L'indicateur - De aanwijzer

2781 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Maart. L'indicateur - De aanwijzer. Geraadpleegd op 19 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/057cr5p41n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

43=,P jaargang. Van 24 tôt 30 Maart 1918. N° 12. DE AANWIJZER Teieîoon : 261 Bureel : OXJDH1 BEURS, 3 0* Antwerpen Telefoon s 261 falregéii ier Tram-, Birart- en Spnepn, Post- eo Telegramrerkeer ZÏE 2"0 Studie van notaris DE KOGK, Goud-bloemstraat, 3, (hoek der Handelslei), te Antwerpen. Uit ter harid te koop RENÏENIERS- en BURGERSHUI-ZEN : Handels-, Quinten Matsys-, Van Eyck-, Maria- en Haantjesleien. Van Maerlant-, Delin-,Van de Werve-, Biekorf-, Baudewyns-, Breidel-, Appel-mans-, Robert Mois- en Van Lerius-straten.HANDELS- en WINKELHUIZEN : Carnot-, Verlat-, Huik-, Bleekhof- en Korte Nieuwstraten. VILLAS en VILLAGRONDEN : te Brasschaet, Eeckeren, Cappellen, Ede-ghem, Contich en Wyneghem. LABEURLANDEN : te Brasschaet, Edeghem, Contich en Hoboken. HUIZEN TE HUREN : Rembrandt-, Bleekhof-, Pruinen-, St-Paulus- en Lange Beeldekensstraten. Inlichtingen te bekomen ter studie van nolaris DE KOGK, te Antwerpen, Goudbloemstraat, 3, (hoek der Handels-lei). (7949) Studie van Notaris DE CLEENE, Begijnenvest, nr 104, te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL ROSIBR 17-19 Notaris DE CLEENE, te Antwerpen, zal ten overstaan van den Vrederechter, ter notariszaal Hochstettersstraat,13-15, mit s 1/2 0/0 premie, openbaar verkoo-pen op DONDERDAGEN 4 en // APHIL 1918, om h ure (T.V.) . Eenen EIGENDOM zeer wel geschikt voor aannemer of limmermari, te Antwerpen, Rosier, 17 en 19 ; begrij pende : cen g root gerieflijk WOONHUIS met 2 verdiepen en een MAGAZIJN met ver-diep en inrijpoort ; ailes samen groot 144 vierkante meters. Het huis is bewoond door de mede-eigenaars, het magazijn door M. Donc- ! kers. N. B. — De kooper zal de koopprijs tôt beloop van 20.000 fr. als 1° hvpo-theek op den eigendom mogen behou-d^n. ' (5963) Hypothebai' e SCKULDVQRDEfilNaEN De Notaris Const. CEULEMANS, te Antwerpen, Begijnenvest, 99, zal in éénen enkelen zildag, op DINSDAG 26' MAART {918, om 4 ure (T.U.), ter notariszaal,te Antwerpen, Hochstettersstraat, 13-15, bij sterfgeval, openbaar-iijk verkoopen, de volgende hypothe-kaire schuldvorderingen : KOOP 1 : Eene van fr. 2000, 4 1/4 0,0, ingeschreven in 1° rang op eigendom Le Berchein, hoek Auwers- en Druinanond-straten, bestaande uit huis Auwers-straat, 33 en Drummondstraat, 26, groot 85 m. v. KOOP 2: Eene, van fr. 3800, 4 0/0, ingeschreven in 1° rang op huis te Borger-hout, Gravinstraat, 39, groot 47 m. v. KOOP 3: Eene van fr. 5000, 4 1/2 0/0, ingeschreven op Ie rang op huis met hof te Antwerpen, Boomschensieenweg,359, groot 226 m. v. KOOP 4: Twee rcspectievelijk van fr. 3000 en fr. 1000, 4 0/0, ingeschreven in Ie rang op eigendom te Hoboken, bestaande uit huizen met hof, St-Bernard-schensteenweg, 224 en 226, en Antwerp-schensteenweg, 418 en 420, groot 1140 meters vierkant, KOOP 5: Eene van fr, 4000, 4 0/0, ingeschreven in 1° rang op een parceel bouwgrond te Mortsel; hoek Lierschen-steenweg en Drapstraat, groot 300 m.v. waarop gestaan heeft de herberg « De Kruisbaan ». KOOP 6:-Eene van fr. 6000, 4 1/2 0 0, ingeschreven in 1° rang op twee huizen te Borgerhout, Roozendaalstraat, 22 en 24, groot 237 m. v. KOOP 7: Eene van fr. 10,000, 4 1/2 0/0, ingeschreven in 1° rang op huis te Antwerpen, Van de Wervestraat, 2, groot 92 m. v. KOOP 8: Eene van fr. 13,000, 4 0/0, in-F geschreven in 1° rang op huis te Antwerpen, St-Thomasstraat, 44, groot 100 m. v. (5965) Groote Verkoopisîg door afbraak eener verbranda Villa Maria Lindendei, te Edeghem De l'nschrijvingen met. aanbod moe-| ten schriftelijk gestuurd worden vôôr 1 APRIL1918, ten woonhuize van Louis JACOBS, schatter, Lange Winkelhaak-Straat, 20, te Antwerpen. 5 % boven het aanbod." (7968) I MnsrisFMtrm De Notaris Emile VAN DER AVOORT, St-Jacobsmarkt, 52, zal op WOENS-DAG 27 MAART 1918, om slipt 4 toren-uur, ter roepzaal Hochstettersstraat, te Antwerpen, verkoopen : Een gerieflijk RENTENIERSHUIS, dienstig als buitenverbiijf, te Hoevenen, in het Dorp, Kerkstraat, 30, bestaande uit groote en gerieflijke woning, heb-bende inkomgang met schoonen boch-vloer en afzonderlijken inrij nevens het huis, mime ^alon en eetplaats langs de straat, waarachter schoone kamer, verandah en keuken ; op het verdiep : twee slaapkamers en zolder. Verders bestaat er een achtergebouw als woonplaats kunnende gebruikt worden, lusthof met fruitboomen en gewas-s'en beplant, serre, broeikassen, moes-hof, kieken-, duiven- en konijnenhok-ken, kelder, gazinstallatie, enz., groot ci i ra 1200 m. v. Dadeîljk beschikbaar. Slechts irgezetfrs. 7.500 (5970) Studie van M ter Fernand ISTAS, Notaris te Antwerpen, Lange Lozanasstraat, nr 0:2. Openbare Verkoopirsg van schoone ViLLS mei Oarage en Lusifoiin HGEVE met allerb ste Labeur- en Weila.idsn Bauwjjronden en Hoide zeer voordeelig gelegen te CAL M FTHOUT 'dicht bij 't Dorp, tusschen de Staties van den IJzerenweg van Calmpthout en Heide Samen groot 14 ha. 87 a. 12 ca. De Notaris Fernand ISTAS, te Antwerpen, daartoe benoemd, zal in tivee zitdagen, bepaald op YMJDAGEN 5 en 19 APHIL 1918, telkens om II ure (T.U.) klokslufj, ter roepzaal van notarissen, Ho.chsletterssiraai, 13-15,te Antwerpen, met winst van verdieren, openbaar verkoopen : voorsclireven eigçndommen, verdeeid in 42 koopen, zooals het ailes aangeduid is op plan en plakkaarten. Samenvoeging voorbehuuden. Voor het bezichtigen der Villa, zich te wenden bij M. KalhÔfeV, tuinbouw-kundige, te Calmpthout (Kerkeneind). Voor aile inlichtingen en afdruksels van het plan, zich te, wenden ter studie vân Notaris ISTAS, of bij den heer Louis LUCAS, landmeter, Stati;estraat, te Cappellen. (7967) UIT Wft HfiND TE SC80P F.onen EIGEXDOM te Antwerpen, Arthur Goeniiierelei, groot ongeveer 050 meters vierkant. Voor de îvoorwaarden te bevragen ter studie van Notaris GHEYSENS, Mark-graveslraat, 12, Antwerpen. (7969) Roepzaal Marnix Ternincksfraat, 1, hoek Kasteelpleinstraat, Antwerpen Maarsdag 25 1918 om 11 Torenuur Openbare Vsrko^plng van Goerfa SËSBEiJN De bestuurder van verkoopingen J. B. LAMBRECHTS, schatter. bijgestaan van deiirvvaarc® G. D1RICKX, zal openbaar verkoopen in de zaal u MAR- : MX»:, Verschilleride goede slaapkamers, schoone eiken eetkamer, salnnmenhe- : len, verschillende kleer- en spiegetkas-ten, lavabos, bedden met ressorts; i coulistafels, spiegels, stoelen, zetels, naaimachien «Singer», Piano nl-jard», tapijten, linoléum, porseleiri, kleergoed, j li.jnwaad, dekens, "schilderijen, lu and- j kast, enz. Komptanle baluling met 10 0/0 ver- ' hooging. Te zien : ZOA;D.lG vint II lai g T.V. 1 Voor de verkoop van meubelen, sehi!- 1 derljen, kunstvoorwerpen, pianos, enz., J wendt u tôt de zaal h MARN'IX», Huis van vertrouwen. Schattingen. Vûof-sehotten.Aile Maandagen opeivbarc verkobping. (7071) Besluiw : J. B. LAMBRECHTS. i Studie Yan notaris DE WINTER, te Antwerpen.J Wappsrs- en fïlsnringsîr Op WOEXSDAG 27 MAART 191$, om 5 ure fT.U., ter notariszaal te Antwer-1 pen, Hochstettersstraat, 13, EINDE-LIJKE TOEW1JZ1NG BIJ DADELI.1KE UtTWINM.NG door Notaris DE WINTER, van : t. Sclioon WINKELHUIS, Wappers-straat, 23, te Antwerpen, oppervlakkig groot ongeveer 40 m. v. en kadastraal 22 m. v., inhoudende verscheidene en schoone plaatsen gelijkvloers en de twee verdiepen. ; Slech s iogezet frs. S.5C0 j 2 en 3. Schoone BURGERSHUIZEN, Memlingstraat, 1 en 3, le Antwerpen, \ respectievelijk groot volgens kadaster ; 53 en 55 m.v., inhoudende verscheidene en schoone plaatsen gelijkvloers, het portaal en de twee verdiepen. Sleciits ingezet frs. 4.100 en fr«. 4 400 Genot bepaald bij de voorwaarden. Te zien de 3 èerste dagen der week, van 11 tôt 1 en 3 lot 5 tire (T.U.). Sleutel koop 2 ligt. in koop 3. (7972) tfiHas en EMILIE Op WOEKSDAG MA AIIT l!)IS, om hi lire ^ ter notariszaal te Antwerpen, Hochsièttersstraat, 13, EIXDE-! IJKE 10EW1JZ1XG door Notaris DE WINTER, van twee schoone eu goedgelegen VILLAS « HÉLÈN0 n en « EMILIE », te Mortsel (Oude-God), Lindenlei, 42 en 40, tegen den stilstand van den tram, respectievelijk groot 950 iïi. v. en 930 m. v., hebbunde verscheidene plaatsen gelijkvloers en op Keï verdiep, schoone lusthoï. Genot : lot 1 : dadeîljk ; lot 2 :15 ÀpriJ 1918. Ziendagen de 3 eerste dagen der week van 10 lot 1 en van 3 tôt 6 ure. (Sleutel lot 1 op lot 2). Slechts respectievelijk in-gezet tr. 19.000 en 14.000 ('974) BIJ STERFGEVAL Lge Leemstraat 140 en Villa'Ricordo Edegem De Notaris DE WINTER zal in bijwe-zen van den heer \ rederechter, openbaar verkoopen ter notariszaal, Hocli-stettersslraat, 13, te Antwerpen, op DONDÉRDAGEK l en II APItlL 1918; ont 5 ure (T.U.) : 1. Allersehoonst RENTENIERSHUIS met 2 verdiepen, vele en ruime plaatsen, zeer schoonen en grooten hof, Lange Leemstraat, 140. te Antwerpen, vonrzieri van gas, waterlciding en elek-Iriek, goed gelegen tusschen de Cons-eiencestraat en I.eopoldslei, groot 270 meters vierkant. 2. Goed gelen en gebouwde VILLA a RICORDO », te Edegem, op weinige minuten van de statie, Hovensehesteen-weg, 70, groot 1040 m. v., met terrasse verscheidene en schoone plaatsen, en hot. Ingenottreding der twee koopen tegen betaling koopprijs. De eigendommen te zien de 4 eerste dagen der week, van 11 tôt 1 en van 3 int 0 ure. Sleutel villa ligt Hovenschestcenweg, 74 (villa). (7975) Studimi van Xotarissen VAN DE VEL-DEN, Happaertstraat, il' 38, en HERMANS, Ambtmanstraat, nr C, te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL Eindelrke Op DOM.iERDAG 't APML 1918, om '<■ ure (T.U.) klokslag namiddag, ter îo'ariszaa! te Antwerpen, Hochstetters->lraat, 13-15, van : Koop 1 : Een schoon RENTENIERS-IU1S met hof, te Antwerpen, in de )E BOiMSTRAAT, 36, groot volgens tadasîer 171 meters vierkant. Slechts ingezet frs. 16.800 Koop 2 : Een weigelegen BURGERS-IUIS met ii'it, te Antwerpen, in de ^UDOLF'StRAAT, 52, groot volgens çadaster 121 meters. slechts in^ezet frs.16.000 Koop 3 en laatsle : Een gerieflijk i ÏIIRGERSHUIS met tiof.te Antwerpen, n de VERBONDSTR A AT, 53, groot 'otgens kadaster 70 meters vierkant. Slechts irgeset f^s. 13.600 Huur en genot bepaald bij de veil-'oorwaarden.'J e zien de 4 eerste dagen der week, rdn 10 lot 12 ure voor- en van 3 tôt 5 ure T.U.) namiddag. (7973) OOST-KWARTIER <5EïJRîi:rVJBO«G) W€?»eScgen bo>n\ugrond!cn te koop op :<Ho brc-'iltens en diepcei;s, alsook renierai sraïiuiE'-n, bouwing van et,r.<ren rang-, me, gc.malc van betsling.gereedgeJd of jaarlijk-fhQ afkortingen volgens keus der koopers. e Voor aile inlichtingen vervoege mon zich op het bureel ier BoMomuaischappj var> \el Oostkwartier, Groote Hondstracit, 4L — Gezegrde inaatschapplj verhiuirt, ook hare huizen die eene goede verdeeling-hebljen, beide waters, reg:eni»ak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 50-1 Te koop: o n w $r r on cB» n en iiienteiiii>rnhiiszen, zeer goed gebonWd.' Gemak van betaling of coiniit.uitebctalingf, o >k metjaarlijksclie afbet iliiig/naar keuze der koop'er-s, Voor voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de Xouiomaalschappij van ket O'is/.iwirli.cr, Groote Hondslraat, 44. Boveu^emeldexnaatscbappij stelt ter besch. king van het publiek voor de verhuring. bare huizen die eene goede leiding hebbeo, de twee waters ai'zor-derlijk : put, regeobak, enz. Prijzen van 500 tôt lr 8000. COMPAGNIE GÉNÉRALE DES Tramways d'Anvers (NAA^LOOZE MAATSSHAPPiJ) De heeren aandeelhouders worden uitgenoodigd de jaarlijksche algemeene vergadering bij te wo-nen, welke zal gehouden worden op ZATERDAG 30 MAART 1918, ten 3 !/2 uur 's namiddags, te Antwerpen, in den Maatschappelijken zetel, Groote Hondstraat, 58. DAGORDE: 1°) VerSlagen van den beheerraad en van het college van toe-zichters ; 2") Bilan en winst- en verliesreke-nine op den 31e December 1917 ; 3°) Ontlasting te geven aan de be- heerders en toezichters ; ■i") Vaststelling van het getal der beheerders; 5°) Bcnoemingen overeenkomstig de standregelen. Tot uitvoering vàn artikel 2(3 der standregelen, moeten de heeren aandeelhouders, om deel tenemen aan deze vergadering, hunne titels . • neerleggen yijf dagen voor de vergadering : bij de Maatschappelijken zetel, 58, j Groote Hondstraat, te Ant- i werpen ; i bij de Banque d'Anvers, te Antwerpen ; bij de Banque de l'Union Anver- ' soise, te Antwerpen ; bij de Caisse Générale de Reports s et de Dépôts, te Brussel; bij de Crédit Anversois, te Brussel, te Antwerpen en hare bijhuizen \ en agentschappen. j 1 7. liai fe Prak'ls ; D'HEMIXEM Naanjlooze Maatschappij teHenjixem h ——- 2 De aandeelhouders der Maat- s schappij zijn verzocht de algemeene s ge\\ one vergadering bij te wonen, welke zal gehouden w-orden den S" APRIL.eerstkomende, ten 2 1/2 " îire, in de Banque Générale Belge, v Le Namen. DAGORDE: 1°) Verslag van den Beheerraad en f, den raad van Commissarissen; 2") Nazichten goedkeuring van den Bilan en de rekening Winst eu. en Verlies ; 3°) Ontlasting te geven aan de Be- m hecrders en Commissarissen ; 11 t°) Kiezing volgens de statuten ; ' H j") Trekking der obligaties, ' De eigtnaars van aandeelen zijn tr jehouden hunne titels neer te leg- 11 jen ten minste 8~ dagen voor de /ergadering : 111 n de Banque, Générale Belge, te 's Namtn; di n de Banque Générale Belge, te Antwerpen; n den Comptoir d'Escompte, te rr Brussel; j v n den AI;iatschappelijken zetel, te ^ Hen.ixem, j ô te koop g5.vraasd GROOT HUIS, in goeden staat, me mrijpoort, minstens 300 v. »net.. 0| i goede lei, lief'st Koepoortstraat, Kip . dorp of Iiabijheid. — Sclr.-jjven 3a 18 bureel van het blad. Huifilioijden van 3 groote personen man in stadsdionst, zoekt "te hure, Kwj.IN HUIS met 1 verd., aan voor deelige voorwaarden* Scllrijv. E. M. bur. van het blad. ROBERT SSOLSSTRflftT, 4 Te huren HUIS met 2 verdiopen ei kelrierkentren, w. c. en geiuak beven Zich aklaar bevragen. ^ ER33EL BSiilSrSilNiGSTRflftT, 4 Tehuren «<-ho<>u ffoi O'iiumeubeld k\v:irli<T \ai 4 plaatsen, op het verdiep Water < : gemiik bpven. Te beziclitisrsn aile datrei va h 2 tôt 4 u-e. ST-ViNCEHTiUSSTRflAT, 17 kîsRï^o^- le huren LESÏÎBiÉSTSAfiT, !8 l' huren twee moderne appartemon ten, oorlo^sp' ijs. l°j schoon verdiep, h, i>-hemU: : salon, eetkamer, zi p;;,als. veran dah, ge»olg.i van 3 gmapkamijrs terrasse • •n hotj . rooto keulieu mer. noy'cene plaats aan de straat. badkamer, 3 keiiicrs, 1 mansarde. (ras, eleetiiciteir. en eng- lsch^ w. c. l«Je verdi;;:. Salon met iogia, «-eikarner, zitplaats tnec balkon, -kl^ioe voorkamfr, keuken en 2 «laapkamers gevôlgd van terra-s»>] maiisard--, i kelder, 1 badkamer. Uas, i lectriciteit en fngelsclje w. c. reACKYw:GAALSTRA£T, |S I «■ h"ren, m hurgershuis, schoon kwar-tier « p het 1»*° verdiep, met water, 4 of o pla a sen Een. huurder en m«ti./f n pr i, . Deftige jufvrouw ver'anfft KLEIN GI'j M fi US li LD WARTI ;< s] aapk a -mer fsn keuken, lie^s raidden der stad Schnjven A M., De Moystra&t. 9. kwÀrtÏer Huwfcîijk zonder kiaderen ZOEKT KW.^RTIER van 4 plaatsen, op he . Zuid. Schrijv. j. M. J., bur. blad. GQSTSWARTIER (Zursnliorg) Lange Van Ruusbroecstraat N° 82. Te huren. aan oorlo^sprijs, in gesl'.ten In.is.schoon gemeubelde kamer, op lier, lsl« verdiep, kunnende dienen als pied-a-terre. Niet aangeplakt. Tweelingstraat N0" 21 eu 62. le huren fraai^ burejerb-hxi!?,eu bestaande vt plaatsen, kelderr-zcl ii r en hof, a;tn 38 fr p<t maand Huur-prijs 750 frs 's jaars na den oorlog. Te bevragt n Groote Hondstraat, Ramstraat N° 44. î^choosB iî^.sr» m t een verdiep met hof, keuken gelijkvloers, geheel modem ingerii-ht. Huur lu(»0 fr na den oorlog. \ oorwaarden Groote Hondstr., -14 Kleine Beei-straat N,s ) O en 53. Te huren Schoone groote burgershuizen met 2 verdiep. n en hof, keuken gt lijkvloers. Huur 1,600 fr. 's jaars na den oorlog. Voor de connitiCu zich be* vragen Groote Hondstraat, 44. Schorpioenstraat mNr;s,612- Te huren GROOTE REtf- 1 KN 1ERSHUIZEN, tegen l^t u frs V jn'irs na <ieu oorlog. Zicliwtnden Groote Hon-i-straat, 44. Transyaalstraat N° 23 1© hui en J . Ba, met 1 zeer schoonen hof, mode) n geboaw, voor- I van de centraleverwai ming electriek, paiker vloere.il, enz., kelderkeuken met bij-z mderen dienstir.gang Huur3,2i ûfr.'s jaars na den oorlog. Voor de. eonditiënzich wenden Groote Hondsiraat. 44. Groote Hondstraat Nor- 16 et 36. Te hur» n prachtige moderne inee tarswonsngen, souterr ams en hov#n. Zi<-h wenden 44 Groote H on straat. 45. Te huren SCHOON HEIS mot 2 ve-di, p-n. keldersen hof. Huur 1,500 fr. 's jaars na den oorlog. Zich wenden zelt'do straai, 44, Braakstraat. Is° 23.Te huren Schocm x*enteniershuis met hof, keuken go!:]kvloers, batlkaitték ». <;. enz. Huv.r l.SOO fr. na <len oorlog; Voor de vaorw&arden Groote Hondstr.. H. Cogelsleif Nrs 23 en 30. Te huren zeer schoone en breetie Meeâterwonipgt ii mv t groote hoven. Huur 2500 frs s1 jaars naù6n oorlog. Zich te bevragen Groote. Hônd>- t,raat,44 DolfSjnstrnat 11. Te huren schoone bur^erswo-nin}j:,in z< er goede voorwaarden trebouwdi i met an lerlialf verdiep en hofje. Huur 85(j^frj ■ na den oorlog. — Zich te wenden 44, Groote j Hondstraat, N°33.Te huren Se.hoon renteniershuis ; met een verdiep en kleinen hol', v.-randa, ! Uatikamer, keuken gehjkvloer-. Huur fr. n:i den oorlog. Zien te bcvi ;>ge:i Groote Hondstraat, 41, M0 57. Te huren ZEF.R S 'HOON IIUIS met C veiMiepen en gr7,ot Werliiuis. eiens-tig voor bu; eelen, aan d. n p: ijs van frs l<-,i. o 's jaars na iien oor log. \'oor de voorwaarden Groote Hondstr; at, -,4. Lange Ruu^broeckstrant N° 55. Te huren of te koop groot Huis m«'f 2 verdiepen en ,-choonen t of, vooi ue-vnl •' meters lengte. Goede en prai tis'.'he ' verde«ling der plnatsen. Huur 1,80' l'r. J 's jaars na den oorlog. Voor de condition | Qroote Hondstr, 44. Lange Altaarstraat N° 17. Te huren fraaio burgerswo-t nir.g, keuken gelijkvloers, ruime en ge-iieflijke piaatscn- Huur 1,100 fr. na den oorlog Zich wenden Groote Hendstr., 44. Waterloostraat j Nrs 55 en 61. Te huren groot* Biie©»terwou\ujçeii, met 2 vordie-' l i'ei1 en schoonen hof, moderne gebouwen. Huur 1,700 fr 's jaars na aen oarlog. Voor de voOiwaarden Groote Hondstraat, 44. ** ua* ci a**: fsxA.rvt> vwn Am werdeu Aangi[leu van overliidena van 14 Maart 1918 Manu. gesl. : W. Kom, 11 j., Verdus-seustr., 20. — J. Aubert, liundelsbed., | io j., echtg. van 1 J. Vuu Hoek, Korte ; \ au R*uusl)roekstr., 31. — F. Cuyt, z.b., j., wed. van 1,. Verlongen, echtg. van - i. W'ie.nen, lioomgaarcieslr., 7. — H. .Mviimeus, sclu ijn\v.T 66 j-, Francken-str.. 1. —L. Baudelet, paswerker, 46 j., « ••ntg.van n.Van Usselaer,.Van Schoon-bekestr., 91. Viouw. gesl.: M. Dudls, z. b., 16 j., Kle "ïpermanslr., 10. —A. W eiremans, ■10 j., echlg. van A. Arnou, V>kestr., 42. ^•..Yu" ^esse^> z- 89 j., wed. van •I. Spilhout, van L. Kràncx en van E. \ ervoort, Hollandschestr. — J. Stok-mans, 01 j., echtg. van A. De Sinet Kte Xieuwstr., 15. — A. Boels, M j., wed. van V •N;aerti Pua'rdenmarkl. — H. Mn-• i'ii. 70 j., wed. van .1. Yan Rcgenmor-li,l, Paardenmarkt. — J. Naenen, 63 j.t wed. van J. Meensen eji van F. Jans-«eiis, W olstr., 31. — J. Van Rompaev, l i echtg. van .T. Van Soom, Boerha-vesir., 43. — J. Lcmbreglîts, 72 j.. wed. van L.Palemans en vari E.Aërts, Kunst-!ei, 48. — E. .Searon, 30 j., ëchtg: van P. Bosmans, Lge Van Peltstr., 42. — A. De Bie, 57 j., erhlg. van I,. Verbist, Ge-l aidstr., t. —C.Van Bomberghen, 85 j. wed. van J. Simon, Kunstlei, 142. 1 kind beneden de 7 jaar. Aanqiftcn van overlifdens van llj Maart 1918 Mann, ge.sl. : M. Hendrickx, bestuur-ncr, gemeenteraadslid dezer stad, 51 j., van H. Hulla'erd, Hertsdeinst.r.,3h — E. Gebruers, 0 j., Vriendenslr., 05.' 1 kind beneden de 7 jaar. . Vr00U-W-JP's : 1 A<,rts> pepstsj, fîorli-[er, 83 j RoodSS'tr., 39. _ R. IV rtuolln, «)j., echig, vmi K. Bondira, Cnlhnnna Bpnrsmansstr:, 57. — M. Heosen, z. 1), | s xvefl- van J. Mfmriks, Sl-A!de<ron-diskaai, 30. — c. De T.aet^ 30 j., echtg. van P. De Keirsmaeker, Kniperstr 20 - A. Goovaerts, z. b., 76 j., Kammenl s r., « — D. Luytên, ■/.. h„ 78 j., Moi-sf.'-aaf, 1. ? kincteren beneden de 7 jnar ; 1 iîoo<i-geboren.Aangiftcn van nvarlijtlens v an. 16 Maart. 1918 Mann, gesl.: P.De Wïntêr, z. b., 82 j wed. van 1'. Moqiis, Lge Nièiiwslr., 78 T1!; p™k', s' voerniaii, 3ij„ eebtg. van ». Uertels, .Sdiijnpnortweg, 13. J [)L, z- !>., 80 j., wed. van E.'Van'den Carnotslr., 18. - A. Van den n'ka^oerdfi-, 83 j., Prinsesstr., 1 "■ G. Bleumers, schoenmaker, G7 j., « < L van J. 1er Hart en van C. Siëvert, ■St- ! homassti'., 35. 1 kind beneden de 7 jaar. \ rnuw. ges!.: J. Dejouij, ■/.. b. ?0 j I-ge Herenthalschestr., 85. — m' Suv-kens, herbergierster, 50 j„ wed". van j. ''■■ikmans, Kapoleonskaai, 1. — H 'iirlis, 10 .i-- echtg. van A. Brion, I.se f-eoinslr... 175. — C.Van Tliilborgh, z.b.. ,i.. wed. van P. Stas, Lange Leemstraat, (7S. 1 kinct beneden de 7 jaar. Aangiflen van nverlifitens van 18 Maart 1918 Mann, gesl.; \. van Lidt de Jeude, z. b.. 58 j., Kipdorp, 51. — L. Cnypers, ail)., 05 j., wed. van J. Pnrtoearero, echig, van P. Van Tilborgh, Greinstr., — G. Acrden, wakrr, «7 j., echtg! van M. De Leenw, I rapstr., 13. f, Kryn, pianomaker, il ]., echtg. van* <'■ Janssens, Lge Koepourtstr., 38. — l._ Parée, arb„ 52 j„ Oiide Heurs, 9. — !v. Demia, z. b., 07 j., echtg. van D. Gi-lis. Van Seh-Hnibekestr., 54. — H. H«r<s mans, arb., 5{ j.. t.ge Bidderstr., 79. A. Lcfèbvre, niachinist, 49 j., echtg. van \ Paquet, Lge I.nzanastr., 75. .] ii'telen, diamanlbew., 53 j., echtg. vari AI. fanssen, Arendàtr., 47. — p Vari Meurs, liaarkapper, 59 j.. KîàppWstr., 80. — J. De Saeger, klerk. 18 j., Herls-i!ce:str.,i5. — A. de Rodt, bakker, }7 j., v" van C. Jaeobs, Kempischedok, ». lv., 10. — F. Krnpslen, timmerman. van J .Bnden, Van Kerck-novenstr.. 97. - .T. pn„i.s, z. h 73 f wed. van .T. V ou fers, Lozanastr., 2î'f V A. Van Daele, loo(lgieter,'17 j ' Ter mnekgang, 4, — j. z b ^.'7jr . sii 'lai 7s" A' Schippcrs' Lge A'-hterom- \ -onw gesl.: K. Spaepen, aib., 18 i Van Aertstr., 29. - j Putoors, 35 î echt§. van t. Nagel$, te C^pelUn geh

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'indicateur - De aanwijzer behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes