L'écho de Belgique

1688 0
03 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 September. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk0bc6s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Registered at the General Post Office as a Newspape Telcphoon: Centra! 12 86. De Stem uit Belgie HP 12 BÏàtlz. Set L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. od, voor drie maanden. Subscription : is. 6d. for three months. No. 50. Oplage 21,600. VRIJDAG, SEPTEMBER 3, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. Py]/»p "J ^ voor Frankrijk. a £r. KATHOLICISME EN DUITSCHLAND. Oproep aan onze Vrienden. Nog drie nummers en " de Stem " is jarig. Vele moeilijkheden hebben wij doorkampt, maar, Goddank, wij hebben het volgehouden en hopen te kunnen voortgaan zoolang d« oorlog duurt met ons volksch en vaderlandsci: werk. Daarom hebben wij echter absoluut meei hulp noodig en doen wij hierbij een dringenc l beroep op aile onze lezers. F * * * Wij hebben tôt hiertoe aan niemand ons blad geweigerd ook dan niet wanneer het, om reden van bijzondere omstandigheder gratis werd aangevraagd. Thans echter moeten wij dringend aati iedereen om betaling verzoeken. Er of rekenend echter dat zoovelen aan ons blad houden en zekerlijk hun best zullen doen orr te kunnen den abonnementsprijs betalen, durven wij het aan, den abonnementsprijs voor Engeland te verminderen. Ziehier dan onze schikkingen : * * * Abonnementsprijs voor Engeland, per drie maanden : 1 shilling 6 pence (ls. 6d.), vooi België en Frankrijk 2fr., voor Holland lfl., voor soldaten in België en Frankrijk 1.25fr. De abonnementen gaan in per maand. Wie b.v. half September ls. 6d. instuurt, ontvangl de verschenen nummers der maand September en der twee volgende maanden. Men sture het bedrag in postal order of in postzegels (voor Engeland), zooveel mogelijk in internationaal postmandaat voor België, Frankrijk, en Holland. Sommige heeren vragen groote getallen en zorgen dan zelf voor uitdeeling, rondsturing of verkoop. De prijs is dan ls. 6d. de 26 nummers vrachtvrij gestuurd; voor België en Frankrijk rekenen wij 1.60fr. Er zijn nog enkele exemplaren van den eersten jaargang. Wij Ieveren die af aan de eerste aanvragers aan £1 5s. of Fr. 30 voor geheel het eerste jaar. * * * Wij verzoeken vriendelijk aile onze lezers die nog niet geabonneerd zijn, ons den abonnementsprijs te willen insturen opdat wij kunnen voortbestaan en voortopbloeien. Daarom doen wij ook beroep op goed-willige. propagandistes Daarom bidden wij ook om giften. A * * * Ten slotte zouden wij onze vrienden die het doen kunnen willen vragen om ons te helpen aan aankondigingen. Onzen hartelijksten dank bij voorbaat aan al wie helpt. " DE STEM." Iets over Fransche en Duitsche Katholieken. Voor den oorlog, dat valt niet te betwisten, is België in Duitschland veel gaan leeren. Meest nog misschien op het gebied der sociale werken. r ' ESt Belgisch socialisme der laatste | jaren met zijne centrale voor arbei-dersopvoeding was heel en al Duitsche inspiratie. In het " Maison du Peuple " van Brussel onderscheidde men duidelijk den verourderden Franschen invloed met zijn meer romantische pauperis-me-schilderingen en affectatie—en dan domineerend daarboven de buree-len, de bibliotheken, de graphieken, de pantheistische en mystieke ma-lereïen der Duitsche school. Het Belgisch Katholicisme ook en in het bijzonder de Belgische katholieke sociale werking trachtte te benuttigen , ,/at Duitschland best had. Hoe dik- Siècle" lofartikelen over het "Volks-verein," over de " Zentralstelle " van M. Gladbach, besluitende met het alles-of-niets-zeggende " Germania docet." Wat de Belgische socialisten thans over Duitschland denken, laat ik ter-zij. Maar ik houd er aan als eerlijke tegenstander hier aan te teekenendat de voornaamste vertegenwoordiger van den Duitschen socialistischen invloed in België, de bestuurder der Centrale, mijn vriend Hendrik De Mon, sinds het begin van den oorlog van het Belgisch leger deelmaakt en thans met de onderrichting der rekru-ten gelast is. Ik breng hem mijn eere-groet.Wat de Belgische Katholieken en in 't bijzonder de Katholieke sociale werkers denken is geen geheim. Reeds zijn er waardevolle stukken dies betreffende verschenen. Eerw. Heer Bruynseels, afgevaardigde van Z. Em. Kardinaal Mercier in Holland, stelde de Duitsche Katholieken de eischen van rechtherstelling en restituée. E. H. Van den Heuvel (in " De Belgische Standaard"), een onzer sociale voormannen, stelde voor dat aile sociale werkers van België eene manifestatie tegen de Duitsche ex-geestverwanten teekenen zouden. En, " si parva licet componere magnis " ik zelf in "De Stem" schreef mijn gewe-zen vriend Dr. Sonnenshein, wat ik meende als rechtschapen priester en Belg aan den Duitschen propagandist te moeten zeggen. Onze positiën zijn duidelijk dus. * * * Toch mag er van meer algemeen katholiek standpunt nog wel een woord aan toegevoegd, vooral nu de wereld al maar meer het oor leent aan wat de moralisten—en dat zijn in feite nog enkel de katholieken—der ver-schillende strijdige natiën elkaar toe-voegen.* * * Het heeft zijn groot belang, zijn levensbelang voor aile de geslachten der toekomst, dat uit dezen ramp-spoedigen oorlog, de moraal eene meerdere erkenning van wege de natiën en nieuwe macht over diplo-maten en volksregeerders moge be-komen.De belangstelling in de behande-ling der internationale zedenvraag-stukken is de eerste weg daartoe. Des te spijtiger is de animositeit in de schriften waarin terecht behande-ling der zedevraagstukken mag ver-wacht worden. Ik bedoel de pro-et-contra-produc-ten van Fransche en Duitsche katholieken. De Franschen hebben, met voorwoord van Mgr. Baudrillart, met meewerking van de bisschoppen en onder leiding van François Veuillot een zoogezegd officieel-Fransch-ka-tholiek pleidooi opgesteld tegen het Duitsch Katholicisme. De Duitschers hebben daar op geantwoord bij penne nvan leeken. Jules Bachem,vande " Kolnische Volkszeitung" heeft zich daarbij wel gewaardigd zichzelve tegenover François Veuillot te stellen. Buiten deze twee quasi-officieële boeken is er verschenen een massa boeken, vooral in Frankrijk, van katholieken tegenover Duitsch Katholicisme.België betreffend heeft het beruchte Duitsch artikel van P. Bonvin een tal bescheiden uitgelokt,tusschen dewelke de flinke weerlegging.uit de pen van Eerw. Pater Van Mierlo, in onze laatste nummers verschenen, niet het minst belangrijke is. Tegenover Belgisch Katholicisme en geestelijkheid in 't bijzonder schijnt de Duitsche katholieke pers aan 't bijdraaien : teekenend ver-schijnsel in dezen tijd van opgewon-denheid en van censuur. Om welke redens gebeurt. het ? Wat gewordt er van godsvrucht en moraal bij dat ailes ? * * * Het jaar voor den oorlog was voor de Katholieke Kerk in Duitschland, Frankrijk, Italië en ook iets of wat België, een jaar van innerlijke beroer-ring. Eene factie die over een aan-tal personnaliteiten tôt in Rome toe beschikte, de integristen, meende sommige leeken, priesters, bisschoppen en kardinalen te moeten verdacht maken van verwaterd Katholicisme, zoo niet van ketterij. Der sociale werking der Duitsche en der Belgische katholieken was uit den booze, was modernisme. In Duitschland werden "Volks-verein " en " Christliche Gewerkschaf-tes" en Centrumstoren, heel de Colos-sus der katholieke organisatie, voor verpest uitgemaakt door de Berliner. Fn de conservatief-royalistische katholieken in Frankrijk vooisden daar-in mede. In België had de groep een hand-langer en een weekblad en in dit laatste werd Kardinaal Mercier en Pater Rutten, en ja, uw ootmoedige dienaar zelve, voor ailes behalve goede katholieken gevonden. Van de noodlottige twisten die door het groepje werden uitgelokt in Oos-tenrijk en in Italië en ook elders, wil ik hier niet spreken. Zoo 't schijnt was het een der bijzonderste bekommernissen van het Conclaaf na de dood van Pius den tiende dien ellendigen twist te doen ophouden. Zijne Heiligheid Benediktus deXVde werd gekozen, vroeg en bekwam de schorsing van tal van integristische bladen in Frankrijk en Italië en riep verdacht gemaakte en door profanen verketterde katholieke voormannen tôt Hem om zijn vertrouwen te betui-gen. Kardinaal Mercier in zijn brief over het Pausdom noemde het kincTbij zijn naam en schreef dat "geenszins ; daartoe gemachtigde lieden spraken in bladen en vlugschriften den ban-vloek uit tegen alwie niet goedwillig een smadelijk verdrag sloot met hun zoogenoemd integrisme." Het integrisme zoekt nu echter nieuwen levenstocht in den haat tegen Duitschland. De "bouledogues de l'orthodoxie " bassen nu van achter de Fransche loopgrachten op het Duitsche Katholicisme. In het Fransche officieële boek steekt het de horens op. Chanoine Gaudeau in zijn tijdschrift en in af-zonderlijke brochuren haalt weer allesr op wat te voren tegen het Duitsche Centrum en Katholicisme was ge-< schreven. René Johannet, die voor de " Camelots du Roy " geen vreemde is, schrijft in " La Conversion d'un catholique germanophile," een honderdtal bladzijden van het zuiverste integristische water, waarin-—dit als staaltje van den ernst van het boek—de voor-stelling die de Belgische agent-voor-het integrisme van de Centrumsver-klaringen maakte, als de uitspraak van het Belgische katholieke journalisme doorgaat. En de serie schriften en boeken dezer soort is daarmee niet ten einde. Wat daarbij vermakelijk is, is te lezen hoe de Waalsche animositeit van opsteller en medeopsteller onzer " XXe Siècle " die boeken versprei den helpt, Gaudeau's werk aanbeveelt, René Johannet's boek rondstuurt, enz. Echt christelijke liefde wanneer men weet dat vanwege dezelfde groep een rijke bundel knipsels uit de " XXe Siècle" naar Rome is gegaan—nog zoo pas enkele weken voor den oorlog —om het blad te doen verketteren ! * * * Neen, dat is niet de juiste koers. Minder heftigheid, meer kalmte zou baten. Dit vooral in de neutrale lan-den. Uit Spanje kwamen ons daarom-trent veelbeteekende brieven toe. Ook in Holland heeft die heftigheid een fatalen invloed. En in Rome dan ? ALLE ZENDINGEN IN DE BEZETTE GEDEELTEN VAN BELGIE EN FRANKRIJK. BRIEVEN met antwoord, 2 fr. ; express, 4 fr. ; in postzegels.—Ailes zenden naar, A. Dutoit, Box 92, La Haye, Hollande. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG, = opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes