L'indicateur - De aanwijzer

198 0
15 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 September. L'indicateur - De aanwijzer. Geraadpleegd op 17 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2qc79/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

13"* jaargang. Van 15 tôt 21 September 1918. N° 37. DE AANWIJZER Telefooii s 261 iBureel : OTJDE [BEURS, 39» Antwerpen Telefoon : 261 Gienstrepliog ier Tram-, Bnnrt- en Spoorvegeu, Post- en Tijramverkeer SZÏXH3 2"' BLADZIJDE Studien van noiarassen LumtSHi:» i 3| oi-rieie:' en rauweisîraai, c en COLS, Willem TeElstraat, 3, te Antuterpen. UITSLAQ der voorloopige toewijzing VAN 19 mm umm i mmmm MET HOF, BOVEN- EN ACHTERHUIS iflET MAGÂZUN Lange Leemstraet, 371/1, 373,375, 377, 881. 383, 385, 887. 389 en 362 Florisstraat, 20, en Plantynlei, 18 en 20 TE ANTWERPEN Boomgaardstraat, 328, 330, 332, 334, 336 en 338 TE BERCHEM (BIJ ANTWERPEH) I AARD DER GOEDEREN - LIGGING GQ00TTE INZETPRIJS o e ,v. m. fr. i i STAD ANTWERPEH 1. Renteniershuis Lange Leemstraat,381 127 13,300 2. » » 383 128 13,300 3. » » 385 127 13,500 4. » .. 387 127 13,600 5. » » 389 127 14,000 ' G36 07,900 " 6. Achterhuis met inrijpoort » 371i 303 15,500 7. Bovenhuis .. 373 15 5,000 8. Renteniershuis .. 375 100 12,100 9. .. » 377 l'25 _ 12,000 543 44,600 10. » » 363 160 10,600 11. » Florisstraat, 20 253 20,100 12. Winkelhuis Plantynlei, 18 60 9,600 13. Renteniershuis » 20 60 11,200 GERIEENTE BERCHEM 14. Burgershuis Boomgaardstraat, 328 75 3,500 15. « » 330 91 3,600 16. » » 332 102 4,000 17. » • » 334 111 4,800 18. » » 336 122 5,200 19. » » 338 139 5,600 640 190,700 Accumulatie voorbehouden. De eindelijke toewijzing blijft bepaald op DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1918, om 3 ure (T. U.) klokslag nanoen, ter notariszaal, Hoclistettersstraat, 13-15, te Antwerpen. Te zien op Maan-, Dins- en Woensdagen, van 3tot 5 ure (T. U.). De sleutels van de lange Leemstraat, 362 en 375, berusten zelfde straat, 379 ; die van de Florisstraat, 2<>, bij den heer Deneer, zelfde straat, 29; en van de Plantynlei, 18 eu 20, bij den heer Celis, zelfde straat, 26. Titels, plan en veilvoorwaarden berusten ter inzage der liefhebbers ter studio van de verkoophoudenden notarissen LOMBAERTS, St-Pioter eu Pauwel-straat, 2, en CÔLS, Wilipm Tellstraat, 3, te Antwerpen. 8156 ISiilBEl) Verhoevenlei, te BRASSCHAET B[J DADELSJKE U1TWIHNING De notaris Lombaerts, te Antwer- pen,zalin2zittifigën,op MAANDAGEN ÏHÎ j « 1 *7 5 til rv— Hf Af fiAfflf 23 en 30 SEPTEMBER 1918, telkens AI Ul£ïlIg-lICl UCI g om 4 ure (T.U.), in het loltaal « Roode , [Wl<jekens;<;ti-aHf 10 Leeuw», bij den heer Van den Bril, te Lan*><- o-elûekensstiaat, IU Brassehaet, met winst van verdieren, nabij De Coninckplein openbaar verkoopen : TEANTWERPEN KOOP 1. Een perceel bouwgrond, colegen te Brassehaet, tegen de Yer- Eindelijke toewijzing op DINS- Hoevenlei, groot 398.70 m. v. PAG 24 SEPTEVIBEP 1918, om 4 ure KOOP 2. Een perceel bouwgrond, klokslag('1 .U.), ter notariszaal, Hoeh- 0ilegen nevens koop 1, groot 399.80 stettersstraat, 13-15, te Antwerpen : m. v. Van eene welgelegene en geriellijke KOOP 3. Een perceel bouwgrond, huizing-herberg met appaarten in- gelegen te Brassehaet, tegen de Ver- gang, te Antwerpen, in de lange Beel- Verhoevenloi, groot 405.30 m. v. dekensstraat, 10, nabij De Coninck- Ingenotreding bij de veilvoorwaar- plein, groot 112 v. m. den bepaald. Ingezet aan t!a geringe soin Voor verdere inlichtingen zich te «an fr. 15,600 wenden ter studio van notaris LOM- Te zien de 4 eerste dagen der week BAERTS, S.S.Pieter en Pauwelstraat, van 11 tôt 1 en van 3 tôt 6 ure i,T. U.). 2, te Antwerpen. 8159 Voor inlichtingen zich te wenden ton ' kantoore van genoemden notaris DE . CLEENE. alsook ter studie van notaris H an delshuizen ™yCK'te Antwerpen, Br*de- Kloosterstraat, 10 ©n 18 Studie van deurwaarder TE ANTWERPEN Ger. VERSCHUEREN, te Antwerpen. De notaris Leelef, te Antwerpen De (leurwaL ier Ger Verschueren verblijvende, zal in twee zittingen, op l^SFPTEMPFTf'ims" MAANDAGEN 16 en 30 SEPTEMBER PenoP Z0N£A& loiSEt rtMPER 1018. 1918, telkens om 4 ure (T.U.), ter ver- 2J? ^ ure ( i .L.), te BRASSCHAET, koopzaal Hochstettersstraat, 13 en 15, Bloemenlei : te Antwerpen, met winst van preinie BEISTE jP-A-HTIJ" 3bbSS%&S MS6ISLA0I VMIWH pectievelijk groot 70 en 80 m. v. zooals : een mellcgeit, vier kiekens, Ingebruik ed ingenottreding bij de twee konijnen, tomatten en selder, voorwaarden bepeald. cuisinière, een kas en lavabo in eik, Voor verdere inlichtingen zich te commode, étagère, keukengerief, partij wenden ter studie van den verkoophou- brandhout, kruiwagens, enz., alsook denden notaris LECLEF, Kolveniers- een gouden uurwerk met ketting. «trait, 19, te Antwerpen. 8147 Komptante betaling zonder kosten "■«"" laac.'i i.ui3iiiHc.n. i a, ac-cieier1 en irauweistraati z en COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen UITSLAG der voorloopige toewijzing VAN 2,1 mm, hum- u mnm Stanleystraat, 1, 2, 3, 4 en 5, Van Luppenstraat, 1, 3, 5, 7, >9, 11, 13,15 en lange Leemstraat, 370 TE ANTWERPEN Vestingstraat, 183, 184, 185, 186, 187, 188. 189; Veldstraat, 63 en 65 TE BERCHEM (BIJ ANTWERPEH) ÈS AARD DER GOEDERDN i LIGGING IGROOTTE j INZETPRIJS ^ i i v. m. lr. j ; 1 | STAD ANTWERPEN 1- Herberg Stanleystraat, 1 103 10,000 2. Winkelhuis » 2 83 10,000 3- Xjiont.eiiierslmis .. 3 8S 10,500 4. " 4 94 12,100 5. Apotheek » 5 88 15,100 6. Renteniershuis Lange Leemstraat,270 83 8,200 7. Herberg Van Luppenstraat, 1 44 6,100 8. Burgershuis » 3 30 2,800 9. 5 53 3,500 0. » *7 SI 3,500 11. » » 9 69 4,500 12. „ » 11 8.4 5,500 13. » „ 13 -131 7,000 14. .. » 15 131 7,000 1132 105,800 GEITIEENTE BERCHED! 15. Burgershuis Ve3tingstraat, 183 82 3,000 16. „ • „ 184 100 3,500 17. » 185 84 3,200 18. >, » 186 86 2,800 19. „ 187 78 2,800 20. » » 188 77 2,000 21. » » 189 63 1,800 22. „ Veldstraat, 65 50 1,500 23. „ 63 20 1,000 040 127,400 Accumulatie voorbehouden. De eindelijke toewijzing blijft bepaald op VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1918, | om 3 lire (T. U.) klokslag nanoen, ter notariszaal, Hochstottersstraat, 13-15, le Antwerpen. Te zien op Maan-, Dins- en Woensdagen van iedere week, van 3 tôt 5 ure (T. U.). De sleutel van de Van Luppenstraat, 13, berust bij den heer Smolders, Van 1 Luppenstraat, 1, die van de Stanleystraat, 4, bij den heer Heylen, Stanleystraat, 1, die van do Veldstraat, 63 en ôo, bij den heer Andries, Vesting-! straat, 189. Titels, plan en veilvoorwaarden berusten ter inzage der liefhebbers ter ! studie van de verkoophoudenden notarissen LOMBAERTS, St-Pieter en Pauwelstraat, 2, en COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. 8157 Studie van notaris EMILE DECKERS, j Hoepaaal te Antwerpen, Arenbergstraat, 6. 5 t. . , , , , S Terni nckstraat 1, ÏJIT'lSl.AO hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpen DER VOORLOOPIGE TOEWIJZING 1YSAAN0Â0 16 SEPTE!¥!BER 1918 wan om II Torera uur TU-1B0WIÏ01! ONDER VREiïlDE EN BOUCHOUT SCH0ONE Ml lîlLIl\ KOOPEN 1 en 2, samen groot 50 a. 2 schoone eetkamers, slaapkamers, 75 c., zijnde tuinlaud, te Vremde, verschillende schoone venstergarnitu- wijk A, nummers 242, 243. ren iupeluche,velours en zijde,Smyrna Slechts ingezet f r. 5,oooen i30verd. tapij tel) en and ere, linoléums, cuisinière, « , , ,,, spiegels, sac-arabe, piano «Berrens», KOOPEN 3 en 4, samen groot 19 a. 2Feifen Ufatten, coulistafels, stoelen 54 c zijnde tumland, te Vremde, . L cn kleer]îasten lavabo naaiI wyk B, nummer b4/a. ^ac^ienj to parti'j kleerg^ed en Slechts ingezet fr. 3.050 en soverd. iijnwaad. Schilderijen. KOOPEN 5 tôt en met 11, samen Onder het bestuur van J. B. Lam- groot 76 a. 47 0., zijnde bouwgrond, brechts, deskundige, en door het to Bouchout, wijk B, nummer 59. ambt van dourwaarder G. Dirickx. Slechts ingezet fr. i3,Q5oen 335verd. Kompiante betaling mits 10 °/o Samen fr.22,000 en 515 verd. wephooging. Te zien : Zondag 16 September,van De eindelijke toewijzing blijft be- Il tôt 2 Torenuur. paald op WOENSDAG 18 SEPTEMBER •—— 1918, om 4 ure (T.U.) namiddag, te .Voor de verkoop ran meubelen, schilde- , * \, \ , rijen, kunstvoorwerpen. pianos,enz.,wendt Vremde (dorp), Ter lierbergo «De u oucjste roepzaal der stad. zaal Doornlaar «, gehouden door den heer « Marnix», Terninckstraat, 1, hoek Ka«- Allg. Asselberghs. * teelpleinstraat. — Huis van vertrouwen. — Plans en inlichtingen te bekoinen Schatungcru - Voorschotteii. , . ,. . P n npnrrrDO Iedere Maandag opeubare verkoo- ter studie van notaris E. DECKERS pin&< & * voormeld. 8158 Bestuur : J. B. LAN!BRECHTS. Bijzondere schatter voor oude en moderne scliildorijen. S173 Uit ter hand te koop Bericht aan de Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4 % Eenen EIGENDOM te Antwerpen, op eigendommen. — Ikgelastmij met Arthur Goemaerelei, groot ongeveer do verkoop van eigendommen. Verze- C50 meters vierkant. kerde gelieimhouding. — Inlichtingen Voor de voorvvaai den te bevragen ter gratis Niets op voorhand te betaleii. studie van Notaris GHEYSENS, Mark- Goudbloemstraat, 24. Geene maat- gravestraat, 12, Antwerpen. (7984) scliappij. UITSLAG der VOORLOOPIGE TOEWIJZING DER ÎIGENDOMMEN gelegen onder CONTICH en LINTH ■ I Grootto vol- — I g i PLAATSBENAMING lw--, iadt^ tvpi> nAI,nr,T>mT gen» meting ^ , J « » of STRAAT J AARD DER GOEDEREN r lot Palmslag ^ ' , ® I lh. a. c. I > Gemeente Contich . Wostzijde de Schans (Pierstraat), 116/5 A Huis,hof, tuin-enhooilaad .25 31 4,100 380 » » " Çouw- of hoveniersgrond 17 97 4,500 30 » » » » 15 05 1,400 20 » 13 56 1,200 20 » » » 11 02 1,150 15 » 14 67 1,300 40 » » 33 15 2,000 50 Westzijde de Schans » Hoveniersgrond 21 55 1,700 10 » » » 18 90 1,650 15 » 22 58 2,000 20 " » » 18 17 1,650 20 » » » 18 88 1,650 15 » » 17 50 1,400 30 » 20 60 1,800 30 (Pierstraat), 116/4 » Huis^enhof 02 96 800 380 » 116/3 » Huis, hof- en bouwland 21 08 2,700 550 116/2 » »> 18 12 2,400 550 116/1 » Huis en hof 03 70 1,800 200 » 116 » Huis, hof, boomgaard en bouwland 31 59 4,200 550 » » Bouw-of hoveniersgrond 10 25 750 10 » m 4 01 400 10 " y i> 3 95 350 10 » » 3 88 400 15 » » 3 80 350 10 « » » 3 68 350 10 » » » 3 56 350 10 » » 3 43 350 10 » » 3 32 400 10 » » 3 22 350 10 Zwonderbeek Keizershoek steenweg G Bouw-of hoveniersgrond 3 92 500 15 " » » 3 98 450 15 « » » 4 05 450 15 » » Bouw- en hoveniersgrond deel bakoven en gemak 4 10 450 15 » 4 17 500 15 » 156,2 « Huis on hof 3 44 2,000 250 116/1 » » 3 60 2,000 165 156 » » 3 74 2,000 250 » » Bouw- of hoveniersgrond en bornput 3 18 200 40 » » Bouw-of hoveniersgrond 8 41 900 20 » « 7 09 700 30 Vorschen Zang F Bouwgrond en bouwland 12 12 600 20 Gemeente Linth 40,800 3880 Kievitstraat D Huis 93 500 150 » 30 » » 59 800 80 Kinderstraat » Hof- en bouwgrond 3 53 250 10 « » m 2 53 250 10 » 21 » Huis en hof 6 23 3,000 15 23 » » 5 19 2,800 20 25 » » 6-34 3,300 50 10,900 335 3emak van betaling. — De koopers zullen de helft van hunne koopprijzen de aangekochto goederen in eersten rang mogen behouden aan den intrest i 5 % 's jaars De meeste gronden zijn onmiddelijk beschikbaar. De eindelijke toewijzing blijft bepaald op MAANDAG 23 SEPTEMBKR 18, om 3 ure nanoen ^T. U.), tor herberg «In de Fortuin», bij den heer Van Roy, te Contich. 8172 idiën van notarissen Alphonse COLS, Studie van notaris DE KOCK, Vio-Villem Tellstraat, 3, te Antwerpen, lier»traat, 1 ,boek Handelslei), n Joseph DE WEERDT.teEeckeren. te Antwerpen. ii rp (lArjui \\m\n\ steilfsreval " e„ ÏÏÏÏ, Stadswaag, 14 O 0 W GROKDEN [ ange Altaarstraat, 23 ^ EECKEREN-DORP De m itaris De Kock, te Antwerpen, nabij de kerk zal aldaar ter notariszaal, Hochstet- Dpenbare verkooping op DONDER- terstraat, 13-15, op DONDERDAGEN G 26 SEPTEMBER 1918, om 5 ure 26 SEPTEMBER en 10 OKl'OBER U.) namiddag. ten lokale «In den 1918, telkens om 4 ure (T. U.), met tenbooin», bij de kiuderen Harre- winst van premie,openbaar verkoopen : •n teEeokeren,nabij dekerk(vertrek K00p j. Burgershuis met 2 ver- ' den-stoomtram te Merxem IJskel- di t Antwerpen, Stadswaag, 14, ■ om 4 1/2 ure (T.U.), van : gr(£t ^olgens kadifsle; 55 Y. m. I. Eene schoone burgerswoning Per maand verhuurd. vier pereeelen bouwgrond (koopen KOOP 2. Burgershuis met verdicp, ot 5l, zeer voordeelig gélegen in de lange Altaarstraat, 23, te Antwerpen, fstraat, samen groot 823 m. v. groot volgens titel 73 m.v.Onbewoonu. Slechts ingezet fp. 12,650 Ingenottreding tegen betaling van en 305 verdieren den koopprijs. Te zien de vier eerste i. Eene goede woning met schunr dagen der week van 11 tôt 1 en van stal en allervoordeeligst gelegen tôt 5 ure (T.U. Voor het huis n° ï3, uwgronden i_koopen 6 tôt 18), in de lange Altaarstraat, zich te meldeil voor ienstraat, samen groot 4.447 m.v. den sleutel ter voonnelde studie. 8111 Slechts ingezet fr. 41,790 en 750 verdieren Studie van M"r Const. CEULEMANS, 3. Zes'koopen goede bouw- of hof- te AntwerPe". Beg.juen-onden, Rooofemà'alvtfdblraat, groot, ' ' '~S ln- v KAPITALEN te bekomen op goeds Slechts ingezet fr. 9,3itQ liypotheek ten kantoor van voorm .em 0 ma v.rd.eren jde notaris. 8155

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'indicateur - De aanwijzer behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes