre na nog geen diploma van karaktermensch. Niet-katholiek-zijn is evenmin een reden om op karakterloosheid te den-ken.Maar in werkelijk-ingeleefd-katho-licisme ligt verzekering van de sterk-ste karakterdeugden. En dees is daarbij het sterke, on-loochenbare feit : die opbouwende kracht, die hoogste opvoedingsprincie-pen zijn tezelfdertijd eenvoudig en duidelijk en staan boven elke indivi-duëele willekeur verheven. De school van den kleinen katechismus brengt ze in het bereik van den minsten mensch en kweekt karaktergrooten in de ellendigste hutjes of achterbuurten. En die ontzaggelijke schat is als volksschat volstrekt eenig in zijn aard. Daar is niets tôt heden,—elk eerlijk man moet dat bestatigen,—die hem vervangen kan en met andere midde- len een oroot volk teelen. * * * Dat kapitaal vermeerderen is de eerste en allerbelangrijkste politiek, dat kapitaal opbouwen in de zielen, met de genade Gods, is én het eerste vaderlandsche én het eerste gods-dienstige werk. Moeten we dat werk uit eenig prin-ciep nalaten in dagen van vaderlandsche beproeving? Welk een vraag! In tijden van nood is God dichtst nabij. In tijden als deze komt de levenrichtende waarheid klaarder voor den dag. Dit is de tijd Gods waarin meer dan ooit moet gewerkt op inni-ger godsdienstige vorming. Dat moeten we : die plicht ligt besloten in ons christen-zijn. En dat mogen we ook : dat ligt ook besloten in de moderne vrijheid om in een liberalen staat voluit geloovig-en-deugdzaam, katho-liek te zijn. II. We schreven deze stellingen neer ter verduidelijking en verdediging van het godsdienstig standpunt der " Stem,"-—die onzijdigheid of stilzwij-gen omtrent levensbeginselen in de-zen heiligen tijd van beproeving, een gruwel heet, en voor katholieken een schande die straffe vreezen doet. Zoowel voor ons zelf als voor ons braaf volk hier in ballingschap,—dat dikwijls slechts de " Stem " heeft als godsdienstig woord en als steun van buiten,-—overwegen we meer prak-tisch wat die opvoeding in karakterdeugden te beteekenen heeft. * * * Wij gelooven. Wij bidden. Of juister : wij kennen den tekst onzer geloofspunten, gelooven ze vas-telijk zonder ze te verdiepen en er ons dagelijksch leven, denken en doen, van te doordringen. Wij zeggen onze gebeden op en smeeken den Heer om de dagelijksche noodwendigheden en hartverlangens, om het dagelijksch brood en een dikke laag boter er op. En voor de rest hebben we ons karakter dat we als een heidensche vrijbuitende myrtetak laten woekeren tegen onzen christenen stamboom aan. O laat ons nu toch verstandige hovenieren zijn ! Onze geloofsbeginselen houden in dat wij voor God zijn geschapen, en dat wij van het aardsche ons moeten onthechten om ons te hechten, in liefde, aan Christus. De aarde mag geen betreurde mak-ker zijn als we staan aan de poort van den Hemel. Christus, de liefderijke, mag geen gevreesde, gênante vreemde zijn, als wij komen aankloppen om vrij te zijn van de Hel en te genieten het eeuwig geluk. En zoo leven er velen nochtans: om de wereld, niet om de liefde Gods. En zoo we leven, zoo sterven we en ontwaken we voor het aanschijn der goddelijke Waarheid. Onthechting moeten we leeren. * * * Drie hoofdregelen zijn daar die evangelische raden heeten. Niet voor kloosterlingen alleen—die er zich bij belofte toe verplichten—heeft de goddelijke wijsheid ze daar vastgesteld, maar voor iederen sterveling die wil gelukkig zijn, hier en hiernamaals: Armoede, kuischheid, gehoorzaam-heid.leder van ons heeft in /,ijn geweten te onderzoeken of zijn geloof en zijn godsvrucht zooverre gaan dat hij er zich op toelegt in zich te kweeken : een geest van armoede die het stof- felijke doet minschatten, een geest van zedigheid die de drif- ten teugelt, een geest van nederigheid die de eigen " ik " overmeestert. * * * Dat zijn de eerste karakterdeugden en de geheele onthechting, van het stoffelijke—drievoudige, toch ééne, bron van vrede en geluk,—is daar.— En nergens anders. Volgens ge die deugden bezit of niet, zijt ge groot, zijt ge welkome ele-menten voor groote dingen, uitmun-tende bouwstoffen voor het nieuwe België,—oftewel niet. Dat is het kapitaal dat gij, katholieken eerst en vooral, als goede vader-landers, te vermeerderen hebt, bij de genade Gods. Moge het wezen voor velen, die dezen Zondag geen H. Mis bijwonen kunnen, de inzet van heiligende over-weging. <J La Politique de l'Enthousiasme et l'Avenir de la Belgique. Ces temps-ci sont favorables à l'enthousiasme. Un bouleversement universel, des faits héroïques, la grandeur morale de notre nation dominant de toute sa hauteur et nos ruines et les victoires dont s'enorgueillit un peuple lâche et brutal, ont élevé nos âmes à un niveau sentimental jamais atteint. Nous nous garderons bien d'en nier ou d'en refuser le bénéfice. Mais il faut craindre que le sentiment l'emporte sur la raison. La Belgique attend de, nous autre chose que l'exécration de l'ennemi, des monuments pour nos morts, des odes et des arcs de triomphe. Des tâches plus graves sont devant nous. La reconstruction matérielle de notre patrie peut être confiée sans crainte au génie d'initiative et d'entreprise de notre race. Nous avons aussi à envisager la reconstitution de nos institutions politiques. La reprise de la vie politique de la nation nous placera à un de ces moments qui imposent à une génération une lourde responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Dieu garde quiconque d'affirmer a priori qu'il ne faut toucher à rien et rien réformer ! Mais c'est ici qu'il faut craindre le sentiment. L'enthousiasme est le privilège et le don sacré des poètes ; il est le conseiller le plus néfaste des politiciens.En ce moment, cependant, de charmants poètes se sont découvert une vocation politique. "Juristes d'occasion," hommes d'Etat improvisés, historiens fantaisistes, sur un forum à peu près désert, ils vaticinent avec ferveur. Us ont le ton tranchant de l'inexpérience et la sécurité satisfaite de l'ignorance. Et leur littérature n'y a point gagné. L'enthousiasme poétique se nourrit d'impressions vives. Il est naturel qu'il soit sensible avant tout aux événements de l'actualité la plus immédiate. La politique de l'enthousiasme n'a pas d'horizon plus étendu. Je n'en veux citer que deux exemples caractéristiques. Nous avions cru de bonne fois que cette guerre était une lutte des nations pacifiques et démocratiques de l'Europe occidentale contre un Etat despotique, réactionnaire et militaire. Mais parce que ce despotisme a assuré à cet Etat la plus formidable arme d'agression que le monde ait connu, quelques-uns d'entre nous ne rêvent plus que d'injecter à nos institutions une forte dose d'acide prussi-que. Et sans doute, la démocratie n'est pas un régime idéal en temps de guerre ! Mais il est d'un esprit peu équilibré de vouloir déduire de ces circonstances exceptionnelles les principes d'un gouvernement normal. Peut-être conviendrait-il, par un assouplissement de nos institutions, de les mieux préparer à de telles éventualités. Mais ne rayons pas d'un trait de plume, si modeste que soit son importance, les principes de liberté qui font la supériorité et la gloire de nos sociétés politiques. De même, ne méprisons pas cette neutralité qui nous assure aujourd'hui parmi les belligérants une situation et un prestige unique. Laissons à ceux qui les ont violées, le soin de dénigrer la sainteté et la foi des traités. Ceux qui, avant cette guerre, avaient pris à tâche de démontrer l'inanité de notre neutralité ont déjà reçu, dans les éloges pompeux de l'ennemi leur juste récompense. Le maintien de cette neutralité est aujourd'hui une question ouverte. Les opinions sont libres : mais il faudra, pour la résoudre, d'autres raisons que celles tirées de quelques cerveaux impressionnables.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes