Nieuwe Vlaamsche illustratie

2075 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 03 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx0798t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 19. ZONDAG 1 FEBRUARI 1914 19e JAARGANG. NI FJJW'F NIEUWE VgRSCHIJNT ELKE WEEK IN 12 PAG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN PHjs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. L ,, ' - ■ - » . Mi Druk & Uitgave Uitgevérs-Maatschappij „Neerlandia' v 'h n o 17TT? A T A T? D TT A \* i~\tta t * ta m •. In liet vorig nummer is begonnen de bekroonde roman van Dr M BREE : LIEFDE EX KOEM. Dit in het groote maclitige zielele-ven diep ingrijpende verhaal met zi.jn zeldzaam mooie karakterteekening vol kleur en leven en zijn hier en daar echt leuke en dol prettige situaties, za]' ongetwijfeld geen oogenblik de spanning bij de lezers doen verslap-pen.Het is het mee.it a an g rijpende, mcest belangwekkende verhaal, dat in de laatste jaren verscheen. Yoor nieuwe abonné's is nog een klein aantal van het vorig nummer vfrk ri i srbaar Yorsteli.ik bezoek. Hare Majesteit de Koningin der Ne derlanden heeft bezoek gehad t 's-Gravenhage van de Groothertogi: van Luxemburg, eene jeugdige, vrier delijke verschijning, die door haa gansche optreden de harten der Ne derlanders stormenderhand heeft vei overd. Door koningin Wilhelmina aa: het station afgehaald, reed, na de ol fieieele voorstelling van de aanwezig autoriteiten, het vorstinnenpaar pe open rijtuig door den Ilaag naar he paleis, waar duizenden personen stor den opgesteld om de vorstelijke pei sonen langdurig en daverend toe t juichen. Denzelfden avond had eei sehitterende eeremaaltijd plaats, waai bij de Koningin een heildronk uii Waling Dijkstra. t Het laatste portret van den bekenden Frie sehen dichter Waling Dijkstra, die een uit bekenden naam in geheel literav Nederlanc 1» « ~ bracht op Hare hooge gast, welke heildronk door de Groothertogin in het Fransch werd beantwoord. Gedurende de dagen, die de groothertogelijke gast bij Hare Majesteit de Koningin vertoefde werd allereerst een bezoek gebracht bij H. M. de Koningin-Moe-der, en werd mede een concert bijge-woond in het Gebouw vna Kunsten en Wetenschannen te Den Haag. aange- boden door het Ge-meentebestuur van de residentie. Het Residentie-orkést, onder artistieke be-geleiding van Mr. H. Viotta gaf een praclitig concert met medewei'king van de altzangeres Jkvr. Repelaer van Driel en den violist E. Sauer. Ook werd een bezoek gebracht aan de ijswedstrijden te Leiden, terwijl na-tuurlijk in de rij der bezoeken ook het Vredespaleis, niet werd vergeten. H. M. de Koningin deed Hare .gast bij haar vertrek uitgeleide tôt het station, waar in het paviljoen de jonge Luxemburg-sclie vorstin aile autoriteiten toesprak en den burgemeester van den Haag nog- Is complimen-teerde met den schoo-7] nen kunst-avond van het gemeen-tebestuur.Alvorens in den trein plaats te nemen schreed de groother-I togin, ver-gozeld vnn I H. M. de Koningin | met gevolg j langs de eerewacht der jagers welker mu- ziek het I.uxemburg-sche Wil-helmtis liet weerklin-ken.Na de in-spectie nam de Koningin har-telijk af-scheid van Haar jeugdige gast. * * * De man, die nu met l een fieren stapt, was eens een klein kind, dat twintig en meermalen op één dag struikelde, viel, zich bezeerde, maar telkens weêr opstond, van tijd tôt tijd door ervaring geleerd, voorzichtiger liep, tôt dat het eindelijk vlug_en ste-vig leerde gaan. Zietdaar de geschie- denis van ons leven. * * * Eenige personen hebben eene be- wonderenswaardige geschiktheid om langen tijd achtereen te werken, aan den dag gelegd. Bayle arbeidde tôt aan zijn veertigste jaar 14 uren daags. De Hongaarsche wiskunstenaar Pater sliep slechts twee uren daags tijdens den zomer en niet meer dan vier gedurende den winter. * * * Leege vaten klinken 't holst. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden. met Tiare hooge gast Marie Adellieid, Groothertogin van Luxemburg. (Speciaal-opname van het Haagsch Jllustratie- en Persburea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes