L'indicateur - De aanwijzer

315 0
30 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 December. L'indicateur - De aanwijzer. Geraadpleegd op 19 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/319s17th42/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4 2st<> jaargang. Van 30 December 1917 tôt 5 Januari 1918. N° 52. DE AANWIJZER Telefoon : 261 Bureel : OUDE BEURS, S 9, Antwerpen Telefoon : 261 Dienstregeling der Tram , flirt- en Spoorwepn, Post- en Telesramverkeer Studie van notaris DE KOCK, Goud- bloemstraat, 3, (hoek der Handelslei), te Antwerpen. Uit ter hand te koop RENTENIERS- en BURGERSHUI-ZEN : Handels-, Quinten Matsys-, Van Eyck-, Maria- en Haantjesleien. Van Maerlant-, Delin-,Van de Werve-, Biekorf-, Baudewyns-, Breidel-, Appel-mans-, Robert Mois- en Van Lerius-straten.HANDELS- en WINKELHUIZEN Carnot-, Verlat-, Huik-, Bleekhof- er Korte Nieuwstraten. VILLAS en VILLAGRONDEN : te Brasschaet, Eeckeren, Cappellen, Ede-ghem, Contich en Wyneghem. LABEURLANDEN : te Brasschaet, Edeghem, Centich en Hoboken. HUIZEN TE HUREN : Rembrandt-, Bleekhof-, Pruinen-, St-Paulus- en Lange Beeldekensstraten. Inlichtingen te bekomen ter studie van notaris DE KOCK, te Antwerpen, Goudbloemstraat, 3, (hoek der Handels-lei). (7865) KORTE NIEIWSTRAAT, 23 te A.ntwerpeu Notaris DE KOCK, Goudbloemstraat, n' 3, te Antwerpen, zal aldaar, Hoch-stetterstraat, 13 en 15, met winst van premie, op DONDERDAGEN 17 en 24 JANUAIU 1918, om 5 uren (T.U.), open-baar verkoopen : Welgelegen HUIS Korte Nièuwstraat, 23, met 2 verdie-pen, dienstig als HERBERG ot WINKËLHUIS, hebbende verscheidene bo-ven- en benedenplaatsen, zolder, kel-der, regen- en pompwater en gaz. Te zien de 4 eerste dagen der week, van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 uren (T.U.). (7879) Roepzaal Ivls.rrxi3c Terninckstraat, 1, hoek Kasteelpleinstraat, Antwerpen Maandag31 DecemberlSl? om 11 Torenuur Openbare Verkooping van Schoone Meubelen door het ambt van deurwaarder G. DIRICKX, bijgestaan van J. B. LAMBRECHTS, bestuurder en schat-ter van meubelverkoopingen, in de zaal « MARNIX », Terninckstraat : Zeer rijke eetkamer in notelaar, stijl Lodewijk XVI, 2 rijke venstergarnitu-ren in echte kant, antieke buffetkast Lodewijk XV, verandahgarnituur in mahoniehout, brandkast, bureau-mi-nister in eik, malioniehouten slaapka-mer, slaapkamer in pitch-pine, eiken eetkamer, mahoniehouten slaapkamer met 2 beddens, naaimachien «Singer», verschiilende schoone stoelen in mahoniehout, coulistafels, salongarnituur, spiegels, vuren, tapijten, kleerkasten, beddengoed, spiegelkasten, schoone ge-emailleerde cuisinière, keukengerief, porselein, kleergoed, dekens, lijnwaad, dictionnaire « Larousse pour tous », 12 operaboeken volledig, schoone café-inrichting : toog, tafels, stoelen, spiegels, billard, elektrieke piano. SCHIL-DERIJEN en GRAVUREN. Komptante betaling met 10 OjO ver-hooging.TE ZIEN : Zondag, van 11 toi 2 T. V. Voor den verkoop van meubelen, schilderijen, kunstvoorwerpen, pianos, enz., wendt u tôt de zaal « MARNIX », Huis van vertrouwen. Schattingen. Voorschotten. ALLE MAANDAGEN OPENBARE VERKOOPING. Bestuur : J. B. LAMBRECHTS. (7882) Openbare verkooping van TUy-en LANDBOUWGRONDEN onder CONTICH De notaris Emile DECKERS, te Antwerpen verblijvende, zal openbaar verkoopen, met winst van verdieren, op DONDERDAGEN 10 en 24 JANUARI 1918, telkens om 3 lire (T.U.), ter her-berg « De Fortuin », bij M. Van Roy, in het Dorp te Contich : * 13 koopen GROND, nabij den groo-ten steenweg van Antwerpen naar Mechelen, en tegen de kom van het dorp Contich, bijzonder geschikt voor tuih- en landbouw. Onmiddellijke ingenottreding. Voor aile voorwaarden en pians zich te bevragen ter studie van genoemden notaris, Arembergstraat, 6, te Antwerpen, of bij Mr SLEGERS, landmeter-expert, te Contich. (7881) Studie van notaris DE CLEENE, Begij-, nenvest, 104 (hoek der Leopoldplaats), te Antwerpen. UITSXjACT der voorloopige toewijzing van a Eigenuumniun yaieyun uiitier Merxttn en Aiiiwbrpuu KOOP I : Gerieliijk WINKËLHUIS, [- Bredabaan, nr 435, MERXEM, groot 54 vierk. meters. Siecnis mgezet fr. 7ÎOO ^ KOOP II : Fraai BURGERSHUIS, 11 Van Straelenlei, nr 4, MERXEM, groot 66 vierk. meters. Slecùts ingezet fr. 6000 s KOOP III : De welgekalandeerde HERBERG « In de Zwaan », met BUR-'' GERSHUIS, hoek Bredabaan, nr 433 en Van Straelenlei, nr 2, te MERXEM, ■' samen groot 115 vierk. meters. 1 Slecùts ingezet lr. IlOQO e Samen fr. 24.1 OO Deze drie koopen,welke samen eenen blok uitmaken, waren vôôr den oorlog verhuurd wederkeerig mits 40, 34 en _ 80 lr. per maand. KOOP IV : Fraai BURGERSHUIS, Peter Benoitstraat, nr 2, te ANTWERPEN, groot 61 v. m., door de eigenaars bewoond. Slechts ingezet fr. 12000 ' Samenvoeging voorbehouden. De ingenottreding is bij de veilvoor-} waarden bepaald. — De huizen zijn te ' zien de vier eerste dagen der week, van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 uren (T.U.). De eindelijke toewijzing blijft bepaald [ op MAANDAG 31 DECEMBER 1917, om I 4 uren (T.U.), ter roepzaal Hochstetter-straat, 13-15. Aile plans en inlichtingen zijn ter studie van den verkoophoudende notaris DE CLEENE te bekomen. (7880) Kortrikstraat, 35 Borgerhout De notaris DE KOCK, te Antwerpen, Goudbloemstraat, 3, zal, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kan-j ton Borgerhout, op het Vredegerecht ten Gemeentehuize aldaar, op DINSDA-GEN 8 en 22 JANUARI 1918, telkens om 312 uren (T.U.), met winst van premie openbaar verkoopen, een schoon en geriefelijk BURGERSHUIS, Kortrijk- Istraat, 35, te Borgerhout. Te zien de dr-ij eerste dagen der week, P van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 uren (T.U.). Genot tegen betaling der koopsom. 1 (7876) 1 ' Studie van notaris GHEYSENS, - Markgravestraat, 12, te Antwerpen. ESTAMINET of WINKËLHUIS 9, DUBOISSIRAAT, 9 (nabij de Handelslei) te Antwerpen De notaris GHEYSENS, voornoemd, daartee m recht benoemd, zal, in twee zitdagen, op DONDERDAGEN 3 en 10 JANUARI 1918, telkens om 5 uren (T.U.), ter verkoopzaal, Hochstetter-straat, 13-15, met winst van 1/2% premie, openbaar te koop aanbieden, een goed en welgelegen ESTAMINET ol WINKËLHUIS met afzonderlijken ingang en hol, gestaan te Antwerpen, I Duboisstraat, 9, groot 125 vierk.meters. Ingenottreding eene maand na de toewijzing.Te bezichtigen aile werkdagen op be-hoorlijke uren. Voor den sleutel zich te wenden bij den heer De Munter, Londenstraat, 10, te Antwerpen. (7873) I De notarissen Fern. ISTAS, Lozana-straat, 62, en Ferd. VAN DE VELDEN, 3 Happaertstraat, 38, te Antwerpen, zul-l len openbaar verkoopen, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 3° kanton Antwerpen, op DONDERDA-' GEN 3 en 10 JANUARI 1918, om 4 uren namiddag (T.U.), ter verkoopzaal Hoch-r stetterstraat, 13-15, te Antwerpen. ' 3 Burgershnizen , LE0P0LDSTRAVT, 73-75 en 77 1 te Borgerhout •Groot te zamen 405 m. v. ) Onmiddellijke ingenottreding. (7872) Studiq van notaris DE CLEENE, Begij-nenvest, 104 (hoek der Leopoldplaats), te Antwerpen. BIJ VERTREK ALBERTSTRAAT, 64 Wilryck Notaris DE CLEENE, te Antwerpen, zal aldaar, Hochstetterstraat, 13-15, met winst van verdieren, op DINSDAGEN 8 en 15 JANUARI 1918, om 4 uur (T.U.), openbaar verkoopen : Fraai, gerieliijk, onlangs gebouwd BURGERSHUIS met verdiep, te Wilryck, Albertstraat, 64, nabij de statie en den hait Van den tram, groot 133 v. m. Bewoond door den eigenaar. Korte-lings beschikbaar. (7859) Uit ter hand te koop 1. Groot en schoon RENTENIERS-HUIS, Zuiderlei, modem ingericht, groot 417 v. m. 2. Twee RENTENIERSHUIZEN, Van Arteveldestraat. Inlichtingen te bekomen bij notaris VERELST, Kunstlei, 51. (7866) ItLlIUl.Kt.lJ !*.»•; » I A.\U vu il Anlwei'deu Aangillen van overlijdens van 20 Decemeber 1917 Mann. gesl. : J. JSiuer, beenh., 25 j. te bieendorp. — P. De Bruycker, z.b. 74 j., wed. van M. De Grooie, Pourbus str., 24. — J. De Hondt, metser, 37 j. Witiesir., 12. — S. Dhooge, arb., 51 j. te Oost-Vleieren geh. — G. Momiriers z. b., 69 j., wed. van M. Boogers, Schijf straat, 83. Vrouw. gesl.: A. Neumann, 47 j., echtg. van F. Plumer, Braderijstr., 13. — P. De Boes, z. b., 6 j., Roodestr., 39. — I. Pauwels, z. b., 82 j., wed. van J. De Wilde, Haantjeslei, 21. — L. Ver-donck, 46 j., echtg. van J. Dhondt, Lge Schipperskapelstr., 14. — M. Dresse-laers, 49 j., echtg. van C. Adriaenssens, Vriendenstr., 101. 2 kinderen beneden de 7 jaar. Overl.jdens : Mann, gesl., 5 ; vrouw. gesl., 7. — Totaal : 12. Geboorten : Mann, gesl., 1 ; vrouw. gesl., 3. — Totaal : 4. Aangillen van overlijdens van 21 December 1917 Mann, gesl.: L. Vreysen, sigaarma-ker, 47 j., Rosier, 6. — J. De Bouter, arbeider, 61 j., echtg. van M. Talboom, Geuzenstr., 24. — L. Van den Bulck, trambediende, 29 j., Lange Beeldekeris-str., 165. — F. Boschman, arbeider, 60 j., wed. van S. Bogers, echtg. van M. Waghemans, Verschansingstr., 35. — H.Stappers, nachtwaker, 62 j., echtg. van C. De Preter, Falconpoort, 4. Vrouw. gesl.: E: Van Boven, z. b., 75 j., wed. van J. Vervoort, Wittestr., 72. — A. Semey, z. b., 77 j., wed. van M. Wiesemann, Kaasbrug, 2. — M. Moons, z. b., 82 j., wed. van J. Verbist, Paardenmarkt. — I. Michielsens, z. b., ' 76 j., wed. van .1. Daems, Drie Snellen-! str., 26. — I. Van Habberney, 35 j., | echtg. van T. Jansen, Meirplaats, 80. Overlijdens : Mann, gesl., 5 ; vrouw. gesl., 5. — Totaal : 10. Geboorten : Mann, gesl., 2 ; vrouw. gesl., 2. — Totaal : 4. Aangiften van overlijdens van 22 December 1917 Mann, gesl.: P. Springer, koopman, 70 j., echtg. van E. Durst, Jordaens-str., 51. — C. Vanlandschoote, winkel-bediende, 31 j., Lange Dijkstr., 23. — C. Van Agtmael, werktuigkundige, 53 j., Klappeistr., 54. — A. Peeters, z.b., 18 j., Smyrnaplaats, 9. — E.De Braban-der, z. b., 85 j., Lge Beeldekensstr., 199. 1 kind doodgeboren. Vrouw. gesl.: A. Vàn Tilborgh, z. b., 38 j., wed. van P. Vekemans, te Sant-vliet. — C. Roosemeyers, ?.. b., 63 j., wed. van J. Van Kort, Kronenburg-str., 52. — E. Verstraelen, z. b., 68 j., wed. van J. Slegers, Korte Ste-Anna-str.. 10. — M. Boden, z. b.. 59 j., wed. van J. Wouters, Dambruggestr., 284.— S. Peemans, z. b., 64 j., Meistr., 17. 2 kinderen beneden de 7 jaar. Overlijdens : Mann, gesl., 6 ; vrouw. gesl., 7. — Totaal : 13. Geboorten : Mann, gesl., 3 ; vrouw. gesl., 3. — Totaal : 6. Aangillen van overlijdens van 24 December 1917 Mann, gesl.: J. Stevens, z. b., 79 j., weu. van C. Bogaerts, echtg. van L. Corneiissen, Grammestr., 2. — A. Sto{-fels, 15 j., Jan Palfijnstr., 15/1. — J. Driessens, dokwerker, wed. van A.Van Ishoven, Rozengang, 23. — A. Boer-mans, dokwerker, 56 j., echtg. van M. Lioeielen, Lge Stuivenbergsu., 11. — P. Itamsdonck, z. b., 18 j., Lange Leem-str., 300. — F. De Bie, spoorwegbed., 60 j., wed. van J. Leyemberg, echtg. van C. Van Gastel, Oranjestr., 107. — H. Van Eyndhoven, klerk, 28 j., Walen-str., 1. — C. Cosandier, waker, 53 j., Bergsti;., 6. — J. Budts, paswerker, 56 j., wed. van R. Cardon en van M. Vandenhende, Volkstr., 81. 4 kinderen beneden de 7 jaar. Vrouw. gesl.: A. Darcon, 38 j., echtg. van E. Van Herbruggen, Veibindings-dok W. K., 28. — D. Dussen, z. b., 83 j., wed. van S. Dunker en van H. Ver-buecken, Herderstr., 4. — J. Litzau, z. b., 72 j., wed. van R. Klop, Paardenmarkt, 11. — M. Cacrs, 58 j., echtg. van P. Peeters, Lozanastr., 206. — C. Van Schoor, herbergierster, wed. van F. De Voght, Keizerstr., 39. — J. Tourneur, ?.. b., 64 j., wed. van J. Merveille, Montignystr., 130. — C. Paaps, 78 j., echtg. van A. Evers, Violierstr., 12. — A. Van Ginneken, 27 j^, echtg. van H. Verstraelen, Bredastr., 10. — R. Van Schil, z. b., 81 j., wed. van P. Andries, Lozanastr., 3/1. — C. Van Camp, z. b., 54 j., Edward Pecherstr., 43. — J. Van der Smissen, 84 j., echtg. van P. Wes-terlinck, Namenstr., 27. — M. Snepvan-gérs, z. b., 76 j., wed. van F. Luyten, Mutsaertstr., 24/1. — C. Rombouts, z. b., 68 j., wed. van J. Van den Bergh, St-Laurijsstr., 40. — E. Verbrugge, 44 j., z. b., wed. vàn T. De Zaeger, Van Eycklei, 45 — -M. Jenné, schipperin, wed. van J. De Wit en van J. Van der Plas, 73 j., Riemstr., 16. — M. De Laet, z. b., 68 j., wed. van C. Nagels en van E. Schaeps, Wapenstr., 22. — L Bouw-man, z. b., 16 j., St-Janstr., 53. 1 kind beneden de 7 jaar. Overlijdens : Mann, gesl., 13 ; vrouw. gesl., 18. — Totaal : 31. Geboorten : Mann, gesl., 4 ; vrouw. gesl., 7. — Totaal : 11. Aangillen van overlijdens van 26 December 1917 Mann, gesl.: J. Verhelst, magazij-nier, 54 j., echtg. van M. Schiettekatie, Lge Scholiersstr., 52.. — H. Leysen, kleermaker, il j., Schoytestr., 70. — J. Anchonis, arbeider, 63 j., Falconrui, 25. — H. Neeckx, bediende, 59 j., wed. van J. Van Reusel, echtg. van F. Dres-selaerts, Geelhandplaats, 17. — T. De Bodt, 16 j., Kempischedok, W. K., 10.— R. Neureiter, koopman, 47 j., te Brus-sel geh. 2 kinderen beneden de 7 jaar. Vrouw. gesl.: E. Carton, 70 j., echtg. van F. Lorthioirs, Nationalestr., 29. — S. Hampson, z. b., 76 j., wed. van C. Philippe, Riemstr., 23. 1 kind beneden de 7 jaar. Overlijdens : Mann, gesl., 8 ; vrouw. gesl., 3. — Totaal 11. Geboorten : Mann, gesl., 4; vrouw. gesl., 6. — Totaal : 10. Aangillen van overlijdens van 27 December 1917 Mann, gesl.: E. Vankeirsbilck, her-bergier, 54 j., echtg. van E. Braeck-mans, Anneessensstr., 33. — C. Struys, z. b., 83 j., echtg. van J. Smet, Stuyven-bergplein, 67. — P.Neus, arbeider. 61 j., echtg. van M. Vernimmen, Clementina-str., 9. — C. Suanet, arbeider, 66 j., wed. van C. Volosse, Nationalestr., 114. — F. Annot, voerman, 28 j., echtg. van R. Duschek, Gasstr., 160. — A. Boucher, arbeider, 58 j., echtg. van J. Na-hooy, Schoenmakersstr., 4. — J. Dom, arbeider, 58 j., St-Jobstr., 43. — A. Snepvangers, bakker, 65 j., Oranje-straat, 93. 1 kind beneden de 7 jaar. Vrouw. gesl.: M. Bulteel, z. b., 65 j., wed. van H. Van Eyck, Paardenmarkt. — M. Slegers, 13 j., Begijnenstr., 95. — M. Schaerlaken, 40 j., echtg. van C. Michiels, Vleeschhouwerstr., 9. — W. Oudshoorn, 47 j., —ed. van F. Herre-mans, echtg. van E. De Gendt, Dierckx-sensstraat, 33. 2 kinderen beneden de 7 jaar. Overlijdens : Mann, gesl., 9 ; vrouw. gesl., 6. — Totaal : 15. Geboorten : Mann, gesl., 3 ; vrouw. gesl., 2. — Totaal : 5. Aangijten van overlijdens van 28 December 1SI7 Mann .gesl.: L. Verhoogen, diamant-bewerker, 18 j., Wiegstr.. 34. — C. Met-sers, vuurstoker, 67 j., Handelstr., 3. -— J. Michiels, z. b., 77 j.. echtg. van P. Van Rompaey, Van Peltstr., 9. — P. Vergauwen, arbeider, 57 j., Entrepot- plaats, 16. — R. Nuyts, zeeman, 46 j., Drie Snellenstr., 4. — F. Goris, nachtwaker, 72 j., Viaduct-Dam, 24. — J. Braeckmans, natiebaas, 61 j., wed. van A. Palms, Walenstr., 25. — J. Muchez, arbeider, 78 j., echtg. van A. Laureijs-sens, Waarlooshofstr., 40. — C. Van der Linden, portier, 59 j., echtg. van A. Joossens, te Mortsel geh. 2 kinderen beneden de 7 jaar. Vrouw. gesl.: M. Matthys, winkelier-ster, 73 j., wed. van F. Pinxten, Cas-siersstr., 31. — T. Janssens, z. b., 15 j., Lge Scholiersstr., 100. — C. De Ridder, 28 j., echtg. van J. Loons, Van Geert-str., 24. — A. Van Uffelen, z. b., 67 j., wed. van P. Verhulst, Kasteelpleinstr., 20. —,M. Huybrechts, 70 j., echtg. van H. Sips, Maatstr., 49. Overlijdens : Mann, gesl., 11 ; vrouw. gesl., 5. — Totaal : 16. Geboorten : Mann, gesl., 2 ; vrouw. gesl., 3. — Totaal : 5. H uwelijksalkondigingen van Zondag 23 December 1917 A. Delen, kol'fiehuisbedieiide, Wil-lemsstr., 21, met J. De Smedt, kleer-maakster, Boomgaardstr., 167. A. De Sadeleer, winkelknecht, Meistr., 37, met J. De Cock, arbeidster, Korte Vlierstr., 13. E. Huysmans, paswerker, te Wilryck, met A. Van de Walle, z. b., Kanunnikenstr., 5. J. Vermeiren, machinist, Klamper-str., 19, met J. Hoelkens, naaister, Tulpstr., 82. A. Van de Weerd, diamantslijper, te Ranst, met J. Rymenans, dienstmeid, Loosplaats, 7. H. Van den Bulck, magazijnier, Nik-kelstr., 1, met M. Van Emelen, arbeidster, Nikkelstr., 1. J. Cormo, arbeider, Egmontstr., 55, met M. Commers, arbeidster, Rijke Beukelaerstr., 21. A. Scheipers, diamantslijper, Rijn-kaai, 25, met A. De Backker, tabakbe-werkster, Esshenstr., 21. F. Janssen, arbeider, Lge Loobroek-str., 330, met A. Oordens, arbeidster, Lge Loobroekstr., 330. E. I-Iasaers, smidsgast, Vekestr., 50, met M. Baudet, winkeljuffer, Korte Kievitstr., 9. J.Christiaens, arbeider, Heilig Geest-str., 3, met A. Van Huffel, dienstmeid, Stockmansstr., 2. J. Spoelders, klerk, Balansstr., 192, met B. Vermeiren, z. b., Kerkstr., 161. F. Van Roost, dienstknecht, Lange Beeldekensstr., 267, met M. De Clerck, dienstmeid, Lentestr., 24. H. Vandenheuvel, meubelmaker, Trapstr., 58, met M. Van Egom, werk-vrouw, Tulpstr., 27. F. Mintjens, machinist, Brederode-str., 150, met J. Cassai, leurster, Lange Riddersstr., 71/2. J. Valkenborgh, bediende, de Mar-baixstr., 50, met J. Schippers, mode-werkster, de Hornesstr., 55. E. Van Meervelde. schipper, te Ru-pelmonde, met M. Wyckmans, schipperin, Viaduct-Dam, 11. L. Janssens, werktuigkundige, Bata-viastr., 15, met J. Spanier, z. b., Rijn-kaai, 31. J. Wynants, spoorwegbediende, te Borgerhout, met V. Mois, werkvrouw, Coppenolstr., 7. L. De Laet, meubelmaker, Offerande-str., 40, met A. Wellens, strijkster, Offerandestr., 40. J. B. Van Zundert, glazenmaker, te Deurne, met F. Dellafaille, werkvrouw, Herderstraat, 6. Huwelijlcen aangegaan van 17 tôt 22 December 1917 P. Hermans met J. Van Geenhoven. — C. Van de Sande met C. Schuddinck. — A. Serluppens met J. Wouters. — A. Lecoque met E. Verlinden. — F. Van de Velden met Ph. Poeck. — F. Schoofs met P. Berghmans. — R. Muys met F. De Combes. — J. Owerckx met J. De Ridder. — A. Gribaumont met A. Paul. — C. Mondelaers met E. De Vries. — F. Gosselin met M. Gosselin. — H. Fer-dinandus met C. Renders. — L. Van Gheluwe met G. Pauwels. — L. Pels met M. De Decker. — C. Cipido met B. De Goes. — M. Van Beylen met A. Van Goethem. — C. Cautereels met E. Gru-loos. — C. Verwimp met J. Meeus. — J. Cipido met M. Ratinckx. — Iï. Stolf met M. De Bruyn. — M. Van de Velde met M. Cyseh. — H. Weyts met R. De-vrindt. — J. B. Gosselin met M. Van Cant. — H. Van Roosenbroëk met S. Cassaer. — E. Verheyen met M. Van Horck. — J. B. De Waegenaere met W. Hermans. BtRGERLUKE SX KD van Borgerhout Aangijten van overlijdens van 21 lot 27 December 1917 Mann, gesl.: F. C. M. Neeckx, post-bediende, 43 j., echtg. van M. C. Aerts, Berchemschesteenweg, 55. — H.C. Noé, klerk, 26 j., echtg. van J. C. V. Van Bael, Mertensstr., 33. — L. F. Van den Broeck, diamantversleller, 19 j., Fon-teinstr., 124. — L. Van Halle, 10 j., Hof-straat, 27. 2 kinderen beneden de 7 jaar, 1 doodgeboren.Vrouw. gesl.: E. J. Jespers, 28 j., echtg. van L. M. Wuyts, Amsterdam-str., 43. — M. Ch. G. Van Bosstraeten, 54 j., echtg.. van C. J. Dom, Turckstr., 50. — A. Janssens, z. b., 78 j., wed. van J. B. Baeyeiis, Terloostr., 7. —- C. Si-mons, z. b., 90 j., Van der Keilen-straat, 13. Geboorten : Mann, gesl., 1 ; vrouw. gesl., 3. — Totaal : 4. Huwelijken G. Brutyn met Th. Toelen. — H. Eckert met J. Wouters. — H. Wyns met A. Van Rompaey. Huwelijksa/kondigingen G. Dom, klerk, Schildstr., 31, met E L. Kempenaers, z.b., Borsbeeckstr., 7& L. F. De Laet, makelaar in granen, te Merxem, met L. Van Looy, naaister, Amsterdamstr., 82. L. C. Asselberghs, verwarmingtoe-stellenplaatser, Weversfabriekstr., 14, met A. M. Robberechts, kleermaakster, Lindenstr., 11. C. .Stynen, fabriekwerker, te Deurne, met B. Th. Brouwers, Roosendaal-straat, 52. F. L. Van Eyndonck. diamantslijper, te Rerchem. met M. Cl. Pultyn, dienstmeid, Bleekhofstr., 46. Gemeentebestuur van Antwerpen Stedelijk Verhuringsbureel MEIB, «O Aan de Eigenaars Huurders en Verhuurders Hftt College van Burgemrester pn S^he renen maakt heken<1, dat <>en officieel kantoor is ingerîcht ter cpneming vais gemeubeleerde en ongemeu> beleerde huizen of kamers, we'ke de eigenaars geneigd zi$n aan oor> logsprijs te verhuren. Het is wel ver sfaan, dat hier sprake i;- van zeergnedkoope huisvesting. van hoo^stens fr 40 |>er maand voor een hui< en fr vo«»r een kwartier. Dir burerl moet lief zot'kft i vergem^kke-lijken naar e^n woning voor personen,die door den oorlogsro'-stHiid ge«iwongen zijn hunne vr oegere uitgaven van huur te ver-minderen en aan wie de verhuurder geene vermindering roestaat. Mon kan zichlaten inschrijven aile werk-^«gen. behalve 's Maand;igs morgens van H) tôt 1 en van H tôt 5 nre (T. U.), in bet lokaal van het Stedelijk Inlichting bureel, Meir, fiO, wa^r iedereen ae gewenschte inlichtingen kan bekomen. Anr.worpen, den 23 Juni 1916. Namens het College van Burgemeester en Scnepenen : De Burg< meester, Jan De Vos* Bij verordening : De Secretaris, H. fiVlel&s. Ons blad is verkrijgbaar bij de volgende boekhandelaars en dagbiadverkoopers : DAG5ELIK0KX, Jasusstraat, 331 DUPOiMTj kiosk Gâmeenteplaatss " " îenacjiaiUj EVERS, Carnotstraat, 133: FONTYN, Carnotstraat, 31 j GILLARD, Pelikaanfftraat. 21e GILSONy Verbondstraat, 112; HELLENBOSCH, lange Beeidekena» straat, 162; HUYGHENSi lee BeeBdekenstr., 316; MALOj J.f Groote steenw.y Berchem; MALOy W-'f over statie, Berchem; BJU /S, H., St-Gummarusstraat, 7 ç SVIIIYS, Frans, kiosk kerk St-Wille-brerdus;•» Ossenmarkt. L a NAUWENS. Katîimensipaaf. 57 s ROELANS, St-Pieterstraat. 4 s SIEMSV KatheKijnevest, 3; PROTIN, Onde [(oornmar it. 8b VAN NRUMEj kiosk zaal Pelikaaiiy Statieniaats; VAN OPSTRAET,Nationalestr.. 154 VAN TASS = L, Melkmarkt, 34: VISSER, Brederodestraat, I63i WART, lange Nièuwstraat, 4; WQUTER 3, langea Leemstraat, 4« WITJENS, Beekstraat, 9 1 WATRIN, W% kiosk Nationale Bank | " » Gerechtshof; " - DageraadspS.; " » Handelslei, hoek Vondelstraat; » Kaasbrug, 14; » Turnhoutschebaan,3l Borgerhout WILLEESS, Ra, Turnhoutschepaan 315, Borgerhout

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'indicateur - De aanwijzer behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes